ป.5

17,348 views

Published on

2 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
17,348
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10,764
Actions
Shares
0
Downloads
435
Comments
2
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ป.5

 1. 1. ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§µâπ ™ÿ¥∑’Ë 1 1 ·∫∫∑¥ Õ∫ §≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§µâπ ™ÿ¥∑’Ë 1®ß‡≈◊Õ°§”µÕ∫∑’Ë∂°µâÕß∑’Ë ÿ¥‡æ’¬ß§”µÕ∫‡¥’¬« Ÿ 1. çÀ°√âÕ¬Àâ“≈â“π ’ËÀ¡◊Ëπ Õßæ—πé ‡¢’¬π·∑π¥â«¬µ—«‡≈¢Œ‘π¥ŸÕ“√∫‘°‰¥â‡∑à“°—∫¢âÕ„¥ 1. 605,402,000 2. 605,420,000 3. 605,042,000 4. 605,040,200 2. 20,000,000ϩ3,000,000ϩ10,000ϩ7,000ϩ30 ‡ªìπ°“√‡¢’¬π„π√Ÿª°√–®“¬¢Õß®”π«π„¥ 1. 23,170,030 2. 23,107,030 3. 23,017,030 4. 23,100,730 3. 9 „πÀ≈—°√âÕ¬≈â“π¡’§à“‡ªìπ°’ˇ∑à“¢Õß 9 „πÀ≈—°· π 1. 100,000 ‡∑à“ 2. 10,000 ‡∑à“ 3. 1,000 ‡∑à“ 4. 100 ‡∑à“ 4. 800 ‡ªìπ§à“ª√–¡“≥„°≈⇧’¬ß®”π«π‡µÁ¡√âÕ¬¢Õß®”π«π„π¢âÕ„¥ 1. 750 °—∫ 730 2. 739 °—∫ 840 3. 740 °—∫ 750 4. 750 °—∫ 840 5. ®”π«π∑’ˇµ‘¡≈ß„π ᮀ ¢Õß·∫∫√Ÿª 4 8 16 32 64 ᮀ §◊Õ®”π«π„¥ 1. 128 2. 118 3. 114 4. 108 6. «“ßµ—«π—∫·∫∫∑’Ë 1 ... «“ßµ—«π—∫·∫∫∑’Ë 2 ...
 2. 2. 2 ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§µâπ ™ÿ¥∑’Ë 1 ®”π«πµ—«π—∫Õ—π¥—∫∑’Ë 10 ¢Õß·∫∫∑’Ë 2 ¡“°°«à“®”π«πµ—«π—∫¢Õß·∫∫∑’Ë 1 ‡∑à“„¥ 1. 40 µ—« 2. 45 µ—« 3. 50 µ—« 4. 55 µ—« 7. °”Àπ¥·∫∫√Ÿª¢Õß™ÿ¥®”π«π 99 198 297 396 495 ... ®”π«πÕ—π¥—∫∑’Ë 9 §◊Õ®”π«π„¥ 1. 792 2. 889 3. 891 4. 899 8. ®”π«π∑’ˇµ‘¡≈ß„π ᮀ ¢Õß™ÿ¥®”π«π 987 886 786 687 ᮀ 492 §◊Õ®”π«π„¥ 1. 588 2. 589 3. 579 4. 578 , , 9. (67 504Ϫ28 394)ϩ18 635 , ¡’§à“‡∑à“°—∫¢âÕ„¥ , 1. 57 745 , 2. 57 655 3. 57,755 4. 56,74510. 125ϫ37ϫ24 ¡’§à“‡∑à“°—∫¢âÕ„¥ , 1. 110 500 , 2. 111 000 3. 101,100 4. 101,00011. 8,620Ϭ60 ‰¥âº≈≈—æ∏å‡∑à“°—∫¢âÕ„¥ 1. 143 ‡»… 40 2. 143 ‡»… 30 3. 143 ‡»… 4 4. 143 ‡»… 312. º≈≈—æ∏å„π¢âÕ„¥¡’§à“·µ°µà“ß®“°¢âÕÕ◊Ëπ 1. (380ϩ520)ϫ16 2. (380ϫ16)ϩ(520ϫ16) 3. (300ϩ500)ϫ16 4. (320ϩ580)ϫ1613. ¡“π’¡’‡ß‘π 865,147 ∫“∑ ´÷ËßπâÕ¬°«à“¡“π– 407,832 ∫“∑ ¡“π–¡’‡ß‘π‡∑à“‰√ 1. 457,315 ∫“∑ 2. 1,262,979 ∫“∑ 3. 1,272,979 ∫“∑ 4. 1,273,079 ∫“∑14. ‚√ß≈–§√·Ààß™“µ‘¢“¬∫—µ√‡¢â“™¡≈–§√„π√“§“„∫≈– 350 ∫“∑ ¢“¬‰¥â 1,483 „∫ ®–‰¥â‡ß‘π ∑—ÈßÀ¡¥‡∑à“‰√ 1. 509,050 ∫“∑ 2. 509,500 ∫“∑ 3. 519,500 ∫“∑ 4. 519,050 ∫“∑15. ·¡à§â“¢“¬πâÕ¬Àπà“√“§“°‘‚≈°√—¡≈– 35 ∫“∑ ‰¥â‡ß‘π 13,020 ∫“∑ ·¡à§â“¢“¬πâÕ¬Àπà“°’Ë°‘‚≈°√—¡ 1. 374 °‘‚≈°√—¡ 2. 372 °‘‚≈°√—¡ 3. 370 °‘‚≈°√—¡ 4. 368 °‘‚≈°√—¡
 3. 3. ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§µâπ ™ÿ¥∑’Ë 1 3 16. ´◊ÈÕ‰¢à‰°à™π‘¥øÕ߇≈Á° 183 ‚À≈ √“§“‚À≈≈– 35 ∫“∑ ∂Ⓡª≈’Ë¬π‰ª´◊ÈÕ‰¢à‰°à™π‘¥øÕß„À≠à √“§“ ‚À≈≈– 42 ∫“∑ ¥â«¬®”π«π‰¢à‰°à‡∑à“‡¥‘¡ µâÕß®à“¬‡ß‘π‡æ‘Ë¡‡∑à“„¥ 1. 1,281 ∫“∑ 2. 1,271 ∫“∑ 3. 1,261 ∫“∑ 4. 1,269 ∫“∑ 17. ¢âÕ§«“¡„π¢âÕ„¥∂Ÿ°µâÕß 1. ∂⓵àÕ·¢π¢Õß¡ÿ¡„À⬓«¡“°¢÷Èπ ¢π“¥¢Õß¡ÿ¡®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 2. ∂⓵àÕ·¢π¢Õß¡ÿ¡„À⬓«¡“°¢÷Èπ ¢π“¥¢Õß¡ÿ¡¬—ߧ߇∑à“‡¥‘¡ 3. ∂⓵àÕ·¢π¢Õß¡ÿ¡„À⬓«¡“°¢÷Èπ ¢π“¥¢Õß¡ÿ¡®–≈¥≈ß 4. ∂â“·¢π¢Õß¡ÿ¡ —Èπ≈ß ¢π“¥¢Õß¡ÿ¡®–≈¥≈ß ®“°√Ÿª §°ß ¡’¢π“¥°’ËÕß»“ < 18. ß § 112Њ ° ¢ 1. 112Њ 2. 32Њ 3. 22Њ 4. 12Њ 19. ®“°√Ÿª ¢§ß ‡ªìπ¡ÿ¡™π‘¥„¥ ß ¢ 35Њ 45Њ ° § ® 1. ¡ÿ¡·À≈¡ 2. ¡ÿ¡©“° 3. ¡ÿ¡ªÑ“π 4. ¡ÿ¡°≈—∫ 20.  à«π¢Õ߇ âπµ√ß Õ߇ âπ∑’ËÕ¬Ÿà∫π√–π“∫‡¥’¬«°—π ®–¢π“π°—π‡æ√“–‡Àµÿº≈„π¢âÕ„¥ 1.  à«π¢Õ߇ âπµ√ß Õ߇ âπ¡’√–¬–Àà“߇∑à“°—π‡ ¡Õ 2.  à«π¢Õ߇ âπµ√ß Õ߇ âπ¡’§«“¡¬“«‡∑à“°—π 3.  à«π¢Õ߇ âπµ√ß Õ߇ âπ¡’§«“¡¬“«‡∑à“°—π ·≈–¡’√–¬–Àà“߇∑à“°—π‡ ¡Õ 4. ‰¡à¡’¢âÕ§«“¡„¥∂Ÿ°µâÕß
 4. 4. 4 ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§µâπ ™ÿ¥∑’Ë 121. ‡»… à«π„π¢âÕ„¥‰¡à‡ªìπæÀÿ§Ÿ≥¢Õß 8 13 16 40 1. 2. 26 65 56 96 3. 4. 81 15622. ‡»… à«π„π¢âÕ„¥¡’§à“‰¡à‡∑à“°—∫ 63 126 14 35 1. 2. 28 70 28 42 3. 4. 56 8023. ¢âÕ„¥µàÕ‰ªπ’È∂Ÿ°µâÕß 6 30 7 48 1. 2. Ͼ 25 115 12 84 3 17 91 14 3. Ͻ 4. Ͼ 14 84 175 2524. ¢âÕ„¥‡√’¬ß≈”¥—∫®”π«π®“°¡“°‰ªπâÕ¬ 1. , 2 9 , 19 , 3 19 , 9 , 2, 3 2. 7 35 70 14 70 35 7 14 19 , 2, 9 , 3 4. , 2 19 , 9 , 3 3. 70 7 35 14 7 70 35 1425. 3 7 ‡ªìπ‡»… à«πÕ¬à“ߵ˔¢Õß®”π«π„π¢âÕ„¥ 14 18 1. 2. 28 42 26 45 3. 4. 63 12026. ‡»… à«π„π¢âÕ„¥‡ªìπ‡»… à«π·∑â∑—ÈßÀ¡¥ 1. 3 7 ·≈– 5 5 2. 8 8 ·≈– 6 4 3. 5 10 ·≈– 21 35 4. 1 12 ·≈– 9 727. ‡»… à«π„π¢âÕ„¥‡ªìπ‡»…‡°‘π∑—ÈßÀ¡¥ 1. 3 3 ·≈– 4 5 2. 8 4 ·≈– 10 5 3. 5 6 ·≈– 9 9 4. ‰¡à¡’§”µÕ∫∑’Ë∂Ÿ°µâÕß28. ¢âÕ„¥µàÕ‰ªπ’È∂Ÿ°µâÕß 25 1 5 32 1. 6 2. 4 4 4 7 7 49 5 95 10 3. 5 4. 7 9 9 12 12
 5. 5. ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§µâπ ™ÿ¥∑’Ë 1 5 29. 3 4 ϩ 5 15 ¡’º≈≈—æ∏å‡∑à“°—∫¢âÕ„¥ 7 13 1. 2. 15 15 3. 7 20 4. ‰¡à¡’§”µÕ∫∑’Ë∂Ÿ°µâÕß 30. 7 Ϫ 20 5 1 ¡’º≈≈—æ∏å‡∑à“°—∫¢âÕ„¥ 6 6 1. 2. 15 20 3 4 3. 4. 20 20 31. ¢âÕ„¥µàÕ‰ªπ’È∂Ÿ°µâÕß 7 2 7 3 3 2 3 3 1. Ϫ Ͼ Ϫ 2. ϩ Ͼ ϩ 15 5 15 5 20 10 20 10 5 2 2 5 13 3 11 3 3. ϩ Ͼ ϩ 4. Ϫ Ͻ Ϫ 9 3 3 9 20 10 20 10 32. ¢âÕ„¥µàÕ‰ªπ’ȉ¡à∂Ÿ°µâÕß 3 6 6 3 8 3 3 8 1. ϩ ϩ 2. ϩ ϩ 12 9 9 12 15 15 15 15 3 7 7 3 18 2 2 18 3. ϩ ϩ 4. ϩ ϩ 10 20 20 20 25 5 5 25 33. «—π·√°‡¡∏“¥◊Ë¡π¡ 7 15 ≈‘µ√ «—π∑’Ë Õߥ◊Ë¡π¡Õ’° 1 ≈‘µ√ √«¡ Õß«—π¥◊Ë¡π¡‰ª°’Ë≈‘µ√ 5 1. 8 15 ≈‘µ√ 2. 8 20 ≈‘µ√ 3. 10 15 ≈‘µ√ 4. 11 15 ≈‘µ√ 34. À¡Ÿ™‘ÈπÀπ÷ËßÀπ—° 8 10 °‘‚≈°√—¡ ·∫à߉ªª√–°Õ∫Õ“À“√ 1 2 °‘‚≈°√—¡ ®–‡À≈◊ÕÀ¡Ÿ°’Ë°‘‚≈°√—¡ 1. 7 8 °‘‚≈°√—¡ 2. 7 10 °‘‚≈°√—¡ 3. 4 10 °‘‚≈°√—¡ 4. 3 10 °‘‚≈°√—¡ 35. ∂—ß„∫Àπ÷Ëß¡’πȔլŸà 3 8 ¢Õß∂—ß ®–µâÕ߇µ‘¡πÈ”≈ß„π∂—ßÕ’°‡∑à“‰√®÷ß®–¡’πÈ” 15 16 ¢Õß∂—ß 1. 9 16 ¢Õß∂—ß 2. 12 16 ¢Õß∂—ß 3. 13 16 ¢Õß∂—ß 4. 11 16 ¢Õß∂—ß
 6. 6. 6 ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§µâπ ™ÿ¥∑’Ë 136. «—π·√°°‘π¢π¡‡§â° 1 ¢Õß∂“¥ «—π∑’Ë Õß°‘π¢π¡∑’ˇÀ≈◊ÕÕ’° 6 1 3 ¢Õß∂“¥ ‡À≈◊Õ¢π¡§‘¥‡ªì𠇻… à«π‡∑à“„¥¢Õß∂“¥ 1. 2 6 ¢Õß∂“¥ 2. 4 6 ¢Õß∂“¥ 3. 1 2 ¢Õß∂“¥ 4. 1 6 ¢Õß∂“¥37. 3 8 ¢Õß 16 ¡’§à“‡∑à“°—∫‡»… à«π„π¢âÕ„¥ 2 4 12 1. 2. 16 16 3 6 3. 4. 64 6438. ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬„¥∑’ˇµ‘¡≈ß„π ᮀ ¢Õß 7 12 ϫ 4 6 ᮀ 14 2 ϫ 24 3 ®÷ß®–∂Ÿ°µâÕß 1. 2. Ͼ 3. Ͻ 4.39. º≈§Ÿ≥¢ÕߢâÕ„¥¡’§à“¡“°∑’Ë ÿ¥ 3 2 6 1 1. ϫ 2. ϫ 7 6 14 3 5 2 2 3 3. ϫ 4. ϫ 14 3 7 640. 8 2 Ϭ 15 9 ¡’º≈≈—æ∏å‡∑à“°—∫¢âÕ„¥ 12 12 1. 2. 15 5 2 8 15 3. Ϭ 4. 9 15 1241. µÿä¡’¢â“« “√ 5 6 ∂—ß ·∫àßÀÿ߉ª 1 ¢Õß∑’Ë¡Õ¬Ÿà µÿä®–‡À≈◊բ⓫ “√‡∑à“‰√ 2 ’ 1. 5 12 ∂—ß 2. 2 6 ∂—ß 3. 2 5 ∂—ß 4. 6 10 ∂—ß42. ¢π¡À¡âÕ·°ß 15 ∂“¥ µ—¥·®°„Àâπ—°‡√’¬π§π≈– 1 3 ¢Õß∂“¥ ®–·®°„Àâπ—°‡√’¬π‰¥â°’˧π¢π¡®÷ß ®–À¡¥ 1. 5 §π 2. 30 §π 3. 45 §π 4. 60 §π
 7. 7. ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§µâπ ™ÿ¥∑’Ë 1 7 43. „π·µà≈–«—π§√Ÿ„Àâπ°‡√’¬π¥◊Ë¡π¡§π≈– — 3 8 ≈‘µ√ ∂â“¡’π—°‡√’¬π¥◊Ë¡π¡ 24 §π §√ŸµâÕ߇µ√’¬¡π¡ ‰«â„Àâπ—°‡√’¬π«—π≈–°’Ë≈‘µ√ 1. 3 ≈‘µ√ 2. 9 ≈‘µ√ 3. 12 ≈‘µ√ 4. 16 ≈‘µ√ 44. 5 3 ϫ Ϭ1 9 7 2 3 ¡’§à“‡∑à“°—∫¢âÕ„¥ 1 2 1. 2. 5 7 1 2 3. 4. 7 21 45. 5 1 Ϫ ϩ 8 4 3 24 ¡’§à“‡∑à“°—∫¢âÕ„¥ 6 7 1. 2. 24 24 13 1 3. 4. 24 2 46. ¿“™π– ° ¡’πȔլŸà 33 ≈‘µ√ ¿“™π– ¢ 5 ¡’πȔլŸà 515 1 ≈‘µ√ ∂â“π”πÈ”¡“‡∑·∫àß„Àâ¡’®”π«π‡∑à“Ê °—π ¿“™π–·µà≈–„∫®–¡’πÈ”°’Ë≈µ√ ‘ 1. 4 ≈‘µ√ ≈‘µ√ 1 1 2. 4 3 5 3. 4 2 5 ≈‘µ√ 4. 4 2 15 ≈‘µ√ 47. ¡’‡ß‘πÕ¬Ÿà 500 ∫“∑ §√—Èß·√°„™â‡ß‘π‰ª 20 ¢Õ߇ߑπ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà §√—Èß∑’Ë Õß„™â‡ß‘π‰ª 3 ¢Õ߇ߑπ∑’ˇÀ≈◊Õ 7 5 §√—Èß∑’Ë Õß„™â‡ß‘π‰ª°’Ë∫“∑ 1. 105 ∫“∑ 2. 115 ∫“∑ 3. 130 ∫“∑ 4. 195 ∫“∑ 48. π“√’„™â‡ß‘π‰ª 3 ¢Õ߇ߑπ 420 ∫“∑ πß≈—°…≥å„™â‡ß‘π‰ª 9 ¢Õ߇ߑπ 360 ∫“∑ „§√„™â‡ß‘π¡“° 7 5 °«à“°—π ·≈–¡“°°«à“°’Ë∫“∑ 1. πß≈—°…≥å„™â‡ß‘π¡“°°«à“π“√’ 20 ∫“∑ 2. π“√’„™â‡ß‘π¡“°°«à“πß≈—°…≥å 20 ∫“∑ 3. πß≈—°…≥å„™â‡ß‘π¡“°°«à“π“√’ 50 ∫“∑ 4. π“√’„™â‡ß‘π¡“°°«à“πß≈—°…≥å 50 ∫“∑ 49. ®”π«πÕ—π¥—∫∑’Ë 10 ¢Õß™ÿ¥®”π«π 1 1 1 16 ... §◊Õ®”π«π„π¢âÕ„¥ 2 4 8 1 1 1 1. 2. 256 512 1 1 3. 4. 1024 1028
 8. 8. 8 ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§µâπ ™ÿ¥∑’Ë 150. ®”π«π∑’˵àÕ®“° 25 23 21 19 27 27 27 27 ᮀ ᮀ §◊Õ®”π«π„¥µ“¡≈”¥—∫ 1. 18 27 ·≈– 17 27 2. 18 27 ·≈– 16 27 3. 17 27 ·≈– 15 27 4. 17 27 ·≈– 16 27
 9. 9. ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§µâπ ™ÿ¥∑’Ë 1 9 ‡©≈¬ ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§µâπ ™ÿ¥∑’Ë 1 1. 3 2. 3 3. 3 4. 4 5. 1 6. 2 7. 3 8. 2 9. 1 10. 2 11. 1 12. 3 13. 3 14. 4 15. 2 16. 1 17. 2 18. 3 19. 3 20. 1 21. 3 22. 4 23. 2 24. 4 25. 2 26. 3 27. 1 28. 1 29. 2 30. 3 31. 1 32. 3 33. 3 34. 4 35. 1 36. 3 37. 3 38. 1 39. 3 40. 2 41. 1 42. 3 43. 2 44. 3 45. 4 46. 1 47. 4 48. 1 49. 3 50. 3
 10. 10. ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§µâπ ™ÿ¥∑’Ë 2 1 ·∫∫∑¥ Õ∫ §≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§µâπ ™ÿ¥∑’Ë 2®ß‡≈◊Õ°§”µÕ∫∑’Ë∂Ÿ°µâÕß∑’Ë ÿ¥‡æ’¬ß§”µÕ∫‡¥’¬« 1. ®”π«π ÙÚÒ,, Õà“π‰¥âµ“¡¢âÕ„¥ 1.  ’Ë√âÕ¬¬’Ë ‘∫‡ÕÁ¥≈â“π 2.  ’Ë√âÕ¬¬’Ë ‘∫≈â“πÀπ÷Ëß· π 3.  ’Ë√âÕ¬ Õß≈â“πÀπ÷Ëß· π 4.  ’Ë√âÕ¬¬’Ë ‘∫‡ÕÁ¥≈â“π· π 2. 63,781,000 ‡≈¢ 3 Õ¬Ÿà„πÀ≈—°„¥ ·≈–¡’§à“‡∑à“‰√ 1. Õ¬Ÿà„πÀ≈—°· π ¡’§à“‡∑à“°—∫ 300,000 2. Õ¬Ÿà„πÀ≈—°≈â“π ¡’§à“‡∑à“°—∫ 3,000,000 3. Õ¬Ÿà„πÀ≈—° ‘∫≈â“π ¡’§à“‡∑à“°—∫ 30,000,000 4. Õ¬Ÿ„πÀ≈—°√âÕ¬≈â“π ¡’§“‡∑à“°—∫ 300,000,000 à à 3. 2,109,800 ‡¢’¬π„π√Ÿª°√–®“¬‰¥âµ“¡¢âÕ„¥ 1. 2,000,000ϩ1,000,000ϩ90ϩ8 2. 2,000,000ϩ100,000ϩ9,000ϩ80 3. 2,000,000ϩ100,000ϩ9,000ϩ800 4. 2,000,000ϩ100,000ϩ900,000ϩ800 4. ¢âÕ„¥‡√’¬ß≈”¥—∫®“°®”π«π∑’Ë¡’§à“¡“°‰ªÀ“®”π«π∑’Ë¡’§à“πâÕ¬‰¥â∂Ÿ°µâÕß 1. 42,721,800 47,221,800 48,721,200 2. 47,221,800 48,721,200 42,721,800 3. 48,721,200 47,221,800 42,721,800 4. 48,721,200 42,721,800 47,221,800 5. ¢âÕ„¥‡√’¬ß≈”¥—∫®“°®”π«π∑’Ë¡’§à“πâÕ¬‰ªÀ“®”π«π∑’Ë¡§à“¡“°‰¥â∂Ÿ°µâÕß ’ 1. 32,705,421 32,540,721 32,075,412 2. 32,075,412 32,540,721 32,705,421 3. 32,705,421 32,075,412 32,540,721 4. 32,075,412 32,705,421 32,540,721 6. §à“ª√–¡“≥„°≈⇧’¬ß®”π«π‡µÁ¡æ—π¢Õß 9,142 §◊Õ®”π«πµ“¡¢âÕ„¥ 1. 9,140 2. 9,100 3. 9,000 4. 10,000 7. 860,000 ‡ªìπ§à“ª√–¡“≥„°≈⇧’¬ß®”π«π‡µÁ¡À¡◊Ëπ¢Õß®”π«πµ“¡¢âÕ„¥ 1. 864,756 2. 865,746 3. 866,475 4. 867,465
 11. 11. 2 ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§µâπ ™ÿ¥∑’Ë 2 8. 2 13 2 26 2 39 ᮀ ®”π«π„π ᮀ §◊Õ¢âÕ„¥ 1. 2 2. 52 3. 6 4. 478 9. 2 4 8 ‡ªìπ·∫∫√Ÿª¢Õß®”π«π∑’Ë¡§«“¡ —¡æ—π∏嵓¡¢âÕ„¥ 16 32 ... ’ 1. ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ§√—Èß≈– 2 2. ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ§√—Èß≈– 4 3. ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ§√—Èß≈– 2 ‡∑à“ 4. ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ§√—Èß≈– 4 ‡∑à“10. 99 90 81 72 63 ... ‡ªìπ·∫∫√Ÿª¢Õß®”π«π∑’Ë¡’§«“¡ —¡æ—π∏嵓¡¢âÕ„¥ 1. ≈¥≈ß∑’≈– 7 2. ≈¥≈ß∑’≈– 8 3. ≈¥≈ß∑’≈– 9 4. ≈¥≈ß∑’≈– 1011. 789,412 789,523 789,634 ᮀ 789,856 ®“°®”π«π∑’Ë°”Àπ¥„Àâ¢âÕ„¥‡ªìπ®”π«π„π ᮀ ∑’Ë  —¡æ—π∏å°π — 1. 789,635 2. 789,639 3. 789,740 4. 789,74512. 720 (7ϫ100)ϩ(2ϫ10)  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¡∫—µ‘µ“¡¢âÕ„¥ 1.  ¡∫—µ‘°“√·®°·®ß 2.  ¡∫—µ‘°“√ ≈—∫∑’Ë¢Õß°“√∫«° 3.  ¡∫—µ‘°“√‡ª≈’ˬπÀ¡Ÿà¢Õß°“√∫«° 4.  ¡∫—µ‘°“√‡ª≈’ˬπÀ¡Ÿà¢Õß°“√§Ÿ≥13. ¢âÕ„¥‡ªìπ®√‘ß 1. 802 (8ϩ100)ϩ2 2. 310 (3ϫ100)ϫ(1ϫ10) 3. 496 (4ϫ100)ϩ(9ϫ10)ϫ6 4. 714 (7ϫ100)ϩ(1ϫ10)ϩ4 , ,14. (34 433ϩ2 365)ϩ(189 500ϩ273 702) , , ¡’§à“µ√ßµ“¡¢âÕ„¥ 1. 426 404 , 2. 495,270 3. 431,134 4. 500,000 ,15. 19 065Ϭ340 ¡’§à“µ√ßµ“¡¢âÕ„¥ 1. 56 ‡»… 25 2. 56 ‡»… 35 3. 56 ‡»… 45 4. 56 ‡»… 6516. ¡π— ‡°Á∫‡ß‘π§à“¢π¡«—π≈– 18 ∫“∑ ‡ªìπ‡«≈“ 42 «—π ‡æ◊ËÕ´◊ÈÕ™—Èπ„ àÀπ—ß ◊Õ‡√’¬π·µà‡ß‘π‰¡àæÕ §ÿ≥·¡àÕÕ°„ÀâÕ’° 320 ∫“∑ ®÷ß´◊ÈÕ™—ÈπÀπ—ß ◊Õ‰¥âæÕ¥’ ¢âÕ„¥‡ªìπ«‘∏’§‘¥À“√“§“™—Èπ„ àÀπ—ß ◊Õ 1. (18ϩ42)ϫ320 2. (18ϩ42)ϩ320 3. (18ϫ42)ϫ320 4. (18ϫ42)ϩ320
 12. 12. ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§µâπ ™ÿ¥∑’Ë 2 3 17. √â“π‡∫‡°Õ√’Ë çæ≈Õ¬ «à“ßé ∑”¢π¡ªíß àߢ“¬ªÕπ¥å≈– 20 ∫“∑ ™à«ß‡™â“∑”¢π¡ªíß àß√â“π§â“ 250 ªÕπ¥å ™à«ß∫à“¬∑”¢π¡ªíß àß‚√ß·√¡Õ’° 375 ªÕπ¥å ∑ÿ°«—π ¢âÕ„¥ √ÿª‰¥â∂Ÿ°µâÕß 1. √“¬‰¥â„π·µà≈–«—π®“°°“√¢“¬¢π¡ªíß™à«ß∫à“¬¡“°°«à“™à«ß‡™â“∂÷ß 200 ∫“∑ 2. „π·µà≈–«—π¢“¬¢π¡ªí߉¥â 12,500 ∫“∑ 3. ‡¡◊ËÕ§√∫ 1  —ª¥“Àå ®–¡’√“¬‰¥â√«¡ 85,700 ∫“∑ 4. „π‡«≈“ 1  —ª¥“Àå ∑”¢π¡ªíß àߢ“¬∑—ÈßÀ¡¥ 4,370 ªÕπ¥å 18. ‚√ßß“π‡´√“¡‘§·ÀàßÀπ÷Ëߺ≈‘µµÿä°µ“‡´√“¡‘§ ®”Àπà“¬∑—Ë«ª√–‡∑»‚¥¬§‘¥√“§“µ—«≈– 8 ∫“∑ „𠇥◊Õπ¡°√“§¡º≈‘µ àߢ“¬ 3,500 µ—« ‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏åº≈‘µ àߢ“¬ 50,000 µ—« ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ àß ¢“¬ 67,300 µ—« √“¬‰¥â„π‡¥◊Õπ¡°√“§¡∂÷߇¥◊Õπ¡’π“§¡‡ªìπ‡ß‘π∑—Èß ‘Èπ°’Ë∫“∑ 1. 28,000 ∫“∑ 2. 538,400 ∫“∑ 3. 966,400 ∫“∑ 4. 994,400 ∫“∑ 19. ¡≥’´◊ÈÕ∫–À¡’Ë°÷Ëß ”‡√Á®√Ÿª®”π«π 780 ≈—ß √“§“≈—ß≈– 72 ∫“∑ ·≈–‰¥â≈¥√“§“ 260 ∫“∑ ·µàºŸâ¢“¬ ÕÕ°„∫‡ √Á®√—∫‡ß‘π„À⇪ìπ‡ß‘π 56,900 ∫“∑ ¢âÕ„¥ √ÿª‰¥â∂Ÿ°µâÕß 1. ¡≥’®–µâÕß®à“¬‡ß‘π¡“°°«à“√“§“„π„∫‡ √Á®√—∫‡ß‘π 100 ∫“∑ 2. ¡≥’µâÕß®à“¬‡ß‘ππâÕ¬°«à“√“§“„π„∫‡ √Á®√—∫‡ß‘π 1,000 ∫“∑ 3. √“§“„π„∫‡ √Á®√—∫‡ß‘π∂Ÿ°µâÕß·≈â« 4.  √ÿª‰¡à‰¥â 20. ·¡àÕπߧå∑”¢π¡Õ∫∫√√®ÿ°≈àÕß °≈àÕß≈– 36 ™‘Èπ „π·µà≈–«—π·¡àÕπߧ宖∑”¢π¡Õ∫‰¥â∑—ÈßÀ¡¥ 32 °≈àÕß ¢âÕ„¥ √ÿª‰¥â∂Ÿ°µâÕß 1. ‡«≈“ 1 «—π ·¡àÕπߧå∑”¢π¡Õ∫‰¥â 1,150 ™‘Èπ 2. ‡«≈“ 3 «—π ·¡àÕπߧå∑”¢π¡Õ∫‰¥â 3,450 ™‘Èπ 3. ‡«≈“ 5 «—π ·¡àÕπߧå∑”¢π¡Õ∫‰¥â 5,760 ™‘Èπ 4. ‡«≈“ 7 «—π ·¡àÕπߧå∑”¢π¡Õ∫‰¥â 8,600 ™‘Èπ 21. Õ“§“√™ÿ¥·ÀàßÀπ÷Ëß¡’∑—ÈßÀ¡¥ 14 ™—Èπ ·µà≈–™—Èπ¡’∫—π‰¥ 18 ¢—Èπ ·µà≈–¢—È𵑥 µ‘°‡°Õ√å√Ÿª«ß°≈¡ µ‘¥æ◊Èπ°—π≈◊Ëπ®”π«π 46 ™‘Èπ Õ“§“√™ÿ¥π’È Ëß´◊ÈÕ µ‘°‡°Õ√å∑—ÈßÀ¡¥°’Ë™‘Èπ — 1. 112 ™‘Èπ 2. 644 ™‘Èπ 3. 828 ™‘Èπ 4. 11,592 ™‘Èπ 22. ‚™§¥’´◊ÈÕ â¡¡“ 172 °‘‚≈°√—¡ √“§“°‘‚≈°√—¡≈– 30 ∫“∑ ∂â“¢“¬°‘‚≈°√—¡≈– 45 ∫“∑ ‚™§¥’®–‰¥â °”‰√°’∫“∑ Ë 1. 2,570 ∫“∑ 2. 2,580 ∫“∑ 3. 2,590 ∫“∑ 4. 2,600 ∫“∑
 13. 13. 4 ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§µâπ ™ÿ¥∑’Ë 223. ªÑ“·ªÑπ≈ß∑ÿπ´◊ÈÕ∑ÿ‡√’¬π®“° «π®”π«π 3,200 °‘‚≈°√—¡ √“§“°‘‚≈°√—¡≈– 18 ∫“∑ ∂â“¢“¬„π √“§“°‘‚≈°√—¡≈– 30 ∫“∑ ®”π«π 2,750 °‘‚≈°√—¡ ∑’ˇÀ≈◊Õ∑”∑ÿ‡√’¬π°«π¢“¬‰¥â‡ß‘π 1,800 ∫“∑ ¥—ßπ—ÈπªÑ“·ªÑπ‰¥â°”‰√®“°°“√¢“¬∑ÿ‡√’¬π∑—ÈßÀ¡¥°’Ë∫“∑ 1. 26,700 ∫“∑ 2. 33,000 ∫“∑ 3. 82,500 ∫“∑ 4. 96,000 ∫“∑24. 𓬻√¢“¬À≠â“≠’˪ÿÉπ 560 µ“√“߇¡µ√ √“§“µ“√“߇¡µ√≈– 20 ∫“∑ √—∫‡ß‘π¡“ 12,000 ∫“∑ ®– µâÕß∑Õπ‡ß‘π°’Ë∫“∑ 1. 80 ∫“∑ 2. 800 ∫“∑ 3. 8 ∫“∑ 4. æÕ¥’‰¡àµâÕß∑Õπ25. ‚√߇√’¬πª√–∂¡·ÀàßÀπ÷ß¡’π°‡√’¬π™—π ª.1-ª.6 ®”π«π 2,360 §π  ”‡√Á®°“√»÷°…“™—π ª.6 ®”π«π Ë — È È 312 §π ÕÕ°√–À«à“ߪï 63 §π ‡¡◊ËÕ ‘Èπªï°“√»÷°…“¡’π—°‡√’¬π°’˧π 1. 1,935 §π 2. 1,985 §π 3. 2,045 §π 4. 2,297 §π26. ·∑ß°åπÈ”„∫Àπ÷Ëß®ÿπÈ”‰¥â 15,200 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ ¡πŸ≠µâÕß°“√∫√√®ÿπÈ”≈ߢ«¥ ¢«¥≈– 80 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ ®–∫√√®ÿπÈ”‰¥â∑—ÈßÀ¡¥°’Ë¢«¥ 1. 188 ¢«¥ 2. 190 ¢«¥ 3. 192 ¢«¥ 4. 195 ¢«¥27. ªÿ√–™—¬¡’‡ß‘π 458,100 ∫“∑ µâÕß°“√∫√‘®“§„Àâ¡Ÿ≈π‘∏‘µà“ßÊ ®”π«π 8 ¡Ÿ≈π‘∏‘ ‡ªìπ®”π«π‡ß‘π ‡∑à“°—π ·≈–„Àâ¡’‡ß‘π‡À≈◊Õ‡°Á∫ 8,500 ∫“∑ ªÿ√–™—¬µâÕß∫√‘®“§„Àâ¡≈π‘∏‘≈–°’Ë∫“∑ Ÿ 1. 1,062 ∫“∑ 2. 459,162 ∫“∑ 3. 56,200 ∫“∑ 4. 57,262 ∫“∑28. ‡°√’¬ß‰°√¡’ ¡ÿ¥©’°Õ¬Ÿà 678 ÀàÕ ∫√√®ÿÀàÕ≈– 24 ‡≈à¡ ‡°√’¬ß‰°√®—¥ àߢ“¬µ“¡µ≈“¥π—¥ 9 ·Ààß Õ¬“°∑√“∫«à“‡°√’¬ß‰°√µâÕß®—¥„Àâµ≈“¥π—¥·Ààß≈–°’ˇ≈à¡ 1. 75 ‡≈à¡ 2. 78 ‡≈à¡ 3. 904 ‡≈à¡ 4. 1,808 ‡≈à¡29. ®“°√Ÿª∑’Ë°”Àπ¥„Àâ¡’¡¡„¥∫â“ß ÿ ® ° ß ¢ § 1. ¡ÿ¡·À≈¡ ¡ÿ¡µ√ß 2. ¡ÿ¡µ√ß ¡ÿ¡°≈—∫ 3. ¡ÿ¡°≈—∫ ¡ÿ¡ªÑ“π 4. ¡ÿ¡ªÑ“π ¡ÿ¡·À≈¡
 14. 14. ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§µâπ ™ÿ¥∑’Ë 2 5 30. ®“°√Ÿª ¢âÕ„¥‡ªìπ°“√‡√’¬°™◊ËÕ¡ÿ¡∑’Ë∂Ÿ°µâÕß ° § ¢ 1. ¡ÿ¡ ¢°§ 2. ¡ÿ¡ ¢ 3. ¡ÿ¡ §°¢ 4. ¡ÿ¡ ° 31. ®“°√Ÿª ¡ÿ¡µ√߉¥â·°à¡¡µ“¡¢âÕ„¥ ÿ ° ß § ¢ 1. ¡ÿ¡ °ß¢ 2. ¡ÿ¡ ߢ§ 3. ¡ÿ¡ °ß§ 4. ¡ÿ¡ ¢ß§ 32. ®“°√Ÿª ¢âÕ„¥∂Ÿ°µâÕß ° ¢ § ß 1. ¡’¡ÿ¡·À≈¡ 2 ¡ÿ¡ ¡’¡ÿ¡ªÑ“π 2 ¡ÿ¡ 2. ¡’¡ÿ¡·À≈¡ 3 ¡ÿ¡ ¡’¡ÿ¡©“° 1 ¡ÿ¡ 3. ¡’¡ÿ¡·À≈¡ 1 ¡ÿ¡ ¡’¡ÿ¡ªÑ“π 3 ¡ÿ¡ 4. ¡’¡ÿ¡·À≈¡ 2 ¡ÿ¡ ¡’¡ÿ¡©“° 2 ¡ÿ¡ 33. ®“°√Ÿª ¡ÿ¡ °¢§ §«√¡’¢π“¥µ√ßµ“¡¢âÕ„¥ § ° ¢ 1. 90 Õß»“ 2. 140 Õß»“ 3. 175 Õß»“ 4. 180 Õß»“
 15. 15. 6 ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§µâπ ™ÿ¥∑’Ë 2 34. „Àâπ—°‡√’¬πæ‘®“√≥“«à“ à«π¢Õ߇ âπµ√ߧŸà„¥∑’Ë¢π“π°—π ´ ™ ° © ¢ ® § ß °¢ || §ß 1. 2. ®© || ®ß 3. °´ || ß® 4. ´™ || ¢§„™â·ºπ¿Ÿ¡‘·∑àßµàÕ‰ªπ’ȵÕ∫§”∂“¡¢âÕ 35-38 ·ºπ¿Ÿ¡‘·∑àß· ¥ß®”π«π√∂∑’Ë¡≥’√—∫Ω“°„π‡¥◊Õπ¡°√“§¡-情¿“§¡ ‰¥â¥—ßπ’È ®”π«π (§—π) √∂¬πµå 250 √∂®—°√¬“π¬πµå 200 150 100 50 0 ‡¥◊Õπ ¡’π“§¡ ‡¡…“¬π ¡°√“§¡ °ÿ¡¿“æ—π∏å 情¿“§¡ 35. ‡¥◊Õπ„¥∑’Ë¡≥’√—∫Ω“°√∂¬πµå·≈–√∂®—°√¬“π¬πµå√«¡°—π¡“°°«à“ 300 §—π 1. ‡¥◊Õπ¡°√“§¡°—∫‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å 2. ‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å°∫‡¥◊Õπ情¿“§¡ — 3. ‡¥◊Õπ¡’π“§¡°—∫‡¥◊Õπ‡¡…“¬π 4. ‡¥◊Õπ‡¡…“¬π°—∫‡¥◊Õπ情¿“§¡ 36. ∂â“¡≥’§‘¥§à“√—∫Ω“°√∂¬πµå‡¥◊Õπ≈– 1,200 ∫“∑µàÕ§—π ·≈–√∂®—°√¬“π¬πµå‡¥◊Õπ≈– 600 ∫“∑ µàÕ§—𠇥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å®–‰¥â√—∫‡ß‘π§à“√—∫Ω“°√∂∑—ÈßÀ¡¥°’Ë∫“∑ 1. 60,000 ∫“∑ 2. 255,000 ∫“∑ 3. 300,000 ∫“∑ 4. 330,000 ∫“∑ 37. ‡¥◊Õπ„¥∫â“ß∑’Ë®”π«π√∂∑’Ë¡“Ω“°¡’®”π«π‡∑à“°—π 1. ‡¥◊Õπ¡°√“§¡°—∫‡¥◊Õπ‡¡…“¬π 2. ‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å°—∫‡¥◊Õπ¡’π“§¡ 3. ‡¥◊Õπ¡’π“§¡°—∫‡¥◊Õπ情¿“§¡ 4. ‡¥◊Õπ‡¡…“¬π°—∫‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å 38. ∂ⓧà“√—∫Ω“°√∂‡∑à“°—∫¢âÕ 36 ·≈⫇¥◊Õπ‡¡…“¬π√“¬‰¥â¢Õß¡≥’∑’ˉ¥â√—∫®“°§à“Ω“°¢Õß√∂¬πµå µà“ß®“°√“¬‰¥â§à“®Õ¥√∂®—°√¬“π¬πµå°’Ë∫“∑ 1. 105 ∫“∑ 2. 1,050 ∫“∑ 3. 10,500 ∫“∑ 4. 105,000 ∫“∑
 16. 16. ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§µâπ ™ÿ¥∑’Ë 2 7 39. ¡’©≈“° 100 „∫ ‡ªìπ©≈“°‡∫Õ√å 0 ®”π«π 50 „∫ ‡∫Õ√å 1 ®”π«π 30 „∫ ‡∫Õ√å 2 ®”π«π 20 „∫ ‚Õ°“ ∑’Ë·æ√‰À¡®–À¬‘∫©≈“°‰¥â‡∫Õ√å 0 ‡ªìπ‡∑à“„¥ 1 1 1. 2. 2 20 1 1 3. 4. 30 50 40. ªÿѬ´◊ÈÕ™“‡¢’¬«·≈⫇ªî¥Ω“≈ÿâπ√“ß«—≈‡ß‘π≈â“π ‚Õ°“ ∑’˪ÿѬ®–‰¥â‡ß‘π≈â“π‡ªìπ‡∑à“„¥ ∂â“°“√º≈‘µ ™“‡¢’¬«¡’ 1,000,000 ¢«¥ ·≈â«¡’Ω“√“ß«—≈‡ß‘π≈â“πÕ¬Ÿà 20 ¢«¥ 1 1 1. 2. 50 500 1 1 3. 4. 5,000 50,000 41. §ÿ≥§√Ÿ„ à≈Ÿ°·°â«≈ß„π°≈àÕß‚¥¬„ à≈Ÿ°·°â« ’·¥ß®”π«π 20 ≈Ÿ°  ’‡¢’¬« 2 ≈Ÿ° ·≈– ’øÑ“ 15 ≈Ÿ° ¢âÕ„¥ ¡‡Àµÿ ¡º≈‡¡◊ËÕÀ¬‘∫≈Ÿ°·°â« 1 ≈Ÿ°®“°°≈àÕß 1. ¡’‚Õ°“ À¬‘∫‰¥â≈Ÿ°·°â« ’·¥ß¡“°∑’Ë ÿ¥ 2. ¡’‚Õ°“ À¬‘∫‰¥â≈Ÿ°·°â« ’øÑ“¡“°∑’Ë ÿ¥ 3. ¡’‚Õ°“ À¬‘∫‰¥â≈Ÿ°·°â« ’‡¢’¬«¡“°∑’Ë ÿ¥ 4. ¡’‚Õ°“ À¬‘∫‰¥â≈Ÿ°·°â«∑ÿ° ’‡∑à“°—π 42. ®“°√Ÿª«ß≈âÕ√“ß«—≈ ”À√—∫ºŸâª“‡ªÑ“ ‚Õ°“ ∑’Ë®–ª“‡ªÑ“‰¥â√“ß«—≈™àÕß„¥¡“°∑’Ë ÿ¥ 100 1,000 ∫“∑ ∫“∑ 10,000 ∫“∑ 1,000,000 ∫“∑ 1. ™àÕß 100 ∫“∑ ‡æ√“–¡’æ◊Èπ∑’Ë¡“°∑’Ë ÿ¥„π«ß≈âÕ 2. ™àÕß 1,000 ∫“∑ ‡æ√“–¡’æ◊Èπ∑’ˉ¡à¡“°·µàÕ¬Ÿà„πµ”·Àπàß∑’Ë¥’ 3. ™àÕß 10,000 ∫“∑ ‡æ√“–¡’æ◊Èπ∑’Ë¡“°‡ªìπÕ—π¥—∫ 3 4. ™àÕß 1,000,000 ∫“∑ ‡æ√“–‡ªìπ™àÕß∑’Ë¡’¡≈§à“¡“°∑’Ë ÿ¥ Ÿ 43. ‡¡∏’∑”¢âÕ Õ∫·∫∫ 5 µ—«‡≈◊Õ° ‚Õ°“ ∑’ˇ¡∏’®–µÕ∫∂Ÿ°‡∑à“°—∫¢âÕ„¥ 1. 20% 2. 25% 3. 50% 4. 75% 44. 6 ϩ 4 Ϫ 3 ᮀ 11 11 11 1 3 1. 2. 11 11 5 7 3. 4. 11 11
 17. 17. 8 ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§µâπ ™ÿ¥∑’Ë 245. 3 4 ϩ Ϫ 6 ᮀ 4 5 20 1 1 1. 1 2. 1 4 5 9 1 3. 1 4. 1 20 2946. ·™¡ªá„™â‡«≈“∑”°“√∫â“π 10 ¢Õ߇«≈“„π 1 «—π ™à«¬§ÿ≥·¡à¢“¬¢π¡§√° 9 ¢Õ߇«≈“∑”°“√∫â“π 4 5 ·™¡ªá„™â‡«≈“™à«¬§ÿ≥·¡à‡ªìπ‡«≈“°’Ë™—Ë«‚¡ß 1. 5 ™—Ë«‚¡ß 2. 5 ™—Ë«‚¡ß 1 1 2 3 3. 5 1 4 ™—Ë«‚¡ß 4. 5 1 5 ™—Ë«‚¡ß47. ¢πÿπ‡°Á∫Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå‡°à“¢“¬‰ª 3 3 10 °‘‚≈°√—¡  ¡ÿ¥∑’Ë„™â·≈â« 2 3 5 °‘‚≈°√—¡ ·≈–°≈àÕß°√–¥“… 7 °‘‚≈°√—¡ ∂â“æàÕ§â“√—∫´◊ÈÕ°√–¥“…„Àâ√“§“°√–¥“…°‘‚≈°√—¡≈– 4 15 2 1 2 ∫“∑ ¢πÿπ®–‰¥â√—∫‡ß‘π ∑—ßÀ¡¥°’∫“∑ È Ë 1. 12 11 12 ∫“∑ 2. 24 11 12 ∫“∑ 3. 28 11 12 ∫“∑ 4. 32 11 12 ∫“∑48. ‚∫ºâ“‡ âπÀπ÷Ë߬“« 110 ‡¡µ√ ·∫à߉«âºŸ°º¡¬“« 3 ‡¡µ√ ·∫à߉«â·µàß°√–‡™â“º≈‰¡â¬“« 6 5 12 20 ‡¡µ√ ∑’ˇÀ≈◊Õ‰ª‡¬Á∫µàÕ™“¬ºâ“¡à“π Õ¬“°∑√“∫«à“‚∫ºâ“∑’ˇ¬Á∫µàÕ™“¬ºâ“¡à“𬓫°’ˇ¡µ√ 1. 2 5 ‡¡µ√ 2. 3 5 ‡¡µ√ 3. 4 5 ‡¡µ√ 4. 5 10 ‡¡µ√49. ‡ª√’Ȭ«ªí°™”µâπ· ß®—π∑√å®”π«π 1,000 µâπ  àߢ“¬¿“§°≈“ß 3 8 ¢Õß∑—ÈßÀ¡¥  àߢ“¬¿“§‡Àπ◊Õ 2 5 ¢Õß∑’ˇÀ≈◊Õ  àߢ“¬¿“§„µâ 10 ¢Õß¿“§°≈“ß ∑’ˇÀ≈◊Õ àߢ“¬¿“§µ–«—πÕÕ° ‡ª√’Ȭ« àßµâπ 4 · ß®—π∑√墓¬¿“§µ–«—πÕÕ°°’˵âπ 1. 210 µâπ 2. 215 µâπ 3. 220 µâπ 4. 225 µâπ50. Àπ—ß ◊Õπ«π‘¬“¬‡≈à¡Àπ÷Ëß¡’ 830 Àπâ“ «¥’„™â‡«≈“Õà“π 3 «—π ‚¥¬«—π·√°«¥’Õ“π 1 ¢Õß®”π«π à 5 Àπâ“∑—ÈßÀ¡¥ «—π∑’Ë ÕßÕà“π‰¥â 3 4 ¢Õß∑’ˇÀ≈◊Õ «—π∑’Ë “¡«¥’®–µâÕßÕà“π°’ËÀπâ“®÷ß®–À¡¥‡≈à¡ 1. 124 Àπâ“ 2. 166 Àπâ“ 3. 332 Àπâ“ 4. 498 Àπâ“
 18. 18. ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§µâπ ™ÿ¥∑’Ë 2 9 ‡©≈¬ ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§µâπ ™ÿ¥∑’Ë 2 1. 1 2. 2 3. 3 4. 3 5. 2 6. 3 7. 1 8. 1 9. 3 10. 3 11. 4 12. 1 13. 4 14. 4 15. 1 16. 4 17. 2 18. 3 19. 2 20. 3 21. 4 22. 2 23. 1 24. 2 25. 2 26. 2 27. 3 28. 4 29. 3 30. 2 31. 3 32. 1 33. 2 34. 3 35. 2 36. 4 37. 1 38. 4 39. 1 40. 4 41. 1 42. 1 43. 1 44. 4 45. 1 46. 2 47. 4 48. 1 49. 4 50. 2
 19. 19. ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§ª≈“¬ ™ÿ¥∑’Ë 1 1 ·∫∫∑¥ Õ∫ §≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§ª≈“¬ ™ÿ¥∑’Ë 1„Àâπ—°‡√’¬π‡≈◊Õ°§”µÕ∫∑’Ë∂Ÿ°µâÕ߇撬ߢâÕ‡¥’¬« 1. 38.57 ‡ªìπ®”π«π∑’Ë¡’∑»π‘¬¡ Õßµ”·Àπàß ‡≈¢‚¥¥ 7 Õ¬Ÿà„πÀ≈—°„¥ 1. À≈—°Àπ૬ 2. À≈—° ‘∫ 3. À≈—° à«π ‘∫ ®”π«π 4. À≈—° à«π√âÕ¬ 2. 18.52 Õà“π«à“Õ¬à“߉√ 1.  ‘∫·ª¥®ÿ¥Àâ“ ‘∫ Õß 2.  ‘∫·ª¥®ÿ¥Àâ“ Õß 3. Àπ÷Ëß·ª¥®ÿ¥Àâ“ Õß 4. Àπ÷Ëß·ª¥Àâ“ Õß 3. 9.07 ‡¢’¬π„π√Ÿª¢Õ߇»… à«π‰¥â¥—ߢâÕ„¥ 7 7 1. 9 2. 9 10 100 70 97 3. 4. 100 100 4. ¢âÕ„¥∂Ÿ°µâÕß 26 5 1. 2.6 2. 0.50 100 100 9 1 3. 0.09 4. 0.001 100 100 5. 15 4 ‡¢’¬π„π√Ÿª∑»π‘¬¡‰¥â¥ß¢âÕ„¥ — 1. 3.75 2. 37.5 3. 3.55 4. 35.5 6. ‰¡â∑àÕπÀπ÷Ë߬“« 2 ‡¡µ√ 5 ‡´πµ‘‡¡µ√ §‘¥‡ªìπ°’ˇ¡µ√ 1. 2.5 ‡¡µ√ 2. 2.50 ‡¡µ√ 3. 2.05 ‡¡µ√ 4. 2.005 ‡¡µ√ 7. 0.85 °‘‚≈‡¡µ√ §‘¥‡ªìπ°’ˇ¡µ√ 1. 85 ‡¡µ√ 2. 850 ‡¡µ√ 3. 8,500 ‡¡µ√ 4. ‰¡à¡’§”µÕ∫∑’Ë∂Ÿ°µâÕß
 20. 20. 2 ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§ª≈“¬ ™ÿ¥∑’Ë 1 8. ¢âÕ„¥‡ªìπ°“√‡√’¬ß≈”¥—∫®”π«π®“°¡“°‰ªπâÕ¬ 1. 8.03 8.01 8.02 7.19 2. 10.01 9.95 9.59 9.82 3. 9.51 8.62 7.18 7.26 4. 5.47 4.91 4.70 4.66 9. ®”π«π∑’ˇµ‘¡≈ß„π ᮀ ¢Õß™ÿ¥®”π«π 12.59 12.70 12.81 12.92 ᮀᮀ §◊Õ¢âÕ„¥ 1. 13.03 13.04 2. 13.02 13.13 3. 13.03 13.14 4. 13.03 14.0410. √Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡™π‘¥„¥¡’¥â“π¢π“π‡æ’¬ß§Ÿà‡¥’¬« 1. √Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡¥â“π¢π“π 2. √Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡¢π¡‡ªï¬°ªŸπ 3. √Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡§“ßÀ¡Ÿ 4. √Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡√Ÿª«à“«11. ¢âÕ§«“¡„¥‰¡à„™à≈—°…≥–¢Õß√Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡¥â“π¢π“π 1. ¥â“πµ√ߢⓡ¬“«‡∑à“°—π 2. ¡’¥â“π¢π“π°—π ÕߧŸà 3. ¡’¥“π¢π“π°—πÀπ÷ߧŸà â Ë 4. ¡ÿ¡µ√ߢⓡ¡’¢π“¥‡∑à“°—π12. √Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡„¥¡’·°π ¡¡“µ√¡“°∑’Ë ÿ¥ 1. √Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡√Ÿª«à“« 2. √Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡¢π¡‡ªï¬°ªŸπ 3. √Ÿª ’‡À≈’ˬ¡º◊πºâ“ Ë 4. √Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡®—µÿ√— 13. √Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡º◊πºâ“√Ÿª„¥¡’æ◊Èπ∑’Ë¡“°∑’Ë ÿ¥ 1. °«â“ß 5 ‡¡µ√ ¬“« 15 ‡¡µ√ 2. °«â“ß 4 ‡¡µ√ ¬“« 16 ‡¡µ√ 3. °«â“ß 6 ‡¡µ√ ¬“« 12 ‡¡µ√ 4. °«â“ß 7 ‡¡µ√ ¬“« 11 ‡¡µ√14. √Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡¡ÿ¡©“°„¥¡’æ◊Èπ∑’ËπâÕ¬∑’Ë ÿ¥ 1. °«â“ß 1 ‡¡µ√ ¬“« 11 ‡¡µ√ 2. °«â“ß 2 ‡¡µ√ ¬“« 10 ‡¡µ√ 3. °«â“ß 4 ‡¡µ√ ¬“« 8 ‡¡µ√ 4. °«â“ß 6 ‡¡µ√ ¬“« 6 ‡¡µ√15. √Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡®—µÿ√— √ŸªÀπ÷Ëß¡’§«“¡¬“«√Õ∫√Ÿª 100 ‡´πµ‘‡¡µ√ ®–¡’æ◊Èπ∑’ˇ∑à“‰√ 1. 225 µ“√“߇´πµ‘‡¡µ√ 2. 525 µ“√“߇´πµ‘‡¡µ√ 3. 625 µ“√“߇´πµ‘‡¡µ√ 4. 400 µ“√“߇´πµ‘‡¡µ√16.  à«π∑’Ë·√‡ß“¢Õß√Ÿª∑’Ë°”Àπ¥„ÀâπÈ¡’æ◊Èπ∑’ˇ∑à“‰√ ’ 55´¡. . ´¡ 2 ´¡. 6 ´¡. 10 ´¡. 1. 20 µ“√“߇´πµ‘‡¡µ√ 2. 50 µ“√“߇´πµ‘‡¡µ√ 3. 52 µ“√“߇´πµ‘‡¡µ√ 4. 55 µ“√“߇´πµ‘‡¡µ√
 21. 21. ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§ª≈“¬ ™ÿ¥∑’Ë 1 3 17. °√–¥“…·ºàπ ’ˇÀ≈’ˬ¡¡ÿ¡©“°°«â“ß 16 ‡´πµ‘‡¡µ√ ¬“« 25 ‡´πµ‘‡¡µ√ ∂⓵—¥¥â“π°«â“ßÕÕ° 4 ‡´πµ‘‡¡µ√ ·≈–¥â“𬓫 5 ‡´πµ‘‡¡µ√ (¥—ß√Ÿª) ·ºàπ°√–¥“…∑’ˇÀ≈◊Õ®–¡’æ◊Èπ∑’ˇ∑à“‰√ 25 ´¡. 16 ´¡. 1. 240 µ“√“߇´πµ‘‡¡µ√ 2. 220 µ“√“߇´πµ‘‡¡µ√ 3. 140 µ“√“߇´πµ‘‡¡µ√ 4. 120 µ“√“߇´πµ‘‡¡µ√ 18. 5.37ϩ17.8 ¡’º≈≈—æ∏凪ìπ‡∑à“‰√ 1. 22.45 2. 22.17 3. 23.17 4. 23.45 19. ¢âÕ„¥∂Ÿ°µâÕß 1. (0.7ϩ0.5)Ϫ0.2 0.7ϩ(0.5Ϫ0.2) 2. (0.4Ϫ0.3)ϩ0.1 0.4Ϫ(0.3ϩ0.1) 3. (0.8Ϫ0.3)Ϫ0.2 0.8Ϫ(0.3Ϫ0.2) ‰¡à¡’¢âÕ„¥∂Ÿ°µâÕß 4. 20. ¡’‡ß‘π 100 ∫“∑ ´◊ÈÕπÈ”µ“≈∑√“¬ 3 °‘‚≈°√—¡ √“§“°‘‚≈°√—¡≈– 18.50 ∫“∑ ®–‡À≈◊Շߑπ‡∑à“‰√ 1. 55.50 ∫“∑ 2. 54.50 ∫“∑ 3. 45.50 ∫“∑ 4. 44.50 ∫“∑ 21. ´◊ÈÕπÈ” â¡ 3 ¢«¥ √“§“¢«¥≈– 5.25 ∫“∑ ·≈–´◊ÈÕ ∫Ÿà 6 °âÕπ √“§“°âÕπ≈– 14.75 ∫“∑ ®–µâÕß ®à“¬‡ß‘π‡∑à“‰√ 1. 104.25 ∫“∑ 2. 104.75 ∫“∑ 3. 103.25 ∫“∑ 4. 103.75 ∫“∑ 22. 25 12 ¢Õß 180 ¡’º≈≈—æ∏凪ìπ‡∑à“‰√ 1. 225 2. 275 3. 325 4. 375 23. 12 35 ¢Õß¡–π“« 595 º≈ §‘¥‡ªìπ¡–π“«°’˺≈ 1. 204 º≈ 2. 202 º≈ 3. 187 º≈ 4. 192 º≈ 24. Õßÿàπ 6 °‘‚≈°√—¡ √“§“ 400 ∫“∑ ∂â“´◊ÈÕ 15 °‘‚≈°√—¡ ®–‡ªìπ‡ß‘π‡∑à“‰√ 1. 1,000 ∫“∑ 2. 1,050 ∫“∑ 3. 1,100 ∫“∑ 4. 1,140 ∫“∑
 22. 22. 4 ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§ª≈“¬ ™ÿ¥∑’Ë 125. 91 100 ‡¢’¬π‡ªìπ‡ªÕ√凴Áπµå‰¥â‡∑à“‰√ 1. 0.91% 2. 9.1 % 3. 91 % 4. 910%26. 7 4 §‘¥‡ªìπ°’ˇªÕ√凴Áπµå 1. 1.3 % 2. 10.3 % 3. 130% 4. 175%27. 6% §‘¥‡ªìπ‡»… à«π‰¥â‡∑à“‰√ 6 6 1. 2. 10 100 60 3 3. 4. 100 528. √âÕ¬≈– 5 ‡¢’¬π‡ªìπ∑»π‘¬¡‰¥â‡∑à“‰√ 1. 0.50 2. 0.5 3. 0.05 4. 0.00529. √âÕ¬≈– 25 ¢Õß 600 ‡∑à“°—∫‡∑à“‰√ 1. 150 , 2. 1 500 3. 15,000 4. ‰¡à¡’§”µÕ∫∑’Ë∂Ÿ°µâÕß30. √âÕ¬≈– 40 ¢Õß 800 ¡’§à“µà“ß°—∫√âÕ¬≈– 80 ¢Õß 400 Õ¬Ÿà‡∑à“‰√ 1. 40 2. 200 3. 400 4. 031. ‡æÁ≠æ—°µ√åΩ“°‡ß‘π‰«â°—∫∏𓧓√ 27,500 ∫“∑  ‘Èπªï∏𓧓√§‘¥¥Õ°‡∫’Ȭ 7% ‡æÁ≠æ—°µ√å®–‰¥â ¥Õ°‡∫’¬‡∑à“‰√ È 1. 275 ∫“∑ 2. 1,750 ∫“∑ 3. 1,925 ∫“∑ 4. 1,975 ∫“∑32. ‚√߇√’¬π·ÀàßÀπ÷Ëß¡’π—°‡√’¬π™“¬ 200 §π π—°‡√’¬πÀ≠‘ß 300 §π π—°‡√’¬πÀ≠‘ߧ‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– ‡∑à“‰√¢Õßπ—°‡√’¬π∑—ÈßÀ¡¥ 1. 20 2. 30 3. 40 4. 6033. ≈”¥«π¢“¬ «π â¡·ª≈ßÀπ÷Ëß√“§“ 2,500,000 ∫“∑ ‡ ’¬§à“π“¬Àπâ“√âÕ¬≈– 8 ≈”¥«π®–‰¥â√—∫ ‡ß‘π®“°°“√¢“¬‡∑à“‰√ 1. 2,300,000 ∫“∑ 2. 2,350,000 ∫“∑ 3. 2,400,000 ∫“∑ 4. 2,450,000 ∫“∑
 23. 23. ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§ª≈“¬ ™ÿ¥∑’Ë 1 5 34. ‚∑√∑—»π凧√◊ËÕßÀπ÷Ëßµ‘¥√“§“‰«â 4,590 ∫“∑ ≈¥√“§“®“°√“§“ªÑ“¬ 8% √“§“¢“¬®√‘߇∑à“‰√ 1. 4,218.20 ∫“∑ 2. 4,218.80 ∫“∑ 3. 4,222.20 ∫“∑ 4. 4,222.80 ∫“∑ 35. ¢“¬¢π¡‰¥â°”‰√ 25% §«“¡À¡“¬¢ÕߢâÕ„¥‰¡à∂Ÿ°µâÕß 1. ∑ÿπ 100 ∫“∑ ‰¥â°”‰√ 25 ∫“∑ 2. ∑ÿπ 100 ∫“∑ ¢“¬ 125 ∫“∑ 3. ∑ÿπ 75 ∫“∑ ¢“¬ 100 ∫“∑ 4. ¢“¬ 125 ∫“∑ ‡ªìπ√“§“∑ÿπ 100 ∫“∑ 36. ¢“¬®—°√¬“π¢“¥∑ÿπ 20% À¡“¬∂÷ߢâÕ„¥ 1. ∑ÿπ 100 ∫“∑ ¢“¬ 80 ∫“∑ 2. ∑ÿπ 120 ∫“∑ ¢“¬ 100 ∫“∑ 3. ∑ÿπ 80 ∫“∑ ¢“¥∑ÿπ 20 ∫“∑ 4. √“§“¢“¬πâÕ¬°«à“√“§“∑ÿπ 20 ∫“∑‡ ¡Õ 37. π√‘»´◊ÈÕ‡§√◊ËÕߧ‘¥‡≈¢√“§“ 570 ∫“∑ ‡¡◊ËÕ„™â‰ª√–¬–Àπ÷Ëß®÷ߢ“¬µàÕ„Àâ‡æ◊ËÕπ¢“¥∑ÿπ 20% π√‘» ¢“¬‡§√◊ËÕߧ‘¥‡≈¢„Àâ‡æ◊ËÕπ√“§“‡∑à“‰√ 1. 456 ∫“∑ 2. 465 ∫“∑ 3. 454 ∫“∑ 4. 464 ∫“∑ 38. ¡“√‘…“´◊ÈÕ¢π¡ªíß 1 ªï∫ √“§“ 360 ∫“∑ ·≈â«π”¡“·∫à߇ªìπ∂ÿߢ“¬ ‡¡◊ËÕ¢“¬‰¥âÀ¡¥®–‰¥â°”‰√ 25% ¢“¬¢π¡ªí߉¥â‡ß‘π‡∑à“‰√ 1. 385 ∫“∑ 2. 425 ∫“∑ 3. 450 ∫“∑ 4. 455 ∫“∑ 39.  ÿæ®πå Õ∫«‘™“§≥‘µ»“ µ√剥⧖·ππ 64 §–·ππ ®“°§–·ππ‡µÁ¡ 80 §–·ππ  ÿæ®πå Õ∫«‘™“ §≥‘µ»“ µ√姑¥‡ªìπ√âÕ¬≈–‡∑à“‰√ 1. 60 2. 70 3. 80 4. 90 40. √Ÿª “¡‡À≈’ˬ¡¡ÿ¡ªÑ“π√ŸªÀπ÷Ëß¡’¡ÿ¡ªÑ“πÀπ÷Ëß¡ÿ¡ Õ’° Õß¡ÿ¡∑’ˇÀ≈◊Õ®–‡ªìπ¡ÿ¡™π‘¥„¥ 1. ¡ÿ¡·À≈¡ 1 ¡ÿ¡ 2. ¡ÿ¡·À≈¡∑—ß Õß¡ÿ¡ È 3. ¡ÿ¡·À≈¡ 1 ¡ÿ¡ ¡ÿ¡©“° 1 ¡ÿ¡ 4. ¡ÿ¡·À≈¡Àπ÷Ëß¡ÿ¡·≈–¡ÿ¡ªÑ“πÕ’° 1 ¡ÿ¡ 41. √Ÿª “¡‡À≈’ˬ¡„¥‡ªìπ√Ÿª “¡‡À≈’ˬ¡∑’ˉ¡à¡·°π ¡¡“µ√ ’ 1. √Ÿª “¡‡À≈’ˬ¡¥â“π‡∑à“ 2. √Ÿª “¡‡À≈’¬¡Àπâ“®—« Ë Ë 3. √Ÿª “¡‡À≈’ˬ¡¥â“π‰¡à‡∑à“ 4. ‰¡à¡’§”µÕ∫∑’Ë∂Ÿ°µâÕß 42. ¢âÕ„¥À¡“¬∂÷ß¡ÿ¡¬Õ¥¢Õß√Ÿª “¡‡À≈’ˬ¡ 1. ¡ÿ¡∑’Õ¬Ÿà¥â“π∫π Ë 2. ¡ÿ¡∑’ËÕ¬Ÿàµ√ߢⓡ°—∫∞“π 3. ¡ÿ¡∑’˪√–°Õ∫¥â“π —Èπ 2 ¥â“π 4. ¡ÿ¡∑’Ë¡’¢π“¥‡≈Á°∑’Ë ÿ¥¢Õß√Ÿª “¡‡À≈’ˬ¡
 24. 24. 6 ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§ª≈“¬ ™ÿ¥∑’Ë 143. æ◊Èπ∑’Ë¢Õß√Ÿª “¡‡À≈’ˬ¡¡ÿ¡©“°∑’Ë¡’¥â“πª√–°Õ∫¡ÿ¡©“°¬“« 12 ‡´πµ‘‡¡µ√ ·≈– 8 ‡´πµ‘‡¡µ√ ®–¡’æÈπ∑’ˇ∑à“‰√ ◊ 1. 20 µ“√“߇´πµ‘‡¡µ√ 2. 48 µ“√“߇´πµ‘‡¡µ√ 3. 96 µ“√“߇´πµ‘‡¡µ√ 4. ‰¡à “¡“√∂À“æ◊Èπ∑’ˉ¥â44. ∂â“«ß°≈¡√Ÿªπ’È¡’√—»¡’¬“« 4 ‡´πµ‘‡¡µ√ æ◊Èπ∑’Ë¢Õß√Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡∑’Ë·√‡ß“„π«ß°≈¡®–¡’æ◊Èπ∑’ˇ∑à“‰√ 1. 64 µ“√“߇´πµ‘‡¡µ√ 2. 32 µ“√“߇´πµ‘‡¡µ√ 3. 16 µ“√“߇´πµ‘‡¡µ√ 4. 8 µ“√“߇´πµ‘‡¡µ√45. ®“°√Ÿª  à«π∑’Ë·√‡ß“¡’æÈπ∑’ˇ∑à“‰√ ◊ 4 ´¡. 3 ´¡. 2 ´¡. 8 ´¡. 1. 35 µ“√“߇´πµ‘‡¡µ√ 2. 15 µ“√“߇´πµ‘‡¡µ√ 3. 20 µ“√“߇´πµ‘‡¡µ√ 4. 40 µ“√“߇´πµ‘‡¡µ√46. √Ÿª‡√¢“§≥‘µ “¡¡‘µ‘„¥∑’ËÀπâ“¢â“߉¡à‡ªìπ√Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡¡ÿ¡©“° 1. ª√‘´÷¡ “¡‡À≈’ˬ¡ 2. ª√‘´÷¡ÀⓇÀ≈’ˬ¡ 3. æ’√–¡‘¥∞“π ’ˇÀ≈’ˬ¡ 4. ª√‘´÷¡À≈“¬‡À≈’ˬ¡47. æ’√–¡‘¥∞“πÀⓇÀ≈’ˬ¡Àπâ“¢â“߇ªìπ√Ÿª„¥ 1. √Ÿª “¡‡À≈’ˬ¡ 2. √Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡¡ÿ¡©“° 3. √ŸªÀⓇÀ≈’ˬ¡ 4. √Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡∑’Ë¡ÿ¡‰¡à‡ªìπ¡ÿ¡©“°48. √Ÿª‡√¢“§≥‘µ “¡¡‘µ‘„¥∑’Ë¡’Àπ⓵—¥‡ªìπ√Ÿª«ß°≈¡∑—Èß Õߢâ“ß 1. ∑√ß°√–∫Õ° æ’√–¡‘¥ 2. ∑√ß°√–∫Õ° ∑√ß°≈¡ 3. ∑√ß°√–∫Õ° °√«¬ 4. ∑√ß°√–∫Õ°49. ·∑à߉¡â∑√ß ’ˇÀ≈’ˬ¡¡ÿ¡©“°¡’ª√‘¡“µ√ 120 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ °«â“ß 4 ‡´πµ‘‡¡µ√ ¬“« 6 ‡´πµ‘‡¡µ√ ®–¡’§«“¡ Ÿß°’ˇ´πµ‘‡¡µ√ 1. 10 ‡´πµ‘‡¡µ√ 2. 12 ‡´πµ‘‡¡µ√ 3. 5 ‡´πµ‘‡¡µ√ 4. 4 ‡´πµ‘‡¡µ√50. µŸâ‡≈’Ȭߪ≈“∑√ß ’ˇÀ≈’ˬ¡¡ÿ¡©“°«—¥¿“¬„π°«â“ß 30 ‡´πµ‘‡¡µ√ ¬“« 50 ‡´πµ‘‡¡µ√  Ÿß 40 ‡´πµ‘‡¡µ√ „πµŸâ¡π”∫√√®ÿÕ¬Ÿà§√÷ËßµŸâ ®–µâÕ߇¥‘¡πȔՒ°‡∑à“‰√πÈ”®÷ß®–‡µÁ¡µŸâæÕ¥’ ’ È 1. 3,000 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ 2. 6,000 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ 3. 30,000 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ 4. 60,000 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√
 25. 25. ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§ª≈“¬ ™ÿ¥∑’Ë 1 7 ‡©≈¬ ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§ª≈“¬ ™ÿ¥∑’Ë 1 1. 4 2. 2 3. 2 4. 3 5. 1 6. 3 7. 2 8. 4 9. 3 10. 3 11. 3 12. 4 13. 4 14. 1 15. 3 16. 2 17. 1 18. 3 19. 1 20. 4 21. 1 22. 4 23. 1 24. 1 25. 3 26. 4 27. 2 28. 3 29. 1 30. 4 31. 3 32. 4 33. 1 34. 4 35. 3 36. 1 37. 1 38. 3 39. 3 40. 2 41. 3 42. 2 43. 2 44. 2 45. 3 46. 3 47. 1 48. 4 49. 3 50. 3
 26. 26. ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§ª≈“¬ ™ÿ¥∑’Ë 2 1 ·∫∫∑¥ Õ∫ §≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§ª≈“¬ ™ÿ¥∑’Ë 2®ß‡≈◊Õ°§”µÕ∫∑’Ë∂°µâÕß∑’Ë ¥‡æ’¬ß§”µÕ∫‡¥’¬« Ÿ ÿ 1. ¢âÕ„¥Õà“π‰¥â∂Ÿ°µâÕß∑’Ë ÿ¥ 1. 121.12 Õà“π«à“ Àπ÷ß√âÕ¬¬’Ë ∫‡ÕÁ¥®ÿ¥ ‘∫ Õß Ë ‘ 2. 102.11 Õà“π«à“ Àπ÷Ëß√âÕ¬ Õß®ÿ¥Àπ÷ËßÀπ÷Ëß 3. 210.21 Õà“π«à“  Õß√âÕ¬ ‘∫®ÿ¥¬’Ë ∫Àπ÷Ëß ‘ 4. 201.121 Õà“π«à“  Õß√âÕ¬Àπ÷Ëß®ÿ¥Àπ÷Ëß Õß 2. 400ϩ20ϩ0.5ϩ0.04 ‡ªìπ√Ÿª°√–®“¬¢Õß∑»π‘¬¡µ“¡¢âÕ„¥ 1. 402.45 2. 420.45 3. 402.54 4. 420.54 3. 38.41 ·≈– 84.13 ¢âÕ„¥ √ÿª‡°’ˬ«°—∫µ—«‡≈¢∑’Ëæ‘¡æåµ—«À𓉥â∂Ÿ°µâÕß∑’Ë ÿ¥ 1. ¡’§“‡∑à“°—π à 2. π”¡“√«¡°—π‰¥â 4.4 3. ¡’§à“‰¡à·µ°µà“ß°—π 4. ¡’§à“µà“ß°—π 0.6 4. ¢âÕ„¥¡’°“√‡√’¬ß≈”¥—∫®”π«π·µ°µà“ß®“°¢âÕÕ◊ËπÊ 1. 71.62 66.54 58.98 49.90 2. 39.45 40.32 51.21 62.10 3. 26.11 25.09 22.78 20.99 4. 43.51 30.26 28.54 22.68 5. ¢âÕ„¥µàÕ‰ªπ’È∂Ÿ°µâÕß 1 2 1. 0.3 2. 0.4 2 3 3 4 3. 0.6 4. 0.8 4 5 6. 182.62 ¡’§à“µ√ß°—∫¢âÕ„¥ 62 10 1. 182 2. 182 10 62 31 50 3. 182 4. 182 50 31
 27. 27. 2 ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§ª≈“¬ ™ÿ¥∑’Ë 2 7. °“√·¢àߢ—π‰µ√°’Ó ºŸâ‡¢â“√à«¡·¢àߢ—πµâÕߪíòπ®—°√¬“π‡ªìπ√–¬–∑“ß 44.50 °‘‚≈‡¡µ√ «à“¬πÈ”‡ªìπ √–¬–∑“ß 12.86 °‘‚≈‡¡µ√ ·≈–«‘Ë߇ªìπ√–¬–∑“ßπâÕ¬°«à“√–¬–∑“ߢÕß°“√ªíòπ®—°√¬“π 31.44 °‘‚≈‡¡µ√ ¢âÕ„¥‡ªìπª√–‚¬§ —≠≈—°…≥å· ¥ß√–¬–∑“ߢÕß°“√·¢àߢ—π‰µ√°’Ó∑—ÈßÀ¡¥ 1. 44.50Ϫ(12.86ϩ31.44) ᮀ 2. (44.50ϩ31.44)Ϫ12.86 ᮀ 3. 44.50ϩ12.86ϩ(44.50ϩ31.44) ᮀ 4. (44.50Ϫ31.44 )ϩ(44.50ϩ12.86) ᮀ 8.  ÿ°‘®´◊ÈÕ‡π◊ÈÕª≈“°√“¬¡“ 16.5 °‘‚≈°√—¡ ·∫àß∑”∑Õ¥¡—π 9.56 °‘‚≈°√—¡ ∑”≈Ÿ°™‘Èπ 3.13 °‘‚≈°√—¡ ®–‡À≈◊Õ∑”º—¥‡ºÁ¥ª√–¡“≥°’Ë°‘‚≈°√—¡ 1. 4 °‘‚≈°√—¡ 2. 5 °‘‚≈°√—¡ 3. 6 °‘‚≈°√—¡ 4. 7 °‘‚≈°√—¡ 9. ¡“≈’µâÕß°“√·ªÑß “≈’®”π«π 9.56 °‘‚≈°√—¡ √â“π§â“·√°¡’·ªÑß “≈’ 2.46 °‘‚≈°√—¡ √â“π§â“∑’Ë Õß¡’ ·ªÑß “≈’ 3.50 °‘‚≈°√—¡ ¡“≈’µâÕßÀ“´◊ÈÕ·ªÑß “≈’‡æ‘Ë¡Õ’°°’Ë°‘‚≈°√—¡ 1. 1.36 °‘‚≈°√—¡ 2. 3.60 °‘‚≈°√—¡ 3. 5.96 °‘‚≈°√—¡ 4. 7.10 °‘‚≈°√—¡10. 4.83 ∫«°°—∫®”π«π¢âÕ„¥·≈⫧Ÿ≥¥â«¬ 6 ¡’§à“‡∑à“°—∫ 36 1. 1.17 2. 1.71 3. 1.77 4. 7.1111. 2.24ϫ(3.65ϩ1.42) ¡’§à“‡∑à“°—∫¢âÕ„¥ 1. (2.24ϫ3.65)ϫ(2.24ϫ1.42) 2. (2.24ϩ3.65)ϫ(2.24ϩ1.42) 3. (2.24ϫ3.65)ϩ(2.24ϫ1.42) 4. (2.24ϩ3.65)ϩ(2.24ϩ1.42)12. 83.40Ϫ(43.45ϩ16.62 ) ᮀ 1. 9.84 2. 12.67 3. 23.33 4. 39.9513. 6.85 7.05 7.25 .... ®”π«π∂—¥‰ª‡ªìπ®”π«πµ“¡¢âÕ„¥ 1. 7.30 2. 7.35 3. 7.40 4. 7.4514. ¢âÕ„¥‡ªìπ·∫∫√Ÿª∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√§Ÿ≥¥â«¬ 3 1. 16.15 48.42 145.33 436.02 2. 24.12 72.26 217.98 651.15 3. 31.32 93.96 281.88 845.64 4. 46.09 138.28 414.82 1244.4415. °‘µµ‘¡“ Ÿß 162.53 ‡´πµ‘‡¡µ√ ·≈– Ÿß°«à“ª√’¬“ 2.68 ‡´πµ‘‡¡µ√ ∂â“𔧫“¡ Ÿß¢Õߪ√’¬“√«¡ °—∫§«“¡ Ÿß¢Õß®—πµ√’ ®–¡’§«“¡ Ÿß‡ªìπ Õ߇∑à“¢Õß°‘µµ‘¡“ ®—πµ√’ Ÿß°’ˇ´πµ‘‡¡µ√ 1. 159.85 ‡´πµ‘‡¡µ√ 2. 162.53 ‡´πµ‘‡¡µ√ 3. 165.21 ‡´πµ‘‡¡µ√ 4. 325.06 ‡´πµ‘‡¡µ√
 28. 28. ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§ª≈“¬ ™ÿ¥∑’Ë 2 316. æÿ∑∏æ√®à“¬§à“‰øøÑ“ “¡‡¥◊Õπ·√°¢Õߪï 2549 ‡ªìπ‡ß‘π 497.95 ∫“∑ 686.94 ∫“∑ ·≈– 742.05 ∫“∑ µ“¡≈”¥—∫ ∂â“√«¡§à“‰øøÑ“‡¥◊Õπ·√°°—∫‡¥◊Õπ∑’Ë Õß·≈⫵âÕß®à“¬§à“‰øøÑ“¡“°°«à“À√◊Õ πâÕ¬°«à“§à“‰øøÑ“‡¥◊Õπ∑’Ë Õß√«¡°—∫‡¥◊Õπ∑’Ë “¡ 1. πâÕ¬°«à“ ‡ªìπ‡ß‘π 244.10 ∫“∑ 2. ¡“°°«à“ ‡ªìπ‡ß‘π 244.10 ∫“∑ 3. πâÕ¬°«à“ ‡ªìπ‡ß‘π 55.11 ∫“∑ 4. ¡“°°«à“ ‡ªìπ‡ß‘π 55.11 ∫“∑17. ª√’™≠“¿√≥å´◊Èբ⓫ “√√“§“°‘‚≈°√—¡≈– 24 ∫“∑ Õ“∑‘µ¬å·√°´◊ÈÕ¡“ 7.50 °‘‚≈°√—¡ Õ“∑‘µ¬å∑’Ë  Õß´◊ÈÕ¡“Õ’° 3.33 °‘‚≈°√—¡ √«¡ ÕßÕ“∑‘µ¬åª√’™≠“¿√≥åµâÕß®à“¬‡ß‘π§à“¢â“« “√°’Ë∫“∑ 1. 239.99 ∫“∑ 2. 249.97 ∫“∑ 3. 259.92 ∫“∑ 4. 269.90 ∫“∑18. √âÕ¬≈– 53 ‡¢’¬π„π√Ÿª‡»… à«π‰¥âµ“¡¢âÕ„¥ 47 47 1. 2. 53 100 53 53 3. 4. 100 4719. ¢âÕ„¥‡ªìπ°“√∑” 22 25 „ÀâÕ¬Ÿà„π√Ÿª√âÕ¬≈–‰¥â∂Ÿ°µâÕß 22 2 22 3 1. ϫ 2. ϫ 25 2 25 3 22 4 22 10 3. ϫ 4. ϫ 25 4 25 10 ϫ 20 ¡’§«“¡À¡“¬µ√ß°—∫¢âÕ„¥ 7320. 100 1. √âÕ¬≈– 73 ¢Õß 20 2. √âÕ¬≈– 100 ¢Õß 73 3. √âÕ¬≈– 20 ¢Õß 100 4. √âÕ¬≈– 73 ¢Õß 10021. ¢âÕ„¥µàÕ‰ªπ’È∂Ÿ°µâÕß 1. 18% ¢Õß 24 ¡’§à“‡∑à“°—∫ 4.30 2. 22 % ¢Õß 30 ¡’§à“‡∑à“°—∫ 6.60 3. 35% ¢Õß 45 ¡’§à“‡∑à“°—∫ 15.70 4. 49% ¢Õß 60 ¡’§à“‡∑à“°—∫ 28.40 ϩ ¡’§à“µ√ß°—∫¢âÕ„¥ 36 122. 50 5 1. 37% 2. 55 % 3. 86% 4. 92%23. ¢âÕ„¥¡’§à“¡“°°«à“ 3 „π 5 1. 3% 2. 5 % 3. 60% 4. 65%
 29. 29. 4 ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§ª≈“¬ ™ÿ¥∑’Ë 224.  «π “∏“√≥–·ÀàßÀπ÷Ëß¡’æ◊Èπ∑’Ë 300 µ“√“ß«“ µâÕß°“√ª√—∫ª√ÿß π“¡‚¥¬ 8% ¢Õßæ◊Èπ∑’Ë∑—ÈßÀ¡¥ ‡ªìπ π“¡‡ªµÕß 15% ¢Õß∑’ˇÀ≈◊Õ‡ªìπ π“¡‡¥Á°‡≈àπ ·≈–æ◊Èπ∑’Ë∑’ˇÀ≈◊Õ‡ªìπ π“¡Õ‡π°ª√– ß§å ¢âÕ„¥ √ÿª‰¡à∂Ÿ°µâÕß 1. æ◊Èπ∑’Ë∑” π“¡‡ªµÕß 24 µ“√“ß«“ 2. æ◊Èπ∑’Ë∑” π“¡‡¥Á°‡≈àπ 41.4 µ“√“ß«“ 3. æ◊Èπ∑’Ë∑” π“¡Õ‡π°ª√– ß§å 234.6 µ“√“ß«“ 4. √«¡æ◊Èπ∑’Ë∑” π“¡‡ªµÕß·≈– π“¡‡¥Á°‡≈àπ‡∑à“°—∫ 66.4 µ“√“ß«“25. √â“π¡≥’¢“¬™ÿ¥π—°‡√’¬πÀπ÷Ëß™ÿ¥√“§“ 350 ∫“∑ ‚¥¬ºŸâ´◊ÈÕ´◊ÈՇߑπ ¥≈¥„Àâ 50 ∫“∑µàÕ™ÿ¥ ´◊ÈÕ‚¥¬ „™â∫—µ√‡§√¥‘µ®–≈¥„Àâ 12% ¢Õß√“§“¢“¬ ∂â“¡πŸ≠µâÕß°“√µ—¥ ‘π„®´◊ÈÕ™ÿ¥π—°‡√’¬π ¡πŸ≠§«√ µ—¥ ‘π„®´◊Èե⫬‡ß‘π ¥À√◊Õ„™â∫—µ√‡§√¥‘µ®÷ß®–®à“¬‡ß‘ππâÕ¬°«à“ 1. ´◊Èե⫬‡ß‘π ¥ 2. ´◊Èե⫬∫—µ√‡§√¥‘µ 3. ´◊Èե⫬‡ß‘π ¥À√◊Õ∫—µ√‡§√¥‘µ°Á‰¥â 4.  √ÿª‰¡à‰¥â26.  ‘Èπªï¢«—≠∫—«‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ 15,600 ∫“∑ ·≈–‡ß‘πµÕ∫·∑𧫓¡¢¬—πÕ’°√âÕ¬≈– 8 ¢Õ߇ߑπ‡¥◊Õπ ¢«—≠∫—«‰¥â√—∫‡ß‘π∑—Èß ‘Èπ°’Ë∫“∑ 1. 15,608 ∫“∑ 2. 16,848 ∫“∑ 3. 18,096 ∫“∑ 4. 21,830 ∫“∑27. ¡ÿ¡¿“¬„π 3 ¡ÿ¡¢Õß√Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡„¥Ê √«¡°—π‰¥â 236 Õß»“ ¡ÿ¡∑’ˇÀ≈◊Õ¡’¢π“¥°’ËÕß»“ 1. 64 Õß»“ 2. 84 Õß»“ 3. 104 Õß»“ 4. 124 Õß»“28. ¢âÕ„¥‡ªìπ¢âÕ·µ°µà“ß√–À«à“ß√Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡®—µÿ√— °—∫√Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡¢π¡‡ªï¬°ªŸπ 1. ¡’¡ÿ¡‡∑à“°—π∑ÿ°¡ÿ¡ 2. ¥â“π∑—Èß ’ˬ“«‡∑à“°—π 3. ¡’‡ âπ ¡¡“µ√ Õ߇ âπ 4. ¡ÿ¡¿“¬„π√«¡°—π‰¥â 360 Õß»“29. ®“°√Ÿª  à«π∑’Ë·√‡ß“¡’æ◊Èπ∑’ËπâÕ¬°«à“ à«π∑’ˉ¡à·√‡ß“°’˵“√“ßÀπ૬ 1. 2 µ“√“ßÀπ૬ 2. 14 µ“√“ßÀπ૬ 3. 16 µ“√“ßÀπ૬ 4. 30 µ“√“ßÀπ૬
 30. 30. ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§ª≈“¬ ™ÿ¥∑’Ë 2 530. ·¡«µâÕß°“√∑“ ’‰¡âÕ—¥√Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡º◊πºâ“∑’Ë¡’§«“¡°«â“ß 50 ‡´πµ‘‡¡µ√ §«“¡¬“« 60 ‡´πµ‘‡¡µ√ ®”π«π 17 ·ºàπ ®–µâÕß∑“ ’‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë∑—ÈßÀ¡¥ª√–¡“≥°’˵“√“߇¡µ√ 1. 5 µ“√“߇¡µ√ 2. 6 µ“√“߇¡µ√ 3. 7 µ“√“߇¡µ√ 4. 8 µ“√“߇¡µ√31.  π“¡°’Ó·ÀàßÀπ÷Ë߇ªìπ√Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡º◊πºâ“ ¡’§«“¡¬“«√Õ∫ π“¡ 208 ‡¡µ√ «—¥¥â“π°«â“߬“« 46 ‡¡µ√ ®–¡’¥â“𬓫¬“«°’ˇ¡µ√ 1. 46 ‡¡µ√ 2. 58 ‡¡µ√ 3. 116 ‡¡µ√ 4. 162 ‡¡µ√32. √Ÿª “¡‡À≈’ˬ¡∑’Ë¡’¥â“π∑—Èß “¡¬“«¥â“π≈– 4 ‡´πµ‘‡¡µ√ ‡ªìπ√Ÿª “¡‡À≈’ˬ¡™π‘¥„¥ 1. √Ÿª “¡‡À≈’ˬ¡¡ÿ¡©“° 2. √Ÿª “¡‡À≈’ˬ¡¥â“π‡∑à“ 3. √Ÿª “¡‡À≈’ˬ¡Àπâ“®—Ë« 4. √Ÿª “¡‡À≈’ˬ¡¥â“π‰¡à‡∑à“33. µâÕß°“√·∫àߢπ¡ªíß√Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡®—µÿ√— µ“¡·π«‡ âπ∑·¬ß¡ÿ¡ ®–‰¥â¢π¡ªíß·ºàπ√Ÿª “¡‡À≈’ˬ¡ ∑—ÈßÀ¡¥°’Ë™‘Èπ·≈–‡ªìπ√Ÿª “¡‡À≈’ˬ¡™π‘¥„¥ 1. 2 ™‘Èπ ·≈–‡ªìπ√Ÿª “¡‡À≈’ˬ¡¥â“π‡∑à“ 2. 3 ™‘Èπ ·≈–‡ªìπ√Ÿª “¡‡À≈’ˬ¡¡ÿ¡ªÑ“π 3. 4 ™‘Èπ ·≈–‡ªìπ√Ÿª “¡‡À≈’ˬ¡Àπâ“®—Ë« 4. 6 ™‘Èπ ·≈–‡ªìπ√Ÿª “¡‡À≈’ˬ¡¡ÿ¡©“°34. ∑’Ëπ“º◊πÀπ÷Ë߇ªìπ√Ÿª “¡‡À≈’ˬ¡ ¥â“π∑—Èß “¡¬“« 36 ‡¡µ√ 48 ‡¡µ√ ·≈– 60 ‡¡µ√ ∂⓵âÕß°“√ ∑”§—π¥‘π≈âÕ¡√Õ∫∑’Ëπ“º◊ππ’È µâÕß∑”§—π¥‘𬓫∑—ÈßÀ¡¥°’ˇ¡µ√ 1. 120 ‡¡µ√ 2. 144 ‡¡µ√ 3. 162 ‡¡µ√ 4. 178 ‡¡µ√35. §√Ÿ‡©≈‘¡™—¬µâÕß°“√∑”∏ߪ√–®”À¡Ÿà≈Ÿ°‡ ◊Õ‡ªìπ√Ÿª “¡‡À≈’ˬ¡¡’∞“𬓫 40 ‡´πµ‘‡¡µ√  Ÿß 35 ‡´πµ‘‡¡µ√ ®”π«π 50 º◊π ®–µâÕß„™âºâ“∑—ÈßÀ¡¥°’˵“√“߇¡µ√ 1. 3.5 µ“√“߇¡µ√ 2. 35 µ“√“߇¡µ√ 3. 350 µ“√“߇¡µ√ 4. 3,500 µ“√“߇¡µ√36. ®“°√Ÿª ¢âÕ„¥‡√’¬°‰¥â∂Ÿ°µâÕß∑’Ë ÿ¥ ß ° ® § ¢ 1. √Ÿª«ß°≈¡ ° 2. √Ÿª«ß°≈¡ ¢ 3. √Ÿª«ß°≈¡ § 4. √Ÿª«ß°≈¡ ®
 31. 31. 6 ·∫∫∑¥ Õ∫§≥‘µ»“ µ√å ª.5 ¿“§ª≈“¬ ™ÿ¥∑’Ë 237. ®“°√Ÿª¢âÕ 36 ¢âÕ„¥∂Ÿ°µâÕß¡“°∑’Ë ÿ¥ 1. °¢ ‡√’¬°«à“ §Õ√å¥ 2. ߧ ‡√’¬°«à“ √—»¡’ 3. °® ‡√’¬°«à“ ‡ âπ√Õ∫«ß 4. ®§ ‡√’¬°«à“ ‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ß38. ®“°√Ÿª ¢âÕ„¥°≈à“«‰¥â∂Ÿ°µâÕß ß ° ¢ § °¢ ¬“«‡∑à“°—∫ ¢§ 1. 2. °ß ¬“«‡ªìπ§√÷ËßÀπ÷ËߢÕß §ß 3. «ß°≈¡ ° ¡’√—»¡’¬“«‡∑à“°—∫ ¢§ 4. ¢ß ‡ªìπ‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ߢÕß«ß°≈¡ °39. √Ÿª«ß°≈¡¢π“¥‡∑à“°—π®”π«π 252 «ß π”¡“‡√’¬ßµàÕ°—π‡ªìπ·π«¬“«®–‰¥â§«“¡¬“« 1, 008 ‡´πµ‘‡¡µ√ √Ÿª«ß°≈¡«ßπ’È¡’√»¡’¬“«°’ˇ´πµ‘‡¡µ√ — 1. 1.0 ‡´πµ‘‡¡µ√ 2. 1.5 ‡´πµ‘‡¡µ√ 3. 2.0 ‡´πµ‘‡¡µ√ 4. 2.5 ‡´πµ‘‡¡µ√40. ∑√ß°√–∫Õ°¡’√Ÿª∑√ߧ≈⓬°—∫√Ÿª∑√ßµ“¡¢âÕ„¥ 1. ∑√ß°≈¡ 2. æ’√–¡‘¥ 3. ª√‘´÷¡ 4. °√«¬41. ®“°√Ÿª ‡√’¬°™◊ËÕµ“¡≈—°…≥–¢ÕߢâÕ„¥ 1. ∞“π 2. §«“¡ Ÿß 3. Àπâ“¢â“ß 4. ¢π“¥42. ≈Ÿ°∫“»°åÀπ૬¡’∞“π‡ªìπ√Ÿªµ“¡¢âÕ„¥ 1. √Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡®—µÿ√—  2. √Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡º◊πºâ“ 3. √Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡§“ßÀ¡Ÿ 4. √Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡¢π¡‡ªï¬°ªŸπ

×