Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แผนการจัดประสบการณ์ ฉันรักฤดูหนาว- กิจกรรมเสริมประสบการณ์

56,026 views

Published on

แผนการจัดประสบการณ์ ฉันรักฤดูหนาว- กิจกรรมเสริมประสบการณ์

 1. 1. แผนการจัดประสบการณ ระดับปฐมวัย สาระการเรียนรู ธรรมชาติรอบตัวเด็ก ชื่อหนวยการเรียนรู ฉันรักฤดูหนาว เวลาสอน 1 สัปดาห ระหวางวันที่ 27 - 31 มกราคม 2557 ชั้นอนุบาลปที่ 1 / 2 ปการศึกษา 2556 จัดทําโดย นางฐิติรัตน หอมเนียม พนักงานราชการ โรงเรียนวัดพวงนิมิต ตําบลเขาสามสิบ อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแกว เขต 1
 2. 2. แผนการจัดประสบการณ 1. ชื่อหนวย ฤดูหนาวแสนสนุก เรื่อง ธรรมชาติรอบตัว ชั้น อนุบาลปที่ 1/2 2. สาระสําคัญ ฤดูหนาว อากาศหนาวเย็น มีหมอกลงในตอนเชาและมีน้ําคางมากในตอนกลางคืนและตอนเชา ดัง นั้ นเราควรดู แลร า งกายให อบอุน โดยการสวมเสื้อผาที่หนา ๆ หรือผิงไฟ รับ ประทานอาหารที่มี ประโยชน และออกกําลังกายเพื่อใหรางกายอบอุนอยูเสมอ
 3. 3. 3. ระดมความคิดจากครูและเด็ก สวมหมวกตอนเชา มีน้ําคางตอนเชาและกลางคืน หมผาเวลานอน สวมเสื้อผาหนาๆ มีหมอกในตอนเชา สิ่งที่เด็กรู แลว อากาศหนาวเย็น ฉันรักฤดู หนาว สิ่งที่เด็ก ตองการรู สิ่งที่เด็ก ควรรู ประโยชนของฤดูหนาว ออกกําลังกายเพื่อใหรางกายอบอุน ความสําคัญของฤดูหนาว รับประทานอาหารที่มีประโยชน ฤดูหนาวจะยาวนานแคไหน ควรรักษาสุขภาพใหมากขึ้น
 4. 4. สิ่งที่เด็กรูแลว สิ่งที่เด็กตองการรู - สวมเสื้อผาหนาๆ - ประโยชนของฤดูหนาว - หมผาเวลานอน - ความสําคัญของฤดูหนาว - สวมหมวกตอนเชา - ฤดูหนาวจะยาวนานแคไหน - มีน้ําคางตอนเชาและกลางคืน - มีหมอกในตอนเชา - อากาศหนาวเย็น สิ่งที่เด็กควรรู - ออกกําลังกายเพื่อใหรางกาย อบอุน - รับประทานอาหารที่มี ประโยชน - ควรรักษาสุขภาพใหมากขึ้น
 5. 5. 4. ลักษณะการบูรณาการ กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ 1. เคลื่อนไหวตามบทเพลง กิจกรรมเกม การศึกษา 1. เกมภาพตัดตอ 2. เกมจับคูภาพเหมือน 3. เกมตอภาพโดมิโน 4. เกมศึกษารายละเอียดภาพ 5. เกมตารางความสัมพันธ 2. เคลื่อนไหวพรอมอุปกรณ 3. เคลื่อนไหวตามผูนํา-ผูตาม 4. เคลื่อนไหวตามคําสั่ง 5. เคลื่อนไหวเชิงสรางสรรค ฉันรักฤดูหนาว กิจกรรมกลางแจง (วันที่ 1-5) เด็กไดเลนบอทราย เลนน้ํา บานตุกตา บล็อกกลาง เครื่องเลน สนาม เกมการละเลน พื้นบานและเกม ตาง ๆ กิจกรรมสรางสรรค (วันที่ 1-5) เด็กไดเลือกทํากิจกรรม วาดภาพ ระบายสี เลนกับสีน้ํา พิมพภาพ ปน พับ ฉีก ตัดปะกระดาษ และ การประดิษฐเศษวัสดุ กิจกรรมเลนตามมุม/เสรี (วันที่ 1-5) กิจกรรม เสริมประสบการณ 1. สนทนาโตตอบ/เลาเรื่องดวยประโยคสั้น ๆ 2. สนทนาโตตอบ/เลาเรื่องดวยประโยคสั้น ๆ 3. สนทนาโตตอบ/เลาเรื่องดวยประโยคสั้น ๆ 4. สนทนาโตตอบ/เลาเรื่องดวยประโยคสั้น ๆ 5. สนทนาโตตอบ/เลาเรื่องดวยประโยคสั้น ๆ เด็กไดเลือกเลนตามมุมดังนี้ มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร มุ~Z าน มบ มุมรานคาและ มุมดนตรี ตามความสนใจ ของเด็ก
 6. 6. 5. พัฒนา 4 ดาน 5.1 พัฒนาดานรางกาย 1. ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผูอื่น (มาตรฐานที่ 1 / 2 ) 1. 2. 3. 4. 5. 5.2 พัฒนาดานอารมณและจิตใจ ราเริง แจมใส อารมณดี (มาตรฐานที่ 3 / 1 ) สนใจและมีความสุขในการชม/เลน/ออกกําลังกาย (มาตรฐานที่ 5 / 3) แสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับบางสถานการณ (มาตรฐานที่ 3 / 1 ) แบงปนและเริ่มชวยเหลือผูอื่น (มาตรฐานที่ 4 / 3 ) มีความมั่นใจในตนเอง (มาตรฐานที่ 3 / 2 ) 5.3 พัฒนาดานสังคมและสิ่งแวดลอม 1. เลนรวมกับเด็กอื่นได (มาตรฐานที่ 8 / 1) 2. สนใจธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัว (มาตรฐานที่ 7 / 1 ) 3. ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกัน (มาตรฐานที่ 8 / 2 ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5.4 พัฒนาดานสติปญญาและทักษะทางภาษา รวมกิจกรรมดวยความสนใจไดนานขึ้นอยางมีความสุข (มาตรฐานที่ 12 / 1 ) สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องเปนประโยคอยางตอเนื่อง (มาตรฐานที่ 9 / 1 ) แสวงหาคําตอบ/ขอสงสัยดวยวิธีการตาง ๆ (มาตรฐานที่ 12 / 2 ) พยายามแกปญหาดวยตนเองหลังจากไดรับคําชี้แนะ (มาตรฐานที่ 10 / 2 ) จําแนกและเปรียบเทียบสิ่งตาง ๆ ได 4-5 อยาง (มาตรฐานที่ 10 / 1 ) จัดหมวดหมูสิ่งตาง ๆ ได 3 ลักษณะ (มาตรฐานที่ 10/1)
 7. 7. แผนการจัดประสบการณและกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ธรรมชาติรอบตัวเด็ก วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 หนวย ฉันรักฤดูหนาว เวลา 20 นาที กิจกรรม : เสริมประสบการณ • สาระสําคัญ กิจกรรมเสริมประสบการณ เปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดพัฒนาทักษะการเรียนรู เด็กไดมีโอกาส ฟง พูด สังเกต คิดแกปญหา จากการสนทนา โตตอบ อภิปราย รองเพลงรวมกัน เกี่ยวกับการทํากิจกรรมนั้น ๆ • จุดประสงค / สภาพที่พึงประสงค 1. สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องเปนประโยคอยางตอเนื่อง (มาตรฐานที่ 9 / 1 ) 2. แสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับบางสถานการณ (มาตรฐานที่ 3 / 1 ) 3. แสวงหาคําตอบ/ขอสงสัยดวยวิธีการตาง ๆ (มาตรฐานที่ 12 / 2 ) • สาระการเรียนรู 1. สาระที่ควรเรียนรู : สภาพอากาศของฤดูหนาว 2. ประสบการณสําคัญ : การสนทนาโตตอบ อภิปราย เลาเรื่อง เลนบทบาทสมมุติ รองเพลง • วิธีดําเนินการจัดกิจกรรม  กระบวนการเรียนรูแบบการบรรยายประกอบภาพ 1. ขั้นสังเกต 2. ขั้นวิจารณ 3. ขั้นสรุปและประเมินผล 1. เด็กดูภาพเกี่ยวกับสภาพอากาศของฤดูหนาว แลวเด็กชวยกันบอกถึงสภาพอากาศ และลักษณะทั่ว ๆ ไปของฤดูหนาว จากภาพประกอบ ( ขั้นสังเกต ) 2. ครูเลานิทานเรื่อง “ปอมกับเพื่อนชาวเขา” ใหเด็กฟง แลวครูและเด็กรวมกันสนทนา ซักถามจากเนื้อ เรื่องในนิทาน โดยใชคําถามนํา ดังนี้ (ขั้นวิจารณ) - “เพื่อนใหมของปอมเปนใคร อาศัยอยูที่ไหน?” - “ปอมรูสึกอยางไร เมื่อไปถึงเชียงใหม และปอมไดพบกับอะไรบาง?” 3. ครูและเด็กรวมกันรองและทําทาทางประกอบเพลง “หนาว” 4. เด็กพักคลายกลามเนื้อในทาที่สบาย 5. ครูและเด็กรวมกันสรุปถึงสภาพอากาศของฤดูหนาว (ขั้นสรุปและประเมินผล)
 8. 8. • สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู - สื่อการเรียนรู ภาพเกี่ยวกับสภาพอากาศของฤดูหนาว / เพลงหนาว / นิทานเรื่องปอมกับเพื่อน ชาวเขา เพลง หนาว (ศิริลักษณ อนุกูล) หนาว หนาว หนาว ลมโชยโบกโบยหนาวสั่น ใสเสื้อกันหนาวทั้งวัน เอาวาไชยาบาเล (ซ้ํา) ทําใหรางกายอบอุน - แหลงเรียนรู หองจัดประสบการณ / บริเวณโรงเรียน / สื่อมัลติมิเดียร , ICT • การวัด / ประเมินผล - วิธีวัด ใชการสังเกต / บันทึก - เครื่องมือการวัด / ประเมินผล ใชแบบสังเกต / แบบบันทึก - เกณฑการวัด / ประเมินผล ใชระดับพัฒนาการ 3 ระดับ (ดูไดจาก แบบสังเกต / แบบบันทึก ) • สิ่งที่ประเมิน - ประเมินตามจุดประสงค / สภาพที่พึงประสงค มาตรฐานที่ 9/1 , มาตรฐานที่ 3/1 , มาตรฐานที่ 12/2 • บันทึกหลังจัดประสบการณ - สรุปผลการจัดประสบการณ / กิจกรรม ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................
 9. 9. - ปญหา / อุปสรรคในการจัดประสบการณ / กิจกรรม ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................ - แนวทางแกไขปญหา / ขอเสนอแนะ ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ………………………… (นางฐิติรัตน หอมเนียม) ครูผูสอน • ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารสถานศึกษา - ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ………………………… (นายสมยศ เพ็ชรวงษา) ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต
 10. 10. แบบสังเกตพฤติกรรมกิจกรรมเสริมประสบการณ ชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ชื่อ - สกุล มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 9/1 3/1 12/2 สนทาโตตอบ/ แสดงออกทาง แสวงหา เลาเรื่องเปน อารมณได คําตอบ/ขอ ประโยคอยาง เหมาะสม สงสัยดวย ตอเนื่อง กับบาง วิธีการตาง ๆ สถานการณ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ด.ช. ธรรมรัตน ดวงนอย ด.ช. นัฐวุฒิ รุงประเสริฐกุล ด.ช. รุงโรจน ธนาภรณ ด.ช. ธีรวัฒน ขันฑวุฒิ ด.ช. ศุภจิตร คงพรามณ ด.ช. เมธี แกวพิลา ด.ช. ดุสิต โพธิชัย ด.ช. ณัฐวุฒิ พรมเคน ด.ช. พีรพัฒน ดวงเมฆ ด.ช. ศุภกร ไชยจํา ด.ญ.อารียา ตีบนอก ด.ญ.สุดารัตน พงษสุวรรณ ด.ญ.ชาลิสา สงาเดช ด.ญ. ณัฐกานต ผายอุบล ด.ญ.ณัฏฐณิชา ศรีจันทรยงค ด.ญ. ชญานิศ ขัณฑวุฒิ ด.ญ. พัชราภา กงแกว ด.ญ.สูขวัญ เรืองโคเวียง ด.ญ.ณัฐณิชา รุงแกว ด.ญ. ชนิสรา ดีขุนทด รวม เฉลี่ย เกณฑการวัดผลตามมาตรฐาน ระดับ 1 : ปฏิบัตไมได ิ ระดับ 2 : ปฏิบัตไดแตมี ขอผิดพลาด ิ ระดับ 3 : ปฏิบัตไดดี มีขอผิดพลาดเล็กนอย ิ  เกณฑการประเมินสรุปผล ระดับ 1 : ไมผานควรปรับปรุงแกไข ระดับ 2 : ปฏิบัตไดเปนบางมาตรฐาน ผาน ิ ระดับ 3 : ปฏิบัตไดทุกมาตรฐาน ผาน ิ สรุปผล ผาน ไมผาน
 11. 11. แผนการจัดประสบการณและกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ธรรมชาติรอบตัว วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 หนวย ฉันรักฤดูหนาว เวลา 20 นาที กิจกรรม : เสริมประสบการณ • สาระสําคัญ กิจกรรมเสริมประสบการณ เปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดพัฒนาทักษะการเรียนรู เด็กไดมีโอกาส ฟง พูด สังเกต คิดแกปญหา จากการสนทนา โตตอบ อภิปราย รองเพลงรวมกัน เกี่ยวกับการทํากิจกรรมนั้น ๆ • จุดประสงค / สภาพที่พึงประสงค 1. สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องเปนประโยคอยางตอเนื่อง (มาตรฐานที่ 9 / 1 ) 2. แสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับบางสถานการณ (มาตรฐานที่ 3 / 1 ) 3. แสวงหาคําตอบ/ขอสงสัยดวยวิธีการตาง ๆ (มาตรฐานที่ 12 / 2 ) • สาระการเรียนรู 1. สาระที่ควรเรียนรู : สภาพความเปนอยูของสิ่งมีชีวิตทั่วไปในฤดูหนาว 2. ประสบการณสําคัญ : การสนทนาโตตอบ อภิปราย เลาเรื่อง เลนบทบาทสมมุติ รองเพลง • วิธีดําเนินการจัดกิจกรรม  กระบวนการเรียนรูแบบใชการอภิปรายกลุมใหญ 1. ขั้นเตรียม 2. ขั้นอภิปราย 3. ขั้นสรุปและประเมินผล 1. เด็กดูภาพเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูของคน สัตว และตนไมในฤดูหนาว (ขั้นเตรียม) 2. แลวครูสนทนาซักถามเด็กจากภาพ โดยใชคําถามนํา ดังนี้ (ขั้นอภิปราย) - “ในฤดูหนาว อากาศหนาวเย็น จะทําใหรางกายของเราเปนอยางไรบาง?” - “ในฤดูหนาวเด็ก ๆ เคยเห็นตนไมชนิดใดผลัดใบบาง และดอกไมอะไรบางที่ ออกดอกสวยงาม?” - “เด็ก ๆ ทราบไหมวาฤดูหนาว กบอาศัยอยูที่ไหน?” - “เหตุใดสัตวบางชนิดถึงตองยายที่อยูอาศัยในฤดูหนาว?” 3. เด็กๆรวมรองและทําทาประกอบเพลง “ออกกําลัง” 4. เด็กพักคลายกลามเนื้อในทาที่สบาย 5. ครูและเด็กรวมกันสรุปเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูของสิ่งมีชีวิตในฤดูหนาว (ขั้นสรุปและประเมินผล)
 12. 12. • สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู - สื่อการเรียนรู ภาพเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูของสิ่งมีชีวิตในฤดูหนาว / เพลง “ออกกําลัง” เพลง ออกกําลัง (สุกรี ไกรเลิศ) ออกกําลังดวยการรองรําทําเพลง ใหครื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ รํารองกันไปไมมีหมนหมองฤทัย แลวเราเพลินใจดวยการรองรําทําเพลง - แหลงเรียนรู หองจัดประสบการณ สภาพแวดลอมรอบ ๆ โรงเรียน สื่อมัลติมิเดียร , ICT • การวัด / ประเมินผล - วิธีวัด ใชการสังเกต / บันทึก - เครื่องมือการวัด / ประเมินผล ใชแบบสังเกต / แบบบันทึก - เกณฑการวัด / ประเมินผล ใชระดับพัฒนาการ 3 ระดับ (ดูไดจาก แบบสังเกต / แบบบันทึก ) • สิ่งที่ประเมิน - ประเมินตามจุดประสงค / สภาพที่พึงประสงค มาตรฐานที่ 9/1 , มาตรฐานที่ 3/1 , มาตรฐานที่ 12/2
 13. 13. แบบสังเกตพฤติกรรมกิจกรรมเสริมประสบการณ ชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ชื่อ - สกุล มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 9/1 3/1 12/2 สรุปผล สนทาโตตอบ/ แสดงออกทาง แสวงหา เลาเรื่องเปน อารมณได คําตอบ/ ประโยคอยาง เหมาะสม ขอสงสัยดวย ตอเนื่อง กับบาง วิธีการตาง ๆ สถานการณ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ผาน ไมผาน ด.ช. ธรรมรัตน ดวงนอย ด.ช. นัฐวุฒิ รุงประเสริฐกุล ด.ช. รุงโรจน ธนาภรณ ด.ช. ธีรวัฒน ขันฑวุฒิ ด.ช. ศุภจิตร คงพรามณ ด.ช. เมธี แกวพิลา ด.ช. ดุสิต โพธิชัย ด.ช. ณัฐวุฒิ พรมเคน ด.ช. พีรพัฒน ดวงเมฆ ด.ช. ศุภกร ไชยจํา ด.ญ.อารียา ตีบนอก ด.ญ.สุดารัตน พงษสุวรรณ ด.ญ.ชาลิสา สงาเดช ด.ญ. ณัฐกานต ผายอุบล ด.ญ.ณัฏฐณิชา ศรีจันทรยงค ด.ญ. ชญานิศ ขัณฑวุฒิ ด.ญ. พัชราภา กงแกว ด.ญ.สูขวัญ เรืองโคเวียง ด.ญ.ณัฐณิชา รุงแกว ด.ญ. ชนิสรา ดีขุนทด รวม เฉลี่ย เกณฑการวัดผลตามมาตรฐาน ระดับ 1 : ปฏิบัตไมได ิ ระดับ 2 : ปฏิบัตไดแตมี ขอผิดพลาด ิ ระดับ 3 : ปฏิบัตไดดี มีขอผิดพลาดเล็กนอย ิ  เกณฑการประเมินสรุปผล ระดับ 1 : ไมผานควรปรับปรุงแกไข ระดับ 2 : ปฏิบัตไดเปนบางมาตรฐาน ผาน ิ ระดับ 3 : ปฏิบัตไดทุกมาตรฐาน ผาน ิ
 14. 14. แผนการจัดประสบการณและกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ธรรมชาติรอบตัวเด็ก วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 หนวย ฉันรักฤดูหนาว เวลา 20 นาที กิจกรรม : เสริมประสบการณ • สาระสําคัญ กิจกรรมเสริมประสบการณ เปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดพัฒนาทักษะการเรียนรู เด็กไดมีโอกาส ฟง พูด สังเกต คิดแกปญหา จากการสนทนา โตตอบ อภิปราย ร องเพลงรวมกัน เกี่ยวกับการทํากิจกรรมนั้น ๆ • จุดประสงค / สภาพที่พึงประสงค 1. สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องเปนประโยคอยางตอเนื่อง (มาตรฐานที่ 9 / 1 ) 2. แสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับบางสถานการณ (มาตรฐานที่ 3 / 1 ) 3. สนใจธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัว (มาตรฐานที่ 7 / 1 ) • สาระการเรียนรู • วิธีดําเนินการจัดกิจกรรม 1. สาระที่ควรเรียนรู : โรค และวิธีการปองกันโรคที่พบ ในฤดูหนาว 2. ประสบการณสําคัญ : การสนทนาโตตอบ อภิปราย เลาเรื่อง เลนบทบาทสมมุติ รองเพลง  กระบวนการเรียนรูแบบใชคําถาม 1. ขั้นวางแผนการใชคําถาม 2. ขั้นเตรียมคําถาม 3. ขั้นใชคําถาม 4. ขั้นสรุปและประเมินผล 1. ครูเลานิทานเรื่อง “เด็กชายออด” ใหเด็กฟง (ขั้นวางแผนการใชคําถาม ) 2. ครูและเด็กรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในนิทาน (ขั้นเตรียมคําถาม) 3. ครูใชคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาในนิทาน ดังนี้ (ขั้นใชคําถาม ) - “ด.ช. ออดปวยเปนโรคอะไร เพราะเหตุใด ด.ช. ออดจึงปวย?” - “ถารูสึกปวดหัว ตัวรอน เด็ก ๆ จะทําอยางไร?” - “เด็ก ๆ ควรปฏิบัติตนอยางไร ใหปลอดภัยจากโรคที่พบในฤดูหนาว?” 2. เด็กแบงกลุมออกเปน 3 กลุม ๆ ละ เทา ๆ กัน แลวแตละกลุมออกมาแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับโรค และวิธีการปองกันโรคที่พบในฤดูหนาว 3. ครูและเด็กรวมกันรองเพลง “หนาวจริง”
 15. 15. 4. ครูและเด็กรวมกันสรุปเกี่ยวกับโรค และวิธีการปองกันโรคที่พบในฤดูหนาว (ขั้นสรุปและ ประเมินผล) • สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู - สื่อการเรียนรู นิทานเรื่องเด็กชายออด / เพลง “หนาวจริง” เพลง หนาวจริง (เตือนใจ ศรีมารุต) หนาวจริง หนาวจริง หนาวจริง หนาวจริง ผิงไฟก็อุน ออกกําลัง วิ่งกันชุลมุน (ซ้ํา) หยุดวิ่งก็อุน หายหนาวแลวเอย - แหลงเรียนรู หองจัดประสบการณ / บริเวณโรงเรียน / สื่อมัลติมิเดียร , ICT • การวัด / ประเมินผล - วิธีวัด ใชการสังเกต / บันทึก - เครื่องมือการวัด / ประเมินผล ใชแบบสังเกต / แบบบันทึก - เกณฑการวัด / ประเมินผล ใชระดับพัฒนาการ 3 ระดับ (ดูไดจาก แบบสังเกต / แบบบันทึก ) • สิ่งที่ประเมิน - ประเมินตามจุดประสงค / สภาพที่พึงประสงค มาตรฐานที่ 9/1 , มาตรฐานที่ 3/1 , มาตรฐานที่ 7/1
 16. 16. แบบสังเกตพฤติกรรมกิจกรรมเสริมประสบการณ ชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ชื่อ - สกุล มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 9/1 3/1 7/1 สรุปผล สนทาโตตอบ/ แสดงออกทาง สนใจ เลาเรื่องเปน อารมณได ธรรมชาติและ ประโยคอยาง เหมาะสม สิ่งแวดลอม ตอเนื่อง กับบาง รอบตัว สถานการณ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ผาน ไมผาน ด.ช. ธรรมรัตน ดวงนอย ด.ช. นัฐวุฒิ รุงประเสริฐกุล ด.ช. รุงโรจน ธนาภรณ ด.ช. ธีรวัฒน ขันฑวุฒิ ด.ช. ศุภจิตร คงพรามณ ด.ช. เมธี แกวพิลา ด.ช. ดุสิต โพธิชัย ด.ช. ณัฐวุฒิ พรมเคน ด.ช. พีรพัฒน ดวงเมฆ ด.ช. ศุภกร ไชยจํา ด.ญ.อารียา ตีบนอก ด.ญ.สุดารัตน พงษสุวรรณ ด.ญ.ชาลิสา สงาเดช ด.ญ. ณัฐกานต ผายอุบล ด.ญ.ณัฏฐณิชา ศรีจันทรยงค ด.ญ. ชญานิศ ขัณฑวุฒิ ด.ญ. พัชราภา กงแกว ด.ญ.สูขวัญ เรืองโคเวียง ด.ญ.ณัฐณิชา รุงแกว ด.ญ. ชนิสรา ดีขุนทด รวม เฉลี่ย เกณฑการวัดผลตามมาตรฐาน ระดับ 1 : ปฏิบัตไมได ิ ระดับ 2 : ปฏิบัตไดแตมี ขอผิดพลาด ิ ระดับ 3 : ปฏิบัตไดดี มีขอผิดพลาดเล็กนอย ิ  เกณฑการประเมินสรุปผล ระดับ 1 : ไมผานควรปรับปรุงแกไข ระดับ 2 : ปฏิบัตไดเปนบางมาตรฐาน ผาน ิ ระดับ 3 : ปฏิบัตไดทุกมาตรฐาน ผาน ิ
 17. 17. แผนการจัดประสบการณและกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ธรรมชาติรอบตัวเด็ก หนวย ฉันรักฤดูหนาว วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 20 นาที กิจกรรม : เสริมประสบการณ • สาระสําคัญ กิจกรรมเสริมประสบการณ เปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดพัฒนาทัก ษะการเรียนรู เด็กไดมีโอกาส ฟง พูด สังเกต คิดแกปญหา จากการสนทนา โตตอบ อภิปราย รองเพลงรวมกัน เกี่ยวกับการทํากิจกรรมนั้น ๆ • จุดประสงค / สภาพที่พึงประสงค 1. สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องเปนประโยคอยางตอเนื่อง (มาตรฐานที่ 9 / 1 ) 2. แสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับบางสถานการณ (มาตรฐานที่ 3 / 1 ) 3. พยายามแกปญหาดวยตนเองหลังจากไดรับคําชี้แนะ (มาตรฐานที่ 10 / 2 ) • สาระการเรียนรู 1. สาระที่ควรเรียนรู : การแตงกายใหเหมาะสมกับสภาพอากาศในฤดูหนาว 2. ประสบการณสําคัญ : การสนทนาโตตอบ อภิปราย เลาเรื่อง เลนบทบาทสมมุติ รองเพลง • วิธีดําเนินการจัดกิจกรรม  กระบวนการเลนปนเรียน ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมบทเรียน ขั้นที่ 2 ออกแบบกิจกรรมการเลน ขั้นที่ 3 ขั้นเตรียมอุปกรณการเลน ขั้นที่ 4 ขั้นดําเนินการสอนตามกิจกรรมที่เตรียมไว ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล 1. เด็กเขามานั่งเปนวงกลมในหองจัดประสบการณ (ขั้นเตรียมบทเรียน ) 2. ครูพูดถึงการสวมใสเสื้อผาในแตละฤดู อยางไร จึงจะเหมาะสม (ขั้นออกแบบกิจกรรมการเลน ) 3. ครูนําเสื้อผา เครื่องใช ในฤดูหนาวมาใหเด็กดู เชน ผาพันคอ ถุงมือ หมวก เสื้อกันหนาว เปนตน แลว เด็กชวยกันบอกชื่อและวิธีการใช (ขั้นเตรียมอุปกรณการเลน) 4. เด็กอาสาสมัคร 2 คน ออกมาสาธิตการแตงกายใหเหมาะสมกับสภาพอากาศในฤดูหนาวใหเพื่อนดู จากนั้นใหเด็กทั้ง 2 คน บอกความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับการแตงกาย ในฤดูหนาวใหครูและเพื่อนฟง (ขั้นดําเนินการสอนตามกิจกรรมที่เตรียมไว) 5. ครูและเด็กรวมกันทองคําคลองจอง “เกี่ยวกับฤดูหนาว” 6. ครูและเด็กรวมกันสรุปถึงการแตงกายใหเหมาะสมกับสภาพอากาศในฤดูหนาว (ขั้นสรุป ) 7. ครูใหเพื่อนๆดู เด็กอาสาวาใครแตงกายไดเหมาะสมที่สุด (ขั้นประเมินผล)
 18. 18. • สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู - สื่อการเรียนรู เสื้อผา เครื่องแตงกาย และเครื่องใชในฤดูหนาว คําคลองจองเกี่ยวกับฤดูหนาว คําคลองจอง เกี่ยวกับฤดูหนาว (ไมทราบนามผูแตง) สวัสดีหนูจา หมผาขนสัตว มันหนาวชะมัด หรือหนูวาไร หนูเปนเด็กดี อวนพีแจมใส รักษาอนามัย ดีจริงหนูเอย - แหลงเรียนรู หองจัดประสบการณ สื่อมัลติมิเดียร , ICT • การวัด / ประเมินผล - วิธีวัด ใชการสังเกต / บันทึก - เครื่องมือการวัด / ประเมินผล ใชแบบสังเกต / แบบบันทึก - เกณฑการวัด / ประเมินผล ใชระดับพัฒนาการ 3 ระดับ (ดูไดจาก แบบสังเกต / แบบบันทึก ) • สิ่งที่ประเมิน - ประเมินตามจุดประสงค / สภาพที่พึงประสงค มาตรฐานที่ 9/1 , มาตรฐานที่ 3/1 , มาตรฐานที่ 10/2
 19. 19. แบบสังเกตพฤติกรรมกิจกรรมเสริมประสบการณ ชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ชื่อ – สกุล มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 9/1 3/1 10/2 สรุปผล สนทาโตตอบ/ แสดงออกทาง พยายาม เลาเรื่องเปน อารมณได แกปญหาดวย ประโยคอยาง เหมาะสม ตนเองหลังได ตอเนื่อง กับบาง รับคําชี้แนะ สถานการณ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ผาน ไมผาน ด.ช. ธรรมรัตน ดวงนอย ด.ช. นัฐวุฒิ รุงประเสริฐกุล ด.ช. รุงโรจน ธนาภรณ ด.ช. ธีรวัฒน ขันฑวุฒิ ด.ช. ศุภจิตร คงพรามณ ด.ช. เมธี แกวพิลา ด.ช. ดุสิต โพธิชัย ด.ช. ณัฐวุฒิ พรมเคน ด.ช. พีรพัฒน ดวงเมฆ ด.ช. ศุภกร ไชยจํา ด.ญ.อารียา ตีบนอก ด.ญ.สุดารัตน พงษสุวรรณ ด.ญ.ชาลิสา สงาเดช ด.ญ. ณัฐกานต ผายอุบล ด.ญ.ณัฏฐณิชา ศรีจันทรยงค ด.ญ. ชญานิศ ขัณฑวุฒิ ด.ญ. พัชราภา กงแกว ด.ญ.สูขวัญ เรืองโคเวียง ด.ญ.ณัฐณิชา รุงแกว ด.ญ. ชนิสรา ดีขุนทด รวม เฉลี่ย เกณฑการวัดผลตามมาตรฐาน ระดับ 1 : ปฏิบัตไมได ิ ระดับ 2 : ปฏิบัตไดแตมี ขอผิดพลาด ิ ระดับ 3 : ปฏิบัตไดดี มีขอผิดพลาดเล็กนอย ิ  เกณฑการประเมินสรุปผล ระดับ 1 : ไมผานควรปรับปรุงแกไข ระดับ 2 : ปฏิบัตไดเปนบางมาตรฐาน ผาน ิ ระดับ 3 : ปฏิบัตไดทุกมาตรฐาน ผาน ิ
 20. 20. แผนการจัดประสบการณและกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ธรรมชาติรอบตัวเด็ก วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 หนวย ฉันรักฤดูหนาว เวลา 20 นาที กิจกรรม : เสริมประสบการณ • สาระสําคัญ กิจกรรมเสริมประสบการณ เปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดพัฒนาทักษะการเรียนรู เด็กไดมีโอกาส ฟง พูด สังเกต คิดแกปญหา จากการสนทนา โตตอบ อภิปราย รองเพลงรวมกัน เกี่ยวกับการทํากิจกรรมนั้น ๆ • จุดประสงค / สภาพที่พึงประสงค 1. สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องเปนประโยคอยางตอเนื่อง (มาตรฐานที่ 9 / 1 ) 2. แสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับบางสถานการณ (มาตรฐานที่ 3 / 1 ) 3. พยายามแกปญหาดวยตนเองหลังจากไดรับคําชี้แนะ (มาตรฐานที่ 10 / 2 ) • สาระการเรียนรู 1. สาระที่ควรเรียนรู : การปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับสภาพอากาศในฤดู หนาว 2. ประสบการณสําคัญ : การสนทนาโตตอบ อภิปราย เลาเรื่อง เลนบทบาทสมมุติ รองเพลง • วิธีดําเนินการจัดกิจกรรม  กระบวนการเรียนรูแบบใชคําถาม 1. ขั้นวางแผนการใชคําถาม 2. ขั้นเตรียมคําถาม 3. ขั้นใชคําถาม 4. ขั้นสรุปและประเมินผล 1. เด็กๆดูภาพการปฏิบัติตนในฤดูหนาว (ขั้นวางแผนการใชคําถาม) 2. ครูและเด็กรวมกันสนทนา ถึงเหตุผลและความจําเปนที่ตองสวมใสเสื้อผา (ขั้นเตรียมคําถาม) 3. ครูและเด็กรวมกันสนทนาซักถามเกี่ยวกับภาพ โดยใชคาถามนํา ดังนี้ (ขั้นใชคําถาม ) ํ - “เด็ก ๆ เคยปฏิบัติตนอยางในภาพนี้หรือไม อยางไร?” - “ถาอากาศหนาวมากเด็ก ๆ ควรปฏิบัติตนอยางไร เพื่อใหรางกายอบอุนขึ้น ?” - “ในฤดูหนาวเด็ก ๆ ควรรับประทานอาหารประเภทใด ?” 4. ครูและเด็กรวมกันรองและทําทาทางประกอบเพลง “ออกกําลัง” จากนั้นครูสนทนา ซักถามเด็กวา - “เด็ก ๆ รูสึกอยางไรหลังจากที่ไดออกกําลังกาย” - “ถาอากาศหนาวมาก ๆ เด็ก ๆ ควรจะออกกําลังกายหรือไม เพราะเหตุใด?”
 21. 21. 5. เด็กพักคลายกลามเนื้อในทาที่สบาย 6. ครูและเด็กรวมกันสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับสภาพอากาศในฤดูหนาว (ขั้นสรุปและประเมินผล) • สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู - สื่อการเรียนรู ภาพการปฏิบัติตนในฤดูหนาว / เพลงออกกําลัง เพลง ออกกําลัง (สุกรี ไกรเลิศ) ออกกําลังดวยการรองรําทําเพลง ใหครื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ รํารองกันไปไมมีหมนหมองฤทัย แลวเราเพลินใจดวยการรองรําทําเพลง - แหลงเรียนรู หองจัดประสบการณ สื่อมัลติมิเดียร , ICT • การวัด / ประเมินผล - วิธีวัด ใชการสังเกต / บันทึก - เครื่องมือการวัด / ประเมินผล ใชแบบสังเกต / แบบบันทึก - เกณฑการวัด / ประเมินผล ใชระดับพัฒนาการ 3 ระดับ (ดูไดจาก แบบสังเกต / แบบบันทึก ) • สิ่งที่ประเมิน - ประเมินตามจุดประสงค / สภาพที่พึงประสงค มาตรฐานที่ 9/1 , มาตรฐานที่ 3/1 , มาตรฐานที่ 10/2
 22. 22. แบบสังเกตพฤติกรรมกิจกรรมเสริมประสบการณ มาตรฐานที่ 9/1 ชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ชื่อ – สกุล มาตรฐานที่ 3/1 มาตรฐานที่ 10/2 สนทาโตตอบ/ แสดงออกทาง พยายาม เลาเรื่องเปน อารมณได แกปญหาดวย ประโยคอยาง เหมาะสม ตนเองหลังได ตอเนื่อง กับบาง รับคําชี้แนะ สถานการณ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ผาน ด.ช. ธรรมรัตน ดวงนอย ด.ช. นัฐวุฒิ รุงประเสริฐกุล ด.ช. รุงโรจน ธนาภรณ ด.ช. ธีรวัฒน ขันฑวุฒิ ด.ช. ศุภจิตร คงพรามณ ด.ช. เมธี แกวพิลา ด.ช. ดุสิต โพธิชัย ด.ช. ณัฐวุฒิ พรมเคน ด.ช. พีรพัฒน ดวงเมฆ ด.ช. ศุภกร ไชยจํา ด.ญ.อารียา ตีบนอก ด.ญ.สุดารัตน พงษสุวรรณ ด.ญ.ชาลิสา สงาเดช ด.ญ. ณัฐกานต ผายอุบล ด.ญ.ณัฏฐณิชา ศรีจันทรยงค ด.ญ. ชญานิศ ขัณฑวุฒิ ด.ญ. พัชราภา กงแกว ด.ญ.สูขวัญ เรืองโคเวียง ด.ญ.ณัฐณิชา รุงแกว ด.ญ. ชนิสรา ดีขุนทด รวม เฉลี่ย เกณฑการวัดผลตามมาตรฐาน ระดับ 1 : ปฏิบัตไมได ิ ระดับ 2 : ปฏิบัตไดแตมี ขอผิดพลาด ิ ระดับ 3 : ปฏิบัตไดดี มีขอผิดพลาดเล็กนอย ิ  เกณฑการประเมินสรุปผล ระดับ 1 : ไมผานควรปรับปรุงแกไข ระดับ 2 : ปฏิบัตไดเปนบางมาตรฐาน ผาน ิ ระดับ 3 : ปฏิบัตไดทุกมาตรฐาน ผาน ิ สรุปผล ไมผาน

×