ตัวอย่างข้อสอบ Las 8คณิตศาสตร์ม.1

30,040 views

Published on

4 Comments
17 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
30,040
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5,164
Actions
Shares
0
Downloads
1,409
Comments
4
Likes
17
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตัวอย่างข้อสอบ Las 8คณิตศาสตร์ม.1

 1. 1. แบบทดสอบ LASกลุ่มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ ้ ชันมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี ้
 2. 2. 2มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนและการใช้จานวนใน ชีวิตจริงจานวน 15 ข้อ1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. จานวนเต็ม คือ จานวนนับ ข. ศูนย์ (0) เป็นจานวนเต็มที่มีค่าน้อยที่สุด ค. จานวนเต็มทุกจานวนเป็นจานวนเต็มบวก ง. จานวนเต็มลบ เป็นจานวนตรงข้ามกับจานวนเต็มบวก2. ประโยคใดต่อไปนี้เป็นเท็จ ก. 5+0 = 5 ข. 0 x 3 = 3 x 0 = 0 ค. 1 เป็นจานวนนับที่มีค่าน้อยที่สุด ง. -1 เป็นจานวนเต็มลบที่มีค่าน้อยที่สุด3. ข้อใดเป็นจริง ก. 0 < (-1) ข. (-2) > (-1) ค. 3 < (-10) ง. (-10) > (-15)4. จำนวน ่ 256 เขียนให้อยูในรู ปเลขยกกำลังได้ดงข้อใด ั ก. 42 ข. 43 ค. 44 ง. 455. 0.007x107 เขียนในรูป Ax10n เมื่อ 1  A < 10 ได้ดังข้อใด
 3. 3. 3 ก. 7x10-3 ข. 7x10-1 ค. 7x104 ง. 7x10106. เส้นผ่านศูนย์กลางของอิเล็กตรอนประมาณ 0.0000000000004 ต่อเซนติเมตร ก. 4x10-10 ข. 4x10-11 ค. 4x10-12 ง. 4x10-13 37. เขียนในรูปทศนิยมได้ตรงกับข้อใด 50 ก. 0.6 ข. 0.06  ค. 0.0 6 0   ง. 0.6 0 68. 0.444... เขียนในรูปเศษส่วนได้ตรงกับข้อใด 1 ก. 2 2 ข. 3 3 ค. 4 4 ง. 99. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 7 12 ก. < 11 22
 4. 4. 4 5 6 ข. < 7 14 15 18 ค. > 63 21 4 15 ง. > 5 25คาชี้แจง ข้อสอบมีจานวน 80 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย 80 ข้อ ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ ข้อ1-80 ให้เลือกคาตอบที่สุดเพียงข้อเดียว ข้อสอบอัตนัย ให้ทาลงในกระดาษคาตอบที่แจกให้10. ข้อใดเรียงจานวนจากน้อยไปหามากได้ถูกต้อง 7 3 5 ก. , , 12 4 6 3 7 5 ข. , , 4 12 6 7 5 3 ค. , , 12 6 4 5 3 7 ง. , , 6 4 1211. ข้อใดเรียงลาดับจานวนจากน้อยไปหามากได้ถูกต้อง ก. 0.36 , 0.362 , 0.361 , 2.36 ข. 4.443 , 4.54 , 4.45 , 4.55 ค. 5.413 , 5.42 , 5.50 , 6.03 ง. 6.398 , 6.46 , 6.399 , 7.33
 5. 5. 512. ( -8 + 2 ) 3 มีค่าเท่ากับข้อใด ก. 216 ข. 1,000 ค. –1,000 ง. -216 2 5  2 413. เท่ากับข้อใด 2 10 ก. 2 9 ข. 2 10 ค. 2 11 ง. 2 1214. จงหาค่าของ (4 5  4 9 )  44 ก. 4 8 ข. 4 0 ค. 4 4 ง. 4115. 5a 0 มีค่าเท่ากับข้อใด ก. 5 ข. 1 ค. 0 ง. a
 6. 6. 6มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลทีเกิดขึนจากการดาเนินการของจานวนและ ่ ้ความสัมพันธ์ระหว่างการ ดาเนินการต่างๆ และใช้การดาเนินการในการแก้ปญหา ัจานวน 15 ข้อ16. ห.ร.ม. ของ 84, 105 และ 196 คือข้อใด ก. 3 ข. 7 ค. 12 ง. 1417. ค.ร.น. ของ 12, 30 และ 45 คือข้อใด ก. 120 ข. 160 ค. 180 ง. 24018. จานวนที่น้อยที่สุดที่ 6, 10, 15 หารแล้วเหลือเศษ 2 คือจานวนใด ก. 32 ข. 38 ค. 62 ง. 9219. ต้องการแบ่งที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 28 เมตร ยาว 44 เมตรออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้มีพื้นที่มากที่สุด จะแบ่งที่ดินได้ทั้งหมดกี่แปลง ก. 18 ข. 22 ค. 34 ง. 77
 7. 7. 720. แบ่งส้ม 196 ผล มะละกอ 252 ผล ออกเป็นกอง กองละเท่าๆ กันและเป็นผลไม้ชนิดเดียวกัน โดยแบ่งได้กองละมากที่สุด จะแบ่งผลไม้ได้กี่กอง ก. 12 กอง ข. 14 กอง ค. 16 กอง ง. 24 กอง21. รถยนต์คันหนึ่งเติมน้ามัน 1 ลิตร วิ่งได้ทาง 12 กิโลเมตร รถยนต์อีกคันหนึ่งเติมน้ามัน 1 ลิตร วิ่งได้ทาง 15 กิโลเมตร รถยนต์แต่ละคันจะต้องใช้น้ามันเป็นจานวนเต็มลิตรอย่างน้อยที่สุดเท่าไร จึงจะวิ่งได้ทางเท่ากัน ก. คันแรกใช้ 5 ลิตร คันที่สองใช้ 4 ลิตร ข. คันแรกใช้ 4 ลิตร คันที่สองใช้ 5 ลิตร ค. คันแรกใช้ 6 ลิตร คันที่สองใช้ 5 ลิตร ง. คันแรกใช้ 10 ลิตร คันที่สองใช้ 6 ลิตร22 ค่าของ [(-6) + 12] – (-3) ตรงกับข้อใด ก. -3 ข. 3 ค. 6 ง. 923. ค่าของ [(-39) x (-5)]  (-13) ตรงกับข้อใด ก. -15 ข. -3 ค. 3 ง. 15
 8. 8. 824. ถ้า a = -8 , b = -9 , c = -4 และ d = -4 แล้ว (a – bc)  d มีค่าเท่ากับเท่าไร ก. -11 ข. 11 ค. -4 ง. 4 3 7 825. + - ตรงกับข้อใด 10 12 15 19 ก. 60 17 ข. 60 7 ค. 20 9 ง. 20  2 726. ค่าของ 3   x 1 2 ตรงกับข้อใด  3 12  5 2 ก. 8 5 3 ข. 8 5 4 ค. 8 5 ง. 927. . ค่าของ (19.38 x 0.2)  0.01 ตรงกับข้อใด ก. 3.876 ข. 38.76 ค. 387.6 ง. 3876 228. ล้อรถจักรยานวัดโดยรอบได้ยาว 1 เมตร ถ้าปั่นจักรยานระยะทาง 5150 เมตร ล้อจะหมุนกี่รอบเต็มๆ
 9. 9. 9 ก. 105 รอบ ข. 106 รอบ ค. 107 รอบ ง. 108 รอบ29. รายการโทรทัศน์รายการหนึ่งใช้เวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมง และใน 1รายการมีโฆษณา 12 ครั้ง ครั้งละ 2 นาที 2 เวลาที่ใช้โฆษณา คิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของเวลาที่ใช้ในรายการทั้งหมด 1 1 ก. ข. 2 3 1 1 ค. ง. 4 530. เชือกสองเส้นยาว 4.25 ฟุต และ 12.83 ฟุต นามาต่อกันแล้ววัดใหม่ได้ยาว 16.29 ฟุต อยากทราบว่า เสียเชือกตรงรอยต่อเท่าใด ก. 0.79 ฟุต ข. 0.89 ฟุต ค. 1.79 ฟุต ง. 1.89 ฟุตมาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการคานวณและแก้ปญหา ัจานวน 5 ข้อ31. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง ก. นุ่นมีเงิน 145 บาท หรือ ประมาณ 100 บาท ข. ออยอยู่บ้านเลขที่ 419 หรือประมาณ 400 ค. นิดสอบได้ 74.30 % หรือประมาณ 70 % ง. กบหนัก 42.5 กิโลกรัม หรือประมาณ 43 กิโลกรัม
 10. 10. 1032. ค่าประมาณในข้อใดไม่ถูกต้องตามหลักการปัดเศษ ก. 32.2 เป็นทศนิยมตาแหน่งที่ 1 ที่ใกล้เคียงที่สุดของ 32.024 ข. 2,910 เป็นจานวนเต็มสิบที่ใกล้เคียงที่สุดของ 2,914 ค. 47,500 เป็นจานวนเต็มร้อยที่ใกล้เคียงที่สุดของ 47,548 ง. 210,000 เป็นจานวนเต็มหมื่นที่ใกล้เคียงที่สุดของ 205,00033. อาเภอหนึ่งมีพลเมือง 57,426 คน จานวนพลเมืองโดยประมาณเป็นจานวนเต็มร้อยเท่ากับเท่าใด ก. 57,000 ข. 57,400 ค. 57,430 ง. 57,50034. นัทต้องการซื้อข้าวสาร 2 ถัง ราคาถังละ 128 บาท ผงซักฟอก 3กล่อง ราคากล่องละ 96 บาท จะต้องเตรียมเงินไปซื้อประมาณกี่บาท ก. 500 บาท ข. 540 บาท ค. 560 บาท ง. 600 บาท35. ต้องการขนอิฐ 580 ก้อน โดยใช้แรงงานคนขน คนงานแต่ละคนขนอิฐได้เที่ยวละ 18 ก้อน จะต้องขน อย่างน้อยที่สุดประมาณกี่เที่ยวจึงจะหมด ก. 29 ข. 30 ค. 31 ง. 32
 11. 11. 11มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจระบบจานวนและนาสมบัตเกี่ยวกับจานวนไปใช้ ิจานวน 10 ข้อ36. ข้อความต่อไปนี้ขอใดเป็ นจริ ง ้ ก. จานวนเต็มคือจานวนนับนั่นเอง ข. จานวนเต็มที่น้อยที่สุดคือ 0 ค. จานวนเต็มมีมากมายนับไม่ถ้วน ง. ถ้า a เป็นจานวนเต็มลบแล้ว a เป็นจานวนนับ37. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเรียงลาดับจานวนจากจานวนที่มีค่าน้อยไปหาจานวนที่มีค่ามาก ก. 14, 12, 0, –13 , –15 ข. 0 , –11 , –17 , 18 , 19 ค. –15 , –16 , 0, 14 , 17 ง. –19, –15 , 0, 13, 1638. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. ถ้า x เป็นจานวนเต็ม ค่าสัมบูรณ์ของ x มีค่ามากกว่า 0 ข. ถ้า x เป็นจานวนเต็ม จานวนตรงข้ามของ –x มีค่าเท่ากับ x ค. ถ้า x  5 และ y  3 ค่าสัมบูรณ์ของ x – y มีค่าเท่ากับ 8 ง. ถ้า x  3 และ y  2 ค่าสัมบูรณ์ ของ y – x มีค่าเท่ากับ 539. ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง ก.  8  8  3 ข.  3  4  0 ค.  57 2 ง.  6  4   10
 12. 12. 1240. กำหนดให้ a เป็นจำนวนเต็มใด ๆ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง ก. a  1  1 a ข. a  0  a 1 ค. 0  a  a   1 ง.  a   1  a  041. จานวนตรงข้ามของ 2 และ 20 คือข้อใด ก. 2 และ 20 ข.  2 และ  20 ค. 2 และ  20 ง.  2 และ 2042. ข้อใดถูกต้อง ก. ศูนย์เป็นจานวนเต็ม ข. จานวนเต็มลบทุกจานวนเป็นจานวนเต็ม ค. จานวนเต็มบวกทุกจานวนเป็นจานวนเต็ม ง. ถูกทุกข้อ43. ข้อต่อไปนี้ขอใดไม่ ถูกต้ อง ้ ก. ค่าสัมบูรณ์ของ –35 คือ 35 ข. 75 และ –75 มีค่าสัมบูรณ์เท่ากัน ค. ค่าสัมบูรณ์ของ –29 มากกว่าค่าสัมบูรณ์ของ 49 ง. ค่าสัมบูรณ์ของ –45 น้อยกว่าค่าสัมบูรณ์ของ –5544. [(-8) + 5] + (-6) = (-8) + [5 + (-6)] ใช้สมบัติข้อใด ก. สมบัติการแจกแจง ข. สมบัติการเปลี่ยนหมู่สาหรับการบวก ค. สมบัติการเปลี่ยนหมู่สาหรับการคูณ ง. สมบัติการสลับที่ของการบวก
 13. 13. 1345. ประโยคใดต่อไปนี้เป็นจริง ก. เมื่อ a เป็นจานวนเต็มใดๆ a + 0 = a ข. เมื่อ b เป็นจานวนเต็มใดๆ b  0= b ค. 0 เป็นทั้งจานวนเต็มและจานวนนับ ง. 1 เป็นเอกลักษณ์การบวก คือ 1 + 0 = 0มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รปเรขาคณิตสองมิตและสามมิติ ู ิจานวน 5 ข้อ46. ถ้าต้องการสร้างมุมขนาด 120 องศา ควรสร้างมุมอย่างไร จึงจะสะดวกและรวดเร็ว ก. สร้างมุม 30 องศา 4 มุม ข. สร้างมุม 60 องศา 2 มุม ค. สร้างมุม 90 องศา และมุม 30 องศา ง. สร้างมุม 60 องศา และมุม 30 องศา 2 มุม47. การสร้างมุม 30 องศา โดยใช้วงเวียนจะต้องสร้างมุมอะไรก่อน ก. 30 องศา ข. 45 องศา ค. 60 องศา ง. 90 องศา48. จากรูป มุม ACE กางกี่องศา E ก. 45 องศา ข. 90 องศา ค. 135 องศา ง. 150 องศา
 14. 14. 1449. จากรูป ข้อใดถูกต้อง ก. AC = AD ข. AC = EB ค. CD = DB ง. DE = CE50. จากการสร้าง มุม TQS มีขนาดกี่องศา ก. น้อยกว่า 90 องศา ข. เท่ากับ 90 องศา ค. มากกว่า 90 องศา แต่ไม่เกิน 99องศา ง. มากกว่า 99 องศา แต่ไม่เกิน 179องศามาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์และฟังก์ชน ัจานวน 10 ข้อ51. ภาพสองมิติในข้อใดไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการมองภาพสามมิติที่กาหนดให้ ก. ข.
 15. 15. 15 ค. ง.52. จำกรูปเป็นรูปคลีของทรงสำมมิตในข้อใด ่ ิ ก. ข. ค. 4. ง.53. จากแบบรูปที่กาหนดให้ต่อไปนี้ จานวนที่นามาเติมในช่องว่างตรงกับข้อใด 1 , -3 , 5 , -7 , 9, ก. -11 ข. -10 ค. 10 ง. 1154. จากแบบรูป 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , … จานวนอีก 2 จานวนในแบบรูปเดียวกัน ตรงกับข้อใด ก. 16 , 21 ข. 18 , 21 ค. 18 , 34 ง. 21 , 34
 16. 16. 1655. ข้อใดเป็นรูปเรขำคณิตสำมมิติ ก. ข. ค. 4. ง.56. ข้อใดต่อไปนี้ 13 + 14 + 15+ …+ 49 ก. 1047 ข. 1147 ค. 1247 ง. 122557. จากแบบรูป ค่าของ a + b ตรงกับข้อใด1 4 11 3 6 5 15 a c 2 7 16 4 9 6 11 b d ก. 21 ข. 26 ค. 28
 17. 17. 17 ง. 3158. จากข้อ 7 ข้อใดคือค่าของ c – d ก. -12 ข. -10 ค. 10 ง. 1259. x- 3 = 7 x-3+ = 7+ x = จำนวนในกรอบ และ คือข้อใด ก. -3, 10 ข. 3 , -10 ค. 3, 7 ง. 3 , 10 y60. = 3 5 y × = 3 × 5 y =จำนวนในกรอบ และ คือข้อใด 1 ก. , 15 5 ข. 5, 15 1 ค.  , 15 5 ง. 5, -15
 18. 18. 18มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์สมการ อสมการกราฟและตัวแบบเชิงคณิต(mathematical model) อืนๆ ่แทนสถานการณ์ตางๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้ในการ ่แก้ปญหา ัจานวน 15 ข้อ61. พิกัด (-3, 7) อยู่ในจตุภาคใด ก. จตุภาคที่ 1 ข. จตุภาคที่ 2 ค. จตุภาคที่ 3 ง. จตุภาคที่ 462. คู่อันดับใดอยู่บนกราฟของสมการ y = 3x – 7 ก. (2, 1) ข. (3, -2) ค. (4, -5) ง. (0, -7)
 19. 19. 1963. กราฟแสดงการจาหน่ายส้มเป็นกิโลกรัมกับราคาเป็นบาท รำคำ (บำท) 40 30  20  10  0 ส้ม(กิโลกรัม) 1 2 3 4 5ถ้ามีเงิน 105 บาทจะซื้อส้มได้กี่กิโลกรัม ก. 10 3 กิโลกรัม 4 ข. 10 1 กิโลกรัม 2 ค. 10 1 กิโลกรัม 4 ง. 10 กิโลกรัม Y64. 4  3  2  1 0 X 1 2 3 4 5จากกราฟที่กาหนดให้เป็นกราฟของสมการในข้อใด ก. y = x - 1 เมื่อ x แทนจานวนนับ ข. y = x + 2 เมื่อ x แทนจานวนใด ๆ ตั้งแต่ 1 ขึ้นไป ค. y = 2x – 1 เมื่อ x แทนจานวนนับ ง. y = x + 1 เมื่อ x แทนจานวนใด ๆ ตั้งแต่ 1 ขึ้นไป
 20. 20. 2065. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ก. คาตอบของสมการ 7X – 4 = 17 คือ 2 ข. คาตอบของสมการ 3X – 5 = 10 คือ 2 ค. คาตอบของสมการ 2X + 15 = 23 คือ 2 ง. คาตอบของสมการ 5X – 9 = 21 คือ 266. ถ้า 3a – 14 = 4 แล้ว a มีค่าเท่าไร ก. 21 ข. 14 ค. 6 ง. -6 2m67. ถ้า = 6 แล้ว m มีค่าเท่าไร 3 ก. 16 ข. 18 ค. 20 ง. 24 X68. ถ้า + 2 = 3 แล้ว X มีค่าเท่าไร 3 1 ก. 3 5 ข. 3 ค. 1 ง. 3
 21. 21. 2169. “หกเท่าของจานวนจานวนหนึ่งมากกว่า 7 อยู่ 23” เขียนแทนด้วยประโยคสัญญลักษณ์ได้ดังข้อใด ก. 6 (X + 7) = 23 ข. 6 (X - 7) = 23 ค. 6X + 7 = 23 ง. 6X - 7 = 2370. 5 เท่าของผลบวกของจานวนหนึ่งกับ 3 เป็น 45 เลขจานวนนั้นเท่ากับเท่าไร ก. 3 ข. 6 ค. 8 ง. 1271. ฝาแฝดคู่หนึ่งเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ทั้งสองคนมีอายุรวมกันได้ 16 ปีปัจจุบันฝาแฝดแต่ละคนมีอายุกี่ปี ก. 12 ข. 13 ค. 15 ง. 1772. แบ่งดินสอ 6 โหล ให้นักเรียนกลุ่มหนึ่ง ปรากฏว่าได้รับดินสอคนละ5 แท่ง และมีดินสอเหลือ 2 แท่ง นักเรียนกลุ่มนี้มีกี่คน ก. 12 ข. 13 ค. 14 ง. 15 373. ถังใบหนึ่งมีน้าอยู่เต็มถัง เมื่อใช้ไปแล้ว ของถัง จะเหลือน้า 28 4ลิตร ถังใบนี้จุน้าเต็มถังได้กี่ลิตร ก. 112 ข. 120 ค. 128 ง. 140
 22. 22. 2274. ห้องเรียนหนึ่งมีนักเรียนชายมากกว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนหญิงอยู่ 5คน ถ้าห้องเรียนนี้มีนักเรียนหญิง 26 คน แล้ว นักเรียนห้องนี้มีทั้งหมดกี่คน ก. 42 ข. 44 ค. 46 ง. 4975. ถ้า 12x  14 = 16 แล้ว x เท่ากับข้อใด 1 ก. 2 ข. ข. 1 3 ค. 1 6 ง. 1 10มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วธีการทางสถิตและความรู้เกียวกับความน่าจะเป็นใน ิ ิ ่การคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลจานวน 5 ข้อ76. ข้อใดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ก. พรุ่งนี้ฝนจะตก ข. สมหญิงใส่รองเท้าเบอร์ 6 ค. หมูออกลูกเป็นตัว ง. พ่อตัวโตกว่าลูก77. ข้อใดเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ก. พรุ่งนี้ฝนจะตก ข. เสาร์นี้ ลิเวอร์พูล จะชนะ แมนฯยู ค. สัปดาห์หน้าฉันจะสอบผ่าน ง. วันนี้พระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตก
 23. 23. 2378. ครอบครัวหนึ่งต้องการมีบุตร 3 คน จงหาโอกาสที่ครอบครัวนี้จะมีบุตรเป็นชายอย่างน้อย 2 คน ก. 2 3 ข. 1 3 ค. 1 2 ง. 3 479. ปรีชาตัดโฟมเป็นรูปวงกลมเพื่อเป็นเป้าในการเล่นปาเป้าเพื่อเล่นกับเพื่อน ๆ เขาคานวณแบ่งพื้นที่บนวงกลมเป็นสี่ส่วนโดยแบ่งมุมที่จุดศูนย์กลางให้มีขนาดดังนี้ สีขาว 120 องศา สีแดง 100 องศา สีเขียว 80 องศาและสีน้าเงิน 60 องศา ถ้าปรีชาปาเป้า 1 ครั้ง ปรีชาน่าจะปาเป้าเข้าบริเวณสีใด ก. สีขาว ข. สีแดง ค. สีเขียว ง. สีน้าเงิน 80. จากการหมุนวงล้อที่แบ่งเป็นแถบสีไว้ 16 แถบ เท่าๆกัน มีสีขาว 6 แถบสีเขียว ฟ้า และส้ม สีละ 3 แถบ และสีแดง 1 แถบ โอกาสที่หมุนแล้วจะตรงกับสีใดมากที่สุด ก. สีขาว ข. สีฟ้า ค. สีเขียว ง. สีแดง
 24. 24. 24 เฉลย1 ง 11 ค 21 ก 31 ข 41 ค 51 ค 61 ข 71 ข2 ง 12 ง 22 ง 32 ก 42 ง 52 ค 62 ง 72 ค3 ง 13 ค 23 ก 33 ข 43 ค 53 ก 63 ข 73 ก4 ค 14 ก 24 ข 34 ค 44 ข 54 ง 64 ง 74 ข5 ค 15 ก 25 ค 35 ข 45 ก 55 ข 65 ค 75 ค6 ง 16 ข 26 ค 36 ค 46 ข 56 ข 66 ค 76 ค7 ข 17 ค 27 ค 37 ง 47 ค 57 ง 67 ก 77 ง8 ง 18 ก 28 ค 38 ข 48 ค 58 ก 68 ก 78 ค9 ง 19 ง 29 ค 39 ค 49 ข 59 ง 69 ง 79 ก10 ก 20 ค 30 ก 40 ก 50 ข 60 ข 70 ข 80 ก

×