เรื่อง ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการ

13,004 views

Published on

เรื่อง ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิร์ตซ์

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

เรื่อง ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการ

  1. 1. จนายภานุพงษ์ ยังมีบุญ เลขที่ นางสาวจุฑามาศ โพธิ์พยัคฆ์ เลขที่ 20 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เสนอ อาจารย์สมพร เหลาทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่ 26
  2. 2. ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์ ทฤษฎีเกี่ยวกับคลื่นแม่หล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับ แม่เหล็กไฟฟ้าได้ว่าเมื่อสนามแม่เหล็ก ในบริเวณหนึ่งเปลี่ยนแปลง จะเหนี่ยวนาให้เกิดสนามไฟฟ้า โดยสนามไฟฟ้าที่ ถูกเหนี่ยวนาจะมี ระนาบตั้งฉากกับทิศของสนามแม่เหล็กทีเปลี่ยนแปลง และเช่นเดียวกัน ่ สนามไฟฟ้าทีเปลี่ยนแปลง ่ จะเหนี่ยวนาให้เกิดสนามแม่เหล็ก ในระนาบตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าที่ เปลี่ยนแปลง
  3. 3. การเปลี่ยนสนามแม่เหล็ก ที่เหนี่ยวนาให้เกิดสนามไฟฟ้าในบริเวณหนึ่งเปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนาให้เกิดสนามไฟฟ้า โดยสนามไฟฟ้าที่ถูกเหนี่ยวนาจะมีระนาบตั้งฉากกับทิศของสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลง และเช่นเดียวกัน สนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง จะเหนี่ยวนาให้เกิดสนามแม่เหล็ก ในระนาบตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง
  4. 4. สเปกตรัม คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagneticspectrum)
  5. 5. การเกิดคลื่นแม่เหล็ก แมกซ์เวลล์ได้เสนอต่อไปว่า  การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามหลัก ถ้ามีการเปลียนแปลงทั้งสนามแม่เหล็ก ่ ของแมกซ์เวลล์ อธิบายได้ว่า เกิดจาก และสนามไฟฟ้าพร้อมกันและต่อเนื่อง การเคลื่อนที่ของประจุทถูกเร่ง ทาให้ ี่ แล้ว จะเป็นผลให้การเหนี่ยวนา เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่ออกจากลวด สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กแผ่ ตัวนาทุกทิศทาง ยกเว้นทิศที่อยู่ในแนว ออกไปเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ด้วย เส้นตรงเดียวกับลวดตัวนานั้น ความเร็วเท่ากับความเร็วแสง และ แมกซ์เวลล์สรุปว่า แสงคือคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า
  6. 6. รูปการเกิด คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากการสั่นของประจุไฟฟ้า
  7. 7. การทดลองของเฮิรตซ์ เฮิรตซ์ ได้ทดลองเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ โดยใช้ขดลวดเหนี่ยวนาทีให้ค่าความต่างศักย์สงเชื่อมต่อกับโลหะทรงกลม 2 ลูก ่ ู ซึ่งวางใกล้กนมาก จะมีหน้าที่คล้ายกับตัวเก็บประจุ อุปกรณ์ชนนี้คล้ายกับวงจร ั ิ้ LC ของเครื่องส่งคลื่นวิทยุ การออสซิลเลตของคลื่นทาได้โดย ป้อนความต่าง ศักย์เป็นช่วงคลืนสันๆ เข้าไปที่ขดลวดตัวนา จะเกิดคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความถี่ ่ ้ ่ ประมาณ 100 MHz จากนั้นเฮริตซ์สร้างวงจรขึ้นมาอีกวงหนึง ประกอบด้วย ่ ขดลวดเพียงขดเดียว ทีปลายขดลวดมีทรงกลมตัวนาวางไว้ใกล้กัน วงจรชุดนีทา ่ ้ หน้าทีคล้ายเครืองรับคลืน ่ ่ ่
  8. 8. สรุปลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1. การเปลี่ยนแปลงค่าของ  3. ณ บริเวณใดมีคลื่นไฟฟ้าผ่าน สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า บริเวณนั้นจะมีสนามแม่เหล็กและ เกิดขึนพร้อมกัน ดังนันสนามทังสอง ้ ้ ้ สนามไฟฟ้าทันที จึงมีค่าสูงสุดและต่าสุดพร้อมๆกัน 4. อนุภาคที่มีประจุเคลื่อนที่ด้วย หรือมีเฟสตรงกัน ความเร็วไม่คงที่ จะมีการปล่อยคลื่น 2. ทิศของสนามแม่เหล็กและทิศ แม่เหล็กไฟฟ้าออกมา ของสนามไฟฟ้าจะตั้งฉากซึ่งกันและ กัน และตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ ของคลืนซึ่งมีลักษณะเป็นคลืนตาม ่ ่ ขวาง

×