ตัวอย่างการแนะนำหนังสืออ้างอิง1

2,625 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,625
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,256
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตัวอย่างการแนะนำหนังสืออ้างอิง1

 1. 1. รวมข้อมูลที่สาคัญของสัตว์และพืชใน เมืองไทย ด้วยเนื้อหาที่ละเอียดจากใน เล่ม ทั้งชื่อ ชื่อ สามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ลักษณะทัว ไป และถิ่น ่ กาเนิด นาเสนอพร้อมภาพประกอบสี่ สีสวยงามชัดจน เรี ยบเรี ยง ไว้เป็ นหมวดหมู่ ง่ายสาหรับค้นหาทาความ เข้าใจ
 2. 2. หนังสื อสารานุกรมเล่มนี้ ได้บนทึก ั เรื่ องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประวัติบุคคล และ เหตุการณ์ต่างๆไว้อย่างเป็ นระบบ โดยเรี ยงหัวข้อ ตามลาดับตัวอักษร A-Z และยังมีหวข้อเกี่ยวกับ ั วรรณกรรมสงคราม สมรภูมิรบและสนธิสัญญา ฉบับต่างๆ อีกด้วย.
 3. 3. หนังสื อเล่มนี้ น่าจะเป็ นหนังสื อที่ท่านกาลังตาม หาอยู่ เทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ในการบริ หารจัดการคนและ องค์กร เขียนขึ้นจากเหตุการณ์จริ งและจากประสบการณ์ ่ เพื่อตอบคาถามคาใจของใครหลายๆคนที่ผานเข้ามาใน ชีวต หนังสื อเล่มนี้ จะช่วยจุดประกายความคิด และการ ิ เปลี่ยนแปลงอันยิงใหญ่ให้แก่ท่าน องค์กรประเทศ ่ หรื อไม่แน่อาจจะ...... กับโลก ก็ได้
 4. 4. นาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความรู ้ทวไป ั่ ของสื่ อสิ่ งพิมพ์ ประวัติศาสตร์ สื่อสิ่ งพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์ ซึ่ งเป็ นศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง กับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งข้อมูล แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
 5. 5. หนังสื อเรื่ อง “รอยเวลา เส้นทาง ประวัติศาสตร์สุขภาพ” เป็ นเรื่ องราวความเป็ นมา ของสาธารณสุ ขไทย ใช้วิธีเรี ยบเรี ยงตามลาดับ เวลา หรื อ กาลานุกรม แต่ดวยเนื้อหา และ ้ เรื่ องราวมีมากจึงบันทึกไว้เพียงสังเขป สั้น กระชับ แต่ประกอบด้วยรู ปภาพหายากเป็ น จานวนมาก ทาให้หนังสื อเรื่ องนี้ เป็ น สมุดภาพ ประวัติศาสตร์สาธารณสุ ขไทยโดยสังเขป
 6. 6. หนังสือเล่มนี ้ทาให้ เราทราบว่า ฟอสซิลที่เรามีอยูนนเป็ นตัวอะไร อยูในกลุม ่ ั้ ่ ่ ไหน แนะนาแนวทางในการสะสม การเก็บ รักษา และความรู้ทวไปเกี่ยวกับฟอสซิล ั่
 7. 7. เป็ นหนังสื อที่ให้ขอมูลลักษณะของพื้นผิว ้ โลก ใช้มาตราส่ วนย่อให้เล็กลงตามความต้องการ แผนที่ อาจเป็ นแผ่น หรื อเป็ นเล่มก็ได้ แต่ลกษณะเน้น ั ของแผนที่จะไม่มีคาอธิ บายเป็ นตัวอักษรมากนัก ส่ วน ใหญ่จะใช้สัญลักษณ์ต่างๆ แทนคาอธิ บาย เช่น ใช้สี แทนความหนาแน่นของป่ าไม้ หรื อ ความลึกของ ทะเล
 8. 8. พระปรี ชาสามารถด้านการศึกษา ภาษาจีน การประพันธ์ภาพจิตรกรรมและ ภาพวาดการ์ ตูนฝี พระหัตถ์ (ฉบับปรับปรุ ง ใหม่)
 9. 9. หนังสื อเล่ มนีจัดทาขึนเพือเป็ นคู่มอในการค้ นคว้ า ้ ้ ่ ื สารสนเทศจากวารสารวิชาการสาขาสั งคมศาสตร์ และสาขาที่ เกียวข้ อง ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ ระหว่ างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2535 ่ จานวน 167 รายชื่อ เป็ นเล่มที่ 27 ของโครงการจัดทาดรรชนีวารสาร ไทย โดยเล่มแรกได้ มีการจัดทามาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2503 และจัดทา เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2539 แต่ ไม่ ได้ จัดทาทุกปี ปี ใดมีข้อมูลนัอย ก็ทา รวมเล่ม เช่ น เล่มปี 2503 - 2506, เล่มปี 2507, เล่มปี 2510 - 2512 ปัจจุบันมีการให้ บริการสื บค้ นจากฐานข้ อมูลระบบ ออนไลน์ แก่ ผ้ ูใช้ ภายในสานักและสถาบัน และคาดว่ าต่ อไปจะมีการขายลิบสิ ทธิ์ให้ หน่ วยงานภายนอกได้ ใช้ บริการด้ วย

×