ประชากรและการสุมกลุ่ม        ่   ตัวอย่างน. ท. หญิ ง สิ ร ิ ร ั ต น์ เนี ย ม      อิ น ทร์วิ ท ยาลั ย พยาบ...
ประชากรและกลุ่ม     ตัวอย่างk ความหมาย2. ประชากร (Population)  กลุ่มสมาชิกทั้งหมดของสิงต่าง ๆ ที่          ...
ประชากรทั ่ ว ไปประชากรตามสมมติ ฐ านประชากรเฉพาะการวิ จ ั ย   กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
กลุมตัวอย่างที่ดีใน     ่ *      งานวิจัย  ความเป็นตัวแทนทีดี          ่(Representativeness) * ควา...
ขั้นตอนในการเลือกกลุ่ม1. พิจารณาวัตถุวระสงค์ง ปัญหาวิจัย      ตัป อย่า /2. ให้คำาจำากัดความประชากรของการวิจัย3. กำาห...
วิธีกำาหนดขนาดของกลุ่ม     ตัวอย่าง• กำาหนดโดยใช้เกณฑ์• กำาหนดโดยใช้สตร        ู• กำาหนดโดยใช้ตาราง
การกำาหนด n โดยใช้     เกณฑ์       ขนาดของ n  N เป็ น หลั ก ร้ อ ย  15 - 3 0% ของ N    หลั ก พั น    ...
การกำาหนด n โดยใช้       สูตรกรณี ต ้ อ งการประมาณค่ า เฉลี ่ ยสู ต รหลั ก   nµ =   NZ σ         2 2 ...
ถ้ า ประชากรมี ข นาดใหญ่ ใช้ ส ู ต ร 2 2   nµ = NZ σ     N + σ       e Z        2 2 2ถ้ า ประชากรมี ...
การกำาหนด n โดยใช้     สูตรกรณี ต ้ อ งการประมาณค่ า สั ด ส่ ว นสู ต รหลั ก    nP = NZ P1–P         2   ...
ถ้ า ประชากรมี ข นาดใหญ่ ใช้ ส ู ต ร     nP = NZ P1–P2            ( )         N + P( –P      ...
สูตรประมาณค่าสัดส่วนที่นิยมมาก(ไม่จำาเป็นต้องทราบค่าสัดส่วนเดิม)      no = N / [1 + Ne    2            ...
วิธการเลือกตัวอย่าง    ี1. การเลื อ กตั ว อย่ า งที ่ ไ ม่อาศั ย ความน่ า จะเป็ น   ( N o n -p r o b a b ilit yS a m...
การเลือกตัวอย่างทีไม่อาศัย           ่ความน่าจะเป็น  (Non-probabilitySampling)  1. Accidental /ConvenienceSa...
การเลือกตัวอย่างที่อาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling)1.  S im p le R a n d o m S a m p lin g2 .  S y s t e m a ...
การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย(Simple Random Sampling) * ใช้ ก ารจั บ ฉลาก * ใช้ ต ารางเลขสุ ่ ม * ใช้ ค อมพิ ว เตอร์
การใช้ตารางเลขสุ่ม1) กำ า หนดขนาดของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง2) กำ า หนดกรอบตั ว อย่ า งโดยให้เลขประจำ า ตั ว ให้ ก ั บ สมาชิ ก...
การเลือกตัวอย่างแบบมี      ระบบ อาจเป็ น ได้ลั ก ษณะของประชากร2 ลั ก ษณะ คื อ1. หน่ ว ยตั ว อย่ า งในประชากรมีลั ก ษณ...
* เมื ่ อ ช่ ว งการสุ ่ ม เป็ น จำ า นวนเต็ ม     SI   = N /n  random s tart สุ ่ ม จากสมาชิ กS I หน่ ว ยแรก  * ...
การสุ่มตัวอย่างแบบชั้น       ภูมิ  (Stratified sampling)¢ แบ่ ง ประชากรออกเป็ น ส่ ว น ๆ เรี ย ก ชั ้ น ภู ม ิ (...
วามพึงพอใจของผู้ป่วยในการมารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก @ = แผนก    @ X O @ X @ O X @ O @ X O@@ อายุรกรรม   X O @ O X @...
การสุมตัวอย่างแบบกลุ่ม    ่     (Cluster sampling)¢ แบ่ ง ประชากรออกเป็ น กลุ ่ ม ( c l u s t e r ) แต่ ล ะกลุ ่ ...
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ         ของประชาชน  ในเขตสาธร จังหวัดกรุงเทพมหานคร         @ X ...
ปั จ จั ย ที ่ ม ี อ ิ ท ธิ พ ลต่ อ การสร้ า ง เสริ ม สุ ข ภาพของประชาชน    ในเขตสาธร จั ง หวั ด     กรุ ง เทพมหา...
การสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบหลายขั ้ น ตอน    ( Multistage sampling)  k เป็ น วิ ธ ี ก ารสุ ่ ม ที ่ ท ำ า เป็ น ขั ้ น ...
ตอบข้อซักถาม กิ จ กรรมที ่ 1. 3 ประชากร และกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
Rerandom
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rerandom

711 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
711
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
85
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rerandom

 1. 1. ประชากรและการสุมกลุ่ม ่ ตัวอย่างน. ท. หญิ ง สิ ร ิ ร ั ต น์ เนี ย ม อิ น ทร์วิ ท ยาลั ย พยาบาลกองทั พ เรื อ
 2. 2. ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่างk ความหมาย2. ประชากร (Population) กลุ่มสมาชิกทั้งหมดของสิงต่าง ๆ ที่ ่ ต้องการศึกษาหรือต้องการสรุป อ้างอิง3. กลุมตัวอย่าง (Sample) ่ กลุ่มสมาชิกของประชากรที่ถูกเลือก ขึ้นมาศึกษา ด้วยวิธการต่างๆ เพือนำา ี ่
 3. 3. ประชากรทั ่ ว ไปประชากรตามสมมติ ฐ านประชากรเฉพาะการวิ จ ั ย กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
 4. 4. กลุมตัวอย่างที่ดีใน ่ * งานวิจัย ความเป็นตัวแทนทีดี ่(Representativeness) * ความพอเพียง (Adequacy)
 5. 5. ขั้นตอนในการเลือกกลุ่ม1. พิจารณาวัตถุวระสงค์ง ปัญหาวิจัย ตัป อย่า /2. ให้คำาจำากัดความประชากรของการวิจัย3. กำาหนดหน่วยของตัวอย่าง (SamplingUnit)4. กำาหนดกรอบตัวอย่าง (SamplingFrame)5. กำาหนดขนาดตัวอย่าง (Sample size)6. กำาหนดวิธการเลือก / สุมกลุ่มตัวอย่าง ี ่
 6. 6. วิธีกำาหนดขนาดของกลุ่ม ตัวอย่าง• กำาหนดโดยใช้เกณฑ์• กำาหนดโดยใช้สตร ู• กำาหนดโดยใช้ตาราง
 7. 7. การกำาหนด n โดยใช้ เกณฑ์ ขนาดของ n N เป็ น หลั ก ร้ อ ย 15 - 3 0% ของ N หลั ก พั น 10 - 15% ของ N หลั ก หมื ่ น 5 - 10 %ของ N หลั ก แสน 1 - 5 %ของ N
 8. 8. การกำาหนด n โดยใช้ สูตรกรณี ต ้ อ งการประมาณค่ า เฉลี ่ ยสู ต รหลั ก nµ = NZ σ 2 2 ( –1 e + σ N ) Z 2 2 2
 9. 9. ถ้ า ประชากรมี ข นาดใหญ่ ใช้ ส ู ต ร 2 2 nµ = NZ σ N + σ e Z 2 2 2ถ้ า ประชากรมี ข นาดใหญ่มาก ใช้ ส ู ต ร 2 2 nµ = Z σ e2
 10. 10. การกำาหนด n โดยใช้ สูตรกรณี ต ้ อ งการประมาณค่ า สั ด ส่ ว นสู ต รหลั ก nP = NZ P1–P 2 ( ) 2 2 ( –1e + P( –P N ) Z 1 )
 11. 11. ถ้ า ประชากรมี ข นาดใหญ่ ใช้ ส ู ต ร nP = NZ P1–P2 ( ) N + P( –P e Z 1 ) 2 2ถ้ า ประชากรมี ข นาดใหญ่มาก ใช้ ส ู ต ร nP = Z P1–P 2 ( ) 2 e
 12. 12. สูตรประมาณค่าสัดส่วนที่นิยมมาก(ไม่จำาเป็นต้องทราบค่าสัดส่วนเดิม) no = N / [1 + Ne 2 ] เมื ่ อ e = ความคลาดเคลื ่ อ นที ่ ยอมรั บ ได้ ( กำ า หนดเอง) N = ขนาดประชากร n o = ขนาดของกลุ ่ ม อย่ า ง
 13. 13. วิธการเลือกตัวอย่าง ี1. การเลื อ กตั ว อย่ า งที ่ ไ ม่อาศั ย ความน่ า จะเป็ น ( N o n -p r o b a b ilit yS a m p lin g )2 . การเลื อ กตั ว อย่ า งที ่อาศั ย ความน่ า จะเป็ น ( P r o b a b ilit y
 14. 14. การเลือกตัวอย่างทีไม่อาศัย ่ความน่าจะเป็น (Non-probabilitySampling) 1. Accidental /ConvenienceSampling 2. Purposive Sampling 3. Quota Sampling 4. Expert choice Sampling 5. Snowball Sampling
 15. 15. การเลือกตัวอย่างที่อาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling)1. S im p le R a n d o m S a m p lin g2 . S y s t e m a t ic R a n d o m S a m3 . S t r a t if ie d R a n d o m S a m p4 . C lu s t e r S a m p lin g
 16. 16. การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย(Simple Random Sampling) * ใช้ ก ารจั บ ฉลาก * ใช้ ต ารางเลขสุ ่ ม * ใช้ ค อมพิ ว เตอร์
 17. 17. การใช้ตารางเลขสุ่ม1) กำ า หนดขนาดของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง2) กำ า หนดกรอบตั ว อย่ า งโดยให้เลขประจำ า ตั ว ให้ ก ั บ สมาชิ ก ของประชากรทุ ก หน่ ว ย3) กำ า หนดจุ ด เริ ่ ม ต้ น การอ่ า นตั ว เลขในตาราง * * ตามจำ า นวนหลั ก ของขนาดประชากร * *4) กำ า หนดทิ ศ ทางในการอ่ า น
 18. 18. การเลือกตัวอย่างแบบมี ระบบ อาจเป็ น ได้ลั ก ษณะของประชากร2 ลั ก ษณะ คื อ1. หน่ ว ยตั ว อย่ า งในประชากรมีลั ก ษณะสุ ่ ม : บั ญ ชี ร ายชื ่ อ2 . หน่ ว ยตั ว อย่ า งในประชากรมีลั ก ษณะเรี ย งลำ า ดั บ : เรี ย งรายชื ่ อ จากคะแนน
 19. 19. * เมื ่ อ ช่ ว งการสุ ่ ม เป็ น จำ า นวนเต็ ม SI = N /n random s tart สุ ่ ม จากสมาชิ กS I หน่ ว ยแรก * เมื ่ อ ช่ ว งการสุ ่ ม ไม่ เ ป็ นจำ า นวนเต็ ม : เลื อ กแบบระบบวงกลม SI = N /n ( ปั ด เศษ
 20. 20. การสุ่มตัวอย่างแบบชั้น ภูมิ (Stratified sampling)¢ แบ่ ง ประชากรออกเป็ น ส่ ว น ๆ เรี ย ก ชั ้ น ภู ม ิ ( s t r a t a ) แต่ ล ะ ชั ้ น ภู ม ิ ม ี ค วามแตกต่ า งกั น ชั ้ น ภู ม ิ เ ดี ย วกั น มี ค วามเหมื อ นกั น¢ สุ ่ ม ตั ว อย่ า ง แบบง่ า ย หรื อ แบบมี ระบบ จากแต่ ล ะชั ้ น ภู ม ิ¢ กำ า หนดขนาดของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ให้ เ ป็ น สั ด ส่ ว นกั บ ขนาดของชั ้ น
 21. 21. วามพึงพอใจของผู้ป่วยในการมารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก @ = แผนก @ X O @ X @ O X @ O @ X O@@ อายุรกรรม X O @ O X @ O X @ O @ X XX@ X = แผนก สูติกรรม แบ่งชันภูมิ ้ O = แผนกเด็ก @@@@@@ XXXXX OOOO @@@@@@ XXXXX OOOO สุ่มตัวอย่าง @@@@ XXX OO @@OX@ XO@X ตัวอย่าง
 22. 22. การสุมตัวอย่างแบบกลุ่ม ่ (Cluster sampling)¢ แบ่ ง ประชากรออกเป็ น กลุ ่ ม ( c l u s t e r ) แต่ ล ะกลุ ่ ม ประกอบ ไปด้ ว ยหน่ ว ยเล็ ก ๆ ที ่ ม ี ล ั ก ษณะ คล้ า ยคลึ ง กั บ ประชากร¢ สุ ่ ม ตั ว อย่ า ง แบบง่ า ย หรื อ แบบมี ระบบ จากแต่ ล ะกลุ ่ ม¢ เลื อ กตั ว อย่ า งทุ ก หน่ ว ยที ่ อ ยู ่ ใ น
 23. 23. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ ของประชาชน ในเขตสาธร จังหวัดกรุงเทพมหานคร @ X O @ X @ O X @ O @X XO@OX@OX@O@X @O@XOO X O@O@OO@ ประชากร @X@O O@XO OX@O @@XO @X@@ OXOO XX@O O@@O OX@O O@X@ แบ่งกลุ่ม OX@O @@XO OX@O O@X@ เลือกตัวอย่างX = บ้านจัดสรร@ = บ้าน @XXO@O O@XOX@ ตัวอย่างตึกแถว @@@O=
 24. 24. ปั จ จั ย ที ่ ม ี อ ิ ท ธิ พ ลต่ อ การสร้ า ง เสริ ม สุ ข ภาพของประชาชน ในเขตสาธร จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร OX@O @X@@ @@XO OXOO @X@O O@XO XX@O OX@O O@@O O@X@ X = บ้าน @XXOO จัดสรร O@XOX@ @ = บ้าน @@@ ตึกแถว O=
 25. 25. การสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบหลายขั ้ น ตอน ( Multistage sampling) k เป็ น วิ ธ ี ก ารสุ ่ ม ที ่ ท ำ า เป็ น ขั ้ น ๆ มากกว่ า 2 ขั ้ น ขึ ้ น ไป อาจประกอบด้ ว ยการสุ ่ ม ตั ว อย่ า ง หลายวิ ธ ี k มี ก ารสุ ่ ม ย่ อ ย ( s u b s a m p l i n g ) จากหน่ ว ยที ่ เลื อ กได้ ใ นขั ้ น ก่ อ น
 26. 26. ตอบข้อซักถาม กิ จ กรรมที ่ 1. 3 ประชากร และกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง

×