Cas 11 1

969 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
969
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cas 11 1

 1. 1. กิจกรรมสร้ างสรรค์ ประโยชน์ ( CAS : Creativity Action Service ) ชือกิจกรรมโครงการ “จิตอาสาสู่การพัฒนาทียังยืน”( Project – Volunatary mind for stead development ) โดย 1. นางสาวณัฏฐา วิวชรโกเศศ ั ( เลขที 27 ) 2. นางสาวณัฐพร จําเรื อน ( เลขที 28 ) 3. นางสาวจิตราภรณ์ โสตถิกล ุ ( เลขที 35 ) 4. นางสาวอภิมนตา อินเต็ง ั ( เลขที 40 ) 5. นางสาวนัฐตราภรณ์ สิ ทธิ ( เลขที 44 ) ครู ทปรึกษา ี คุณครู ผดุงสิ งห์ ปงหาญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา สํ านักงานมัธยมศึกษาเขตพืนที 36 พะเยา- เชียงราย
 2. 2. สรุปการดําเนินโครงการตามวิธีการแบบวงจรCAS (Creativity Action Service)
 3. 3. ขันที 1 การวางแผน ( Plan )1. การเลือก/สํ ารวจโครงการทีทํา1. นางสาวณัฏฐา วิวชรโกเศศ เลือกทําโครงการ ทําความสะอาดบริ เวณโรงอาหารเก่า ั2. นางสาวณัฐพร จําเรื อน เลือกทําโครงการ ทําความสะอาดบริ เวณโรงอาหารใหม่3. นางสาวจิตราภรณ์ โสตถิกล เลือกทําโครงการ ทําความสะอาดวัด ุ4. นางสาวอภิมนตา อินเต็ง ั เลือกทําโครงการ ถูพ<นใต้ถุนอาคาร 5 ื5. นาวสาวนัฐตราภรณ์ สิ ทธิ เลือกทําโครงการ ทําความสะอาดอาคารศูนย์กีฬา2. ระบุสาเหตุ/โครงการทีทํา โครงการทีเลือกทําคือ โครงการทําความสะอาดบริ เวณโรงอาหารเก่า,โรงอาหารใหม่,อาคารศูนย์กีฬาโรงเรี ยนพะเยาพิทยาคม และ วัดศรี อุโมงค์คา ทีทุกๆคนในกลุ่มอยากทําเป็ นเพราะเป็ นโครงการจิต ํอาสาทีได้ช่วยเหลือในด้านความสะอาด หากทีใดสะอาดจะทําให้น่าอยูและน่าเทียว จากโครงการทําความ ่สะอาดโรงอาหารเก่า โรงอาหารใหม่และอาคารศูนย์กีฬา โรงเรี ยนพะเยาพิทยาคมน่าอยู่ น่าใช้มากขึ<น จากโครงการทําความสะอาดวัดคือวัดเป็ นสถานทีสักการบูชาของบุคคลทัวไปและมีบุคคลทัวไปมาท่องเทียวเป็ นจํานวนมาก จึงต้องช่วยกันทําความสะอาดเพือจะทําให้วดมีความสะอาดและน่ามองยิงขึ<น ั3. การกําหนดเป้ าหมาย/แนวทางทีต้ องทํา กําหนดแนวทางการทําความสะอาดของคนในกลุ่มว่าต้องทําความสะอาดวัดอย่างไรเพือให้วดมี ัความสะอาดมากขึ<นสําหรับไว้เป็ นทีสักการบูชาของบุคคลทัวไป และ ถ้าเป็ นสถานทีภายในโรงเรี ยนควรจะทําอย่างไรเพือให้มีความสะอาดเรี ยบร้อย น่าอยู่ น่าใช้มากขึ<น
 4. 4. 4. การเขียนแผนการดําเนินงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ ้ 1. ระดมความคิด สมาชิกทุกคนในกลุ่ม 2. เลือกโครงการทีจะทํา สมาชิกทุกคนในกลุ่ม 3. วางแผนแบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่ม นางสาวจิตราภรณ์ โสตถิกุล 4. วิธีการทํา นาวสาวณัฏฐา วิวชรโกเศศ ั - จัดเตรี ยมอุปกรณ์ นางสาวอภิมนตา อินเต็ง ั - ทําการปฏิบติ ั นางสาวนัฐตราภรณ์ สิ ทธิ - บันทึก นางสาวณัฐพร จําเรื อน - ลงมือทําความสะอาด สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
 5. 5. ขันที 2 การลงมือปฏิบติ ( Do ) ั1. การดําเนินงานตังแต่ ต้นจนจบอุปกรณ์1. ไม้กวาด2. ไม้ถูพ<ืน3. ทีตักผง4. ถุงดํา5. ผ้าขี<ริ<ววิธีทา ํจากทีกลุ่มได้แบ่งการทํางาน 4 อย่างจึงต้องนัดวันและเวลาให้ตรงกันโดยดําเนินโครงการตามแผนทีได้วางไว้ในวันและเวลานั<น โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มได้ร่วมปฏิบติโครงการร่ วมกัน ั2. การปรับเปลียนแผนขณะทํางาน มีความผิดพลาดสําหรับสมาชิกในกลุ่มบางคน คือ ไม่สามารถมาได้ในวันและเวลาทีได้วางไว้ จึงต้องดําเนินโครงการตามสมาชิกเท่าทีมีในขณะนั<น โดยสมาชิกทีขาดไปจะดําเนินโครงการตามมาภายหลัง
 6. 6. ขันที 3 การตรวจสอบ ( Check )1. การประเมินผลระหว่ างการทํางานและหลังการทํางานเสร็จสิน หลังจากทีได้ดาเนินโครงการตามทีวางแผนไว้โดยทําความสะอาดโรงอาหารเก่า,โรงอาหาร ํใหม่,อาคารศูนย์กีฬาโรงเรี ยนพะเยาพิทยาคม และ วัดศรี อุโมงค์คา สามารถผลทีได้คือ ในตอนแรกที ํดําเนินงานประสบความสําเร็ จดี ดําเนินงานผ่านไปได้โดยปกติ แต่ต่อมาประสบปั ญหาคือสมาชิกในกลุ่มมีเวลาไม่ตรงกัน ไม่สามารถมาได้ แต่กสามารถแก้ไขปั ญหาลุล่วงได้ดวยดี ทุกคนช่วยกันทําความสะอาด ็ ้จนมีผลทีน่าพึงพอใจอย่างมาก เมือทางกลุ่มได้ปฏิบติงานจนสําเร็ จลุล่วง ทุกคนได้บอกเป็ นเสี ยงเดียวกันว่ารู ้สึกสุ ขใจ และดี ัใจทีได้ทาความดี เป็ นจิตอาสา ถึงแม้จะเหนือยหรื อลําบาก ทุกคนก็มีความสุ ขกับการได้ทาความดี และยัง ํ ํช่วยให้เห็นถึงความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่มอีกด้วย
 7. 7. 2. การบันทึกผลการทํางานทุกช่ วงเวลา วัน/เดือน/ปี ผูรับผิดชอบ ้ 14/06/54 ประชุมวางแผนการทํางาน เลือกสถานทีทําโครงการจิตอาสา 15/06/54 ทําความสะอาดบริ เวณโรงอาหารเก่า 21/06/54 วางแผนวันและเวลาในการทํากิจกรรมครั<งต่อไป 28/06/54 ศึกษาการทํากิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์จากครู ผสอน ู้ 03/08/54 ทําความสะอาดบริ เวณโรงอาหารใหม่ 10/08/54 ทําความสะอาดอาคารศูนย์กีฬา 13/08/54 ทําความสะอาดวัดศรี อุโมงค์คา ํ 16/08/54 บันทึกผลจากการทําความสะอาด 20/08/54 จัดทํารู ปเล่มโครงงาน
 8. 8. 3. เปรียบเทียบผลทีได้ จากการปฏิบัตจริงและแผนทีวางไว้ ิ จากทีสมาชิกกลุ่มทุกคนได้วางแผนจะทําความสะอาดร่ วมกัน แต่เมือปฏิบติจริ ง ัแล้วไม่สามารถทําความสะอาดกันได้ครบ สาเหตุเนืองมาจาก สมาชิกในกลุ่มมีเวลาไม่ตรงกัน แต่ทุกคนก็ได้แก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างให้ลุล่วงไปได้ดวยดี และจากการดําเนิ น ้กิจกรรมต่างๆ ทําให้สมาชิกทุกๆคนในกลุ่มได้รับรู ้ถึงมิตรภาพและความสามัคคีซึงกันและกัน และทุกคนต่างก็สุขใจทีได้ทาความดี เป็ นจิตสาธารณะอีกด้วย ํ
 9. 9. ขันที 4 การปรับปรุ งงาน/ดําเนินการให้ เหมาะสม ( Act )1. การนําผลการตรวจสอบ/ประเมินงานมาปรับปรุ ง หลังจากทีได้ทาความสะอาดบริ เวณโรงอาหารเก่า,โรงอาหารใหม่,อาคารศูนย์กีฬาโรงเรี ยน ํพะเยาพิทยาคม และ วัดศรี อุโมงค์คาแล้ว สมาชิกในกลุ่มได้ไปตรวจสอบสถานทีหลังจากทําความ ํสะอาดแล้ว พบว่ามีความสกปรกเช่นเคย เพราะผูคนทีมาไม่ช่วยกันรักษาความสะอาด แต่บริ เวณวัดศรี ้อุโมงค์คามีความสะอาดอยูในระดับน่าพึงพอใจ เพราะมีสามเณรทีคอยทําความสะอาดบริ เวณโบสถ์อยู่ ํ ่เป็ นประจําทุกวัน และผูคนต่างก็ไม่กล้าทิ<งขยะบริ เวณวัดกันด้วย ้ สมาชิกในกลุ่มจึงได้คิดหาแนวทางแก้ไขเรื องทีเกิดขึ<นคือเนืองจากบริ เวณทีจะมีความสกปรกตลอดนั<นเป็ นบริ เวณในโรงเรี ยน ถึงแม้จะมีแม่บานมาทําความ ้ ็ัสะอาดตลอดแต่กยงไม่ทวถึง เพราะจํานวนนักเรี ยนทีทิ<งขยะมีจานวนมากกว่ามาก ดังนั<นสมาชิกทุกคน ั ํจึงได้สรุ ปออกมาว่า1. ควรปลูกฝังจิตสํานึกให้นกเรี ยนทุกคนเกียวกับการรักษาความสะอาดทั<งในและนอกโรงเรี ยน ั2. ควรจะมีเวรประจําวันทําความสะอาดทุกวัน3. ควรมีการตั<งกฎระเบียบทีเคร่ งครัดต่อความสะอาดของโรงเรี ยน
 10. 10. CASหน่ วยการเรียนรู้ ท1 การเริมต้ นโครงการ (2 ชม.) ีหน่ วยการเรียนรู้ ท2 การเลือกและวิเคราะห์ (2 ชม.) ีหน่ วยการเรียนรู้ ท3 การเขียนเค้ าโครงโครงงานและแผนปฏิบติงาน (2 ชม.) ี ัหน่ วยการเรียนรู้ ท4 การปฏิบตตามแผนและตรวจสอบความก้ าวหน้ า (8 ชม.) ี ั ิหน่ วยการเรียนรู้ ท5 แนวทางการเขียนรายงานและการเขียนรายงาน (2 ชม.) ี หน่ วยการเรียนรู้ ท6 การนําเสนอผลงานและวิจารณ์ (4 ชม.) ี
 11. 11. 2. ปัญหาทีพบ1. ความคิดเห็นของสมาชิกไม่ตรงกัน2. มีเวลาว่างไม่ตรงกัน3. เขียนรายงานผิดพลาด3. การสรุ ปผลดําเนินงานและเผยแพร่ ผลงาน จากทีสมาชิกกลุ่มทุกคนได้วางแผนจะทําความสะอาดร่ วมกัน แต่เมือปฏิบติจริ งัแล้วไม่สามารถทําความสะอาดกันได้ครบ สาเหตุเนืองมาจาก สมาชิกในกลุ่มมีเวลาไม่ตรงกัน แต่ทุกคนก็ได้แก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างได้ และจากการดําเนิ นกิจกรรมต่างๆตามโครงการจิตอาสานี<ประสบความสําเร็ จ 90% ซึ งเป็ นปั จจัยทีทําให้โครงการนี< สาเร็ จ ํลุล่วงไปด้วยดี เกิดจากสมาชิกทุกๆคนในกลุ่มมีมิตรภาพและความสามัคคีซึงกันและกันอย่างดี
 12. 12. โครงการจิตอาสา
 13. 13. 1. หลักการและเหตุผล จิตอาสา จิตทีพร้อมจะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพือสาธารณประโยชน์ เป็ นจิตทีไม่นิงดูดายเมือพบเห็นปั ญหาหรื อความทุกข์ยากเกิดขึ<นกับผูคน เป็ นจิตทีมีความสุ ขเมือได้ทาความดีและเห็นนํ<าตา ้ ํเปลียนเป็ นรอยยิมเป็ นจิตทีเปี ยมด้วย “บุญ” คือความสงบเย็นและพลังแห่งความดี < ั ่ ู้ ั ็ ้ แต่เนืองจากปั จจุบนสังคมอยูในยุคเร่ งรี บ ทําให้ผคนเห็นแก่ตวกันมากขึ<น โลกนี<กหาผูทีมีจิตอาสาได้นอยมาก กลุ่มของดิฉนจึงต้องการเป็ นตัวแทนจิตอาสาเพือกระทําความดีโดยการทําความสะอาดสถานที ้ ัต่างๆ เพือเป็ นต้นแบบของผูทีต้องการกระทําความดีต่อไป ้2. วัตถุประสงค์ นอกจากจะเป็ นจิตอาสาแล้ว ยังเป็ นการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ โดยสถานทีทีได้ทากิจกรรม ํกันนั<นต่างเป็ นสถานทีทุกประชาชนทุกคนใช้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่วาจะเป็ นโรงอาหาร อาคารศูนย์กีฬา ํ ่และวัด และนอกจากจะเป็ นการทําความดีแล้วยังเป็ นการสร้างความสามัคคีกนภายในกลุ่มอีกด้วย ั3. เป้ าหมาย ทําให้บริ เวณโรงอาหารเก่า,โรงอาหารใหม่,อาคารศูนย์กีฬา และวัด มีความสะอาด น่าดู และเป็ นระเบียบยิงขึ<น4. ระยะเวลา ระยะเวลาการทําโครงการจิตอาสาประมาณ 3 เดือนคือ ตั<งแต่เดือนมิถุนายม-เดือนสิ งหาคม2554
 14. 14. 5. สถานที 1. โรงอาหารเก่า โรงเรี ยนพะเยาพิทยาคม 2. โรงอาหารใหม่ โรงเรี ยนพะเยาพิทยาคม 3. อาคารศูนย์กีฬา โรงเรี ยนพะเยาพิทยาคม 4. วัดศรี อุโมงค์คา ํ6. งบประมาณ -7. วิธีการทํางานทางกลุ่มได้ออกแบบวันและเวลาการทํางานคือ 1. การทําความสะอาดในบริ เวณโรงเรี ยนจะทําในวันพุธ 2. ทุกๆวันอังคารจะมีการปรึ กษาคุณครู ทีปรึ กษาโครงงาน 3. การทําความสะอาดนอกโรงเรี ยนจะทําในวันเสาร์หรื ออาทิตย์8. วิธีการดําเนินงานและประเมินผลจะดําเนินงานตามทีวางแผนไว้ขางต้น้ประเมินผลงานก่อนและหลังการทําความสะอาดสถานทีต่างๆ
 15. 15. 9. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ ทางกลุ่มคาดหวังว่าการทําความสะอาดครั<งนี<จะเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุมชนและสังคม เพือให้มีความสะอาด ความเป็ นระเบียบมากขึ<น ซึ งจากการทําการกิจกรรมก็คาดหวังว่าจะได้รับความเป็ นมิตรภาพทีดีของเพือนในกลุ่ม และ เห็นถึงความสามัคคีของทุกๆคน และเพือให้ผทีมี ู้ความเห็นแก่ตวได้ตระหนักถึงการทําคุณประโยชน์ให้แก่สงคมด้วย ั ั10. ผู้รับผิดชอบโครงการ1. นางสาวณัฏฐา วิวชรโกเศศ ั2. นางสาวณัฐพร จําเรื อน3. นางสาวจิตราภรณ์ โสตถิกุล4. นางสาวอภิมนตา อินเต็ง ั5. นางสาวนัฐตราภรณ์ สิ ทธิ11. ครู ทปรึกษาโครงการ ีคุณครู ผดุงสิ งห์ ปงหาญ

×