Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ความหมายทรงกลม

26,418 views

Published on

ความหมายทรงกลม

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ความหมายทรงกลม

  1. 1. เรื่อง พืนที่ผวของทรงกลม ้ ิ ทรงกลม ทรงกลม เป็ นรู ปเรขาคณิ ตสามมิติที่มีผวโค้งเรี ยบและ จุดทุกจุดบนผิวโค้งจะอยูห่างจาก ิ ่จุดคงที่จุดหนึ่งเป็ นระยะทางเท่ากัน  จุดคงที่ดงกล่าว เรี ยกว่า จุดศูนย์ กลาง ของทรงกลม ในรู ป คือ ั จุด O  ถ้า A เป็ นจุดใด ๆ บนผิวโค้งที่เรี ยกว่า ทรงกลม แล้ว OA จะมีค่า คงตัวเสมอ เรี ยก OA ว่า รัศมี ของทรงกลม รอยตัดของทรงกลมกับระนาบ ถ้าตัดทรงกลมใบหนึ่งด้วยระนาบแล้ว จะเกิดรอยตัดเป็ นรู ปวงกลม ดังรู ป รอยตัดที่เป็ นวงกลมจะมีขนาดแตกต่างกันไปตามตาแหน่งของการตัดของระนาบถ้าระนาบที่ตดทรงกลมผ่านจุดศูนย์กลางของทรงกลม จะได้รอยตัดที่เป็ นวงกลมซึ่ งมีจุดศูนย์กลาง ัเป็ นจุดเดียวกับจุดศูนย์กลางของทรงกลม และเป็ นวงกลมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ดังรู ป เรี ยกรอย ่ตัดนี้วา วงกลมใหญ่
  2. 2. 2

×