อัตราส่วนและร้อยละ

834 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
834
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อัตราส่วนและร้อยละ

  1. 1. อัตราสวน และรอยละ1. อัตราสวน คือ การเขียนแสดงการเปรียบเทียบของจํานวนสองสิ่ง เชน x ตอ y เขียนแทนดวย x : y หรือ x y2. อัตราสวนที่เทากัน คือ อัตราสวนที่สามารถเขียนแทนกันได วิธการหาอัตราสวนที่เทากัน ี อาจใชวิธีนําจํานวนเต็มมาคูณหรือหารทั้งเศษและสวนก็ได เชน (1) x = 2x = 5x = x ÷ 5 y 2y 5y y ÷ 5 (2) 1 = 1 × 2 = 1 × 3 = 1 × 4 2 2×2 2×3 2×4 1 = 2 = 3 = 4 2 4 6 8 (3) 100 = 100 ÷ 2 = 100 ÷ 4 = 100 ÷ 20 120 120 ÷ 2 120 ÷ 4 120 ÷ 20 = 50 = 25 = 5 60 30 6 “ การหารทั้งเศษและสวน คือการทําเศษสวนใหเปนเศษสวนอยางต่ํา ”3. วิธีการตรวจสอบอัตราสวนที่เทากัน (1) ทําใหสวนเทากันแลวดูที่เศษวาเทากันหรือไม (2) การคูณไขว เชน (1) ใชหลักการคูณ 3 : 5 = 3 = 3 × 2 หรือ 3 = 6 5 5× 2 5 10 (2) ใชหลักการหาร 15 : 10 = 15 = 15 ÷ 5 หรือ 15 = 3 10 10 ÷ 5 10 2 (3) การคูณไขว ถา a = c แลว a × d = b × c b d 6 = 14 เพราะ 6 × 21 = 14 × 9 9 214. สัดสวน คือ ประโยคที่แสดงการเทากันของอัตราสวนสองอัตราสวน เชน 2 : 3 = 6 : 9 หรือ 2 = 6 3 9
  2. 2. 5. รอยละ (1) รอยละ หรือเปอรเซ็นต (%) คือ การเปรียบเทียบปริมาณใด ๆ กับ 100 (ตอ 100) เชน 2% = 2 หรือ 0.02 100 75% = 75 หรือ 0.75 100 (2) สูตรการหารอยละ ถา a คือ จํานวนที่จะเปรียบเทียบ b คือ จํานวนทั้งหมด จะได a = % b 1006. กําไร - ขาดทุน (1) กําไร = ราคาขาย – ตนทุน (2) ขายขาดทุน 5% หมายความวา ราคาทุน 100 บาท ราคาขาย 95 บาท (3) ขายไดกําไร 5% หมายความวา ราคาทุน 100 บาท ราคาขาย 105 บาท % กําไร = กําไร × 100 ตนทุน7. ดอกเบี้ย (1) ดอกเบี้ย = เงินทั้งหมด – เงินตนที่ฝาก (2) เงินทั้งหมด = เงินตน + ดอกเบี้ย การคิดดอกเบียคงที่ ้ (1) ดอกเบี้ย = เงินตน × จํานวนปทฝาก × อัตราดอกเบี้ย ่ี 100 หรือ ด = ต× ป× อ100 การคิดดอกเบียทบตน ้ เงินรวม = เงินตน (1 + อัตราดอกเบี้ยตอปหรือตองวด) จํานวนปหรือจํานวนงวด (3) หากดอกเบี้ยไมคงที่ ตองแยกคิดแตละปหรือแตละงวด

×