ใบความรูที่ 7                                             เรื่อง การแสดงผลออกท...
-64-       ตัวอยางการใชคําสั่ง printf แสดงผลขอความธรรมดาออกทางหนาจอ ดังนี้   printf("Hello Program C");   ...
-65-printf("Hello ... n");      แสดงขอความ Hello ... แลวขึ้นบรรทัดใหม                  แสดงขอคว...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การแสดงผลออกทางหน้าจอ

827 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
827
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การแสดงผลออกทางหน้าจอ

 1. 1. ใบความรูที่ 7  เรื่อง การแสดงผลออกทางหนาจอการแสดงผลออกทางหนาจอ การทํางานพื้นฐานที่สุดหรือเรียกไดวาเปนสวนหนึ่งในการทํางานของทุกโปรแกรมคือ การแสดงผลขอมูลออกทางจอภาพ โดยในภาษา C นั้น การแสดงผลขอมูลออกทางจอสามารถทําไดดังนี้คําสั่ง printf คําสั่ง printf ถือไดวาเปนคําสั่งพื้นฐานที่สุดในการแสดงผลขอมูลทุกชนิดออกทางหนาจอไมวาจะเปนจํานวนเต็ม int ทศนิยม float ขอความ string หรืออักขระ นอกจากนี้คําสั่งยังมีความยืดหยุนสูง โดยเราสามารถกําหนดหรือจัดรูปแบบการแสดงผลใหมีระเบียบหรือเหมาะสมตามความตองการไดอีกดวยรูปแบบคําสัง prinft() ่ printf ("format",variable); ขอมูลที่ตองการแสดงผลออกทางหนาจอ โดยขอมูลนี้ตองเขียนไวในเครื่องหมาย " " ขอมูลที่สามารถแสดงผลไดมีอยู 2 ประเภท คือ ขอความธรรมดา และคาที่เก็บไว format ในตัวแปร ซึ่งถาเปนคาที่เก็บไวในตัวแปรตองใสรหัสควบคุมรูปแบบใหตรงกับชนิดของ ขอมูลที่เก็บไวในตัวแปรนั้นดวย ตัวแปรหรือนิพจนที่ตองการนําคาไปแสดงผลใหตรงกับรหัสควบคุมรูปแบบที่ variable กําหนดไว รหัสควบคุมรูปแบบการแสดงผลคาของตัวแปรออกทางหนาจอ แสดงไดดังนี้ รหัสควบคุมรูปแบบ การนําไปใชงาน %d แสดงผลคาของตัวแปรชนิดจํานวนเต็ม %u แสดงผลคาของตัวแปรชนิดจํานวนเต็มบวก %f แสดงผลคาของตัวแปรชนิดจํานวนทศนิยม %c แสดงผลอักขระ 1 ตัว %s แสดงผลขอความ หรืออักขระมากกวา 1 ตัว - การแสดงผลออกทางหนาจอ -
 2. 2. -64- ตัวอยางการใชคําสั่ง printf แสดงผลขอความธรรมดาออกทางหนาจอ ดังนี้ printf("Hello Program C"); แสดงขอความ Hello Program C ออกทางขอภาพ แสดงขอความ Phichit Pittayakom school ออกทาง printf("Phichit Pittayakom school"); จอภาพ printf("Phichit Thailand"); แสดงขอความ Phichit Thailand ออกทางจอภาพ #include <stdio.h> int main() { prinft(“Phichit Pittayakom Schooln"); printf("Program Cn"); getch(); return 0 ; } ผลลัพธโปรแกรม Phichit Pittayakom School Program Cแสดงผลใหเปนระเบียบดวยอักขระควบคุมการแสดงผล นอกจากนี้เรายังสามารถจัดรูปแบบการแสดงผลใหดเปนระเบียบมากขึน อยางเชนขึนบรรทัดใหม หลัง ู ้ ้แสดงขอความ หรือเวนระยะแท็บระหวางขอความ โดยใชอักขระควบคุมการแสดงผลรวมกับคําสัง printf ่ อักขระควบคุมการแสดงผล ความหมาย n ขึ้นบรรทัดใหม t เวนชองวางเปนระยะ 1 แท็บ (6 ตัวอักษร) r กําหนดใหเคอรเซอรไปอยูตนบรรทัด f เวนชองวางเปนระยะ 1 หนาจอ b ลบอักขระสุดทายออก 1 ตัวการนําอักขระควบคุมการแสดงผลมาใช เราตองเขียนอักขระควบคุมการแสดงผลไวภายในเครื่องหมาย " " - การแสดงผลออกทางหนาจอ -
 3. 3. -65-printf("Hello ... n"); แสดงขอความ Hello ... แลวขึ้นบรรทัดใหม แสดงขอความ Hello ...แลวขึ้นบรรทัดใหมพรอมกับแสดงขอความprintf("Hello...nPhichitn"); Phichit จากนันขึ้นบรรทัดใหมอีกครั้ง ้ ถา Num1 = 45 , Num2 = 20.153printf("Num1 = %dtNum2 = แสดงขอความ Num1 = 45 ตามดวยการเวนชองวาง 1 แท็บแลวตอ%fn",x,z); ดวยขอความ Num2 = 20.153 - การแสดงผลออกทางหนาจอ -

×