ตัวอย่างข้อสอบ Pre o net คณิตศาสตร์ม.6

33,865 views

Published on

ตัวอย่างข้อสอบ Pre o net คณิตศาสตร์ม.6

 1. 1. แบบทดสอบ Pre O-NETกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ ่ ้ ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ้
 2. 2. คาชีแจง ให้เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด ้1. A = {-1, -2, -3 } เซต A สามารถเขียนเป็นเซตแบบบอกเงื่อนไขได้อย่างไร ก. {xx  I- และ x  -4} ข. {xx  I- และ x  -4} ค. {xx  I- และ x  -4} ง. {xx  I- และ x  -4}2. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ก. 1  1 2 3  , , ข. 2  1,2,3   ค. 3 1,2,3   ง. 0  3. กาหนด B 01 สับเซตแท้ของเซต B ตรงกับข้อใด ,  ก. 01 ,  ข. 0 , 1   ค. 0 , 1 ,    ง. 0 , 1 ,01   , 4. กาหนด U 0, 2,3,4,5 , A 0, 2 และ B 2,4,5 ข้อใดต่อไปนี้ผิด 1,  1,   ก. A B 0 1 ,  ข. B  013 ,, ค. A B 2 ง. A B 012345 ,, , , ,5. กาหนด A = {2, 3, 5, 7} และ B ={2, 4, 6, 8} จานวนสมาชิกของ P(A B) ก. 0 ข. 2 ค. 4 ง. 8
 3. 3. 6. กาหนด U = {1, 2, 3, 4 ,5, 6} , A = {1, 2, 3, 4} , B = {2, 3, 4} และC = {1, 2} ข้อใดต่อไปนี้ผิด ก. A  B C = {1,2,3, 4} ข. C = {2,3,4,5}  ค. A B C 2 ง. B-A= 7. ถ้า n(A) = 45 , n(B) = 30 และ n(A B = 55 แล้วข้อใดถูกต้อง ) ก. n(A) – n(B) = 15 ข. n(A B  20 ) ค. n(B) – n(A) = 15 ง. n(A B  n(A  20 ) )8. แผนภาพต่อไปนี้ตรงกับข้อใด ก. A  B ข.  A B   ข. ค. A – B ง.  A B  
 4. 4. 9. สาหรับเซต x ใดๆ ให้ x แทนจานวนสมาชิกของ x ให้ A,B,C เป็นเซตซึ่ง A B C  50และมีคุณสมบัติดังแผนภาพนี้ ถ้า A  B  5 แล้ว  A C  B มีค่าเท่ากับข้อ ใด A B x 10 y 5 8 2 5 C ก. 15 ข. 16 ค. 18 ง. 2010. กาหนด A และ B เป็นเซตจากัดโดยที่ AB มีสมาชิก 50 จานวน เซต Aมีสมาชิก 30 จานวน และเซต B มีสมาชิก 25 จานวน ถ้าเซตA และเซตB มีสมาชิกร่วมกันจงหาจานวนสมาชิกของ AB ก. 5 จานวน ข. 6 จานวน ค. 10 จานวน ง. 15 จานวน11. นักเรียนชั้น ม.6 ในโรงเรียนแห่งหนึ่งมี 100 คน เล่นฟุตบอล 20คน เล่นวอลเลย์บอล 15 คน ในจานวนนี้เล่นทั้งฟุตบอลและวอลเลย์บอล 10 คน จานวนนักเรียนที่ไม่เล่นกีฬาทั้งสองประเภท ตรงกับข้อใด ก. 85 คน ข. 75 คน ค. 65 คน ง. 55 คน
 5. 5. 12. จากการสอบถามนักเรียนชั้น ม.6 จานวน 150 คน เกี่ยวกับการเรียนพิเศษในวันเสาร์-อาทิตย์ปรากฏว่า 51 คน เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 39 คน เรียนวิชาภาษาไทย 36 คน เรียนวิชาฟิสิกส์ 29 คน เรียนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย 25 คน เรียนทั้งวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ 18 คน เรียนทั้งวิชาภาษาไทยและฟิสิกส์ 10 คน เรียนทั้งสามวิชา จงหาจานวนคนที่ไม่เรียนพิเศษทั้งสามวิชา ก. 86 ข. 64 ค. 42 ง. 1213. ข้อใดไม่ใช่ลกษณะของการให้เหตุผลแบบอุปนัย ั ก. กระบวนการให้เหตุผลจากประสบการณ์ ข. กระบวนการให้เหตุผลจากเหตุการณ์ที่ซ้าๆ กันหลายๆ ครั้ง ค. กระบวนการให้เหตุผลโดยอ้างจากความรู้พื้นฐานที่ยอมรับมาก่อน ง. กระบวนการให้เหตุผลที่เกิดจากจากทดลองแล้วสรุปผลการทดลอง14. จานวน 7 จานวนเรียงกัน 2,5,10,17,26, b ,50 แล้ว b มีค่าตรงกับข้อใด ก. 35 ข. 36 ค. 37 ง. 38
 6. 6. 15. 12 10 3 4 5 2 3 5 8 a 4 1 3 5 7 8a มีค่าเท่ากับจานวนใด ก. 27 ข. 24 ค. 20 ง. 1016. ผลบวกของ 1 + 2 + 3 + … + 200 มีค่าตรงกับข้อใด ก. 5050 ข. 10050 ค. 20100 ง. 2015017. จานวนจุดในรูปที่ 4 มีค่าตรงกับข้อใด (2) (3) (4) (5) (1) ก. 15 ข. 16 ค. 17 ง. 18
 7. 7. 18. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. เหตุ 1) ไม่มีจานวนคี่เป็นจานวนคู่ 2) 5 เป็นจานวนคี่ ผลสรุป 5 ไม่เป็นจานวนคู่ 2. เหตุ 1) สิ่งของทุกชนิดที่กลมจะกลิ้งได้ 2) ดินสอเป็นสิ่งของที่ไม่กลม ผลสรุป ดินสอกลิ้งไม่ได้ ข้อใดสมเหตุสมผล ก. ข้อ 1) และ ข้อ 2) ข. ข้อ 1) เท่านั้น ก. ข้อ 2) เท่านั้น ง. ไม่สมเหตุสมผลทั้งข้อ1) และข้อ 2) 19. แผนภาพที่กาหนดให้ตรงกับเหตุในข้อใด บินได้ ว่ายน้ าได้ กบ ก. เหตุ 1) กบทุกตัวว่ายน้าได้ ข. เหตุ 1) กบบางตัว ว่ายน้าได้ 2) สัตว์ที่ว่ายน้าได้บางตัวบินได้ 2) สัตว์ ที่ว่ายน้าได้จะบินได้ ค. เหตุ 1) กบทุกตัวว่ายน้าได้ ง. เหตุ 1) กบบางตัวว่ายน้าได้ 2) สัตว์ที่ว่ายน้าได้จะบินได้ 2) สัตว์ที่ว่ายน้า ได้บางตัวบินได้
 8. 8. 20. ข้อใดเป็นผลสรุปที่สอดคล้องกับแผนภาพ คนใจดี ครู คนดุร้าย ก. ครูบางคนใจดี และไม่ดุร้าย ข. ครูทุกคนเป็นคนใจดี และดุร้าย ค. ครูบางคนใจดี และดุร้าย ง. ครูทุกคนเป็นคนใจดี และไม่ดุร้าย21. พิจารณาผลสรุปในข้อต่อไปนี้ 1) คนใจดีทุกคนเป็นคนดี 2) คนใจดีทุกคนไม่เป็นคนเรื่องมาก 3) คนเรื่องมากบางคนเป็นคนดี 4) คนใจดีบางคนเป็นคนเรื่องมาก คนดี คนใจดี คนเรื่ องมาก ผลสรุปที่สอดคล้องกับแผนภาพที่กาหนดให้คือข้อใด ก. ข้อ 1) และ 2) ข. ข้อ 1) และ 3) ค. ข้อ 1) , 2) และ 3) ง. ข้อ 1) , 2) , 3) และ 4)22. ของมีคมจะทาจากเหล็ก มีดเป็นของมีคมดังนั้นมีดทาจากเหล็ก ข้อใดถูกต้อง ก. อ้างเหตุผลแบบนิรนัย ข. อ้างเหตุผลแบบอุปนัย ค. ไม่ใช่การอ้างเหตุผล ง. ไม่สมเหตุสมผล
 9. 9. 23. ข้อใดกล่าวผิด ก. 7 เป็นจานวนตรรกยะ ข. ( 2 ) 2 เป็นจานวนตรรกยะ 2 7 ค.   เป็นจานวนอตรรกยะ 2 ง. 2  3 เป็นจานวนจริง24. จานวนในข้อใดเป็นจานวนตรรกยะทั้งหมด ก. 4 , 2,  5 ข.  , 3.3131131113 15 ... , ค. 7 , 49, 4 5 .310310310... ง. 13232323 6 , 2 . , .655555 ...25. ถ้า a, b, c เป็นจานวนจริงใดๆ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ถ้า a b แล้ว a c  b c ข. ถ้า a c แล้ว a b  c b ค. ถ้า a b แล้ว a  b c c ง. ถ้า a c แล้ว a c  c b26. จงแก้อสมการ 2x 3  5 ก. (1 4) , ข. (1 4) , ค. (4,1) ง. (4,1)27. กาหนดให้ s, t, u และ v เป็นจานวนจริงซึ่ง s < t และ u < vพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. s – u < t - v 2. s – v < t - u ข้อใดถูกต้อง ก. ข้อ 1 เท่านั้น ข. ข้อ 2 เท่านั้น ค. ข้อ 1 และ ข้อ 2 ถูก ง. ข้อ 1 และ ข้อ 2 ผิด
 10. 10. 28. ถ้ากาหนด a * b = 3 + ab ค่าของ 2 * (–2) ตรงกับข้อใด ก. 1 ข. –1 ค. 7 ง. –729. กาหนดให้ a, b เป็นจานวนจริงใด ๆ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (1) ถ้า a < b แล้ว จะได้ a  b2 2 (2) ถ้า a < b < 0 แล้ว จะได้ ab a2 ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. ถูกทั้งข้อ (1) และ (2) ข. ข้อ (1) ถูก ข้อ (2) ผิด ค. ข้อ (1) ผิด ข้อ (2) ถูก ง. ผิดทั้งข้อ (1) และ (2)30. กาหนดให้ S เป็นเซตคาตอบของสมการ x2  5 2x 8 0 ผลบวกของสมาชิกที่เป็นจานวนจริงบวกของ S เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ ก. 3 2 ข. 4 2 ค. 5 2 ง. 6 231. ค่า x ที่ได้จากอสมการ (x 1 x 5)  0 สอดคล้องกับอสมการในข้อใด )( (x 1 )ต่อไปนี้ ก. x2  6x 5 0 ข. 2x 1  1 ค. 1 x  2 ง. x < -1 หรือ 1 < x < 532. เซตคาตอบของ 2x 1  3x 4 คือข้อใดต่อไปนี้   ก. 3, 4,1 3 ข. 13 , ค. 1 ง. 3
 11. 11. 33. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง ก.  a 2 a2  1 ข. a  a1  a1  a1  a1 4 ค. 4  a  4  a ง.   a 4    a    a    a    a   754y3 x34. มีค่าตรงกับข้อใด  5x6y7 ก. 1510 10 x y ข. 15 x2y4 1510 ค. x ง. 152y4 x y435. 3 4 8 12 xy มีค่าเท่าใด ก. x8y4 ข. 3 yx2 ค. x2y3 ง. y 3 x2 2n1  2n1 ตรงกับข้อใด36. ค่าของ n2 n2 2 2 ก. 1 ข. 2 2 5 ค. 2 ง. 1 3 15 1 3 5 2 6 537. ( x)( x ) มีค่าตรงกับข้อใด ก. x5 ข. x0 ค. x7 ง. x-7
 12. 12. 38. (1- 2)2(2 8)2(1 2)3(2 8)3 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ ก. -32 ข. -24 ค. - 32 16 2 - ง. - 24 16 2 -39. 5 - 32 26 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 3 3 27 2 64 ก.  13 ข.  5 24 6 ค. 2 2 ง. 19 3 3 2440. ถ้า 8x  8(x1)  8(x2)= 228 แล้ว x มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ ก. 1 ข. 2 3 3 ค. 4 ง. 5 3 341. กาหนด A = {1, 2, 3} และ B = {1, 2, 3} ให้ f = {(1, 1), (2, 3), (3, 3)} f เป็นฟังก์ชันแบบใด ก. A  1 B  1 onto ข. A 1  1 B int o 1 ค. A   B  many onto 1 ง. A   B  many int o
 13. 13. 42. ความสัมพันธ์ในข้อใดไม่เป็นฟังก์ชัน ก. r = {(x, y)RRy = 7x – 2} ข. r = {(x, y)RRy2 = 4x + 1} ค. r = {(x, y)RRy = 2x 1} ง. r = {(x, y)RRy = 2x2}43. กาหนดให้ B 1 3 5 , B 2 4,6 และ r  (x, y) A By  x 1 แบบแจก ,, ,  แจงสมาชิกได้ดังข้อใดต่อไปนี้ ก. (5,1),(5,2) ข. (1 2),(34),(5,6) , ,  ค. (1 2),(1 ),(1,6),,4),(26) , ,4 (2 , ง. (1 2),(23),(3,4),,5 (56) , , (4 ), ,44. ข้อใดไม่เป็นลาดับเลขคณิต ก. 1, 6, 11, 16,… ข. -5, -3, -1, 1, 3,… ค. 10, 71, 5, 21 ง. 12, 8, 5, 3, 0, -3, … 2 245. ลาดับเลขคณิตมีพจน์ที่ 4 เป็น 28 พจน์ที่ 8 เป็น 48 แล้วจะมีพจน์ที่ 1เป็นเท่าใด ก. 8 ข. 13 ค. 18 ง. 2346. ลาดับ 0, 3, 8, 15, 24, 35 มีพจน์ทั่วไปตรงกับข้อใด ก. a  n 1 เมื่อ n  {1, 2, 3, 4, 5, 6} n 2 ข. a  n  n เมื่อ n  {1, 2, 3, 4, 5, 6} n 2 ค. a  2n  2 เมื่อ n  {1, 2, 3, 4, 5, 6} n 2 ง. a  (n 1) 1 เมื่อ n  {1, 2, 3, 4, 5, 6} n 2
 14. 14. 47. กาหนดลาดับ a n  2n  1 ข้อใดถูกต้อง ก. a 2  a 4  13 ข. a  a 1 5  55 ค. a6  a4  4 ง. a  a 10 3 448. ค่าของ 11+12+13+…+100 มีค่าเท่ากับข้อใด ก. 4,950 ข. 4,995 ค. 5,445 ง. 5,54549. อนุกรมเลขคณิตที่มี a2  10และ a5  19 แล้ว S มีค่าเท่าใด 20 ก. 710 ข. 730 ค. 920 ง. 1,42050. อนุกรมเรขาคณิตที่มี a  64 r = 1 แล้ว S มีค่าเท่าใด 1 , 5 2 ก. 32 ข. 62 ค. 122 ง. 12451. อนุกรมเรขาคณิต 1 + 3 + 9 + … จะต้องบวกกันกี่พจน์ จึงจะได้ผลบวกเป็น 364 ก. 5 พจน์ ข. 6 พจน์ ค. 7 พจน์ ง. 8 พจน์52.ในการเดินทางไปทัศนศึกษาที่ผามออีแดง ก่อนขึ้นรถครูให้นักเรียนเข้าแถวเพื่อรับคูปองอาหาร โดยคนที่ 1, 2, 3, 4 ได้รับคูปองหมายเลข 0016, 0019, 0022, 0025ตามลาดับเป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ พอแจกได้ 26 ใบ คูปองหมด แล้วคนสุดท้ายที่ได้รับคูปองจะได้คูปองหมายเลขตรงกับข้อใด ก. 0090 ข. 0091 ค. 0092 ง. 0093
 15. 15. 53. สุวนันท์เริ่มบริจาคเงินทาบุญที่วัด โดยวันแรกบริจาค 5บาท วันที่สอง 10 บาท วันที่สาม 20 บาท วันที่สี่ 40 บาท ทาเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ สุวนันท์จะต้องบริจาคเงินกี่วันจึงจะมียอดบริจาครวมทั้งสิ้น 2,555 บาท ก. 9 วัน ข. 10 วัน ค. 11 วัน ง. 12 วัน54. จุดกึ่งกลางระหว่างจุด (36) กับ (512 คือข้อใด , , ) ก. (36), ข. (512, ) ค. (4,9) ง. (94),55. จงหาความชันของเส้นตรง 3x 4y 5 0 ก. 5 ข. 3 4 4 ค.  5 ง.  3 4 456. เส้นตรงในข้อใดขนานกับเส้นตรง 2x 3y 7 0 ก. 4x 6y 9 0 ข. 3x y 7 0 ค. x 3y 8 0 ง. x 3y 8 0จงใช้รูปต่อไปนี้ตอบคาถามข้อ 57 – 59 A 6 B 8
 16. 16. 57. sin A มีค่าเท่าใด ก. 6 ข. 8 8 5 ค. 4 ง. 4 5 1058. cos B มีค่าเท่าใด ก. 4 ข. 3 5 5 ค. 2 ง. 1 5 559. sec B มีค่าเท่าใด ก. 0 ข. 1 ค. 4 ง. 5 5 460. นายวิชาเป็นช่างทาสี ได้รับทาสีบ้านหลังหนึ่งปรากฏว่าในการทาสีฝาผนังด้านหนึ่งเขาต้องใช้บันไดยาว 24 ฟุต พาดไปที่ฝาผนัง และบันไดนั้นทามุมกับพื้น 62๐ จงหาระยะที่โคนบันไดห่างจากพื้นบ้าน ก. 10.3 ฟุต ข. 11.3 ฟุต ค. 13.5 ฟุต ง. 14.3 ฟุต61. นักเรียนคนหนึ่งยืนเชิญธง ห่างจากเสาธง 4 เมตร โดยเชือกทามุมกับยอดเสา 30๐ จงหาความยาวของเชือก ก. 20 ข. 22 ค. 24 ง. 24
 17. 17. 62. เงาของต้นสนต้นหนึ่งทอดตามพื้นดินยาว 20 เมตร ถ้ามุมที่แสงอาทิตย์ทากับเส้นระดับเท่ากับ 45๐ จงหาความสูงของต้นสน 45๐ ก. 20 ข. 22 ค. 24 ง. 2663. จากหน้าผาซึ่งสูงจากระดับน้าทะเล 100 เมตร มุมก้มของเรือ 2 ลา ในทะเลเป็น 45 องศา และ 30 องศา ตามลาดับ จงหาระยะทางระหว่างเรือทั้งสอง ก. 50  3 1 เมตร ข. 100  3  1 เมตร ค. 50  3  1 เมตร ง. 100  3  1 เมตร64. เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งยาว 6 เซนติเมตร และทามุม30 องศา กับด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมนี้ จงหาความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้(กาหนด cos300 = 3 ) 2 ก. 3( 3 +1) ข. 3 ค. 3 ง. 6( 3 +1)65. พิเชษฐ์ยืนอยู่ห่างจากตึกหลังหนึ่ง 18 เมตร มองเห็นยอดตึกและเสาอากาศซึ่งอยู่บนยอดตึกเป็นมุมเงย
 18. 18. 30 องศา และ 60 องศา ตามลาดับ จงหาความสูงของเสาอากาศ ก. 30.23 เมตร ข. 20.78 เมตร ค. 14.78 เมตร ง. 10.56 เมตร66. ชายคนหนึ่ง ยืนอยู่ห่างจากตึก 20 เมตร มองเห็นเสาธงซึ่งปักอยู่บนยอดตึกเป็นมุมเงย 45 องศา และปลายเสาธงเป็นมุมเงย 60 องศา จงหาความสูงของเสาธง ( ไม่คิดความสูงของผู้สังเกต ) ก. 30.78 เมตร ข. 25.82 เมตร ค. 14.64 เมตร ง. 10.86 เมตรใช้ขอมูลต่อไปนี้ตอบข้อ 67 – 68 ้กาหนดตารางแจกแจงความถี่ของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน100 คน ดังนี้ คะแนน จานวน นักเรียน 30 – 39 5 40 – 49 15 50 – 59 40 60 – 69 25 70 – 79 10 80 – 89 5
 19. 19. 67. ข้อใดต่อไปนี้ ผิด ก. มัธยฐานเท่ากับ 57 ข. เดไซล์ที่ 2 เท่ากับ 59.5 ค. เปอร์เซ็นไทล์ที่60 เท่ากับ 59.5 ง. ความถี่สะสมจากน้อยไปหามากของอันตรภาคชั้น 70 – 79เท่ากับ 9568. ค่าของ D6 เท่ากับข้อใด ก. 79.5 ข. 69.5 ค. 59.5 ง. 49.569. ห้องเรียนห้องหนึ่ง มีนักเรียน 30 คนต้องการเลือกหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องตาแหน่งละคน จะมีวิธีเลือกทั้งหมดกี่วิธี ก. 30 วิธี ข. 59 วิธี ค. 870 วิธี ง. 1,230 วิธี70. ต้องการจัดเรียงตัวอักษรในคาว่า “FACTOR” โดยขึ้นต้นด้วย F และ ลงท้ายด้วย R จะมีวิธีจัดทั้งหมดกี่วิธี ก. 12 วิธี ข. 24 วิธี ค. 72 วิธี ง. 120 วิธี (n - 1)!71. ค่าของ n จากสมการ  420 มีค่าตรงกับข้อใด (n - 3)!
 20. 20. ก. 22 ข. 20 ค. 18 ง. 1672. ในการโยนเหรียญห้าบาท 2 เหรียญ 1 ครั้ง จานวนแซมเปิลสเปซที่เกิดขึ้นคือข้อใด ก. 4 ข. 8 ค. 12 ง. 1673. เมื่อโยนลูกเต๋า 1 ลูก 2 ครั้ง จานวนเหตุการณ์ที่จะได้ผลต่างของแต้มเป็น 1 มีค่าเท่าใด ก. 10 ข. 8 ค. 6 ง. 474. ถ้าเลือกเลขจานวนเต็มมา 1 จานวน จากเลขที่มีค่าตั้งแต่ 10 ถึง 30ความน่าจะเป็นที่จะได้เลขซึ่ง หารด้วย 3 ลงตัว ก. 1 ข. 1 21 16 ค. 1 ง. 1 8 375. พนักงานขายของบริษัทแห่งหนึ่งประกอบด้วย พนักงานชาย 45 คนพนักงานหญิง 55 คนถ้าฉลากชื่อพนักงานขึ้นมา 1 คน เพื่อเป็นผู้ดูแลสินค่าที่นาไปขายในแต่ละวัน ความน่าจะเป็นที่จะได้พนักงานผู้ชายเป็นเท่าใด ก. 9 ข. 9 11 20 ค. 1 ง. 1 10 20
 21. 21. 76. ข้อใดเป็นส่วนประกอบของการสารวจความคิดเห็น ก. ลักษณะของผู้ตอบและความคิดเห็นของผู้ตอบ ข. ความคิดเห็นของผู้ตอบและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องที่สารวจ ค. ลักษณะของผู้ตอบและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องที่สารวจ ง. ลักษณะของผู้ตอบ ความคิดเห็นของผู้ตอบ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องที่สารวจ77. กาหนดผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 24 คน ดังแผนภาพต้น-ใบ 3 2 5 7 4 0 0 3 5 5 5 6 7 5 1 1 2 4 4 7 6 0 3 4 6 8 7 2 8ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถกต้อง ู ก. ฐานนิยมของคะแนนสอบเท่ากับ 45 ข. เปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของคะแนนสอบเท่ากับ 46 ค. มัธยฐานของคะแนนสอบเท่ากับ 51 ง. เปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 ของคะแนนสอบเท่ากับ 4378. ถ้า 3, 6, 2, 1, 7, 5 และ 8, 6, 3, 7, 2, 4 เป็นข้อมูล 2ชุด แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานมีลักษณะตามข้อใด ก. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากัน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากัน ข. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากัน แต่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่างกัน ค. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตต่างกัน แต่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากัน ง. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตต่างกัน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่างกัน
 22. 22. 79. “ในปี พ.ศ.2553 มีคนเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลขุนหาญจานวน 5,000 ราย เป็นคนไข้ใน จานวน 2,500 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของจานวนคนไข้ทั้งหมด” ข้อความดังกล่าวเป็นลักษณะของอะไร ก. ทะเบียนประวัติ ข. แฟ้มคนไข้ ค. ข่าวสาร ง. ข้อมูลดิบ80. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงทะเบียนหรือการบันทึก เหมาะสมกับการหาคาตอบในข้อใด ก. จานวนแม่บ้านที่ใช้ยาสีฟัน ข. ผลการเคลือบฟลูออไรด์บนผิวฟันที่มีต่อการป้องกันฟันผุ ค. จานวนผู้มาใช้บริการห้องสมุดในแต่ละวัน ง. รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของกรุงเทพมหานคร

×