Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แผนFamous people

6,874 views

Published on

เต็มใจให้ : ครูสุริยา จันทร์เนียม

Published in: Education
 • How are you today,
  i hope fine,my name is miss blessing, i saw your profile today at (www.slideshare.net) and i became interested in you i will also like to know more about you, and i will like you to send an email to me so that i can send my photos to you, remember that distance, color or language does not matter but love matters allot in life, am waiting for your reply in my E-mail ID at blessingandrew3@yahoo.com have a nice day yours blessing.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hi, my name is Morine, I am new here, I like your profile and i will be happy if you contact me through my email (morinebaby1988@yahoo.com) so that i will tell you about myself and also share more pictures with you, Take Care.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

แผนFamous people

 1. 1. แผนการจัด การเรีย นรู้หน่วยการเรียนที่ 5 เรื่อง Famous Peopleระยะเวลา 4 ชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษ อ 31102 1หน่วยการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรีย นที่ 2 ปีการศึกษา 25541, มาตรฐานการเรีย นรู้แ ละตัว ชี้ว ัด ต 1.1 ม 4/1 จับใจความสำาคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความตีความและแสดงความคิดเห็นจาก การฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยก ตัวอย่างประกอบ ต 1.2 ม 4/5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล ต 1.3 ม 4/2 พูดและเขียนสรุปใจความสำาคัญแก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ ต 3.1 ม 4/1 ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และนำาเสนอด้วยการพูดและ เขียน ต 4.1 ม 4/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม2. เป้า หมายการเรีย นรู้ (Learning Outcomes)
 2. 2. พูดนำาเสนอข้อมูลของบุคคลที่มีชื่อเสียงจากการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตได้3. คำา ถามสำา คัญ ( Essential Questions) What is your favorite interesting person? Why is it your interesting person? I think it’s great.4. สิ่ง ที่ต ้อ งรู้แ ละปฏิบ ัต ิไ ด้ 4.1 ออกเสียง สะกด บอกความหมายของคำาศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ ลักษณะของบุคคล และคำาแสดงความรู้สึกและการให้เหตุผลได้ถูกต้อง 4.2 ระบุชื่ออาชีพและชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงได้ถูกต้อง 4.3 ระบุชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตนเองโปรดปรานได้ถูกต้อง 4.4 พูดให้เหตุผลในการเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตนเองโปรดปรานได้ถูกต้อง 4.5 เขียนสรุปใจความสำาคัญจากบทอ่านเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตนเองโปรดปรานจาก การค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตได้ถูกต้อง 4.6 พูดสัมภาษณ์เพื่อนในชั้นเรียนเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เพื่อนโปรดปรานได้ถูกต้อง5. สิ่ง ที่น ัก เรีย นได้ร ับ การพัฒ นา 5.1 ทัก ษะกระบวนการ - กระบวนการคิด - กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5.2 คุณ ลัก ษณะที่พ ึง ประสงค์ - มีวินัยในตนเอง (Self-discipline) - ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน (Avidity of learning) - มุ่งมั่นในการทำางาน (Dedication and Commitmentto work) - หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Observance ofprinciples of Sufficiency Economy Philosophy in one’s way of life)
 3. 3. 5.3 สมรรถนะหลัก ที่ไ ด้ร ับ การพัฒ นา - สมรรถนะทางการสื่อสาร (Communication Capacity) - สมรรถนะทางการคิด (Thinking Capacity) - สมรรถนะการแก้ปัญหา (Problem-Solving Capacity) - สมรรถนะการประยุกต์ใช้ทักษะชีวิต (Capacity for Applying Life Skills) - สมรรถนะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Capacity of Technological Skills) 6. ผลงานที่ไ ด้จ ากการเรีย นรู้แ ละปฏิบ ัต ิ - การพูดให้เหตุผลในการเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ ตนเองโปรดปราน - ผลงานเขียนสรุปใจความสำาคัญจากบทอ่านเกี่ยวกับบุคคล ที่มีชื่อเสียงที่ตนเองโปรดปราน จาก การค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต 7.การประเมิน ผล สิ่ง ทีต ้อ งรู้ ่ การตรวจ การ การ การให้โ จทย์ การลงมือ และปฏิบ ต ิไ ด้ ั สอบอย่า ง สัง เกต ทดส หรือ ประเด็น ปฏิบ ัต ิ/ ไม่เ ป็น / อบ ปัญ หาที่ใ ห้ โครงงาน ทางการ พูด คุย ย่อ ย นัก เรีย นขบคิด 4.1 ออกเสียง สะกด บอกความหมายของคำาศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ ลักษณะของบุคคล และคำาแสดงความ รู้สึกและการให้เหตุผลได้ถูกต้อง 4.2 ระบุชื่อ อาชีพและชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง
 4. 4. ได้ถูกต้อง4.3 ระบุชื่อ บุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตนเอง โปรดปรานได้ถูกต้อง 4.4 พูดให้เหตุผลในการเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตนเอง โปรดปรานได้ถูกต้อง4.5 เขียนสรุปใจความสำาคัญจากบทอ่านเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตนเองโปรดปรานจากการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตได้ถูกต้อง4.6 พูดสัมภาษณ์เพื่อนในชั้นเรียนเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เพื่อนโปรดปรานได้ถูกต้อง เกณฑ์ก ารประเมิน 1. นักเรียนสามารถปฏิบัติผ่านเกณฑ์ได้ร้อยละ 80 ของสิ่งที่ ต้องรู้และปฏิบัติได้ ข้อ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 2. นักเรียนสามารถสามารถปฏิบัติได้ในระดับดี – ดีมาก ข้อ 4.5, 4.6
 5. 5. 8. สาระการเรีย นรู้ 8.1 คำา ศัพ ท์ (Vocabulary) - famous region search the weboccupation interests URL - adjectives of describing people (handsome,knowledgeable, funny, intelligent, talented, coolgreat skillful wonderful) 8.2 การออกเสีย ง (Pronunciation) อ่านออกเสียงคำาศัพท์ในข้อ 8.1 8.3 โครงสร้า งทางไวยากรณ์ (Grammar) - Present Simple Tense - Past Simple Tense - What famous person did you choose? - Why is she your favorite? - Her / His name is____________________________. - She / He is a (an) _______________________. - She / He is _______ years old. - She / He was born in _______________. - Her / His interests are __________________. - She / He is wonderful singer and___________. 8.4 หน้า ที่ท างภาษา (Function of the language) - Describing people and give reasons 8.5 วัฒ นธรรม (Culture) Way of life 8.6 กลวิธ ีก ารเรีย นรู้ (Learning Strategies) - Reading to find specific information. - Listening in order to complete notes. 8.7 ความสัม พัน ธ์ก ับ กลุ่ม สาระการเรีย นรู้อ ื่น
 6. 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ นักอนุรักษ์นิยม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (นักการเมือง นักประวัติศาสตร์ ผู้นำาทางการปกครอง) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นักร้อง นักแสดง นักวาดภาพ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา (นักกีฬา นักกรีฑา ผู้นำาทางการแพทย์) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ สืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้)9. สื่อ และแหล่ง เรีย นรู้ - Power Point - Video Clip - website (www.famouspeople.com) - แบบฝึก10. การจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ (ชั่วโมงที่ 1 -3 ) ขั้น นำา เข้า สู่บ ทเรีย น (Warm Up/Lead-in/Review) 1. ครูให้นักเรีย นดู Video clip ของบุคคลที่มีชื่อ เสียง และ ถามนักเรียนเกี่ยวกับ Video clip และนักเรียนระบุชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงตามตัวอักษรที่ครู กำาหนดให้ใน Power Point ดังนี้ B T D S M E 2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ กิจ กรรมก่อ นการอ่า น (Pre – reading) 3. นักเรียนระบุชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงตามสาขาที่กำา หนดให้จาก Power Point 4. นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบคำาตอบ 5. นัก เรี ย นระบุ ชื่ อ บุ ค คลที่ มี ชื่อ เสี ย งและอาชี พ ของบุ ค คลเหล่านั้นด้วยตนเอง จาก Power Point
 7. 7. 6. นักเรียนรายบุคคลเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียง 1 คน ตามที่ระบุ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ แ ละสนทนากั บ เพื่ อ นที่ นั่ ง ใกล้ กั น โดยศึ ก ษาบทสนทนาจาก Power Point ดังนี้ เช่น A : What famous person did you choose? B : I chose Celine Dion, the famoussinger. A : Why is she your favorite? B : I think she’s really great / beautiful. 7. นักเรียน ศึกษาวิธีการค้นคว้าและชื่อ เว็บไซต์จากการนำา เสนอของครูผ่าน Power Point พร้อมสรุปความเข้าใจ เป็นของตนเอง 8. ครูสาธิตการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และนักเรียนปฏิบัติตาม กิจ กรรมระหว่า งการอ่า น (While - reading) 9. นั ก เรี ย นค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต จากเว็ บ ไซต์ ที่เลือก และเติมข้อมูลในแบบฝึกหมายเหตุ การค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตนักเรียนอาจใช้เวลานอก เวลาเรียนปกติในการค้นคว้าต่อเนื่องจากที่โรงเรียน กิจ กรรมหลัง การอ่า น (Post - reading) 10. นักเรียนเขียนคำาตอบเป็นความเรียง 1 ย่อหน้ากระบวนการจัด การเรีย นรู้ (ชั่ว โมงที่ 4 ) กิ จ ก ร ร ม นำา เ ข้ า สู่ บ ท เ รี ย น (Warm – up/Lead-in/Review) 1. นั ก เรี ย นเล่ น เกม memory จากคำา ศั พ ท์ ที่ ค รู กำา หนดโดยนักเรียนจำาคำาศัพท์จากบั ต รคำา ภายใน 1 นาที ได้ แ ก่ คำา ว่ า search favoritepolitician funny great athletewonderful handsome intelligent 2.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียน
 8. 8. กิจ กรรมนำา เสนอเนื้อ หา (Presentation) 3. ครู นำา เสนอเนื้ อ หาโดยนั ก เรี ย นอ่ า นออกเสี ย งประโยคคำาถามตามครูดังนี้ - What’s her (his) name? - What does he (she) do? - How old is she (he)? - What’s her (his ) date of birth? - Where was she (he) born? - What are her (his) interests? - Tell me about her (his) family. - Tell me about her (his) career history. - Is there any other interestinginformation? - Why did you choose this person? 4. นักเรียนออกเสียงประโยคด้วยตนเอง กิจ กรรมฝึก (Practice) 5. นักเรียนจับคู่กันฝึกถาม - ตอบเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต และสับเปลี่ยนบทบาทกัน กิจ กรรมนำา ไปใช้ (Production) 6. นัก เรี ย นแบ่ ง กลุ่ ม ๆ 3 คน และแต่ ล ะคนพู ด นำา เสนอข้อมูลของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตนเองค้นคว้าแก่สมาชิกในกลุ่มโดยตอบคำาถามเพื่อน 7. นั ก เรี ย นสมาชิ ก ในกลุ่ ม เขี ย นกรอกข้ อ มู ล ของบุ ค คลที่เพื่อนพูดนำาเสนอลงในแบบฝึก 8. นักเรียนเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ต้องการพบพร้อมบอกเหตุผล 9. นักเรียนเขียนประเมินตนเองกิจ กรรมเสนอแนะ นักเรียนทำาภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ค้นคว้าได้ทางอินเทอร์เน็ตจัดป้ายนิเทศในห้องเรียนหรือทำา slide share
 9. 9. แบบฝึก ที่ 1เรื่อ ง Famous Peopleประกอบแผนการจัด การเรีย นรู้ท ี่A. Direction : Look at the occupation below. Write the name of a famous person each occupation. Occupation Famous People1a. singer b. Celine Dion2a. athlete b.3a. comedian b.4a. actor / actress b.5a. film director b.6a. politician b.B. Direction : Compare your answer with a partner. A : Can you name a famous singer? B : Hmm, Celine Dion. Do you know her? A : Yes, I do. OR No, I don’t.
 10. 10. Name___________________________No______Class______ _Date__________________ แบบฝึก ที่ 2เรื่อ ง Famous Peopleประกอบแผนการจัด การเรีย นรู้ท ี่A. Direction: Think of three of your favoritefamous people. Write their names and occupations below. Famous People Occupation1a. b.2a. b.3a. b.B. Direction : Now choose one of the nameabove to research. Fill in the Information below. My favorite famous person is_______________________________________ He (She) is a (an)___________________________________________________C. Direction : Now talk about your choice with a classmate. A : What famous person did you choose? B : I chose Celine Dion, the famous singer. A : Why is she your favorite? B : I think she’s really great. New words to describe people
 11. 11. cool handsome beautifulknowledgeable great talented funny skillful wonderfulintelligentName___________________________No______Class______ _Date__________________ แบบฝึกเรื่อ ง Famous Peopleประกอบแผนการจัด การเรีย นรู้ท ี่Direction : Use the information in the web siteto fill in as much information as you can in the following chart. My Favorite Famous Person
 12. 12. Name : _______________________________________________ _____________ Occupation : ______________________ Age : _____________________ Date of Birth : _______________________________________________ ______ Place of Birth :______________________________________________________ Interests :____________________________________________________________ Family Information : ___________________________________________ _______ Career History : _______________________________________________ _____________________________________________________________________
 13. 13. Interesting Information : _______________________________________________ __ Reason for Choosing this Person : _____________________________________Name___________________________No______Class______ _Date__________________ ใบความรูท ี่ 1 ้เรื่อ ง Famous Peopleประกอบแผนการจัด การเรีย นรู้ท ี่จุด ประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการค้นคว้าทาง อินเทอร์เน็ตStep 1 SEARCH THE WEB Go to : http: // www.Step 2 Look for information about your favorite famousperson. Do a research using theperson’s name and biography as keywords for the search. Be sure to spell thename correctly. Celine Dion biography SEARCH KeywordsStep 3
 14. 14. Explore two or three web sites you found about your favorite famous person. Celine Dion Official site from Sony URL : http://www.celineonline.com/ Celine Dion La Voix Biography, photos, discography, concerts, and more URL : http://w3.iprolink.ch/~pereira/dion-hp.htmStep 4Choose the best web site and fill in theinformation below. Famous Person web site:_________________________________________ URL______________________________________________________________ แบบฝึกเรื่อ ง Famous Peopleประกอบแผนการจัด การเรีย นรู้Direction : Interview two classmates about thefamous people they researched and write the answers in the given space. Student 1 Student 2Name Name_________________________ ________________________________ _______Occupation Occupation_________________________ ___________________________ __Age Age
 15. 15. _________________________ _________________________________ ________Date of birth Date of birth_________________________ _________________________Place of birth Place of birth_________________________ _________________________Interests Interests_________________________ ______________________________ _____Family Information Family Information____________________ _____________________________________________ ______________________________________ _____________Career History Career History________________________ _________________________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ _____________Interesting Information Interesting Information_________________ __________________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ _____________Reason for choosing Reason for choosingthis person______ this person_______________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ _____________
 16. 16. Which of these famous people would you like tomeet? _________________________Why?_________________________________________________________________________ แบบประเมิน ตนเองเรื่อ ง Famous Peopleประกอบแผนการจัด การเรีย นรู้ท ี่คำา ชี้แ จง : ให้นักเรียนตอบคำาถามต่อไปนี้อย่างจริงใจ1. เหตุใดนักเรียนจึงเลือกบุคคลนี้ __________________________________________________ _________________________ __________________________________________________ _________________________2. นักเรียนมีวิธีการหา web site อย่างไร ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________3. จงอธิบายขั้นตอนการค้นหาข้อมูลจาก web site โดยย่อ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________4. นักเรียนพึงพอใจสิ่งใดบ้างจากการเรียนรู้ด้วยการสืบค้นข้อมูลทาง internet ____________________________________________________________________________
 17. 17. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________5. นักเรียนมีปัญหา / อุปสรรคใดบ้าง พร้อมบอกวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียน ใครช่วยเหลือบ้าง ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________6. ถ้านักเรียนจะสืบค้นข้อมูลอีก นักเรียนต้องการสืบค้นเรื่องใดที่เป็นความสนใจของนักเรียนเพื่อ ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ชื่อ – สกุล______________________________ เลขที่ _______ชั้น ___________ รายชื่อ web site ที่น ่า สนใจ
 18. 18. www.yahoo.com www.starpicture.com www.idolworld.com www.thailandstar.com www.sanook.comwww.geocities.com/Hollywood/Lot/2456 www.cyberstar.ksc.net www.hotbot.com www.cnet.net.th www.altavista.com www.thaitop.com www.thaisites.com www.chaiyo.com www.search.com www.catcha.co.th www.pop.co.th www.thaifind.com www.thaiseek.com

×