ตัวอย่างการแนะนำหนังสืออ้างอิง

5,649 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,649
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,286
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตัวอย่างการแนะนำหนังสืออ้างอิง

  1. 1. หนังสืออ้ างอิง โดย นางสาวนันทิกานต์ จันทบูรณ์ ID : 5580102112 ค.5502 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  2. 2. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 • - เป็ นหนังพจนานุกรมมาตรฐาน ของไทยโดยเรี ยงจาก ก-ฮ • - เป็ นเครื่ องมือในการค้ นคว้ าหา ความหมายของคา • - ให้ ความหมายชนิดของคา หลักฐาน ที่มาของคา • - อธิบายความหมายของคา
  3. 3. สารานุกรมประวัติศาสตร์ โลก • - ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องราว ประวัติศาสตร์ โลก เหตุการณ์ ต่าง ๆไว้ อย่างเป็ นระบบ • - ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัตของ ิ บุคคลที่สาคัญของโลก • - เรี ยงลาดับประวัตศาสตร์ โลก ิ โดยเรี ยงหัวข้ อตามลาดับ A-Z
  4. 4. สมุดสถิติรายปี ประเทศไทย • - ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการรวบข้ อมูล และสถิติเกี่ยวกับประเทศไทยทุก ด้ าน • - สานักงานสถิติแห่งชาติ สานัก นายกรัฐมนตรี ,2549-ปั จจุบน ั
  5. 5. ปี การศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2550-2551 • - นาเสนอข้ อมูลการศึกษา • - จานวนปี การศึกษาเฉลี่ย ของประชากรไทย • - เป็ นตัวชี ้วัดแสดงถึงการ ดาเนินงานด้ านการศึกษา
  6. 6. นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย • - ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับนาม พระมหากษัตริย์ไทยทังใน ้ อดีตจนถึงปั จจุบน ตังแต่ ั ้ สมัยสุโขทัย อยุธยา กรุง ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ จานวน 52 พระองค์ และที่ ไม่ได้ จดลาดับราชการอีก 2 ั พระองค์
  7. 7. หนังสือแผนที่ประกอบอักรานุกรมภูมิศาสตร์ ไทย • - ได้ รวบรวมแผนที่แสดง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ โดยการ แสดงแผนที่เป็ นเรื่ อง ๆ อาทิเช่น ระบบทิวเขาและแม่น ้าที่สาคัญ, แสดงชื่อเกาะในน่านน ้าไทย, ความหนาแน่นของประชากรใน ปี 2503, ทางหลวงแผ่นดินสาย ประธาน
  8. 8. บรรณานุกรมเรื่ องพระบรมราชจักรี วงศ์ • - ประมวลข้ อมูลสิ่งพิมพ์ทง้ั หนังสือและวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับพระบรมราชวงศ์จกรี ั
  9. 9. ดรรชนีวารสารไทย 2535 • - เป็ นข้ อมูลในการศึกษา ค้ นคว้ าสารสนเทศจาก วารสารวิชาการสาขา สังคมศาสตร์ และสาขาที่ เกี่ยวข้ อง • - รวบรวมรายชื่อวารสาร, วารสารทางวิชาการ • - ได้ เรี ยงหัวข้ อตามลาดับ ตัวอักษร(เรี ยงตามชื่อผู้แต่ง)

×