โปรแกรม Microsoft Access 2007

5,239 views

Published on

2 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,239
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
62
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
2
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โปรแกรม Microsoft Access 2007

  1. 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Access 2007 ด้วยขันตอนดังนี้ ้ 1. คลิกปุ่ ม Start 2. เลื่อนเมาส์ไปที่ All Programs 3. เลือก Microsoft office 4. คลิก Microsoft office Access 2007
  2. 2. ก่อนจะเริ่มทางานในฐานข้อมูล เราควรมาทาความเข้าใจกันก่อนว่าในหน้ าต่างการทางานฐานข้อมูลนันมีส่วนประกอบที่สาคัญอะไรบ้างซึ่งส่วนประกอบที่ ้สาคัญในหน้ าต่างฐานข้อมูลนันจะประกอบไปด้วย ้1. แถบชื่อ = ใช้แสดงชื่อโปรแกรม และชื่อไฟล์ฐานข้อมูลที่เปิดใช้งาน2. ปุ่ ม Office = ใช้จดเก็บเมนูคาสังต่าง ๆ เช่น การสร้างแฟ้ ม การเปิด ั ่3. แฟ้ ม การบันทึกการบันทึกเป็ น การพิมพ์ การจัดการอีเมล ประกาศ ปิดฐานข้อมูลเอกสารล่าสุด และตัวเลือกของ Access4. แถบเมนู = ใช้แสดงเมนูคาสังที่ใช้ในโปรแกรม ่5. ริบบอน = ใช้แสดงไอคอนเครื่องมือที่ต้องใช้งานบ่อย6. พืนที่การทางาน ้ = ใช้แสดงรายการทางานต่างๆ ในฐานข้อมูล7. บานหน้ าต่างนาทาง (Navigation Pane) = ใช้แสดงรายชื่อออบเจ็กต์ในฐานข้อมูล8. ปุ่ มควบคุม Windows = ใช้ควบคุมการเปิด - ปิด หน้ าต่างฐานข้อมูลแถบสถานการณ์ทางาน = ใช้แสดงสถานะ การทางานต่าง ๆ ของโปรแกรม
  3. 3. การสร้างฐานข้อมูลกระทาได้ดงนี้ ั1. เมื่อเข้าสู่โปรแกรม Microsoft access 2007 จะมีหน้ าต่างการเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Access ปรากฏขึน ้2. เลือก ฐานของมูลเปล่า3. ตังชื่อแฟ้ ม และเลือก Drive ที่จดเก็บ ้ ั4. เลือกปุ่ ม สร้าง (Create)
  4. 4. 1. บันทึก (Save) จะใช้ในการบันทึกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในฐานข้อมูลที่ได้บันทึกไว้แล้วโดยบันทึกลงในชื่อที่ตงไว้เมื่อตอนสร้าง หรือเลือกที่เมนูบนแถบเครื่องมือ ั้ 2. บันทึกเป็ น (Save As) จะเป็ นการบันทึกวัตถุฐานข้อมูลปัจจุบนเป็ นวัตถุใหม่ ั
  5. 5. การเปิดฐานข้อมูล มีขนตอนดังต่อไปนี้ ั้ 1. คลิกปุ่ ม office > เปิด (Open) คลิกปุ่ ม > แฟ้ ม (File) > เปิด (Open)
  6. 6. 2. คลิกเลือกไฟล์ฐานข้อมูลที่ต้องการ3. คลิกปุ่ ม เปิด (Open) ไฟล์ฐานข้อมูลที่เลือกไว้กจะแสดงขึนมา ็ ้
  7. 7. เมื่อต้องการออกจากฐานข้อมูล คลิกที่ปม"office"เลือกคลิกเมนู ”ปิดฐานข้อมูล” ุ่
  8. 8. เมื่อต้องการออกจากโปรแกรม Microsoft Access คลิกที่ปม"office"เลือกคลิกเมนู “ออก ุ่จาก Access”
  9. 9. เนื้ อหาจบแล้ว ต่อไปให้นักเรียนทาแบบฝึ กหัดหน่ วยที่ 2 เมื่อทาแบบฝึ กหัดหน่ วยที่ 2 เสร็จแล้ว ให้นักเรียนศึกษา หน่ วยที่ 3 ต่อไป

×