Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลและการใช้ Inte           อาจารย์ดนุพล บุญ...
Email Address คือ• จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail หรือ E-mail) คือวิธีการในการ เขียน...
ประโยชน์ของ EmailAddress•        ใช้ในการติดต่อสือสารกัน          ่•  สะดวกในการนำาข้อมูลมาใช้•  ประห...
รูปแบบชื่อ Email Addressyourname@hotmail.co    m• yourname ชือของนักเรียน สามารถ        ่ ตังเป็นชืออะไรก็ได้...
ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการEmail ฟรี www.thaimail.com www.chaiyo.com www.hotmail.com www.yahoo.com
ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลและการใช้ Inte           อาจารย์ดนุพล บุญ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E mail)

846 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E mail)

 1. 1. ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลและการใช้ Inte อาจารย์ดนุพล บุญชอบ
 2. 2. Email Address คือ• จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail หรือ E-mail) คือวิธีการในการ เขียนส่ง หรือรับข้อความผ่าน เครือ ข่ายเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ คำาว่า อีเมล์ ใช้ใน 2 ความหมาย – คือการส่งข้อความผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต
 3. 3. ประโยชน์ของ EmailAddress•  ใช้ในการติดต่อสือสารกัน ่• สะดวกในการนำาข้อมูลมาใช้• ประหยัดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน หรือตัวนักเรียน
 4. 4. รูปแบบชื่อ Email Addressyourname@hotmail.co m• yourname ชือของนักเรียน สามารถ ่ ตังเป็นชืออะไรก็ได้ (แต่ต้องไม่ซำ้า ้ ่ กับของคนอื่น)• เครื่องหมาย "@" สำาหรับกั้นระหว่าง ชือ กับ ชือเว็บไซต์ หรือ domain ่ ่ name
 5. 5. ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการEmail ฟรี www.thaimail.com www.chaiyo.com www.hotmail.com www.yahoo.com
 6. 6. ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลและการใช้ Inte อาจารย์ดนุพล บุญชอบ

×