โครงการสอนงานประดิษฐ์จากไม้ไผ่2

11,119 views

Published on

โครงการสอนงานประดิษฐ์จากไม้ไผ่2

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
11,119
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,136
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการสอนงานประดิษฐ์จากไม้ไผ่2

  1. 1. โครงสร้างรายวิชากิจกรรมชุมนุม งานประดิษฐ์จากไม้ไผ่ ภาคเรี ยนที่ 2/2555 ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1- 3 ครู ผสอน ู้ นายศุภกิจ เจริ ญตา นางทับทิม เจริ ญตา เอกสารงานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนกุดชุมวิทยาคม อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
  2. 2. บันทึกข้ อความ ส่ วนราชการ โรงเรี ยนกุดชุมวิทยาคม อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140 ที่ ………/……… วันที่ ....................................................................... เรื่ อง รายงานขออนุมติใช้โครงการสอนกิจกรรมชุมนุม ั เรี ยน ผูอานวยการโรงเรี ยนกุดชุมวิทยาคม ้ ตามที่ โรงเรี ยนกุดชุมวิทยาคม โดยกลุ่มบริ หารงานวิชาการ กาหนดให้ครู ผสอนทุกคนจัดทา ู้ โครงการสอนกิจกรรมชุมนุม และส่ งตามปฏิทินงานวิชาการนั้น บัดนี้ขาพเจ้าได้ดาเนินการเรี ยบร้อยแล้ว ้ จึงนาส่ งโครงการสอนกิจกรรมชุมนุม งานประดิษฐ์จากไม้ไผ่ ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1- 3 มาพร้อมนี้ จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการ ลงชื่อ............................................................. (นายศุภกิจ เจริ ญตา) ความคิดเห็น ความคิดเห็น................................................................................... ................................................................................................................................................................. ................................................................ ลงชื่อ................................................... ลงชื่อ.................................................... ( ..................................................) (.......................................................) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ผูช่วยรองผูอานวยการกลุ่มบริ หารงานวิชาการ ้ ้ ความคิดเห็น .............................................................................. .............................................................................. ลงชื่อ.................................................... (นายพิเชษฐ์ เทียมชัยภูมิ) รองผูอานวยการกลุ่มบริ หารงานวิชาการ ้ ทราบ อนุญาตให้ใช้โครงสร้างรายวิชากิจกรรมชุมนุม งานประดิษฐ์จากไม้ไผ่ ฉบับนี้ต้ งแต่วนที่ ...........เดือน........................................................พ.ศ…......เป็ นต้นไป ั ั ปรับปรุ ง ลงชื่อ…………………………………………. ( นายไตรสรณ์ สุ วพงษ์ ) ผูอานวยการโรงเรี ยนกุดชุมวิทยาคม ้
  3. 3. โครงสร้ างรายวิชากิจกรรมชุมนุม รายวิชา ชุมนุมงานประดิษฐ์จากไม้ไผ่ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3 เวลา 1 ชัวโมง / สัปดาห์ จานวน 20 ชัวโมง ่ ่ที่ ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสาคัญ เวลา (ชั่วโมง)1. 1.ไผ่น้ ันสาคัญไฉน 1.นักเรี ยนสามารถอธิบาย 1.1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับไผ่ 2 ลักษณะทัวไปของไม้ไผ่ได้ ่ - ลักษณะทัวไปของไม้ไผ่ ่ - ชื่อ ชนิด และประโยชน์ 2.นักเรี ยนสามารถบอกชื่อ ของไม้ไผ่ 2 ชนิด ประโยชน์ของไม้ไผ่ได้ 1.2 ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการ ทาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 3.นักเรี ยนสามารถบอก - ความหมายของการจักสาน ความหมายของการจักสานได้ - ประเภทของเครื่ องจักสาน - คาศัพท์ที่ใช้ในการจักสาน ไม้ไผ่2. 2.ไผ่สวยด้ วยมือเรา 1.นักเรี ยนมีความรู้ความเข้าใจ 2.1 การทาแจกัน 2 อธิบายหลักการ และวิธีการ 2.2 การทาไม้มือเสื อ 2 ของการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จาก 2.3 การทาพัดสาน 2 ไม้ไผ่ได้อย่างถูกต้อง 2.4 การทากระชอน 2 2.นักเรี ยนสามารถเลือก 2.5 การทาสุ่ ม 2 จัดเตรี ยม ใช้ และบารุ งรักษา เครื่ องมือเครื่ องใช้ และอุปกรณ์ ในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จาก ไม้ไผ่ได้ 3.นักเรี ยนสามารถผลิตผลงาน จากไม่ไผ่ได้
  4. 4. ที่ ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสาคัญ เวลา (ชั่วโมง)3. 3. การจัดการผลิตภัณฑ์ 1.นักเรี ยนสามารถคิดราคา 3.1 การคิดราคาต้นทุน 2 ต้นทุนผลิต กาไร และจาหน่าย 3.2 การคิดกาไร ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ได้ 3.3 การกาหนดราคา4. 4.การจัดทาโครงงาน 1.นักเรี ยนสามารถจัด 4.1 ขั้นตอนการจัดทาโครงงาน 2 การนาเสนอผลงาน นิทรรศการแสดงผลงานได้ 4.2 การจัดทาโครงงาน5. 5.การจัดนิทรรศการ 1.นักเรี ยนสามารถจัด 5.1 ขั้นตอนการจัดนิทรรศการ 2 แสดงผลงาน นิทรรศการแสดงผลงานได้ และนาเสนอผลงาน 5.2 ประโยชน์ของการจัด นิทรรศการผลงาน รวม 20

×