Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

พื้นที่ผิวทรงกลม5

27,124 views

Published on

พื้นที่ผิวทรงกลม5

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

พื้นที่ผิวทรงกลม5

  1. 1. เรื่อง พืนที่ผวของทรงกลม ้ ิ1. โคมไฟรู ปครึ่ งทรงกลมอันหนึ่งวัดขนาดของความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางได้ 15 เซนติเมตร ดังรู ป โคมไฟนี้มีพ้ืนที่ผวเท่าใด (   3.14 ) ิ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 15 ซม.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…2. จงหาพื้นที่ผวของรู ปโลกจาลองอันหนึ่งที่มีขนาดความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ 38 นิ้ว ดังรู ป ิ 22    7  ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 38นิว …………………………………………………………………… ้3. ปั๊ มน้ ามันแห่งหนึ่งในจังหวัดยโสธรมีหลังคาเป็ นรู ปครึ่ งทรงกลมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณ 25 เมตร ดังรู ป จงหาพื้นที่ที่ใช้ในการมุงหลังคากระเบื้องของปั๊ มน้ ามันแห่งนี้  22      7  ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 25 ม. ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
  2. 2. 2 แนวตอบ เรื่อง พืนทีผวของทรงกลม ้ ่ ิ แนวตอบจ้ า1.วิธีทา โคมไฟเป็ นรู ปครึ่ งทรงกลมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 15 เซนติเมตร ่ จะได้วาโคมไฟมีรัศมียาว = 15 2 = 7.5 เซนติเมตร พื้นที่ผวของทรงกลม ิ = 4r 2 ดังนั้น พื้นที่ผิวของโคมไฟครึ่ งทรงกลม = 4r 2 2 4  3.14  7.5  7.5 ตารางเซนติเมตร  2 353.25 ตารางเซนติเมตร  ดังนั้น โคมไฟครึ่ งทรงกลมมีพ้ืนที่ผวประมาณ 353.25 ตารางเซนติเมตร ิ ตอบ 353.25 ตารางเซนติเมตร (โดยประมาณ)2. วิธีทา ความยาวของเส้นรอบวงกลม = 2r ( เมื่อ r เป็ นรัศมีของวงกลม ) เนื่องจากลูกโลกมีเส้นรอบวง = 38 นิ้ว ดังนั้น 2r = 38 2   r  38 22 7 r  38  7  1 22 2 6.05 นิ้ว r  ลูกโลกมีรัศมียาวประมาณ 6.05 นิ้ว ดังนั้น พื้นที่ผิวของลูกโลก = 4r 2  6.05 22  4 2 7 460.15 ตารางนิ้ว  ดังนั้น ลูกโลกมีพ้ืนที่ประมาณ 460.15 ตารางนิ้ว ตอบ ประมาณ 460.15 ตารางนิ้ว
  3. 3. 33. วิธีทา ปั๊ มน้ ามันหลังคาครึ่ งทรงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 25 เมตร มีความยาวของรัศมี = 25 เมตร 2 = 12.50 เมตร จากพื้นที่ผวของทรงกลม = 4r ิ 2  12.50 22 4 2  พื้นที่ผวหลังคาปั๊ มน้ ามันครึ่ งทรงกลม ิ  7 2 982 .14 ตารางเมตร ดังนั้น พื้นที่ที่ใช้ในการมุงหลังคากระเบื้องของปั๊ มน้ ามันนี้ ประมาณ 982 .14 ตารางเมตร ตอบ ประมาณ 982 .14 ตารางเมตร ต่อไปลอง ไปทดสอบความรู ้ค่ะ
  4. 4. 4
  5. 5. 5
  6. 6. 6

×