ขั้นตอนแปลงไฟล์ Microsoft Office เป็น Pdf

26,037 views

Published on

ขั้นตอนแปลงไฟล์ Microsoft Office เป็น Pdf

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
26,037
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,241
Actions
Shares
0
Downloads
74
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ขั้นตอนแปลงไฟล์ Microsoft Office เป็น Pdf

 1. 1. การแปลงไฟล์เอกสารจาก Microsoft Office เป็นไฟล์ประเภท PDF โดย สุรินทร์ สุรรัตนากร งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
 2. 2. ก คํานํา เอกสารเล่มนี้ เป็นเอกสารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การแปลงไฟล์เอกสารต่าง ๆ เป็นไฟล์ประเภท PDF ด้วยโปรแกรม PDF Creator ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทําหน้าที่แปลงไฟล์เอกสารที่สร้างด้วยโปรแกรม Word, Excel, PowerPointให้เป็นไฟล์อีกรูปแบบหนึ่งที่มักเรียกกันว่า ไฟล์ PDF เอกสารที่จัดทําขึ้นนี้ จัดทําขึ้นมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วย E – Learning ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะเอกสารที่เป็นความรู้ ใบงาน กิจกรรม แบบทดสอบ และอื่น ๆ เพื่อให้สามารถเปิดดูได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากไฟล์ประเภท PDF มีขนาดเล็ก ทําให้การอัพโหลดหรือดาวน์โหลดไฟล์ประเภทนี้ทําได้ง่าย และไม่ต้องมีโปรแกรมที่สร้างเอกสารในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถเปิดได้ นอกจากนี้ยังสามารถเปิดไฟล์ประเภท PDF ได้จากสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์พกพาที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต อึกทั้งเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจและคุณครูท่านอื่น ๆ ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ และทําเป็นสื่ออย่างง่าย ๆ เพื่อนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนได้มากขึ้น ผู้ จั ด ทํ า หวั ง ว่ า เอกสารเล่ ม นี้ ที่ เ น้ น รู ป ภาพมากกว่ า ข้ อ ความ คงเป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู้ ที่ ส นใจเป็ น อย่ า งดี อย่ า งไรก็ ต ามเอกสารที่ จั ด ทํ า ขึ้ น นี้ อ าจมีบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือมีข้อบกพร่องประการใด ขอความกรุณาท่านได้แจ้งข้อมูลย้อนกลับเพื่อทําการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป สุรินทร์ สุรรัตนากร 3 พฤศจิกายน 2554
 3. 3. สารบัญ หน้าคํานํา ก 1 เกร่นนํา 1 2 การแปลงไฟล์เอกสารเป็น PDF จาก Microsoft Office 2003 1 2.1 การติดตั้งโปรแกรม PDF Creator-1_2_0_setup 1 2.2 ที่หน้าต่าง Setup – PDF Creator 2 3 การแปลงไฟล์ด้วยโปรแกรม PDF Creator 1 3.1 เปิดเอกสารทีสร้างด้วย Microsoft Word 2003 ่ 5 3.2 เลือกที่เก็บ และตั้งชื่อไฟล์ 6 4 การแปลงไฟล์เอกสารเป็นประเภท PDF จาก Word 2007 7 4.1 การติดตั้งและการใช้ Add-in 7 4.2 Download และ Run 9 5 การแปลงไฟล์เอกสาร 2007 ด้วยคําสั่ง บันทึกเป็น 11 5.1 เปิดเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 11 5.2 ใช้คําสั่ง บันทึกเป็น 11อ้างอิงผู้จัดทํารวบรวมเรียบเรียง
 4. 4. 11 เกร่นนํา ไฟล์ PDF เป็นไฟล์เอกสาร เช่นเดียวกับไฟล์ Microsoft Office นั่นแหละครับ ซึ่งประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ อยู่บนหน้าเอกสาร ความแตกต่างของไฟล์ PDF คือผู้อ่านจะไม่สามารถทําการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อความและรูปภาพได้ (แต่ในปัจจุบันสามารถแก้ไขได้แล้วนะครับ โดยใช้โปรแกรมทีมีความสามารถนี้บางตัว) ่ จากคุณสมบัติข้อนี้ ทําให้ไฟล์ PDF ดีกว่าตรงที่ การจัดรูปแบบไม่ผิดเพียน ส่วน ้ไฟล์เอกสารทีสร้างด้วย Microsoft Office นั้นมีการใช้กันหลายเวอร์ชนในปัจจุบัน ความ ่ ั่แตกต่างระหว่างเวอร์ชนทําให้การจัดวางเนื้อหา (ย่อหน้า ตําแหน่ง รูปภาพ กั้นหน้า ั่ขอบกระดาษ ฯลฯ) ทําให้เอกสารมีความผิดเพียนในบางครั้ง เพื่อความแน่นอนในการส่ง ้เอกสาระหว่างกัน ว่าจะได้เอกสารที่มีการจัดวางเนื้อหาถูกต้องแน่นอนจึงส่งในรูปแบบของ PDF2 การแปลงไฟล์เอกสารเป็น PDF จาก Microsoft Office 2003 ในกรณีที่ไฟล์เอกสารถูกสร้างด้วยโปรแกรม Microsoft Office 2003 จะต้องทําการติดตั้งโปรแกรมที่ทาหน้าที่แปลงไฟล์เอกสารดังกล่าว ให้เป็นไฟล์ประเภท PDF ํ 2.1 การติดตั้งโปรแกรม PDF Creator-1_2_0_setup มีขั้นตอนดังนี้ 2.1.1 ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของโปรแกรม 2.1.2 ที่หน้าต่าง Select Setup Language ให้คลิกปุ่ม OK
 5. 5. 22.1.3 ที่หน้าต่าง Setup – PDF Creator2.1.4 กดปุ่ม Next2.1.5 ที่หน้าต่าง Setup – PDF Creator2.1.6 คลิกเลือก I accept the agreement2.1.7 แล้วกดปุ่ม Next
 6. 6. 32.1.8 ที่หน้าต่าง Setup – PDF Creator2.1.9 กดปุ่ม Next ไปเรื่อย ๆ2.1.10 จากนั้นให้คลิกเลือกตามภาพ แล้วกดปุ่ม Next2.1.11 จากนั้นกดปุ่ม Next ต่อไปเรื่อย ๆ2.1.12 รอจนกระทั่งครบ 100% จึงกดปุ่ม Next
 7. 7. 42.1.13 โปรแกรมจะแจ้งการติดตั้งสมบูรณ์ ให้คลิกเอาเครื่องหมายถูกออก2.1.14 สุดท้ายให้กดปุ่ม Finish
 8. 8. 53 การแปลงไฟล์ด้วยโปรแกรม PDF Creator 3.1 เมื่อทําการติดตั้งโปรแกรม PDF Creator เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไป เป็นการแปลงไฟล์เอกสาร Microsoft Word มีขั้นตอนดังนี้ 3.1.1 เปิดเอกสารที่ตองการ คลิกที่เมนู แฟ้ม เลือกคําสั่ง พิมพ์ ้ 3.1.2 ที่หน้าต่าง การพิมพ์ คลิกเลือกเครื่องพิมพ์เป็นแบบ PDF Creator
 9. 9. 63.1.3 จากนั้นกดปุ่ม ตกลง แล้วกดปุ่ม Save3.1.4 จะปรากฏหน้าต่าง Save As ให้เลือกที่เก็บไว้ในที่เดียวกับเอกสาร Word ตั้งชื่อไฟล์ให้ถูกต้อง แล้วกดปุ่ม Save เป็นอันเสร็จสิ้น
 10. 10. 74 การแปลงไฟล์เอกสารเป็น PDF จาก Microsoft Office 2007 ถ้าไฟล์เอกสารถูกสร้างด้วยโปรแกรม Microsoft Office 2007 ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมทีทําหน้าทีแปลงไฟล์เอกสาร แต่จะใช้คุณสมบัติของ Add-in จาก Microsoft ่ ่เพื่อให้ได้คาสั่งหรือฟังก์ชันในการแปลงไฟล์ให้เปประเภท PDF ํ 4.1 การติดตั้งและการใช้ Add-in มีขั้นตอนดังนี้ 4.1.1 เปิดโปรแกรม Microsoft Word 2007 4.1.2 คลิกที่สญลักษณ์ ั 4.1.3 เลือกคําสั่ง บันทึกเป็น 4.1.4 คลิกคําสั่ง ค้นหา Add-in สําหรับรูปแบบแฟ้มอื่น...
 11. 11. 84.1.4.1 ที่หน้าต่าง วิธีใช้ Word ให้คลิก ติดตั้งและใช้ Add-in บันทึกเป็น PDF หรือ XPS จากไมโครซอฟต์4.1.4.2 ต่อไปคลิกที่ หัวข้อที่ 1
 12. 12. 94.1.4.3 หน้าต่างต่อมา ให้คลิกทีปุ่ม Download ่4.1.4.4 จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Run4.1.4.5 รอสักครู่จนกระทั่งครบ 100 %
 13. 13. 104.1.4.6 ต่อไปคลิกปุ่ม Run4.1.4.7 ต่อไปคลิกให้มีเครื่องหมายถูก แล้วคลิกปุ่ม Continue4.1.4.8 จากนั้นกดปุ่ม OK
 14. 14. 11 4.1.4.9 แล้วคลิกที่ปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าต่าง5 การแปลงไฟล์เอกสาร 2007 ด้วยคําสั่ง บันทึกเป็น 5.1 เมื่อทําการติดตั้ง Add-in แล้ว ต่อไปเป็นการแปลงไฟล์ มีขั้นตอนดังนี้ 5.1.1 เปิดโปรแกรม Microsoft Word 2007 5.1.2 คลิกที่ สัญลักษณ์ 5.1.3 เลือกคําสั่ง บันทึกเป็น 5.1.4 คลิก PDF หรือ XPS
 15. 15. 125.1.4.1 ที่หน้าต่าง จัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS เลือกที่เก็บ แล้วตั้ง ชื่อไฟล์ตามต้องการ จากนั้นกดปุ่ม จัดพิมพ์5.1.4.2 สุดท้าย จะได้เอกสารทีถูกแปลงเป็นไฟล์ PDF เรียบร้อย ่
 16. 16. อ้างอิง http://www.com5dow.com/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C-IT/1610-PDF-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=59b4741f0df45a35 http://161.200.184.9/webelarning/elearning/pdf/pdf__.html
 17. 17. ผู้รวบรวมและเรียบเรียง สุรินทร์ สุรรัตนากร ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีการศึกษาและประสบการณ์การทํางาน- 2525 ครู โรงเรียนวัดหนองบัว (ปทุมาภิพัฒน์) จังหวัดจันทบุรี- 2537 นักวิชาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการ อ.นายายอาม จังหวัดจันทบุรี- 2539 ผู้ช่วยศึกษาธิการอําเภอ สํานักงานศึกษาธิการ อ.แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี- 2541 ครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี- 2549 ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี- 2552 ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ- 2553 คณะทํางานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนของ สํานักเทคโนโลยีเพื่อการ เรียนการสอน สพฐ.- 2553 วิทยากรด้านคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี- 2554 วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย ่ ปฏิสัมพันธ์ และเกมการศึกษา ของสํานักเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน ่- 2554 วิทยากร การสร้างเว็บไซต์หน่วยงานด้วย Joomla- 2555 วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย ่ ปฏิสัมพันธ์ และเกมการศึกษา ของสํานักเทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน ่- 2555 เขียน Blog และเว็บ E – Learning ด้วย wordpress- 2555 วิทยากร การใช้ Social Media เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนในฝัน จังหวัดตราด- 2555 วิทยากร การสร้างสืออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร “การสร้าง E-Magazine หรือ ่ Magazine Online” ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี

×