Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ข้อสอบแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ ประจำปี 2557 รอบที่ 1

ข้อสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ สพฐ ปี 2557 รอบที่ 1

  • Login to see the comments

ข้อสอบแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ ประจำปี 2557 รอบที่ 1

  1. 1. 1บ้านเลขที่ 70 ซอยข้างอาเภอ ซอย1 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 084-1284087 www.krusawed.wordpress.com ครูเสวตร ข้อสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2557 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  ส่วนที่ 1 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทย ตอนที่ 1 : ข้อที่ 1 – 10 แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน รวม 30 คะแนน 1) 0 3 2013 2 1   มีค่าเท่าใด ก. 2014 ข. 2015 ค. 2016 ง. 2010 จ. 2011 2) ค่าสัมบูรณ์ของจานวนในข้อใดมีค่ามากที่สุด ก.  ข. 7 ค. 3.1 ง. 2 จ. 23 8 3) จานวนในข้อใด หารด้วย 6 ลงตัว ก. 332 ข. 363 ค. 494 ง. 522 จ. 586 4) จากรูป ด้าน AD ขนานกับด้าน BC ถ้าจุด P ซึ่งอยู่บนด้าน CD เลื่อนจาก C ไป D แล้วพื้นที่ ABP จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ก. เพิ่มขึ้น ข. ลดลง ค. เพิ่มขึ้นแล้วลดลง ง. ลดลงแล้วเพิ่มขึ้น จ. ไม่เปลี่ยนแปลง 5) ถ้า x เป็นจานวนจริง แล้ว x x มีค่าเป็นอย่างไร ก. ต้องเป็นจานวนบวก ข. อาจเป็นบวกหรือศูนย์ ค. ต้องเป็นจานวนลบ ง. อาจเป็นจานวนลบหรือศูนย์ จ. อาจเป็นจานวนใดๆก็ได้
  2. 2. 2บ้านเลขที่ 70 ซอยข้างอาเภอ ซอย1 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 084-1284087 www.krusawed.wordpress.com ครูเสวตร 6) ในการส่งเสริมการขาย ห้างสรรพสินค้าลดราคาสินค้าทุกชนิดในห้างลงร้อยละ 40 กรณีที่สมาชิกชาระเงิน ด้วยบัตรสมาชิก จะได้ลดอีกร้อยละ 10 ดังนั้น ถ้าซื้อสินค้าโดยใช้บัตรสมาชิกจะได้ลดราคาทั้งหมดร้อยละเท่าใด ก. 40 ข. 46 ค. 50 ง. 54 จ. 60 7) ถ้าความยาวของรูปสามเหลี่ยมเป็นจานวนคี่บวกที่ต่างกัน แล้วความยาวรอบรูปที่น้อยที่สุดของรูปสามเหลี่ยม นี้เป็นกี่หน่วย ก. 9 ข. 11 ค. 13 ง. 15 จ. 21 8) พิกัดของจุดในระนาบเป็น  ,1w w โดยที่ w เป็นจานวนจริง ข้อใดบอกตาแหน่งของจุดนี้ได้ถูกต้อง ก. จุดนี้ไม่สามารถอยู่ในจตุภาคที่ 4 ได้ ข. จุดนี้ไม่สามารถอยู่ในจตุภาคที่ 3 ได้ ค. จุดนี้ไม่สามารถอยู่ในจตุภาคที่ 2 ได้ ง. จุดนี้ไม่สามารถอยู่ในจตุภาคที่ 1 ได้ จ. จุดนี้อยู่ในจตุภาคใดก็ได้ 9) มนต์ชัยทากระจกรูปสามเหลี่ยมตกแตกออกเป็น 4 ส่วน ดังรูป เขานาเอาชิ้นที่แตกเพียง 1 ชิ้น ไปที่ร้านซ่อมกระจก เพื่อตัด แผ่นกระจกใหม่ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการกับ รูปเดิม มนต์ชัยจะมีวิธีหยิบชิ้นกระจกที่แตกให้ทางร้านกี่วิธี ก. 4 ข. 3 ค. 2 ง. 1 จ. 0
  3. 3. 3บ้านเลขที่ 70 ซอยข้างอาเภอ ซอย1 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 084-1284087 www.krusawed.wordpress.com ครูเสวตร 10) จากรูป ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นที่ที่แรเงาเป็นส่วนที่ซ้อนทับกันของรูปสี่เหลี่ยม ABCD กับรูปสามเหลี่ยม EFG ซึ่งพื้นที่ที่แรเงามีพื้นที่เป็น 4 5 ของพื้นที่รูปสามเหลี่ยม EFG และเป็น 1 2 ของ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ABCD ถ้าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม EFG เป็น 40 ตารางเซนติเมตร แล้วด้านของ รูปสี่เหลี่ยม ABCD ยาวกี่เซนติเมตร ก. 4 ข. 5 ค. 8 ง. 10 จ. 2 ตอนที่ 2 : ข้อ 11 – 20 แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อละ 4 คะแนน รวม 40คะแนน 11) 2013 2011 2013 2012 3 3 3 3   มีค่าเท่าใด ก. 2 3 ข. 4 5 ค. 3 2 ง. 1 2 จ. 3 4 12) จากรูป ด้าน AB ขนานกับด้าน CD ถ้าขนาดของมุม AFE เท่ากับ 40 องศา แล้วมุม BAF , มุม FED และมุม EDC มีขนาดรวมกันเป็นกี่องศา ก. 200o ข. 220o ค. 300o ง. 320o จ. หาค่าที่แน่นอนไม่ได้ BA D C F E
  4. 4. 4บ้านเลขที่ 70 ซอยข้างอาเภอ ซอย1 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 084-1284087 www.krusawed.wordpress.com ครูเสวตร 13) เมย์และสาลี่ ซื้อปากกาชนิดเดียวกันจากร้ายเครื่องเขียน ถ้าปากกา 1 ด้ามมีราคาเป็นจานวนเต็มและมากกว่า 10บาท แต่เมย์ใช้เงินไป 182บาท ขณะที่สาลี่ใช้เงินไป 221บาท แล้วทั้งสองคนซื้อปากกาได้รวมกันกี่ด้าม ก. 13 ข. 14 ค. 21 ง. 30 จ. 31 14) จากรูป เป็นการพับกระดาษรูปสามเหลี่ยม โดยใช้จุด C ทับจุด C บนด้าน AB ถ้า AB AC และ C A C D  แล้วมุม BAC มีขนาดกี่องศา ก. 18o ข. 20o ค. 24o ง. 30o จ. 36o 15) มนต์ชัยได้รับการขอร้องให้นาจานวนเต็มบวกสี่จานวนมาคูณกัน แต่แทนที่เขาจะนามาคูณกัน เขากลับนามา บวกกัน ซึ่งเป็นที่นาประหลาดใจมาก ว่า “ คาตอบที่บวกได้ถูกต้องนั้นเท่ากับคาตอบของจานวนสี่จานวนคูณกัน” ดังนั้นผลบวกของจานวนสี่จานวนนี้เป็นเท่าใด ก. 6 ข. 8 ค. 9 ง. 10 จ. 12 B A C D C
  5. 5. 5บ้านเลขที่ 70 ซอยข้างอาเภอ ซอย1 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 084-1284087 www.krusawed.wordpress.com ครูเสวตร 16) ศักดิ์ชัยเริ่มทารายงานเวลา 07:30 น. พอประมาณ 10:10 น. เขาทารายงานเสร็จไป 2 3 ของงานทั้งหมด เขาจึงหยุดพัก 1 ชั่วโมง แล้วทารายงานต่อด้วยอัตราเร็วของการทางานเท่าเดิมจนแล้วเสร็จ เขาจะทารายงาน เสร็จเวลากี่นาฬิกา ก. 10:50 ข. 11:20 ค. 11:40 ง. 12:30 จ. 12:50 17) P เป็นจุดภายในรูปสามเหลี่ยม ซึ่งมีด้านยาว 7 เซนติเมตร 24 เซนติเมตรและ 25 เซนติเมตร ถ้าจุด P ห่างจากด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมเป็นระยะทางเท่าๆกัน แล้วระยะห่างนั้นเป็นกี่เซนติเมตร ก. 1 ข. 1.5 ค. 2 ง. 2.5 จ. 3 18) จากรูป แสดงเลขโดด ตั้งแต่ 0 ถึง 9 ซึ่งสร้างด้วยไม้ขีดไฟ จานวน 609 ที่สร้างขึ้น เมื่ออ่านจากซ้ายไปขวาโดยมองจากบนลงล่าง และอ่านจากขวาไปซ้ายโดยมองจากล่างขึ้นบน จะอ่านได้เป็นจานวนเดียวกัน จงหาว่ามีจานวนสามหลักที่มีลักษณะดังกล่าวกี่จานวน โดยไม่มี 0 อยู่ในหลักร้อย ก. 30 ข. 36 ค. 42 ง. 49 ง. 245
  6. 6. 6บ้านเลขที่ 70 ซอยข้างอาเภอ ซอย1 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 084-1284087 www.krusawed.wordpress.com ครูเสวตร 19) นาฬิกาของมนุษย์ต่างดาว ใน 1 วัน มี 10ชั่วโมงต่างดาว และ 1 ชั่วโมงต่างดาว มี 100นาทีต่างดาว ถ้าเขาต้องการโจมตีโลกตามเวลาบนโลก 6:36 น. จะตรงกับเวลาใดตามนาฬิกาของมนุษย์ต่างดาว ก. 1.75 น. ข. 2.25 น. ค. 2.75 น. ง. 3.15 น. จ. 3.25 น. 20) น้าฝน ลีลาและชาลีไปจ่ายตลาด โดยน้าฝนไปทุกๆ 3 วัน ลีลาไปทุกๆ 4 วัน และชาลีไปทุกๆ 5 วัน เมื่อวานนี้ทุกคนไปจ่ายตลาดพร้อมกัน ในอีก 100 วันข้างหน้า (วันนี้เป็นวันแรก) จะมีกี่วัน ที่มีอย่าง น้อย 2 คนไปจ่ายตลาดพร้อมกัน ก. 16 ข. 17 ค. 18 ง. 19 จ. 20 ตอนที่ 3 : ข้อที่ 21 – 25 แบบเติมคาตอบ จานวน 5 ข้อ ข้อละ 6 คะแนน 21) กระดาษรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ABCDE ดังรูป มีจุด M อยู่บนด้าน AB และจุด N อยู่บนด้าน AE ถ้าพับมุมของรูปห้าเหลี่ยมตามแนวส่วนของเส้นตรง MN โดยให้จุดยอด A เข้าไปอยู่ในรูปห้าเหลี่ยมเดิม แล้ว มุม AMB และมุม ANE มีขนาดรวมกันกี่องศา ตอบ 216o B A D C N E M
  7. 7. 7บ้านเลขที่ 70 ซอยข้างอาเภอ ซอย1 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 084-1284087 www.krusawed.wordpress.com ครูเสวตร 22) แอนนาวางลูกหินบนพื้นทราย เกิดรูปที่น่าสนใจ ดังรูป รูปที่ 1 รูปที่ 2 รูปที่ 3 รูปที่ 4 ถ้าจานวนลูกหินที่ใช้ในรูป 1 , 2 , 3 , 4 , . . . เป็น 1 , 5 , 12 , 22 , . . . ตามลาดับ แล้วรูปที่ 10 ใช้ ลูกหินกี่ลูก ( ตอบ 145ลูก ) 23) ลูกเต๋าทรงลูกบาศก์มี 6 หน้า เขียนจานวนเต็มบวกต่างๆกัน 6 จานวน หน้าละจานวน ถ้าจานวนที่เขียนบนหน้าที่อยู่ติดกันต่างกันอย่างน้อย 2 แล้วผลบวกน้อยที่สุดของจานวนหกจานวนข้างต้นเป็นเท่าใด ตอบ 27 24) ถ้า x และ y เป็นจานวนจริงที่ไม่เป็นศูนย์และสอดคล้องกับสมการ   2 2 2013 2013 2013x x y y     แล้ว 2013 5 x y x y   มีค่าเป็นเท่าใด ตอบ 503
  8. 8. 8บ้านเลขที่ 70 ซอยข้างอาเภอ ซอย1 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 084-1284087 www.krusawed.wordpress.com ครูเสวตร 25) จานวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดที่มีตัวประกอบเป็นจานวนเต็มบวกสามหลัก 5 จานวนคือจานวนใด ตอบ 540 สวนที่ 2 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 : ข้อ 26 – 30 แบบทดสอบภาคภาษาไทย แบบเติมคาตอบ จานวน 5 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน 1) หนังสือเล่มหนึ่งใช้เลขโดดเขียนเลขหน้าทั้งหมด 3001 ตัว ตั้งแต่หน้าหนึ่งถึงหน้าสุดท้าย หนังสือเล่มนี้มีกี่หน้า (ตอบ 1,027 หน้า) 2) ถ้า 52 2 , 2 36 5 x y   และ 225 2 256 z  แล้ว 2x y z  มีค่าเท่าใด (ตอบ 3 )

×