Successfully reported this slideshow.

เนื้อหาการสอบ Gatpat 12556

1,488 views

Published on

เนื้อหาการสอบ Gatpat 12556

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

เนื้อหาการสอบ Gatpat 12556

  1. 1. กำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555) ถ ถาม : คุณสมบัติของผูสมัคร GAT/PAT เปนอยางไรกลุ่มที่ 1 ผู้ประสงค์จะสอบที่สนามสอบกรุงเทพฯ / สมุทรปราการ / นนทบุรี / ปทุมธานี ต : เปนนักเรียนชั้น ม.6 หรือ เทียบเทา หรือ ตอบ (1) ลงทะเบียน 2 - 30 กรกฎาคม 2555 สูงกวา ม.6 ขึ้นไป (ณ วันสอบ) (2) สมัครสอบ 2 - 30 กรกฎาคม 2555 ถาม : คาสมัครวิชาละเทาไหร (3) ชำระเงิน 2 - 31 กรกฎาคม 2555 (4) เลือกสนามสอบ 2 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555 5 ตอบ : วิชาละ 140 บาทกลุ่มที่ 2 ผู้ประสงค์จะสอบที่สนามสอบของจังหวัดอื่นๆ ถาม : สมัครสอบไดอยางไร(ยกเว้น กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ / นนทบุรี / ปทุมธานี) ตอบ : สมัครทางเว็บไซต www.niets.or.th (1) ลงทะเบียน 2 - 30 กรกฎาคม 2555 (2) สมัครสอบ 2 - 30 กรกฎาคม 2555 ถาม : GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 สอบอะไรบาง (3) ชำระเงิน 2 - 31 กรกฎาคม 2555 ตอบ : เนื้อหาการสอบ GAT/PAT ดูไดที่เว็บไซต สทศ. (4) แก้ไขจังหวัด/อำเภอที่จะสอบ 2 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555 5 www.niets.or.th T / PAตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร 2 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555 5 G AT ถาม : อุปกรณที่ใชทำขอสอบ มีอะไรบางประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ 20 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป ตอบ : (1) ดินสอ 2B (2) ยางลบ (3) ปากกาและสถานที่สอบพร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบวันสอบ GAT/PAT 6 - 9 ตุลาคม 2555ประกาศผลสอบ 9 พฤศจิกายน 2555 โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการสมัคร สทศ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการได้ตามความเหมาะสม ในระยะเวลาที่กำหนดไว สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-217-3800 โทรสาร 02-219-2996 เว็บไซต์ www.niets.or.th ติดต่อ สทศ. www.facebook.com/niets.thailand ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555) www.niets.or.th การสอบ GAT/PAT
  2. 2. สทศ.กับงานบริการการทดสอบทางการศึกษา เนื้อหาการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ เนื้อหา เนื้อหา 1. ตรรกศาสตร์ 1. กลศาสตร์ (แรง มวล และการเคลื่อนที่) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดรบมอบหมายจากที่ประชุม ั 2. เซต 2. ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง 2 ไฟอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ใหดำเนินการจัดการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) 3. ระบบจำนวนจริง 3. เคมี (สาร และสมบัติของสาร) เคและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) เพื่อนำผลคะแนนไปเปนองคประกอบหนึ่ง 4. ความสัมพันธ์และฟังก์ชน ั่ 4. พลังงาน ความร้อน และของไหล พ 5. ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ 5. คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม คณในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดวยระบบรับกลาง 6. เรขาคณิตวิเคราะห์ 7. ฟังก์ชั่นเอกซ์โปเนนเชียล และฟังก์ชั่นลอการิทึม ล และฟั ยภ ศักยภาพGAT (General Aptitude Test) : ความถนัดทั่วไป 8. เมทริกซ์ 1. การคิดวิเคราะห์ กาคือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยใหประสบความสำเร็จ แเบงเปน 9. เวกเตอร์ 2. ความถนัดเชิงช่าง 10. จำนวนเชิงซ้อน 3. ความคิดเชิงตรรกะ สวนที่ 1 การอานเชิงวิเคราะห การเขียนเชิงวิเคราะห การคิดเชิงวิเคราะห และการแกปญหา 11. กำหนดการเชิงเส้น 4. สามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม มปลอ มปลอดภั ม สวนที่ 2 การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ 12. ลำดับและอนุกรม 5. การแก้ปัญหา 13. แคลคูลัสเบื้องต้น 6. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร์ าสตร์PAT (Professional and Academic Aptitude Test) : ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ 14. การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ 15. ความน่าจะเป็นคือ ความรูที่เปนพื้นฐานที่จะเรียนตอในวิชาชีพกับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้นๆ 16. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นใหประสบความสำเร็จ มี 7 ประเภท ดังนี้ 17. การแจกแจงปกติ PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร 18. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นระหว่างข้อมูล เนื้อหา ศักยภาพ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร การคิดและแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 1. ตรรกศาสตร์ และการคิดแก้ปัญหา PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร 2. วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์พื้นฐานทาง สถาปัตยกรรม PAT 4 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 3. ความรู้ทั่วไปทางสถาปัตยกรรม และการออกแบบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู เนื้อหา 1. เคมี PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร 2. ชีววิทยา และสิ่งแวดล้อม ดลอม ดล้ ศักยภาพ PAT 7 ความถนัดทางภาษาตางประเทศ 3. ฟิสิกส์ 1.. การรับรู้และการสื่อสารด้วยภาพ 1 การ สองมิติและสามมิติ สอ PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส วกาศ ว 4. โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ 2. การ การออกแบบ PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 3. ควา ดสร้างสรรค์และจินตนาการ ความคิ ศักยภาพ PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุน ส ร สตร์ 1. คิดแบบนักวิทยาศาสตร์ 4. การ ยนทัศนียภาพ การเขี PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน ยาศาสตร์ ต 2. แก้ปัญหาแบบนักวิทยาศาสตร์ PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ 3. ทักษะการอ่านบทความแบบนักวิทยาศาสตร์ ามแบบนับ 4. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีี ์ โ โ PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
  3. 3. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา1. ความรู้ทั่วไปในบริบทของการเป็นครู 1. คำศัพท์พื้นฐานระดับมัธยมปลาย 1. ไวยากรณ์ 1. คำศัพท์พื้นฐาน 2. ไวยากรณ์ 2. วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ - ไทย 2. ไวยากรณ์และโครงสร้างศักยภาพ 3. วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม 3. คำศัพท์ 3. ความเข้าใจภาษา1. ความสามารถในการเรียนรู้ รู ประเพณี ป 4. ความเข้าใจภาษา2. คุณลักษณะความเป็นครู ศักยภาพ ยภาพ ศักยภ ศักยภาพ 1. ความสามารถในการอ่านเขียน นเขยน ความสามารถในการใช้ภาษาเยอรมันใน - 1. คว 1. ความสามารถในการสื่อสารตามสถานการณ์ 2. ความสามารถในการแปลความ ลความPAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ รรมศาสตร รรมศาสตร์ สถานการณ์ต่างๆ ได้ถกต้องและเหมาะสมและ สถ ู 2. ความสามารถในการแยกแยะ 3. ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ ราะห์ เนื้อหา สำนวน สำ 3. ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ ตีความ1. ความรู้ทั่วไปทางศิลปะและวัฒนธรรม 2. ความสามารถในการอ่านจับใจความ การตีความ ตีความ2. ทัศนศิลป์ และการออกแบบ การขยายความและการสรุปความ3. ดนตรีไทย - ดนตรีสากล4. นาฎศิลป์ไทย - ศิลปะการแสดง PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น เนื้อหาศักยภาพ 1. คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน คำแนะนำก่อนสอบ GAT/PAT1. ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 2. คันจิขั้นพื้นฐาน2. การคิดวิเคราะห์ - การสังเคราะห์ 3. ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน ระเบียบการเข้าห้องสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ3. การรับรู้ อารมณ์ ความรู้สึก และจักษุภาษา 4. สำนวนขั้นพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน T PA T/4. ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ การสื่อสาร GA 5. ญี่ปุ่นศึกษา 1. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ 1. ดินสอดำ 2B ภาษาเสียง ภาษาภาพ และการสื่อสารทางการ 2. ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ ออกแบบ 2. ยางลบ ศักยภาพ 3. ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสทธิ์สอบ ิ 1. ความสามารถในการสื่อสาร สื 3. ปากกา 4. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบ 2. ความสามารถในการเขียน ขี 3. ความสามารถในการอ่าน อ่ 5. ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบPAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา เนื้อหา เอกสารที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ 7. อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ1. คำศัพท์พื้นฐาน2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้สำหรับดูเวลาเท่านั้น) - บัตรประจำตัวประชาชน หรือ PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน งภาษาจีี งภาษาจน3. สำนวนในสถานการณ์ต่างๆ เนื้อหา - บัตรนักเรียน (ที่มีรูปถ่าย) หรือ4. วัฒนธรรมฝรั่งเศสและฝรั่งเศสปัจจุบน ศสปจจุ ั 1.. คำศัพท์ 1 ท - บัตรที่ทางราชการออกให้ (ที่มีรูปถ่าย)5. การออกเสียง PAT 7.4 PAT 7.1 2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง ไว ไวยาก คำแนะนำในการทำข้อสอบ ต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุศักยภาพ 3. สำนวนวน 1. ตรวจสอบกระดาษคำตอบว่าเป็นชื่อของตนเอง1. ความสามารถในการอ่านจับใจความ ศักยภาพ2. ความสามารถในการตีความ 2. เซ็นชื่อบนกระดาษคำตอบและใบเซ็นชื่อ โดยลายเซ็นต้องเหมือนกันทั้ง 2 แห่ง 1. ความสามารถในการสื่อสาร ความส3. ความสามารถในการขยายความและสรุปความ วามและสรุ 3. อ่านคำแนะนำในการทำข้อสอบแต่ละวิชาให้เข้าใจ และตรวจสอบว่าได้ข้อสอบครบทุกหน้า 2. ความสามารถในการเขียน ความส4. ความสามารถในการสื่อสาร 4. ใช้ดินสอ 2B ระบายคำตอบลงบนกระดาษคำตอบให้เต็มวง ถ้าจะลบต้องลบให้สะอาด 3. ความสามารถในการอ่าน ความส5. ทักษะการเขียน
  4. 4. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา1. ความรู้ทั่วไปในบริบทของการเป็นครู 1. คำศัพท์พื้นฐานระดับมัธยมปลาย 1. ไวยากรณ์ 1. คำศัพท์พื้นฐาน 2. ไวยากรณ์ 2. วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ - ไทย 2. ไวยากรณ์และโครงสร้างศักยภาพ 3. วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม 3. คำศัพท์ 3. ความเข้าใจภาษา1. ความสามารถในการเรียนรู้ รู ประเพณี ป 4. ความเข้าใจภาษา2. คุณลักษณะความเป็นครู ศักยภาพ ยภาพ ศักยภ ศักยภาพ 1. ความสามารถในการอ่านเขียน นเขยน ความสามารถในการใช้ภาษาเยอรมันใน - 1. คว 1. ความสามารถในการสื่อสารตามสถานการณ์ 2. ความสามารถในการแปลความ ลความPAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ รรมศาสตร รรมศาสตร์ สถานการณ์ต่างๆ ได้ถกต้องและเหมาะสมและ สถ ู 2. ความสามารถในการแยกแยะ 3. ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ ราะห์ เนื้อหา สำนวน สำ 3. ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ ตีความ1. ความรู้ทั่วไปทางศิลปะและวัฒนธรรม 2. ความสามารถในการอ่านจับใจความ การตีความ ตีความ2. ทัศนศิลป์ และการออกแบบ การขยายความและการสรุปความ3. ดนตรีไทย - ดนตรีสากล4. นาฎศิลป์ไทย - ศิลปะการแสดง PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น เนื้อหาศักยภาพ 1. คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน คำแนะนำก่อนสอบ GAT/PAT1. ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 2. คันจิขั้นพื้นฐาน2. การคิดวิเคราะห์ - การสังเคราะห์ 3. ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน ระเบียบการเข้าห้องสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ3. การรับรู้ อารมณ์ ความรู้สึก และจักษุภาษา 4. สำนวนขั้นพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน T PA T/4. ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ การสื่อสาร GA 5. ญี่ปุ่นศึกษา 1. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ 1. ดินสอดำ 2B ภาษาเสียง ภาษาภาพ และการสื่อสารทางการ 2. ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ ออกแบบ 2. ยางลบ ศักยภาพ 3. ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสทธิ์สอบ ิ 1. ความสามารถในการสื่อสาร สื 3. ปากกา 4. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบ 2. ความสามารถในการเขียน ขี 3. ความสามารถในการอ่าน อ่ 5. ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบPAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา เนื้อหา เอกสารที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ 7. อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ1. คำศัพท์พื้นฐาน2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้สำหรับดูเวลาเท่านั้น) - บัตรประจำตัวประชาชน หรือ PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน งภาษาจีี งภาษาจน3. สำนวนในสถานการณ์ต่างๆ เนื้อหา - บัตรนักเรียน (ที่มีรูปถ่าย) หรือ4. วัฒนธรรมฝรั่งเศสและฝรั่งเศสปัจจุบน ศสปจจุ ั 1.. คำศัพท์ 1 ท - บัตรที่ทางราชการออกให้ (ที่มีรูปถ่าย)5. การออกเสียง PAT 7.4 PAT 7.1 2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง ไว ไวยาก คำแนะนำในการทำข้อสอบ ต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุศักยภาพ 3. สำนวนวน 1. ตรวจสอบกระดาษคำตอบว่าเป็นชื่อของตนเอง1. ความสามารถในการอ่านจับใจความ ศักยภาพ2. ความสามารถในการตีความ 2. เซ็นชื่อบนกระดาษคำตอบและใบเซ็นชื่อ โดยลายเซ็นต้องเหมือนกันทั้ง 2 แห่ง 1. ความสามารถในการสื่อสาร ความส3. ความสามารถในการขยายความและสรุปความ วามและสรุ 3. อ่านคำแนะนำในการทำข้อสอบแต่ละวิชาให้เข้าใจ และตรวจสอบว่าได้ข้อสอบครบทุกหน้า 2. ความสามารถในการเขียน ความส4. ความสามารถในการสื่อสาร 4. ใช้ดินสอ 2B ระบายคำตอบลงบนกระดาษคำตอบให้เต็มวง ถ้าจะลบต้องลบให้สะอาด 3. ความสามารถในการอ่าน ความส5. ทักษะการเขียน
  5. 5. ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม) คำถามยอดฮิต 1. นักเรียน ม.5 สมัครสอบ GAT/PAT ได้หรือไม่ ตอบ ไม่ได้ เพราะต้องเป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า ม.6 ขึ้นไปวันเสารที่ 6 ตุลาคม 2555 (ณ วันสอบ) 8.30 - 11.30 น. GAT ความถนัดทั่วไป 13.00 - 16.00 น. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร 2. คะแนน GAT/PAT ใช้ได้กี่ปี ตอบ เก็บคะแนนไว้ใช้ได้ 2 ปี (นับจากวันสอบ) 3. หากต้องการใบรายงานผลการสอบ GAT/PAT สามารถขอได้กี่วิธีวันอาทิตยที่ 7 ตุลาคม 2555 ตอบ วิธีที่ 1 : ขอใบรายงานผลผ่านระบบ E-SCORE 8.30 - 11.30 น. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (เข้าไปที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th) 13.00 - 16.00 น. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู วิธีที่ 2 : ขอใบรายงานผลด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36) วิธีที่ 3 : ขอใบรายงานผลทางไปรษณีย์ ให้นักเรียนดาวน์โหลดใบคำร้อง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ตั๋วแลกเงิน (ค่าธรรมเนียมการขอใบรายงานผลวันจันทรที่ 8 ตุลาคม 2555 ราคา 20 บาท/แผ่น) และส่งซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตนเอง 8.30 - 11.30 น. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร 4. สำหรับผู้สมัครที่ได้ชำระเงินแล้ว และตรวจพบว่า กรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ถูกต้อง 13.00 - 16.00 น. PAT 4 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร เช่น ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ฯลฯ สามารถแก้ไขได้เองหรือไม่ ตอบ การแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร แบ่งการแก้ไขออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้สมัครที่ไม่สามารถแก้ไขได้เองวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555 (1) คำนำหน้าชื่อ 8.30 - 11.30 น. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร (2) ชื่อ 13.00 - 16.00 น. PAT 7 ความถนัดทางภาษาตางประเทศ (3) นามสกุล PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (4) เลขบัตรประจำตัวประชาชน วิธีการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ สทศ. PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน ทางไปรษณีย์ หรือ อีเมล์ serviceniets@gmail.com ภายในระยะเวลาที่กำหนด PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุน (สทศ.จะดำเนินการแก้ไขให้) PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ ส่วนที่ 2 : ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลได้เองผ่านระบบ GAT/PAT เช่น ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ระดับชั้น ฯลฯ วิธีการแก้ไขข้อมูล ให้ผู้สมัคร PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี เข้าระบบ GAT/PAT และดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ประกาศผลสอบวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

×