คอมพิวเตอร์เบื้องต้น2

3,254 views

Published on

Published in: Education

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น2

 1. 1. ! "8 7 9 :; 7 < 9 ; 7% ; 9 > = ; " %% 9 ; ? @BC 7 A D8 " $ "7 > "8 7 % C EF06G HF5 4 J ,--( I - 68 9:# ! # $ ! % " " %& () *(%* +& * , - . % / ,$ ) / % 5 +& * , $ %8 *0 .+2 3 3 ! 1 4 ! *(%* ( 6 *( 7 ! *( 9:$( ; <: $ > = 9: 8, 9 $* =$ ( & $? $ 8@ " ) 8, ( *( )8= $A 1% 5 +& * ,; ** 6 B !*(%* *>( ) * A 4 K ( CDE EFEL ; ED *? > %& A *( () A A G .$ ( 1HIJ KD *? >? 9: & ( $ .$ 1HIJ CD ! $ $9:( .*>(%;A %;AHLJ 1 A *( & $ MD 6 % 1 A 9: !* ( $ ; " 9: . $9 >8*5 HNJ !G! 9 ED " KD ! $ $9:(M 9N "8 N : 7ED < * 9# > 1 + 9: * +& * , $ ; 8" ( ;$ * %" 8 $ = $ O = % $ 9 & @ EJ > %> $ 9: #5 A *. KJ > %1 A 9: & ( $ ; A G ( ! A #5 A A *5 *. *>(.N" N 7 ED > " 1 A > #A 8* * & > > =E 6 & KP ) & KP $ " ! * $ ; KD < * 9# > A *O > ! 8 $ = $ & >& 1Q- 5 5 >3 4 ! *# *( " 9 9 %& $; %$ $+! 6 = %& & . ,# %$ $ = ;$ R/ 8" ) ; & %& * 8 A ( ( CD < * *? > 78 ) % 5 +& * , *( = 8 $ % *( !*(%* ! 9:( $ " : / >%& &CPP S ) .U # A%& 6 EKV W) . & A+= R T34 &> " 4 3 & ;E ;< X, , S J ) . /HY T 3 4 CK HZ # 5[M HZ HCK J E . , V[J * [MJ NHY J # * H[M J K Y 5 !( X , 8 , Y HCK J # 5KP Y H[M J * 7, W 5N W 4& * A 1 E[ W 1 * W 81 ; ] ^ _` + $ (< * %& % ]] EDP # 5 ( & *8= A "# $ " % " & ! (* - 0(3 -5 06&, . ()++, ./12 &4 0)36 -
 2. 2. ! MD 9# > A; ; M a b % Q - # ) !# 1 $ &d ( 1 9: $ ( A A ; 3 &$ " 9# ;$ * c >$ % 5 +& * , % AE % 5 ;$ 3 ; !6 *(%* ! E * *( ! & < .$ 1 ! $ $ #) A 4 9:( &$ *. * EJ 9: 8, $ CJ )8= $A KJ 8@ " ) 8, ( *( MJ 1% 5 +& * , B !*(%* b J ** 6 bD A ; ; A *O > ; 8 < ;$ ! $ &8 9: ( < ! %1 %& [D < * 8 ; > "8 * < ! %1 * *? > ;8 *O > 8 $ = A A %& + $ <N "L N C 7 = <* ; 8 $ = > A *O > ( !> & 8 8!N "! O O 7 P ED > Q -) = 5 3 $; ! * *( A L ^ ef " 1 5 =$ # : <: *9 ! $( g ( 8!h e W ; 8! e %" i g ( ^ %" KD > c 9: d$ ;$* %" ;(9 9 ( ! & @ E CD > "6 !9 * 8 E * > >:%* +& * ,5 $ DE & *( 4N "M7 :C Q< > 9: ( $ 1 9:% 5 +& * , %8 > $! *(%* !7 *( 9: ; ! $ $ .$ > *( ( $ 9: 1 $ ( 1 &R 7 ED %* +& * , 1 4 ! ( ; : A * * ,R * ! 5 * KD & A & . ,# %$ ) = *>( R/ 8" # $; * CD 9 ( ! 5 E ! *( !(9:$ MD # (85 > 8 * > $ j % ;> 8 Q DE +5 =4 8 bD * 8 * > >:%* +& * ,5 $ DE & *( 4J ; 9 C ; SIT U? = ? SNT "B+ 9 9 SLTED 8( 6 *O > ED 8( %& 4 ; %& (96 ED 8( 9# & A 5 % & *9 $KD & < %& %1 6 ! ** 9 55$ c 9: d($ "6 ; ACD &< 6 6 9 6 ;( KD 8( +l )7( ; c# d1 KD 8( +l 1 %& $ (MD & 6 1 A >8* * <: 9 1* " !$ ( . 1 CD -9HL ^k ^ J * # > ; 9:% 5 $!*( 9: * +& * , # & & $ % %$ %* +& * , ; "8 *) =* ; $V > %$ $ = ! %& ) ; > * & A *( () *5 6 & . ,# %$ ) =m nFF !G R/ 8" # $; o * Dp pf^D q # 5 # (%& = G * ;A $ *5 ! " *O >A ;$1 " > & & 6 ( "# $ " % " & ! (* - 0(3 -5 06&, . ()++, ./12 &4 0)36 -
 3. 3. !W ;> 7 ED & . , nFF R/ m o D kpr ^ D qF e ^k r efF k k r ef KD & . ,# %$ $ = : m nFF R/ 8" ) ; A o * Dp pf^D qU m nFF o Di D q em CD & . , nFF qsr e^D R/ m o n^ D q MD < * %* +& * , & %* +& * , 8 $ = : %; 1 % ;> 8 $ 8 Q bD # ( * $ %* +& * ,$ # (8 1 # # (8 1 $ A * * ( :: "# $ " % " & ! (* - 0(3 -5 06&, . ()++, ./12 &4 0)36 -
 4. 4. !8 " ;A < 6 6 ; 1DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD u t# F* % 8DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD & (9 .u $ t# )DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ;(: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD * ! 5 H > & O *(J u = + %& %1# # # $; v R& A 8DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ;(: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD * ! 5 H ( "; / . *(J "# ( # # $; A& A 8 > $( *:= +v %& %1# *(< " & ; # & R = > A * $ :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ;(: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD * ! 5 H (8 &6 96 J Q "# A *(< " & ; # & ( * $ = > A : "# $ " % " & ! (* - 0(3 -5 06&, . ()++, ./12 &4 0)36 -
 5. 5. ! "7 > C9 N % C EF06G HF5 4 J ; C Y2( ,--( I - 6 9 = (0 X ; 7% ; 9 > = Z ? @BC 7 A D8 " $ "7 > "8 7 % C EF06G HF5 4 J ,--( I - 68 9:# 8A & * !%u * 1 > 1 , H]^ s n 8" & $ 8 * J 8 , , s J . Hy J ; h e /O > h e 6 6 Hwe xe *%* g ( ! 3 9 g .;, ; 1 , 0 0 *%& :># * ; *5 & A ;5 ! G !$ $ 9:( 6 ! $ ! %; ( 3 ghe K ( CDE EFEL ; ED *? > &8A * ) *( .$ 1HIJ KD *? > $ ! & # ) *(8A * O > h e .$ 9 g 1HIJ CD - 9 6 8A " & * ) *( ; 8A & *O > h e HLJ 9 g MD 6 % 1 A 9: !* ( $ ; " 9:. $ 9 >8*5 HNJ !G! 9 ED 8A & * )*( KD 8A & * O > h e 9 gM 9 N "8 N : 7 < * 9# > 1 B% 5 +& * ,! & ! 8 $ = $ ;*( 1 ! *(%* +5 * >& !$ $ 9:( N" N7 8D < * 9# > 8( # $*& 8A 8 $ = $ 6A & * *.$ ( KD >Q- 5 5 & 3 4 ! *# *(8A * ) *( 9 *8 * > >:%* +& * ,5 $ DE ;$ < ! %1 & 4 *( &8 %& CD > 9: 8, ! h e < * *? > 3 8" *( h e ;$ $ > $ %; g 8 $ = @%& %u) g ( & 9#8( > *> A G ! ; 1 ( MD > A; ; M ab % Q - 5 ; = +8A ( A A ; 3 4 *# O & * O > h e 9 g9 *8 * > >:%* +& * ,5 $ DE ;$ %& +! 6 & . , & *( 4 & $ %$ R/m nFF o D kpr ^ D qF e ^k r efF k k r ef # 5& . , G ;$1 3 * R/ *5 & ! 68 bD > A ; A $ ! & ) = 4[ 8A 1 9:% 5 +& * ,"8 * ; A (# & * $; ( & > $ ! *(%*) = ; ;$A *O > * $ ;9 A && 8 "# $ " % " & ! (* - 0(3 -5 06&, . ()++, ./12 &4 0)36 -
 6. 6. ! N "L N C 7 = ED A ; "8 *< *O > ; A ;8 KD > A% 8 5 5 & ; *# *(8A 4 ! * O > h e 9 g < ! %1 %& N "! O O 7 P ED > 1 $ 5 +& * , & * %" ! 8A B %! 9: *(%* ;$ @ > & & * ) *( ; h e ;(9 9 ( ! g K KD > "6 !9 * 8 K * > >:%* +& * ,5 $ DE & *( 4 N "M 7 :C Q< > > 9: ( $ A O > h e 1 9:% 5 +& * , 1 4 (G 9 g > $! *(%* ! ( ; ** 6 .$ > *( 1$ 1&R 7 ED %* +& * , 1 4! ( ; : A * * ,R * ! 5 * KD & A & . ,# %$ ) = *>( R/ 8" # $; * CD 9 ( ! 5 & K ! *(8A * )*( ; gh e MD # (85 > 8 * > = j % ;> 8 Q DE +5 $4 8 bD * 8 * > >:%* +& * ,5 $ DE & *( 4J ; 9 ; C SIT U? = ? SNT "B+ 9 9 SLTED 8( 6 * %" @ ED 8( %& 4 ; %& ED 8( (96 9# & A 5 % $ & *9 ; *O > *5 9 5* $ %$ # "6 ; AKD & < %& %1 6 ! ) =; * $; "8 * KD 8( +l )7CD &< 6 6 9 KD 8( +l 6 ;( 1 %& $ ( 9 (( ; c# d1 <: 9 1* " !$ CD ( . 1 -9 * # > ; 9:% ! $ *( 5 9: * +& * %$ & & % $ ,# %* +& * , ; "8 *) = * ; $V > %$ $ = ! %& ) ; > * & A *( () *5 6 & . ,# %$ ) =m nFF !G R/ 8" # $; o * Dp pf^D q # 5 # (%& = G * ;A $ *5 ! " *O >A ;$1 " > & & 6 (W ;> 7 ED & . , nFF R/ m o D kpr ^ D qF e ^k r efF k k r ef KD & . ,# %$ $ = : m nFF R/ 8" ) ; A o * Dp pf^D qU m nFF o Di D q em CD & . , nFF qsr e^D R/ m o n^ D q MD < * %* +& * , & %* +& * , 8 $ = : %; 1 % ;> 8 $ 8 Q bD # ( * $ %* +& * ,$ # (8 # # (8 1 $ 1 A * * ( :: "# $ " % " & ! (* - 0(3 -5 06&, . ()++, ./12 &4 0)36 -
 7. 7. !8 " ;A < 6 6 ; 1DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD u t# F* % 8DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD & (9 .u $ t# )DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ;(: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD * ! 5 H > & O *(J u = + %& %1# # # $; v R& A 8DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ;(: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD * ! 5 H ( "; / . *(J "# ( # # $; A& A 8 > $( *:= +v %& %1# *(< " & ; # & R = > A * $ :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ;(: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD * ! 5 H (8 &6 96 J Q "# A *(< " & ; # & ( * $ > A = : "# $ " % " & ! (* - 0(3 -5 06&, . ()++, ./12 &4 0)36 -
 8. 8. ! "L 7 " : >% C ; 7% ; 9 > = Z ? @BC 7 A D8 " $ "7 > "8 7 % C EF06G HF5 4 J ,--( I - 68 9:# # $A ( # $*)6 *( !B $ h e # 5 1 4 ! 16 g 9: * ;%; . /# $A *( *%* 3 ()( ! A 6 8A (G & * %;$ .$ A@ : 5 @ = > 1 * ! *( 5!+5 ( ; %<: @ " # $A 4! g %& 9 $ $ =8 ( ( .$> 9: @ ;5 >> 11 $ * ! $ ) 1 8; ; 1 B $A # ( K ( CDE EFEL ; ED *? > & 8A * ) $A *(# ( .$ 1HIJ KD *? > " # $A ( ( .$ 1HIJ CD -9 " # $A ( ( ; 9: .$ A *( %;AHLJ ( * $ 1 >(%;A & MD # > , R :) *( " # $A ( ( ; " 9: . $ " .$ 9 ( 1HNJ! 9 # $A ( * 1> & $ 1 B $A # ( 8A & * # $A (9: @ ;5 $ ! * >> $A $# ( 8; # $A ; ( 1 B $A # (M 9 N "8 N : 7 < * 9# > 1 B% 5 +& * ,! & ! 8 $ = $ ;*( 1 ! *(%* +5* >& 5 *( ! 8A & *) *( ; 8A & * O > h e 9 g N" N7 ED < * 9# > 8( # $A 8 $ = $ ( # $* % 5 +& * & 8A 6 ! *(%* , & A **.$ ( KD > 6 %= +5 Q - 5 5 $A A ! 3 4 ! * *# *(# ( 9 # (85 > 8 * > =$+54j % ;> 8 Q DE ;$A 8 " # $A 8 &&:> ( ( < < %1 (%& CD 9# > A %= %& +! 1 $ ; A $ %$ > ( 6 % 5 +& * , %$ $+! *(%* ! ; %&6 %& 5 *( ! 6 & . , nFF R/ m o D qb D qF # 5& . , G ;$ * R/ *5 ! & ) = ! # $A * $; > & ( 1 4 ( EJ 1 $A B# ( KJ 8A & * # $A ( CJ 9: @ ;5$ ! * MJ >> $A $# ( bJ 8; # $A ( [J 1 B $A # ( "# $ " % " & ! (* - 0(3 -5 06&, . ()++, ./12 &4 0)36 -
 9. 9. ! MD < * *? > ! # () = 5 # $A 8 $ = >& ;A$ ; ! * *( ( 6 !(G * 6 ) = A A * $; ( (8A 8 @ %& +! .$ * * ,R & %$ $ 1 6 bD > A %= ) =+! 6 # (85 ;R * 8, sJ # 5 (85 ; A $;%$ * ** HzkW *# *9 # (8 & & ; 8 8 8 Q1 6 " < + 5 $A * $ 1 > 1 *(# ( ! N "L N C 7 = ED A ; "8 *< < + ) ; + * *? > # () = 9: Q - %$ $ ; A ;( A *( A $ ;A$ ; !$ 3 %& * 9 KD > A *O > ! 8! !> & 8 > (& N "! O O 7 P ED > %$ $$ = ! # $A %&) ; > * & ( +! 6 # (85 # (8 5& . , *9 $ 1 * R/ * #8" %$ $ ; # ) = * KD > B $A *( 1 # () 8 ! 96KkC ;$d " # $A & ( c (1 >? A & $& (G ) * 4 3 ; * %" ;(9 9 ( ! @ C CD > A; ; bk[ % 6 " { Q $ =! 5 $A ( A A ; 1 > 9# & $> ! % & *(# (+ * > 5 # () = *( > $ : ;A$ ;) * ! * N "M7 :C Q< > " # $A ( ( 1> B $A 1 # ( &# 3 A !( 9:$8A & * # $A ( 9: @ ;5 +5 = = >> $A ; 8; # $A +5 $ $ * !) ; ! *1 $ * $# ( ( !( *9: ; B $A 1# ( .$ ) * 1 4R& 7 ED %* +& * ,: A * * ,R ; 1 4 !5 * * ! ( A L ^ ef 8 $ ( .*%* ;$; % ! !A$$ & *( ..8 ( 5 1 .*%* KD 5 9 & . , nFF *# R/ m o 4 D qb D qF CD 9 ( ! 5 " # $A C ! *( ( ( MD # (85 > 8 * > $ j % ;> 8 Q DE +5 =4 8 bD * 8 * > >:%* +& * ,5 $ DE & *( 4J ; 9 C ; SIT U? = ? SNT "B+ 9 9 SLTED 8( 6 * %" @ ED 8( %& 4 ; %& (96 ED 8( 9# & A 5 % $ & *9KD & < < %1 ; 6 (%& ** 9 55$ %$ # "6 ; A <+ & & 8 ;) ; ; < $= * KD 8( +l )7CD &< 6 6 ;( " "8 * ( 9 ( 6 9 ( ; { Q KD 8( +l > 1 %& $ CD -9 <: 9 1* " !$ ( . 1 9: * +& * %$ & & % $ ,# * # > ; 9:% 5$!*( 6 " 8 8 Q; 1 %* +& * , "8 *.$ 1 "# $ " % " & ! (* - 0(3 -5 06&, . ()++, ./12 &4 0)36 -
 10. 10. !V > 6 ";( ! (9: 1 < * $ $ K ) .) 4 7 3 ( 1 %$ $ = 5 > ) ; ! * *( A ; # $A (G ( 6 #( ;A > =(G " *O >A $A &W ;> 7 ED & . , nFF R/ m o D kpr ^ D qF e ^k r efF k k r ef KD & . ,# %$ $ = : m nFF R/ 8" ) ; A o * Dp pf^D qU m nFF o Di D q em CD & . , nFF qsr e^D R/ m o n^ D q MD & . , nFF R/ m o D qb D qF bD < * %* +& * , & %* +& * , 8 $ = : %; 1 % ;> 8 $ 8 Q [D # ( * $ %* +& * ,$ # (8 # # (8 1 $ 1 A * * ( :: "# $ " % " & ! (* - 0(3 -5 06&, . ()++, ./12 &4 0)36 -
 11. 11. !8 " ;A < 6 6 ; 1DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD u t# F* % 8DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD & (9 .u $ t# )DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ;(: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD * ! 5 H > & O *(J u = + %& %1# # # $; v R& A 8DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ;(: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD * ! 5 H ( "; / . *(J "# ( # # $; A& A 8 > $( *:= +v %& %1# *(< " & ; # & R = > A * $ :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ;(: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD * ! 5 H (8 &6 96 J Q "# A *(< " & ; # & ( * $ = > A : "# $ " % " & ! (* - 0(3 -5 06&, . ()++, ./12 &4 0)36 -
 12. 12. ! "! 7 > < %C EF06G HF5 4 J Q ; ; % ; ,--( I - 6 [ 9[ ; 7% ; 9 > = Z ? @BC 7 A D8 " $ "7 > "8 % 7 C EF06G HF5 4 J ,--( I - 68 9:# & A 9: *>( ( $ 9 6 1 .;, 0 1 , A 0 ; ; * :8 @ > 10 ; 0 1 ,$ i] rq^ . =;, ; * .6 1 iL r ^ i r # 5 i| qn ^ * r/6 8A ! & ( 3 * ) $A *(# (9 > 9:# 5 # 5 > 1 * = ! 6 > > ; 9: $* * ) = ; $ *= O 9 A $ % ! >} ; a +5 = = 1 A ; *(# 5 *1 $ !) ; * (G ;! = > 81 $ =1 ; >= () ;.$ * # K ( CDE EFEL ; ED *? > 9: ( $ 9 6 .;, 0 1 , $ 1 0 ; ; * . HIJ 1 KD - 9 9: ( $ 9 6 .;, 0 1 ,$ 1 0 ; ; * . HLJ 1 CD # > , 6 .;, 0 1 , " 9: R :) *( 1 0 ; ; * ; . $ " HNJ 9 (! 9 & A 9: *>( ( $ 9 6 .;, 0 1 , 1 0 ; ; * ED # $ ) 0 ; 0 1 , *(.;, ; * KD > 10 ; 0 1 , .;, ; * = CD 8A& * ) $A*(# (9 > 9:0 ; 0 1 , . $;, ; * MD >1$ = ! 6> 0 1 , ) ; = * *A = ; * 9 bD 9: % 5 >} ; a ( $ ! *(# [D ;! = > 81 $ = () ; *M 9 N "8 N : 7 ED 9# > 81 %1# ! $ (%& R> & 9: ( $ 9 " A ( (G KD < * > & A +! : 6 R0 ! 1 A : .;, 8 .;, O + 8 $ = *>( A 1 .;, : ( A 0 * 0 =.;,0 6 6 R& ; ! 1 .$% N" N 7 ED < * 1% 5 +& * , & ? = B ! 8 $ *(%* ;$8 > 10 ; 0 1 , i] rq^ . =;, ; * 6 ; iL r ^ 9# > 8( ; - !( ) 0 6 4 "# ( ;$ "8 * $ 7 A *(.;, (8*( A& KD > 6 %= +5 Q - %& A ! 3 * A *(# $ ) 0 ; 0 1 , ; () *(.;, ; * >1=.;, 0 1 , # (85 > 80 ; ; * 9 * > = j % ;> 8 Q DE ;$A 8 +5 $4 8 && :> < < %1 (%& CD < * ) 8 8 % 8 $ = ** > ** 8 ; *? > < ! %1 *( *( %& ) "# $ " % " & ! (* - 0(3 -5 06&, . ()++, ./12 &4 0)36 -
 13. 13. ! MD 9# > Q - 5 5 8A $ 3 4 ! & *# *( * ) $A *(# (9 > 9:0 ; 0 1 , . $;, ; * 9# (85 > ;$ B% 5 +& * , > 10 ; 0 1 ,>;5 K "# A * &1 ! *(%* ; .;, ; * 1 * = (6 EJ i] rq^ KJ iL r ^ CJ i r MJ i| qn ^ r 8( ; > > 8A & * ) $A 4 *(# ( (8*( bD < * *? > ! ) = ! & 8 $ = > $ ; *(8A & * 5 * ) $A *(# (9 > 9:0 ; 0 1 , $;, ; * .6 # (%& $ G : # (85 ;R * 8, # (85 ! ;A *5 A **= ! ; * & . [D 9# > 1 $ 8A A 1 B $A # * +> $A 1 & 6 3 ;$ $ ;*(9: & (G > 1 ( # ( ;5 (# ( > 1 &85 *# < O +%& %1 4 D >Q- 5 3 ! *( > 1 $ = ! 6 > 0 1 , # (85 > ;$ > 1 ) = ; * *A = ; * 6 9 * & =) = ! 6 > 0 1 ,? ! ; & ! 6 % 5 +& * , a b & A 8( %& * $; *A = ; * & E 9 ?K *(%* ! HM *>(J A; ( 3; < VD > Q - 5 9: % 5 >} ; a 9 # (85 > ;$ %& +! 3 ! *( ( $ ! *(# * & $ %$ 1 > 1 $ = $ %; ! 5 > 4 HM a b & A > > %& > = ;1 > ) & * %!*(# (8*( *>(J A; ( 3 ; !$ < . 1 `D 9# > A; ; C % Q - & $ ( A A ; 3 ? ;! = > 81 $ =9 () ; *# (85 > ;$ %&; - ) * & $ 7 *( %$ ;! = 4b = 1 9:% 5 +& * , > ( > $! *(%*8( %& A; ( 3; 6 #) A 1 4 < &$ (G ( * EJ *( wm e f rqx KJ *( w f^ CJ *( y MJ *( ~ bJ *( ]^ e f N "L N C 7 = ED < * 8 > ** 8 5 # $ ) 0 ; 0 1 , > 10 ; 8 A $ = *( ! *(.;, ; * U =;, . 0 1 ,& ; * U 8A * ) $A *(# (9 > 9:0 ; 0 1 , > 1 $ = ! 6 > . $;, ; * U = ; ) * *= 9A 0 1 , 9: % 5 >} ; a ; ; *U ( $ ! *(# ;! = > 81 $ = 5 E a K () ; ! * *(;% KD > A *O > ! 8! !> & 8 > ( & N "! O O 7 P ED > 6 %= +5 :> %$ "# A*( > *> ) 0 ; 0 1 , A ! A * & # () ; 1 *(.;, ; * ! " 1 $> $ 5 +& * , ;$ 3? # 9#1 9:% ! *(%* & & ;(9 9 ( ! M KD > "6 !9 * 8 K * > >:%* +& * ,5 $ DE & *( 4 N "M 7 :C Q< > " =9: %& $ $ . 9 > 10 ; 0 1 , ; > 9: $ ; ! 6 0 1 , . =;, ; * ) $ = * 9 ; * A .$; (G 1 = 81 $ =1 >( # 8 () ;.$ A * * "# $ " % " & ! (* - 0(3 -5 06&, . ()++, ./12 &4 0)36 -
 14. 14. !R& 7 ED %* +& * ,: A * * ,R ; 1 4 !5 * * ! ( A L ^ ef 8 $ ( .*%* ;$; % 5 !A$$ & *( 1 ! ..8 ( . *%* KD 5 9 & . , nFF *# R/ m o 4 D qb D qF CD 9 ( ! 5 9: M ! *( ( $ 9 6 .;, 0 1 , 1 0 ; ; * MD # (85 > 8 * > = j % ;> 8 Q DE +5 $4 8 bD * 8 * > >:%* +& * ,5 $ DE & *( 4J ; 9 ; C SIT U? = ? SNT "B+ 9 9 SLTED 8( 6 * %" @ ED 8( %& 4 ; %& ED 8( (96 9# & & *9 % $ A 5KD & < < %1 6 (%& ** 9 55$ %$ # "6 ; ACD &< 6 6 ;( " & & 8 ;) ; ; < $= * KD 8( +l )7 6 9 ( ; c# d 1 "8 * ( 9 ( KD 8( +l 1 %& $ CD -9 <: 9 1* " ; ( 9: * +& * , # & & % $ %$ 9:% 5 +& * , $!*(%* ; "8 *.$ 1V > 6 R0 ( : 1 A .$ A ;, 8 .;, O + .;, 1 .;, (G 1 . * 0 0 = 0 # *: 1 ! 1 8 $ 5 *5 > ( G0 1 , "# A ! $ # 8 ; *9 ( @ *( =W ;> 7 ED & . , nFF R/ m o D kpr ^ D qF e ^k r efF k k r ef KD & . ,# %$ $ = : m nFF R/ 8" ) ; A o * Dp pf^D qU m nFF o Di D q em CD & . , nFF qsr e^D R/ m o n^ D q MD & . , nFF R/ m o D qb D qF bD < * %* +& * , & %* +& * , = 8 $ : %; 1 % ;> 8 $ 8 Q [D # ( * $ %* +& * ,$ # (8 # # (8 1 $ 1 A * * ( :: "# $ " % " & ! (* - 0(3 -5 06&, . ()++, ./12 &4 0)36 -
 15. 15. !8 " ;A < 6 6 ; 1DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD u t# F* % 8DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD & (9 .u $ t# )DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ;(: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD * ! 5 H > & O *(J u = + %& %1# # # $; v R& A 8DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ;(: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD * ! 5 H ( "; / . *(J "# A# # $; ( & A 8 > $( *:= +v %& %1# *(< " & ; # & R = > A * $ :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ;(: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD * ! 5 H (8 &6 96 J Q "# A *(< " & ; # & ( * $ = > A : "# $ " % " & ! (* - 0(3 -5 06&, . ()++, ./12 &4 0)36 -
 16. 16. ! "M 7 C > ; 7% ; 9 > = Z ? @BC 7 A "8 D $ "7 > "8 7 % C EF06G HF5 4 J ,--( I - 68 9:# (# 6 A $*%* +& * , ;!> (# * . 6 A 5 $# $*%* +& * ,! ) >&O + 8 8> ( %;5 .&; * !# 81 ; 1 ;5 (< > * (.$ ^q^ A1 wm U ]^ s n h ^^ 6 Uhe• U Nn ^e e ^ ; h^ p /<: @ "1 $ *( ^ n (9 !$8 3=$ .$> 1& K ( CDE EFEL ; ED *? > 4 * ) (# 6 A $*%* +& * , A .$ (G 1HIJ KD -9 (# 6 A $*%* +& * , HLJ C # > ) R :, *( (# 6 A $*%* +& * , ;5 & ; * ? (.$ A A1 >( # 8 HNJ *! 9 (# 6 A $*%* +& * ,M 9N "8 N : 7 ED < * > % 5 +& * , a M % 5 ! 8 $ = *(%* ! C *( ! (# 6 A $*%* +& * , - A 9# ; 7 (G $ > 8( %& A( KD < * "8 *& 8 @ 8 $ = A (# 6 A $*%* +& * ,$ > *( .1 1$ & > % 91%> 8 7, 5 A $9# * # *. @ $ * "8 *& 9#+5 0 @.A $ * 8 ? ! $*%* +& * ,;$ ? $! t $ 9# = * ( <8 $ # 6 &8 A @;5 &8 * (.$ & A1 ; >? #N" N7 ED > Q - 5 9 # (85 > 8 3 4 *# * > = j % ;> 8 Q DE 8 5 +5 $4 8 *# 4 < < %1 (%& KD < ? >? " 1 $* 1 %; ) +5 !( ]^ s n ;$;5 %"( * $ = & # # 6 > & 4& A & * 8!L n ^^ ;1 = 6 # $* ] n L n ^ +5 $ > ;5 & 6 fei ^ *9# ! * ? (1 > A$ *( & CD > 1 ;*( (# 6 A $*%* +& * , & 3 ; ;$ < ( ; t# ! 6 & u + ? *. 4 A EJ %; 6 Rwm ^q^ KJ %; 6 R]^ s n CJ %; 6 Rh ^^ he• ^ MJ %; 6 RNn ^e e ^n "# $ " % " & ! (* - 0(3 -5 06&, . ()++, ./12 &4 0)36 -
 17. 17. ! bJ %; 6 Rh^ p MD < * 9# > A % c $ = 8 $ ; d 6: u ;" 3 ;( +*96& %* +& * , < ! .$9 bD < * 8 > "8 *< 8 $ = A ; ( ; 8 ?& ? (# 6 ? A $* E & 6 % 4b & ( ?N "L N C 7 = ED < * ; 8 $ = > A 8 A ; &6 " $ 81 ; # $* A & & A ? 9# (< ! 6 ( %& $*( KD > & *O > ? ; A 8 & > , :) *( (# 6 A $*%* +& * ,N "! O O 7 P ED > %$ $= %& (# 6 A $*%* +& * , # (%& = G : # (85 6 ;A $ *! A * 5 & . , ( G # 5 @ <= R/ A * $ =$ KD >c d (# 6 A $*%* +& * ,> $ O +9 % 5 +& * , = !$ *( 1 9:= *(%* ! ; 8 ( 3 ; ; 8 ? " ;(9 9 ( ! < & ( b CD > "6 !9 *8 b * > >:%* +& * ,4 $ DE & *( 5N "M 7 :C Q< > (# 6 A $*%* +& * , A ; " 9: > ,$ A # 8 & (G ? . $ : .*>( 1R 7 ED %* +& * , 1 4 ! ( KD 5 9 & . , nFF *# R/ m o 4 D qb D qF CD 9 ( ! 5b !*( (# 6 A $*%* +& * , MD # (85 > 8 * > = j % ;> 8 Q DE +5 $4 8 bD * 8 * > >:%* +& * ,5 $ DE & *( 4J ; 9 C ; SIT U? = ? SNT "B+ 9 9 SLTED 8( 6 ;A ED 8( %& 4 ; %& (96 ED 8( 9# & A 5 % & *9 $KD & < < %1 6 (%& ** 9 55$ "( "6 ; ACD &< 6 6 ;( " KD 8( +l 1 %& $ KD 8( +l )7 6 9 ( ; c# d 1 <: 9 1* " ; ( ( 9 ( 9:% 5 +& * , $!*(%* CD -9 (# 6 A $*%* +& * ,V > 6 %= +5 1 A ! B * & ;A A (# $*%* +& * , A 61 < 8A& 6 € % 4 E & 9#& "? ; b > ;1 ( ; (; ? $; & ; 9# > A %= $ ; A8; <$ = ;$ 3 & % ) *( 5 "8 6 " 1& +5 ; ! &8* %& @ $ *( * ! R # ; ! A * *5 6 = *( "# $ " % " & ! (* - 0(3 -5 06&, . ()++, ./12 &4 0)36 -
 18. 18. !W ;> 7 ED & . , nFF R/ m o D kpr ^ D qF e ^k r efF k k r ef KD & . ,# %$ $ = : m nFF R/ 8" ) ; A o * Dp pf^D qU m nFF o Di D q em CD & . , nFF qsr e^D R/ m o n^ D q MD & . , nFF R/ m o D qb D qF bD < * %* +& * , & %* +& * , 8 $ = : %; 1 % ;> 8 $ 8 Q [D # ( $ * %* +& * ,$ # (8 # # (8 1 $ 1 A * * ( :: "# $ " % " & ! (* - 0(3 -5 06&, . ()++, ./12 &4 0)36 -
 19. 19. !8 " ;A < 6 6 ; 1DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD u t# F* % 8DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD & (9 .u $ t# )DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ;(: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD * ! 5 H > & O *(J u = + %& %1# # # $; v R& A 8DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ;(: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD * ! 5 H ( "; / . *(J "# A# # $; ( & A 8 > $( *:= +v %& %1# *(< " & ; # & R = > A * $ :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ;(: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD * ! 5 H (8 &6 96 J Q "# A *(< " & ; # & ( * $ = > A : "# $ " % " & ! (* - 0(3 -5 06&, . ()++, ./12 &4 0)36 -
 20. 20. ! "R 7%C " % 7 C EF06G HF5 4 J ,--( I - 6 ; 7% ; 9 > = Z ? @BC 7 A D8 " $ "7 > "8 7 % C EF06G HF5 4 J ,--( I - 68 9:# ! . !$ %& > .$ A 1 1 Le 9: ( 9 $&1 ; A+ (O |ef rfe :> %" & &;) ; & A9 7 ^ e Lfei ^9: : O +> ,t+;( 9 $ 0 ( $ K ( CDE EFEL ; ED *? > 4 * ) 1 B |ef rfe U Le ; ^ e Lfei .$ ^ 1HIJ KD - 9 9: $ |ef rfe U Le ; ^ e Lfei HLJ ^ C # > , R :) *( |ef rfe Le ; ^ e Lfei ^ ; " 9: . $ 9 > 8 *5G HNJ !! 9 ED |ef rfe KD Le CD ^ e Lfei ^M 9N "8 N : 7 <* ; 8 $ = > A *O > & AG ! ( 1 9# >$ > B +& * ,;$ h e 1%* & g %; L p eq 8"&& 6A * . $ 9: > , 91 ( $ :1 $ & *O > A 8 %& $ ! = 6N" N 7 ED < * B $* 8 $ = 1 6 # |ef rfe Le ; ^ eLfei ; ^ 9# > ! $ %> 8 7, 9: ** 8 ? ) * 9 ( $ 4 )8= $A <* 8 $ = +! 9: > , C $ :6 KD >Q- 5 5 3 4 ! *# *( |ef rfe Le ; ^ eLfei 9 # (85 > 8 ^ * > = j % ;> 8 Q DE ; & . ,# %$ $ = ;$ +5 $ 4 8 R/ 8" ) ; & * 8 *# < < %1 4 5 (%& CD > A% 1 B ; ;*( 1 c d ( ; 6 3 9: > , 1 $ :6 *. 4 A EJ |ef rfe "# $ " % " & ! (* - 0(3 -5 06&, . ()++, ./12 &4 0)36 -
 21. 21. ! KJ Le CJ ^ e Lfei ^ MD > 6 %= +5 1 8 *(:> 8 $ ;( ! (9: A !* & A (< * $ $ |ef rfeLe ; ^ e Lfei^ ; E :( c 4 d ( ) * 6: u 4 " 3 t# + ; & u ! ? $ .) bD < * 8 ; > "8 *< + $ *? > * 8 $ = A A ;( *N "L N C 7 = ED < * ; 8 $ = > A 8 9: & ( $ |ef rfe Le ; ^ e Lfei ! ^ ^ e Lfei ^ KD > & *O > ? ; A 8 & > , :) *( A (GN "! O O 7 P ED > A; ; C % ) 6 >;) E ) ;(9 1- " %; 8A ( A A ; > , * $ ( & 6 6 >;) 9# ; ; & > $ , $ A A 71 9: %" |ef rfe 8 : 9 ; A 8; "; 6 & 6 ;% ; ;$* %" A & @ KD > A % 8 $ 1 9: ; (( > $ Le 3 + ; "= + O O ( A O +# $6 +& * , *( *%* )*( 3 ; " 8 < ( CD < * 6 6 8 $ = 1 Q; "+;( ; O +> , 1 9# > A; ; C a M % >$ ( A A ; > %* +%1 , < / J +;(# 5 +> , ; 96 8 ? & : # 5 0 1 8 H A1 *O !A 8 ? * ( > t ^ e Lfei ; b ^ A ; + $ *? > 4 * * 8 ) MD > " 1 # > #A 8* ;( &> > =E 6 & KP ) & KP $ " ! * $ ;N "M 7 :C Q< > " |ef rfe .9: %" & 9 $ 7 Le 9 &1= 5 A #* ( & (85 ; 9: # * $ ^ e Lfei 9 0 +;( %$ $$ = ! 6 < / ; ^ ( t %&) ;*5 * G A1 : O +> ,R 7 ED %* +& * , 1 4 ! ( A L ^ ef ; : A * ! 5 ** * ,R KD 5 9 & . , nFF *# R/ m o 4 D qb D qF CD 9 ( ! 5 [ !*( ! MD # (85 > 8 * > = j % ;> 8 Q DE +5 $4 8 bD * 8 * > >:%* +& * ,5 $ DE & *( 4 "# $ " % " & ! (* - 0(3 -5 06&, . ()++, ./12 &4 0)36 -
 22. 22. !J ; 9 C ; SIT U? = ? SNT "B+ 9 9 SLTED &< 6 ;( 8 $ 1 9: ED 8( %& 4 ; %& !( >$ (96 ED 8( 9# & A 5 % $ & *9 A(G ** 9 55$ "( "6 ; AKD & < < %1 6 (%& KD 8( +l )*( KD 8( +l ) 7CD &< 6 6 ;( " >6 1$ ( 9 ( 6 9 ( ; c # %? 6> ; d1 7 ? CD -) *( >MD & 6 1 # > %A > 8* ;( 6 1 -F $ &V >61 Q • > $ ) =*( >‚W ;> 7 ED & . , nFF R/ m o D kpr ^ D qF e ^k r efF k k r ef KD & . ,# %$ $ = : m nFF R/ 8" ) ; A o * Dp pf^D qU m nFF o Di D q em CD & . , nFF qsr e^D R/ m o n^ D q MD & . , nFF R/ m o D qb D qF bD < * %* +& * , & %* +& * , 8 $ = : %; 1 % ;> 8 $ 8 Q [D # ( * $ %* +& * ,$ # (8 # # (8 1 $ 1 A * * ( :: "# $ " % " & ! (* - 0(3 -5 06&, . ()++, ./12 &4 0)36 -
 23. 23. !8 " ;A < 6 6 ; 1DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD u t# F* % 8DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD & (9 .u $ t# )DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ;(: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD * ! 5 H > & O *(J u = + %& %1# # # $; v R& A 8DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ;(: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD * ! 5 H ( "; / . *(J "# A# # $; ( & A 8 > $( *:= +v %& %1# *(< " & ; # & R = > A * $ :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ;(: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD * ! 5 H (8 &6 96 J Q "# A *(< " & ; # & ( * $ = > A : "# $ " % " & ! (* - 0(3 -5 06&, . ()++, ./12 &4 0)36 -

×