ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย

1,811 views

Published on

ใบความรู้ที่ 3
เรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย

โดย ครูเทวัญ ภูพานทอง

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,811
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
372
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย

  1. 1. ใบความรู้ท ี่ 3 เรื่อ ง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2540ให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดตั้งสำานักงานบริการเทคโนโลยี สารสนเทศภาครัฐ(สบทร.) (Government Information TechnologyServices : GITS) ขึ้น เพื่อให้บริการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ(Government Information Network: GNet) ให้บริการด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความเร็วสูง รวมถึงการสนับสนุนการทำางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานภายในและการให้บริการแก่ประชาชน โดยประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานของราชการจัดทำารายละเอียดข้อมูลต่างๆ ให้บริการผ่านเว็บไซต์ได้ เช่น การให้บริการของสำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ โดยมีผู้ให้บริการ UniversalResource Locator หรือ URL คือ http://www.gits.net.thหรือการให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการที่http ://www.moe.go.th นอกจากนี้ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่สามารถให้บริการเช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกันภาคเอกชนต่าง ๆหรือองค์กรอิสระที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต่างก็ให้ความสำาคัญในการนำาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้งาน และเมื่อเดือนตุลาคม 2545 ได้มีการจัดตั้งกระทรวงใหม่ที่ดูแลและรับผิดชอบทางด้านนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศคือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งทำาให้กิจการเทคโนโลยีสารสนเทศในไทยก้าวหน้าขึ้นเป็นลำาดับครูเทวัญ ภูพานทอง ครู คศ. 1 โรงเรียนนามนพิทยาคมสพม.24 http://comkrutae.wordpress.com

×