โครงการสอนงานประดิษฐ์จากไม้ไผ่

13,108 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,108
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
122
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการสอนงานประดิษฐ์จากไม้ไผ่

  1. 1. โครงสร้างรายวิชากิจกรรมชุมนุม งานประดิษฐ์จากไม้ไผ่ ภาคเรี ยนที่ 2/2555 ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1- 3 ครู ผสอน ู้ นายศุภกิจ เจริ ญตา นางทับทิม เจริ ญตา เอกสารงานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนกุดชุมวิทยาคม อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
  2. 2. โครงสร้ างรายวิชากิจกรรมชุมนุม งานประดิษฐ์ จากไม้ ไผ่ ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3 จานวน 20 ชัวโมง ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 ่ ครู ผสอน นายศุภกิจ เจริ ญตา และ นางทับทิม เจริ ญตา ู้ โรงเรี ยนกุดชุมวิทยาคม อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธรผลการเรียนรู้ 1. นักเรี ยนสามารถอธิ บายลักษณะทัวไปของไม้ไผ่ได้ ่ 2. นักเรี ยนสามารถบอกชื่อ ชนิ ด ประโยชน์ของไม้ไผ่ได้ 3. นักเรี ยนสามารถบอกความหมายของการจักสานได้ 4. นักเรี ยนมีความรู้ความเข้าใจ อธิบายหลักการ และวิธีการของการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ได้ อย่างถูกต้อง 5. นักเรี ยนสามารถเลือก จัดเตรี ยม ใช้ และบารุ งรักษาเครื่ องมือเครื่ องใช้ และอุปกรณ์ในการ ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ได้ 6. นักเรี ยนสามารถผลิตผลงานจากไม่ไผ่ได้ 7. นักเรี ยนสามารถคิดราคาต้นทุนผลิต กาไร และจาหน่าย ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ได้ 8. นักเรี ยนสามารถจัดนิทรรศการแสดงผลงานได้เนือหา ้ 1. ไม้ไผ่น้ นสาคัญไฉน ั 2. ไผ่สวยด้วยมือเรา - การทาแจกัน - การทาไม้มือเสื อ - การทาพัดสาน - การทากระชอน - การทาสุ่ ม 3. การจาหน่ายและการจัดการผลิตภัณฑ์ 4. การจัดทาโครงงาน 5. การนาเสนอผลงาน
  3. 3. กิจกรรม 1. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ภาคความรู ้ 2. กิจกรรมการสาธิ ต 3. กิจกรรมการฝึ กปฏิบติ ัสื่ อการเรียนการสอน 1. ตัวอย่างผลงานจากผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 2. เวปไซต์การศึกษา ครู ทบทิม เจริ ญตา (www. krutubtim .wordpress.com) ั 3. ใบความรู้และวัสดุอุปกรณ์วัสดุ - อุปกรณ์ 1. ไม้ไผ่ 2. มีด 3. ่ ั พูกน 4. สี 5. เลื่อยการประเมินผล( วิธีการประเมิน) กระบวนการประเมินผล เครื่องมือ เกณฑ์ การประเมิน 1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 1.แบบประเมินพฤติกรรม 1.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคลผ่าน รายบุคคล เกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป 2. การฝึ กปฏิบติ ั 2.แบบสังเกตการฝึ กปฏิบติ ั ั ่ 1.ผลงานการฝึ กปฏิบติผานเกณฑ์ ร้อยละ 60 ขึ้นไปชื่อครู ผู้สอน 1. นายศุภกิจ เจริ ญตา 2. นางทับทิม เจริ ญตาชื่อวิทยากร -
  4. 4. โครงสร้ างรายวิชากิจกรรมชุมนุม รายวิชา ชุมนุมงานประดิษฐ์จากไม้ไผ่ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3 เวลา 1 ชัวโมง / สัปดาห์ จานวน 20 ชัวโมง ่ ่ที่ ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสาคัญ เวลา (ชั่วโมง)1. 1.ไผ่น้ ันสาคัญไฉน 1.นักเรี ยนสามารถอธิบาย 1.1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับไผ่ 2 ลักษณะทัวไปของไม้ไผ่ได้ ่ - ลักษณะทัวไปของไม้ไผ่ ่ - ชื่อ ชนิด และประโยชน์ 2.นักเรี ยนสามารถบอกชื่อ ของไม้ไผ่ 2 ชนิด ประโยชน์ของไม้ไผ่ได้ 1.2 ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการ ทาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 3.นักเรี ยนสามารถบอก - ความหมายของการจักสาน ความหมายของการจักสานได้ - ประเภทของเครื่ องจักสาน - คาศัพท์ที่ใช้ในการจักสาน ไม้ไผ่2. 2.ไผ่สวยด้ วยมือเรา 1.นักเรี ยนมีความรู้ความเข้าใจ 2.1 การทาแจกัน 2 อธิบายหลักการ และวิธีการ 2.2 การทาไม้มือเสื อ 2 ของการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จาก 2.3 การทาพัดสาน 2 ไม้ไผ่ได้อย่างถูกต้อง 2.4 การทากระชอน 2 2.นักเรี ยนสามารถเลือก 2.5 การทาสุ่ ม 2 จัดเตรี ยม ใช้ และบารุ งรักษา เครื่ องมือเครื่ องใช้ และอุปกรณ์ ในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จาก ไม้ไผ่ได้ 3.นักเรี ยนสามารถผลิตผลงาน จากไม่ไผ่ได้
  5. 5. ที่ ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสาคัญ เวลา (ชั่วโมง)3. 3. การจัดการผลิตภัณฑ์ 1.นักเรี ยนสามารถคิดราคา 3.1 การคิดราคาต้นทุน 2 ต้นทุนผลิต กาไร และจาหน่าย 3.2 การคิดกาไร ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ได้ 3.3 การกาหนดราคา4. 4.การจัดทาโครงงาน 1.นักเรี ยนสามารถจัด 4.1 ขั้นตอนการจัดทาโครงงาน 2 การนาเสนอผลงาน นิทรรศการแสดงผลงานได้ 4.2 การจัดทาโครงงาน5. 5.การจัดนิทรรศการ 1.นักเรี ยนสามารถจัด 5.1 ขั้นตอนการจัดนิทรรศการ 2 แสดงผลงาน นิทรรศการแสดงผลงานได้ และนาเสนอผลงาน 5.2 ประโยชน์ของการจัด นิทรรศการผลงาน รวม 20
  6. 6. ผังมโนทัศน์ กจกรรมชุ มนุม งานประดิษฐ์ จากไม้ ไผ่ ิ

×