ตัวอย่างบันทึกความดีครูทับทิม

27,613 views

Published on

4 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
27,613
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
793
Actions
Shares
0
Downloads
113
Comments
4
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตัวอย่างบันทึกความดีครูทับทิม

 1. 1. 0 แบบเสนอผลงานเพือรับการประเมิน ่ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานของข้ าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา เพือเป็ นองค์ ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ่ (แบบบันทึกความดี) โดย ชื่อ นางทับทิม เจริญตา ตาแหน่ ง ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ครั้งที่ 1 / 2556  ช่ วงระหว่ าง วันที่ 1 เมษายน …… ถึง 30 กันยายน ……  ช่ วงระหว่ าง วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 มีนาคม 2556 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ้
 2. 2. 1 เอกสาร บค.1/56 แบบเสนอผลงานเพือรับการประเมิน ่ ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบติงานของข้ าราชการครู ั ครั้งที่ 1 / 25561. รายละเอียดส่ วนบุคคลชื่อ นางทับทิม เจริ ญตา อายุ ........ ปี ตาแหน่ง ครูเลขที่ตาแหน่ง ............. ขั้น ......................... บาท สังกัด โรงเรี ยนกุดชุมวิทยาคมอาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28รับมอบหมายการสอน คณิ ตศาสตร์ 18 คาบ/ชัวโมง ่รับมอบหมายการสอน กิจกรรม 3 คาบ / ชัวโมง่ 21 คาบ/ชัวโมง ่2. การได้ รับการเลือนขั้นเงินเดือนย้อนหลัง 5 ปี 10 ครั้ง ่ปี งบประมาณ 2552 2553 2554 2555 2556 ครั้งที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 23. ประวัติการศึกษา (เรี ยงจากวุฒิสูงสุ ดตามลาดับ) คุณวุฒิ วิชาเอก ปี ทีสาเร็จการศึกษา ่ ชื่อสถาบันการศึกษาปริ ญญาตรี คณิ ตศาสตร์ 2540 สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทย์-คณิ ต 2535 โรงเรี ยนเมยวดีพิทยาคมมัธยมศึกษาตอนต้น วิทย์-คณิ ต 2533 โรงเรี ยนเมยวดีพิทยาคมประถมศึกษา - 2530 โรงเรี ยนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ4. ประวัติการรับราชการ 4.1 เริ่ มรับราชการเมื่อวันที่ ........... เดือน ...................... พ.ศ. ..................... ตาแหน่ง อาจารย์ 1ระดับ 3 สถานศึกษา โรงเรี ยนนายมวิทยาคาร อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริ ญ สังกัดสานักงานสามัญศึกษาจังหวัดอานาจเจริ ญ 4.2 ปั จจุบนดารงตาแหน่ง ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ขั้น ..................... บาท ตามคาสั่ง ัที่ 411/2555 สัง ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2555 ่
 3. 3. 2การดารงตาแหน่ งต่ างๆ ตามคาสั่ งโรงเรียน ดังนี้ ที่ ภาระหน้ าที่รับผิดชอบ ตาแหน่ ง ผลจากการปฏิบัติ เอกสารอ้างอิง /ระดับคุณภาพ 1 งานวัดผลประเมินผล เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ ระดับดีเยียม ่ คาสั่งเจ้าหน้างานวัดผล การศึกษา ประเมินผลการศึกษา ประเมินผลการศึกษา (แฟ้ มคาสัง)่ 2 งานครู ที่ปรึ กษา ครู ที่ปรึ กษา ระดับดีเยียม ่ คาสั่งครู ที่ปรึ กษา (แฟ้ มคาสั่ง) 3 งานเจ้าหน้าที่โภชนาการ เจ้าหน้าที่งานโภชนาการ ระดับดีเยียม ่ คาสั่งเจ้าหน้าที่งาน โภชนาการ (แฟ้ มคาสั่ง) 4 งานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่กิจกรรมลูกเสื อ ระดับดีเยียม ่ คาสังเจ้าหน้าที่ ่ กิจกรรมลูกเสื อ กิจกรรมลูกเสื อ (แฟ้ มคาสั่ง) 5 งานเวรประจาวัน งานเวรประจาวันศุกร์ ระดับดีเยียม ่ คาสั่งเวรประจาวัน (แฟ้ มคาสั่ง) 6 งานกลางวัน เวรกลางวัน ระดับดีเยียม ่ คาสั่งเวรกลางวัน (แฟ้ มคาสั่ง)
 4. 4. 3ภาค ก ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบัติงาน ตาม I.D.Planตอนที่ 1 ภาระงานจากการปฏิบติหน้าที่สอน/อบรมให้ความรู้ ั ที่ ภาระงาน/สาระการประเมิน (ให้บรรยาย) ระดับคุณภาพ การเตรี ยมความพร้อมภาระงานด้านการสอน ข้าพเจ้าศึกษาพระราชบัญญัติ 1 ระดับดีเยียม ่ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ศึกษา หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสู ตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับหลักการ จุดหมาย โครงสร้าง ของหลักสู ตร ศึกษาหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ คุณภาพผูเ้ รี ยนหลังการเรี ยนกลุ่มสาระฯ โดยปฏิบติ ั คือได้ทาการ วิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระ ตัวชี้วด จัดทาคาอธิ บาย ั รายวิชา กาหนดโครงสร้างหน่วยการเรี ยนรู ้รายวิชา ให้เป็ นไปตามจุดหมายของ หลักสู ตร จัดทาเอกสารประกอบหลักสู ตรในรายวิชาที่สอน ทาแผนการจัดการ เรี ยนรู้ สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ โดยสอดแทรกเรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการ วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ในรายวิชาที่สอน จัดนักเรี ยนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน หลังการจัดการ เรี ยนการสอน ได้ประเมินวัดความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ มีการแก้ปัญหาผูเ้ รี ยนโดยใช้กระบวนการวิจยในชั้นเรี ยนและรายงานผลการวิจย ั ั ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิชาที่รับผิดชอบจนผลการสอบ O-net กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เพิ่มขึ้น และจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ทุกรายวิชาที่สอนและส่ งก่อนใช้สอน ข้าพเจ้าได้ทาการผลิตสื่ อการสอนICT คือสร้างเวปไซต์เพื่อการจัดการ เรี ยนการสอนและเผยแพร่ ผลงานของตนเองชื่อเวปไซต์ ครู งทับทิม เจริ ญตา มีผู ้ เข้าชมแล้ว50,000 คน นอกจากนั้นยังใช้สื่อและอุปกรณ์การสอน ได้แก่ เครื่ อง ขยายเสี ยง ไมค์โครโฟนวีดิทศน์ โปรเจคเตอร์ สื่ อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook ั ฯลฯ ในการจัดการเรี ยนการสอน ข้าพเจ้า ได้ส่งเสริ ม สนับสนุนนักเรี ยนที่มี ศักยภาพให้มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศทางด้านคณิ ตศาสตร์ ส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมแข่งขัน ทักษะคณิ ตศาสตร์ ทั้งในระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับภาค ได้รับเหรี ยญ ทอง อันดับหนึ่ง และเข้าแข่งขันระดับประเทศ ส่ งเสริ ม สนับสนุนนักเรี ยนเข้า ร่ วมประกวดแข่งขันทักษะทางคณิ ตศาสตร์ กับหน่วยงานอื่นและได้รับรางวัล ต่างๆ
 5. 5. 4ตอนที่ 2 การปฏิบัติหน้ าที่งานสนับสนุนการพัฒนาพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ ภาระงาน/สาระการประเมิน ระดับคุณภาพ 1. การปฏิบัติหน้ าทีการพัฒนานักเรียน ่ ระดับดีเยียม ่ สอนกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ข้าพเจ้าได้ร่วม ประชุมคณะครู ที่รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ทุกระดับชั้น จัดทา หลักสู ตรกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของสถานศึกษา หลักสู ตรชั้นปี และ จัดทาเอกสารประกอบหลักสู ตรประชุม วางแผนการจัดการเรี ยนรู้และจัดทา แผนการจัดการเรี ยนรู ้กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ช้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดย ั จัดทากาหนดการสอนรายชัวโมง และแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายชัวโมงตาม ่ ่ เนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย และ วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและวัดความพึงพอใจ ของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ กิจกรรมชุมนุมโครงงานคณิ ตศาสตร์ ม.ต้น ศึกษาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสู ตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับหลักการ จุดหมาย โครงสร้างของหลักสู ตร และศึกษาหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ คุณภาพผูเ้ รี ยนหลังการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ 2. วางแผนการจัดการเรี ยนรู้ จัดทา กาหนดการสอนรายชัวโมง และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ ม สนับสนุน ่ ให้ผเู ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมการแสดงนิทรรศการวิชาการต่างๆและการเข้าร่ วมการ แข่งขันตามโอกาสหรื อกิจกรรมวิชาการต่างๆ และทาการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนนักเรี ยน อื่น ๆ (ให้บรรยาย) - 2. การปฏิบัติหัวหน้ าฝ่ าย หัวหน้ างานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา - ข้าพเจ้าได้ร่วมวางแผนจัดอบรมขยายผลแก่บุคลากรภายในโรงเรี ยน เกี่ยวกับการจัดทาแผนกลยุทธ์ การจัดทาโครงการตามมาตรฐานการศึกษา วางแผนมอบหมายภาระงาน รวบรวมข้อมูลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประสานความร่ วมมือจากคณะกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ และรายงานผลต่อหัวหน้า สถานศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้อง ควบคุมและรายงานการจัดกิจกรรมตามงานและ โครงการต่างของกลุ่มสาระฯและฝ่ ายต่างๆ อื่น ๆ (ให้บรรยาย)…………………….. - 3. การปฏิบติหน้าที่หวหน้ากลุ่มสาระวิชา………………….. ั ั - อื่น ๆ (ให้บรรยาย)...................................................................................... - 4. การปฏิบติหน้าทีหวหน้ากิจกรรมหรื อหัวหน้างานที่รับผิดชอบ ั ั - อื่น ๆ (ให้บรรยาย)...................................................................................... -
 6. 6. 5ตอนที่ 3 ผลสาเร็จของงาน/ผลสั มฤทธิ์ ทีส่งผลต่ อนักเรียนโรงเรียน/องค์ กร ่ที่ ชื่อผลงาน/ผลสั มฤทธิ์ ระดับของรางวัล เอกสารอ้างอิง1 อัจฉริ ยภาพทางคณิ ตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 เหรี ยญทองแดง เกียรติบตร ั ระดับภาคจังหวัดอุดรธานี ปี 25532 การสร้างสรรค์ผลงานจากโปรแกรม GSP ชนะเลิศเหรี ยญทอง ระดับภาค เกียรติบตร ั ช่วงชั้นที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ปี 25533 การสร้างสรรค์ผลงานจากโปรแกรม GSP ชนะเลิศเหรี ยญทอง ระดับภาค เกียรติบตร ั ช่วงชั้นที่ 4 จังหวัดอุดรธานี ปี 2553 การสร้างสรรค์ผลงานจากโปรแกรม GSP เข้าร่ วมกิจกรรม ระดับภาค4 เกียรติบตร ั ช่วงชั้นที่ 3 จังหวัดชัยภูมิปี 2555 การสร้างสรรค์ผลงานจากโปรแกรม GSP เข้าร่ วมกิจกรรม ระดับภาค5 เกียรติบตร ั ช่วงชั้นที่ 4 จังหวัดชัยภูมิปี 2555
 7. 7. 6ตอนที่ 4 การประเมินของผู้บริหาร 20 คะแนน (ความคิดสร้ างสรรค์ ) งานนอกรอบทีมอบหมายเมื่อปฏิบัติแล้วเกิดผลดีต่อตนเอง/นักเรียน/โรงเรียน ่ และสั งคมส่ วนรวม ประกอบด้ วย (บรรยาย) (1) วิสัยทัศน์ คิดได้ให้ช่วยคิด คิดไม่ได้ให้ช่วยทา (5 คะแนน) ทาไม่ได้ให้กาลังใจ ให้กาลังใจไม่ได้อยูเ่ ฉยๆ ิ ั ข้าพเจ้าทางานโดยยึดคติประจาใจ “การทางานหนักคือดอกไม้ของชีวต” เปรี ยบได้กบการที่ตอง ้ทางานด้วยความมุ่งมานะตลอดเวลา ในการปฏิบติหน้าที่งานสอน เพราะอาชี พครู ตองใช้ความอดทนและ ั ้ความมุ่งมันมีความตั้งใจในการปฏิบติหน้าที่ที่จะอบรมสั่งสอนศิษย์เพื่อให้สาเร็ จการศึกษาและก้าวออกไป ่ ัต่อสู ้กบโลกกว้างอย่างผูมีความรู ้คู่กบคุณธรรมและเป็ นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป ข้าพเจ้าปฏิบติงานทุกอย่าง ั ้ ั ัด้วยความมุ่งมันขยันหมันเพียร อุตสาหะ เอาใจใส่ ต่องานที่รับผิดชอบ ให้ความร่ วมมือในการปฏิบติงานกับ ่ ่ ัเพื่อนร่ วมงานและผูบริ หารเป็ นอย่างดี มีระเบียบวินย เคารพกฎหมาย และปฏิบติตามจรรยาบรรณอย่าง ้ ั ัเคร่ งครัด(2) การพัฒนาตนเอง ตระหนัก สานึกที่ดี ตรงต่อเวลา เป็ นระเบียบ ทันเวลา (5 คะแนน) ทันสถานการณ์ เป็ นที่ยอมรับเพื่อนร่ วมงาน ในการปฏิ บติงานร่ วมกับเพื่อนครู ในโรงเรี ยนและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องนั้น ข้าพเจ้าให้ความ ัร่ วมมือในการปฏิบติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกาลังความสามารถเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายสาเร็ จ ัลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนี้ ขาพเจ้าสนใจศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ ใหม่ๆ จากสื่ อต่างๆ อยู่เสมอ และเข้าร่ วม ้อบรม ประชุ ม สั ม มนา ทุ ก ครั้ งที่ มี โ อกาส เพื่ อ จะได้น าความรู ้ ม าพัฒ นางานการสอนในหน้า ที่ ใ ห้ เ กิ ดประสิ ทธิ ภาพแก่นกเรี ยนให้ได้มากที่สุด ั
 8. 8. 7(3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเชื่อมัน เอาใจใส่ ทุ่มเทต่อหน้าที่ ่ (5 คะแนน) เสี ยสละ ประพฤติถูกต้อง เป็ นธรรม ข้าพเจ้าปฏิบติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมัน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะทุ่มเทเพื่อพัฒนา ั ่ผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ ด้วยความไม่ย่อท้อ อดทนอดกลั้นต่อสิ่ งยัวยุ รอบข้าง ไม่พูดคาหยาบ หรื อ ่ส่ อเสี ยด ตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ตในการปฏิบติหน้าที่ การรักษา ผลประโยชน์ของทางราชการ และ ไม่มีผลประโยชน์ทบซ้อนมีความ ั ัอุ ต สาหะ ขยัน อดทน มุ่ ง มั่น และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ของงาน โดยยึ ด หลั ก ประหยัด คุ ้ ม ค่ ามีประสิ ทธิ ภาพ ยึดมันในคุ ณธรรม จริ ยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบติตนตามหลักศาสนา และยึดมันใน ่ ั ่หลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทาในสิ่ งที่ถูกต้องเป็ นธรรมและชอบด้วยกฎหมายเสมอมา(4) ผลสาเร็ จของงาน มีความมุ่งมัน เป็ นที่ยอมรับของผูปกครอง/ชุมชน ่ ้ (5 คะแนน) หน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ข้าพเจ้ามุ่งมันพัฒนาตนเองจนได้รับ รางวัลดี เด่นเชิ ดชู เกียรติครู แสนดีประจาปี 2555 และรางวัล ่ครู ผสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ของ สพม.28 ประจาปี การศึกษา 2554 ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ู้ในการประกวดครู ผูสอนดี เด่นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ของคุ รุสภา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ้ยโสธร เขต 2 ประจาปี 2552 และเป็ นผูที่ มี ค วามมุ่ ง มัน ปฏิ บ ติหน้า ที่ ค รู ผูส อนในรายวิช าคณิ ต ศาสตร์ ้ ่ ั ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ จนมีผลทาให้ผลการทดสอบ O-Net มี คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี การศึกษา 2553 เท่ากับ 7.39 คิดเป็ นร้อยละ 34.65 และมีความวิริยะ อดทนเสี ยสละเข้าร่ วมปฏิ บติหน้าที่พิเศษอื่นเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยน ทุกคนมี การพัฒนาด้านสุ ขภาพ ร่ างกาย ัสติปัญญา อารมณ์ และสังคม ตามหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนกุดชุ มวิทยาคมกล่าวคือ ผูเ้ รี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ มีการพัฒนาด้านสุ ขภาพ ร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมตามหลักสู ตรและมีคุณลักษณะอันประสงค์ตามหลักสู ตรและตามที่สถานศึกษากาหนดและเกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นที่น่าภาคภูมิใจส่ งผลให้นกเรี ยนที่ทาการสอนได้รับรางวัลและเกียรติบตรเป็ นจานวนมาก ั ั
 9. 9. 8ภาค ข การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของตนเอง (1) จุดเด่น/ดีเด่นอย่างไร 1.1 ค้นพบวิธีการสอนที่ประสบความสาเร็ จมากที่สุด คือ การสอนแบบเน้นย้าให้นกเรี ยน ัได้มีการฝึ กทักษะการทาโจทย์ O-Net และตัวอย่างโจทย์ปัญหาที่หลากหลายแทรกระหว่างการสอนเนื้อหาในชั้นเรี ยน เป็ นการฝึ กหัดทักษะกระบวนการคิดให้นกเรี ยน นักเรี ยนจึงจะมีความคิดที่คงทนสามารถ ัแก้ปัญหาได้ทุกเรื่ อง จึงมีผลทาให้ผลการสอบ O-Net ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2554เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.65 1.2 ปั จจัยที่ทาให้ประสบผลสาเร็ จในการปฏิบติหน้าที่ คือ ความมุ่งมันและตั้งใจใส่ ใจของ ั ่ในการสอนของครู จากการได้รับการสนับสนุ นจากโรงเรี ยนเป็ นอย่างดีและนักเรี ยนมีความมุ่งมันในการ่ ่เรี ยนมีความรับผิดชอบมีความตระหนักและใส่ ใจต่อการเรี ยนอยูในระดับดีอย่างน้อย ร้อยละ 85 (2) จุดเด่นที่ตองปรับปรุ ง/พัฒนา ้ 2.1 ครู ผสอนต้องศึกษานักเรี ยนเป็ นรายบุคคล วิเคราะห์สภาพปั ญหา ร่ วมมือกันระหว่าง ู้บ้าน – โรงเรี ยน รวมทั้งกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหานักเรี ยนเป็ นรายบุคคล 2.2 สิ่ งที่ตองการพัฒนาคือ การผลิตสื่ อการเรี ยนรู ้ดานเทคโนโลยี ให้หลากหลายยิงขึ้น ้ ้ ่ 2.3 การมอบหมายภาระงานที่มากเกินไปทาให้เกิดข้อดี – ข้อเสี ยที่แตกต่างกัน มีผลกระทบต่อการจัดการเรี ยนการสอน ผลกระทบต่อตนเองทาให้เกิดความเครี ยด แบ่งเวลาไม่ได้ ควรแบ่งงานให้บุคลากรอย่างทัวถึงเท่าเทียมกันและตรงตามความสามารถ ่ 2.4 ส่ งเสริ มการเข้าร่ วมการแข่งขันทักษะต่างๆที่สถานศึกษาอื่นจัดขึ้นเพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพด้านการเรี ยน
 10. 10. 9การรับรองของเจ้าตัว/ผูบงคับบัญชาชั้นต้น ้ ั ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าการเสนอผลงานเพื่อการประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิบติงาน ัที่ขาพเจ้านาเสนอครั้งนี้ เป็ นความจริ งทุกประการ หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็ นการรายงานเท็จ ข้าพเจ้า ้พร้อมให้ดาเนินการตามควรแก่กรณี 1. (ลงชื่อ) 2. (ลงชื่อ) ................................................................... ................................................................... (.....................................................................) (.....................................................................) หัวหน้าฝ่ าย .......................................................... หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ................................ 3. (ลงชื่อ) . 4. (ลงชื่อ) .................................................................. ................................................................... (.....................................................................) (.....................................................................) หัวหน้ากิจกรรม ................................................... หัวหน้าโครงการพิเศษ .........................................หมายเหตุ กรอบแนวคิดและวิธีการประเมิน 1. ให้ทุกคนจัดทารายงานคนละ 1 เล่ม 2. ให้ส่งเลขานุการคณะกรรมการประเมิน 3. ให้ทุกคนเตรี ยมตัวพร้อมรับการประเมินตามที่คณะกรรมการนัดหมาย 4. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 11. 11. 10เอกสารอ้ างอิง
 12. 12. 11เวปไซน์ เพือการศึกษา ่
 13. 13. 12สถิติผู้เยียมชมและผู้สืบค้ นหาผลงาน ่
 14. 14. 13คาขอบคุณและกาลังใจจากผู้สืบค้ นผลงาน
 15. 15. 14
 16. 16. 15สร้ างกลุ่ม ครูทปรึกษานักเรียน ม.1/ 6 ใน Facebook ี่ เพือสื่ อสารด้ านการเรียนต่ างๆกับนักเรียน ่
 17. 17. 16กลุ่ม ห้ องเรียนครู ทบทิม ม.1/ 6 ใน Facebook ั
 18. 18. 17
 19. 19. 18 สร้ างกลุ่ม คณิตครูทบทิม นักเรียน ม.3 ใน Facebook ัเพือการเรียนรู้ผ่าน Social Media กับนักเรียนที่เรียนรายวิชา ่ คณิตศาสตร์ พนฐาน ม.3 ทีทาการสอน ื้ ่
 20. 20. 19 สร้ าง แฟนเพลส ใน Facebookเพือเผยแพร่ ผลงานให้ กบกลุ่มทีสนใจและติดตามผลงานของตัวเรา ่ ั ่
 21. 21. 20เกียรติบัตร

×