เรื่อง รังสีแกมมา

17,343 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
17,343
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,796
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เรื่อง รังสีแกมมา

  1. 1. รังสีแกมมา จัดทำโดย นำยธงชัย คองโปงเกตุ เลขที่ 3นำงสำววำรุณี วำนทุม เลขที่ 16 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/1
  2. 2. ความหมาย• รังสีแกมมำ (อังกฤษ: gamma ray) คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด หนึง ที่มีช่วงความยาวคลื่นสั้นกว่ารังสีเอกซ์ (X-ray) ที่มีความยาว ่ คลื่นอยู่ในช่วง 10-13 ถึง 10-17 หรือก็คือคลื่นที่มีความยาวคลื่นน้อยกว่า 10-13 นั่นเอง การทีความยาวคลื่นสั้นนั้น ย่อมหมายถึงความถีที่สูง และ ่ ่ พลังงานที่สงตามไปด้วย ดังนันรังสีแกมมาถือเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ ู ้ มีพลังงานสูงที่สุดในบรรดาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ที่เหลือ ทั้งหมด
  3. 3. การค้นพบ• การค้นพบรังสีแกมมา โดย พอล วิลลาร์ด (Paul Villard) นักฟิสิกส์ ฝรั่งเศส พอล วิลลาร์ด ค้นพบรังสีแกมมาจากการศึกษา กัมมันตภาพรังสีที่ออกมาจากยูเรเนียม ซึงถูกค้นพบมาก่อนแล้วว่า ่ บางส่วนจะเบนไปทางหนึ่ง เมื่อผ่านสนามแม่เหล็กบางส่วนจะเบนไปอีก ทางหนึ่ง กัมมันตภาพรังสีทั้งสองประเภทนี้ คือ รังสีแอลฟา และรังสี บีตา
  4. 4. แสดงการสลายตัวของสารแล้วให้รังสีแกมมา
  5. 5. การแผ่รังสีแกมมา• การแผ่รังสีแกมมา นิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีที่แผ่รังสีแอลฟาหรือ รังสีบีตาแล้ว มักทาให้นิวเคลียสที่เกิดใหม่มีพลังงานสูงกว่าปกติ จึง ปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปรังสีแกมมาซึ่งไม่มประจุและมวล ี ดังนั้นการแผ่รังสีแกมมาจึงไม่ทาให้ทงเลขอะตอมและเลขมวล ั้ เปลี่ยนแปลงไปเลย
  6. 6. การประยุกต์ใช้งาน• เทคโนโลยีพนธุกรรม (Genetic Technology) ั• กล้องโทรทัศน์รังสีแกมมำ• กำรถนอมอำหำร• กำรใช้รังสีแกมมำในทำงกำรแพทย์
  7. 7. การใช้รังสีแกมมาในทางการแพทย์• การใช้รังสีแกมมาในทางการแพทย์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ• 1) การรักษาโรคมะเร็งหรือเนื้องอก 2) การตรวจและวินิจฉัยโรค 3) การปลอดเชื้อผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

×