ปรานอม ประทีปทวี02/04/56  หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5         1
1. ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้  อย่างน้อยควรมี         2. เนื้อหา/สาระการเรียนรู้         3. กิจกรร...
1. เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ สอดคล้อง พิจารณาได้จาก  กับจุดประสงค์การเรียนรู้/ตัวชี้วัด         (จุดประสงค์การเรี...
2. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความพิจารณาได้จาก หลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้อง        กับความสามารถของผู้เรียน เน้น   ...
3. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับพิจารณาได้จาก จุดประสงค์การเรียนรู้/ตัวชี้วัด และ        กิจกรรมการเรียนการสอน...
4. การวัดผล/ประเมินผล และเครื่องมือพิจารณาได้จาก สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้        และกิจกรรมการเรียนการสอน ...
คือ         หลังจากทาการสอนเสร็จ         แล้วในแต่ละครั้งจะต้อง         บันทึกผลหลังสอน02/04/56  ...
1. ผลการสอน เขียนบอกรายละเอียดของ  ผลการสอนที่เกิดขึ้น ให้สอดคล้องกับ  จุดประสงค์ที่กาหนดไว้ คือ บอกจานวน  ผู้เรียนที่ม...
2. ปัญหาอุปสรรค เขียนบอกรายละเอียดของปัญหาอุปสรรคที่พบ ระหว่างการเรียนการสอน หรือปัญหาอุปสรรคที่ทาให้การเรียนการสอนไม่ประส...
3. แนวทางแก้ไข เขียนบอกรายละเอียด  ของแนวทางแก้ไข ที่นามาใช้เมื่อมี  ปัญหา และบอกถึงวิธีการ หรือ  เครื่องมือที่เลือกใช้...
Classroom observation)02/04/56      หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5  11
 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับขั้นตอนที่ 1   ผู้นิเทศขั้นก่อนการ   การปรึกษาหารือและเตรียมแผนการสังเกต      จั...
 เข้าไปสังเกตการสอนแบเงียบๆ         ผู้นิเทศต้องบันทึกพฤติกรรมการขั้นตอนที่ 2         เรียนการสอนอย่างล...
 วิเคราะห์พฤติกรรมการสอนขั้นตอนที่ 3   นาข้อมูลจากการสังเกตการสอนขั้นหลังการ   พิจารณาร่วมกันสังเกต         ...
1. การเข้าสังเกตการสอน 2. การจดบันทึก ควรบันทึก 2 ประการ คือ   จุดเด่นที่พบจากการสังเกต จุดอ่อนที่ควรปรับปรุง 3....
5. การให้ข้อมูลป้อนกลับ   5.1 เป็นข้อมูลเชิงพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้   5.2 มีความบริสุทธิ์ปราศจากค่านิยมส่วนตน   5...
6. มุ่งหมายเจาะจงที่พฤติกรรมการสอน 7. มุ่งให้ครูเห็นประโยชน์จากข้อมูล 8. มุ่งอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 9. การตัดสิน...
1. รายงานการประชุมอบรมให้ผู้บริหารทราบถึง  ภารกิจที่ต้องทาต่อไป 2. ขออนุญาตแต่งตั้งคณะทางานร่วมกันเพิ่มเติม  ภายในโรง...
4. คัดเลือกครูในโรงเรียนเพื่อรับรางวัลครูดีเด่น โดย   4.1 ดูจากแผนการจัดการเรียนรู้ก่อน   4.2 สังเกตการสอนเพื่อตัดสิ...
5. ครูผู้นิเทศนาเสนอการปฏิบัติงานที่เป็น       เลิศ (Best Practices) ภายในต้น       เดือนสิงหาคม 2556     ...
02/04/56  หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5  21
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Check plan

2,075 views

Published on

Published in: Education
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,075
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,667
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Check plan

 1. 1. ปรานอม ประทีปทวี02/04/56 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5 1
 2. 2. 1. ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ อย่างน้อยควรมี 2. เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 3. กิจกรรมการเรียนการสอน 4. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 5. การวัดและประเมินผล 6. การบันทึกผลหลังสอน02/04/56 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5 2
 3. 3. 1. เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ สอดคล้อง พิจารณาได้จาก กับจุดประสงค์การเรียนรู้/ตัวชี้วัด (จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ดีควรมีทั้ง ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติหรือ คุณลักษณะที่พึงประสงค์)02/04/56 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5 3
 4. 4. 2. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความพิจารณาได้จาก หลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้อง กับความสามารถของผู้เรียน เน้น กระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติจริง และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง กิจกรรมที่กาหนดจะต้องนาไปสู่การ บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่02/04/56 กาหนด หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5 4
 5. 5. 3. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับพิจารณาได้จาก จุดประสงค์การเรียนรู้/ตัวชี้วัด และ กิจกรรมการเรียนการสอน ควรมี ความหลากหลาย สอดคล้องกับ จุดประสงค์ วัย และความสามารถ ของนักเรียน และผู้เรียนควรมีส่วน ร่วมในการเลือก จัดทา/จัดหาสื่อ02/04/56 หรือแหล่งการเรียนรู้ หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5 5
 6. 6. 4. การวัดผล/ประเมินผล และเครื่องมือพิจารณาได้จาก สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอน มีการ กาหนดภาระงาน/ชิ้นงาน วิธีการและ เกณฑ์การวัดผลประเมินผลที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และ เจตคติ02/04/56 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5 6
 7. 7. คือ หลังจากทาการสอนเสร็จ แล้วในแต่ละครั้งจะต้อง บันทึกผลหลังสอน02/04/56 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5 7
 8. 8. 1. ผลการสอน เขียนบอกรายละเอียดของ ผลการสอนที่เกิดขึ้น ให้สอดคล้องกับ จุดประสงค์ที่กาหนดไว้ คือ บอกจานวน ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการและคุณธรรม ค่านิยม (K A P) โดยบอกในเชิงปริมาณและ คุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด02/04/56 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5 8
 9. 9. 2. ปัญหาอุปสรรค เขียนบอกรายละเอียดของปัญหาอุปสรรคที่พบ ระหว่างการเรียนการสอน หรือปัญหาอุปสรรคที่ทาให้การเรียนการสอนไม่ประสบผลสาเร็จตลอดจนข้อค้นพบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอน02/04/56 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5 9
 10. 10. 3. แนวทางแก้ไข เขียนบอกรายละเอียด ของแนวทางแก้ไข ที่นามาใช้เมื่อมี ปัญหา และบอกถึงวิธีการ หรือ เครื่องมือที่เลือกใช้ในการแก้ปัญหา 02/04/56 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5 10
 11. 11. Classroom observation)02/04/56 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5 11
 12. 12.  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับขั้นตอนที่ 1 ผู้นิเทศขั้นก่อนการ  การปรึกษาหารือและเตรียมแผนการสังเกต จัดการเรียนรู้การสอน  สร้างข้อตกลงในการสังเกตการสอน  ครูและผู้นิเทศพิจาณาแผนการเรียนรู้ ร่วมกัน02/04/56 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5 12
 13. 13.  เข้าไปสังเกตการสอนแบเงียบๆ  ผู้นิเทศต้องบันทึกพฤติกรรมการขั้นตอนที่ 2 เรียนการสอนอย่างละเอียดขั้นการสังเกตการสอน  บันทึกพฤติกรรมการสอนของครู (อาจใช้เทปบันทึกเสียงช่วย)  ต้องสังเกตการสอนตั้งแต่ต้นจนจบ ในแต่ละครั้งของการสังเกตการสอน02/04/56 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5 13
 14. 14.  วิเคราะห์พฤติกรรมการสอนขั้นตอนที่ 3  นาข้อมูลจากการสังเกตการสอนขั้นหลังการ พิจารณาร่วมกันสังเกต  ครูกับผู้นิเทศนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการสอน การเรียนการสอน  ติดตามผลการปฏิบัตการสอนอย่าง ิ ต่อเนื่อง02/04/56 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5 14
 15. 15. 1. การเข้าสังเกตการสอน 2. การจดบันทึก ควรบันทึก 2 ประการ คือ จุดเด่นที่พบจากการสังเกต จุดอ่อนที่ควรปรับปรุง 3. การรายงานและการนัดหมายในการทากิจกรรมครั้ง ต่อไป 4. การประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ02/04/56 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5 15
 16. 16. 5. การให้ข้อมูลป้อนกลับ 5.1 เป็นข้อมูลเชิงพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ 5.2 มีความบริสุทธิ์ปราศจากค่านิยมส่วนตน 5.3 เป็นข้อมูลที่ได้จากสถานการณ์จริง คือ เป็นข้อมูล ที่เกิดขึ้นและได้มาจากการสังเกต 5.4 ผู้นิเทศต้องเปิดโอกาสให้ครูเปิดใจในการให้ข้อมูล 5.5 มุ่งช่วยเหลือครูเป็นสาคัญ02/04/56 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5 16
 17. 17. 6. มุ่งหมายเจาะจงที่พฤติกรรมการสอน 7. มุ่งให้ครูเห็นประโยชน์จากข้อมูล 8. มุ่งอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 9. การตัดสินใจเลือกทางเลือกใหม่ 10. การสรุปข้อมูล ข้อมูลที่ได้จาเป็นจะต้องสรุป เพื่อนาไปใช้ 11. การเสนอข้อมูลป้อนกลับ02/04/56 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5 17
 18. 18. 1. รายงานการประชุมอบรมให้ผู้บริหารทราบถึง ภารกิจที่ต้องทาต่อไป 2. ขออนุญาตแต่งตั้งคณะทางานร่วมกันเพิ่มเติม ภายในโรงเรียน 3. ตรวจสอบและสนับสนุนการจัดทาแฟ้ม มาตรฐานที่ 7 ของ สพฐ. ให้กับครูในโรงเรียน พร้อมรายงาน สพม.5 ทราบ02/04/56 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5 18
 19. 19. 4. คัดเลือกครูในโรงเรียนเพื่อรับรางวัลครูดีเด่น โดย 4.1 ดูจากแผนการจัดการเรียนรู้ก่อน 4.2 สังเกตการสอนเพื่อตัดสิน 4.3 แบ่งครูออกเป็น 2 กลุ่ม 1) ครูอายุราชการตั้งแต่ 1-5 ปี 2) ครูอายุราชการ 5 ปีขึ้นไป02/04/56 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5 19
 20. 20. 5. ครูผู้นิเทศนาเสนอการปฏิบัติงานที่เป็น เลิศ (Best Practices) ภายในต้น เดือนสิงหาคม 2556 6. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ เดือน กันยายน 2556 ในงานมหกรรมวิชาการ ของ สพม.502/04/56 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5 20
 21. 21. 02/04/56 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5 21

×