ผลการทดสอบระดับชาติ

1,314 views

Published on

ผลการทดสอบระดับชาติ

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ผลการทดสอบระดับชาติ

  1. 1. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อ.กุดชุม จ.ยโสธรปี การศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยนักเรี ยน 2551 31.18 2552 22.60 2553 21.33 2554 28.72

×