Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ข้อสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ ประถม ปี 2557 รอบที่ 1

ข้อสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ ประถม ปี 2557 รอบที่ 1

  1. 1. ข้อสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ ประถม ปี 2557 รอบที่ 1
  2. 2. 1) ข 2) จ 3) ข 4) ค 5) ค 6) ข 7) ง 8) ค 9) ก 10) ข
  3. 3. 11) ง 12) จ 13) ค 14) ค 15) ค 16) ก 17) ข 18) ง 19) ง 20) ข 21) 7 22) 28 23) 36 24) 657 25) 27 26) 1432, 1542, 1652, 1762, 1872, 1982 27) 110 28) 85.5 29) 10,000,000 (โจทย์ข้อนี้ไม่มีข้อมูลตรงไหนที่บอกว่าห้ามใช้ตัวเลขซำ้ากัน ดังนั้นการคิดโดยทั่วไปจึงไม่จำาเป็นต้องห้ามใช้ตัวเลข ซำ้าครับ) 30) 65 31) 400 32) 42 33) 26 34) 36 35) 170 _______

×