ใบงานที่ 1 เรื่องคำนาม

19,457 views

Published on

ใบงานเรื่องคำนาม ม.1 ท21101 เทอม 1

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
19,457
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
153
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงานที่ 1 เรื่องคำนาม

  1. 1. ใบความรู้เรื่อง รายวิชาภาษาไทยม .1 รหัส ท21101 ผู้สอนนางสาวศิริขวัญ บัวทอง***************************************************************************************************************** คานามคานาม คือคำที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของต่ำง ๆ ทังมีตัวตนและไม่มีตวตนก็ได้ เช่น เวลำ จิตใจ ้ ัอำนำจ มี ๕ ชนิด คือ ๑. สามานยนาม คือ นำมทัวไป เช่น โต๊ะ เรือ ช้ำง รถ ่ ๒. วิสามานยนาม คือ นำมเฉพำะ เช่น เรือสุพรรณหงส์ โรงเรียนเม็งรำยมหำรำชวิทยำคม ๓. ลักษณนาม คือ นำมที่ทำหน้ำที่ประกอบนำมอืน เพือบอก รูปร่ำง ลักษณะ ขนำด ่ ่ประมำณของนำมนันให้ชัดเจนยิ่งขึน เช่น ปี่๑ เลำ ดนตรีหนึงวง ปำกกำด้ำมนั้น ดินสอนแท่งนี้ ้ ้ ่ของใคร ช้ำงป่ำชอบอยู่รวมกันเป็นโขลง ๔. สมุหนาม คือ คำนำมบอกหมำวดหมู่ของนำมข้ำงหลัง เช่น ฝูง คณะ พรรค องค์กรหน่วย กลุ่ม เช่น กองทหำร ฝูงนกพำกันออกหำกิน พรรคร่วมรัฐบำล คณะครูโรงเรียนเม็งรำยมหำรำชวิทยำคม กองลูกเสือจังหวัดเชียงรำย ๕. อาการนาม คือ นำมบอกกำรหรือควำมเป็นอยู่ จะมีคำว่ำ “กำร” หรือ “ควำม”นำหน้ำคำกริยำ เช่น กำรกิน กำรนั่ง ควำมดี ควำมชอบ ควำมฝัน
  2. 2. ใบงาน เรื่องคานามแบบทดสอบเรื่องคำนำมตอนที่ ๑คำชี้แจง จงเลือกคำนำมทีปรำกฏในบทประพันธ์ที่กำหนดให้นี้ แล้วนำมำเขียนในช่องว่ำง ่ด้ำนหลังของคำประพันธ์แต่ละบรรทัด ขอเชิญเด็กไทย คำนำมคือ.................. นึกถึงต้นไม้ ในด้ำนคุณค่ำ คำนำมคือ.................... ปลูกเพื่อประดับ ตกแต่งเคหำ คำนำมคือ..................... กันแสงสุริยำ ด้วยเงำร่มเย็น คำนำมคือ......... อันควำมคิดวิทยำเหมือนอำวุธ คำนำมคือ.................... ประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝัก คำนำมคือ....................... สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก คำนำมคือ........................... จึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัย คำนำมคือ.............................ตอนที่ ๒คำชี้แจง จงเติมคำนำมลงในช่องว่ำงของสำนวนไทยต่อไปนี้ ๑. วัวพัน..................ฟักพันร้ำน ๒. ฝนสั่งฟ้ำ ............... สั่งน้ำ ๓. เอำหูไป ....... เอำ ...........ไปไร่ ๔. เรือล่มใน.............. ทองจะไปไหน ๕. น้ำพึ่งเรือ ............... พึ่งป่ำ ๖. ถี่ลอดตำ ............. ห่ำงลอดตำเล็น ๗. มือไม่พำย เอำ............รำน้ำ ๘. แกว่งเท้ำหำ ................. ๙. รู้ไว้ใช่ว่ำ ใส่..............แบกหำม ๑๐. ขี่ ........... จับ ................ตอนที่ ๓ จงเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมำย  ลงในกระดำษคำตอบ๑. คำ "ขัน" ในข้อใดเป็นคำนำม ก. ไก่ขันตอนเช้ำ ข. ขันเชือกให้แน่น ค. เขำทำงำนอย่ำงแข็งขัน ง. หยิบขันตักน้ำมำล้ำงหน้ำ๒. "เสื่อม้วนนี้มีหลำยผืน" ข้อควำมนี้มีคำนำมกี่ชนิด ก. ๒ ชนิด ข. ๓ ชนิด ค. ๓ ชนิด ง. ๔ ชนิด
  3. 3. ๓. "กล้วยเป็นเด็กที่สมองดีจึงเรียนหนังสือเก่งกว่ำเพื่อนรุ่นรำวครำวเดียวกัน " ข้อควำมนี้มีคำสำมำยนำมกี่คำ ก. ๒ คำ ข. ๓ คำ ค. ๔ คำ ง. ๕ คำ๔. "รัฐบำลส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอย่ำงกว้ำงขวำง" มีคำนำมกี่คำ ก. ๒ คำ ข. ๓ คำ ค. ๓ คำ ง. ๔ คำ๕. ข้อใดมีสมุหนำม ก. ดอกไม้ช่อนี้สวยเหลือเกิน ข. เขำมอบดอกไม้ให้เธอหนึ่งช่อ ค. ช่อดอกไม้นี้เป็นของเธอ ง. เขำสั่งดอกไม้ ๑ ช่อ๖. "ครูคือแม่พิมพ์ของชำติ" แม่พิมพ์ เป็นคำนำมชนิดใด ก. สำมำนยนำม ข. วิสำมำนยนำม ค. ลักษณนำม ง. อำกำรนำม๗. ข้อใดไม่มีอำกำรนำม ก. ควำมคิดของคนเรำมีหลำยลักษณะ ข. ควำมตำยเป็นเรื่องธรรมดำของชีวิต ค. ควำมใดที่ไม่ดีไม่งำมก็ไม่ต้องเจรจำ ง. ในยำมเย็น คนไกลบ้ำนมักเกิดควำมอ้ำงว้ำง๘. "ขัน" ในข้อใด ที่ทำหน้ำที่เป็นกรรมของประโยค ก. ปุ้ย ชอบดูเจ้ำหญิงขันทอง ข. เป้ง ขัดขันช่วยคุณแม่ ค. ปำ ขันชะเนำะอย่ำงชำนำญ ง. ปุ๋ยมักคุยเรื่องชวนขันอยูเสมอ ่๙. คำนำมในข้อใดใช้ลักษณะนำมซ้ำชื่อ ก. ขลุ่ย ข. ตู้เย็น ค. รถยนต์ ง. คะแนน๑๐. ข้อใดไม่มีคำนำมที่ทำหน้ำที่เป็นส่วนเติมเต็ม ก. คุณพ่อเป็นตำรวจ ข. เขำเหมือนพี่ชำยมำก ค. คะแนนของเรำเท่ำกัน ง. เสื้อตัวนี้คล้ำยเสื้อของฉัน

×