บันทึกส่ง

4,059 views

Published on

บันทึกส่ง

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,059
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,543
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บันทึกส่ง

  1. 1. วช.กช.5 ส่ วนราชการ โรงเรี ยนกุดชุมวิทยาคม อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140 ที่ ………/2555……… วันที่ ……. เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เรื่ อง รายงานการจัดทาแผนจัดการเรี ยนรู้ เรี ยน ผูอานวยการโรงเรี ยนกุดชุมวิทยาคม ้ ตามที่ โรงเรี ยนกุดชุมวิทยาคม โดยกลุ่มบริ หารงานวิชาการ กาหนดให้ครู ผสอนทุกคนจัดทา ู้ แผนจัดการเรี ยนรู ้ และส่ งตามปฏิทินงานวิชาการนั้น บัดนี้ขาพเจ้าได้ดาเนิ นการเรี ยบร้อยแล้ว ้ จึงนาส่ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้รหัสวิชา ………………….. ชื่อวิชา ……………………. มาพร้อมนี้ จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการ ลงชื่อ…………….………………….. (……….………………………….) ความคิดเห็น ความคิดเห็น…………………………………………… ………………….……………………………………………..……………..………... ………………………….…..……………. ลงชื่อ………….…………………. ลงชื่อ.............................................. (…..…..……………………..) ( นายพิเชษฐ์ เทียมชัยภูมิ)หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ รองผูอานวยการกลุ่มบริ หารงานวิชาการ ้ ทราบ อนุญาตให้ใช้แผนจัดการเรี ยนรู้รายวิชา ………………………… รหัสวิชา …………….. ฉบับนี้ต้ งแต่วนที่ ...........เดือน........................................................พ.ศ…......เป็ นต้นไป ั ั ปรับปรุ ง ลงชื่อ…………………………………………. ( นายไตรสรณ์ สุ วพงษ์ ) ผูอานวยการโรงเรี ยนกุดชุมวิทยาคม ้
  2. 2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชา ………………….. รหัสวิชา ……………ภาคเรี ยนที่ ……/…….ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่….. โดย ………………………………… ตาแหน่ง ………………………………. กลุ่มสาระ………………………….โรงเรี ยนกุดชุมวิทยาคม อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

×