Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
หนังสือพิมพ์วิชาการ
ครูประถมนนท์ 2มุ่งมั่น พัฒนา การศึกษาเด็กไทย
ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ประจ�ำเดือน ธันวาคม 2557 www.nonedu2.ne...
หน้า 2 ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
ฉบับที่ 8 ประจำ�เดือนธันวาคม 2557
หนังสือพิมพ์วิชาการ
ครูประถมนนท์ 2
มุ่ง...
ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 หน้า 3
นายบัณฑิตย์ กองกูล
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี
	 ในช่วงนี้ข่าวคราว
เก...
หน้า 4 ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
วดวง สังคม นนทบุรีแ	 สวัสดีครับ พบกันอีกเช่นเคยกับคอลัมน์แวดวงสังคม
นนทบุ...
ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 หน้า 5
งานชุมนุมลูกเสือเอกชน
จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1    
จัดขึ้นระหว่างวันท...
หน้า 6 ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สพป.นนทบุรี เขต 2 โดย ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2
ขอขอบคุณศ...
ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 หน้า 7
สพป.นนทบุรี เขต 2 โดย ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2
ขอขอบคุณศ...
Art หนังสือพิมพ์ สพป นบ 2 ฉบับที่ 8 (ส่ง) 29 1
Art หนังสือพิมพ์ สพป นบ 2 ฉบับที่ 8 (ส่ง) 29 1
Art หนังสือพิมพ์ สพป นบ 2 ฉบับที่ 8 (ส่ง) 29 1
Art หนังสือพิมพ์ สพป นบ 2 ฉบับที่ 8 (ส่ง) 29 1
Art หนังสือพิมพ์ สพป นบ 2 ฉบับที่ 8 (ส่ง) 29 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
ปกตระกวน
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Art หนังสือพิมพ์ สพป นบ 2 ฉบับที่ 8 (ส่ง) 29 1

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Art หนังสือพิมพ์ สพป นบ 2 ฉบับที่ 8 (ส่ง) 29 1

 1. 1. หนังสือพิมพ์วิชาการ ครูประถมนนท์ 2มุ่งมั่น พัฒนา การศึกษาเด็กไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ประจ�ำเดือน ธันวาคม 2557 www.nonedu2.net สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ นาย อ�ำเภอ ไทรน้อย นายอ�ำเภอหนุ่มใหญ่ไฟแรง ชีวิตนี้อุทิศแล้วเพื่อประชาชน มอบอาคารเรียน อบจ.นนทบุรี โดยนายไพโรจน์ คลังนุช รองนายก อบจ.นนทบุรี ส่งมอบอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนวัดราษฏร์นิยม ให้กับ ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ผอ.สพป. นนทบุรี เขต 2 เพื่อมอบต่อให้กับ นางสิดาพัณณ์ วิมุกติบุตร ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดราษฏร์นิยม เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนด้วยงบประมาณก่อสร้าง 27,000,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) นักเรียน สพป.นนทบุรี เขต 2 คว้าเหรียญระดับภาค เหรียญรวม 179 เหรียญ แยกเป็นทอง 81 เงิน 52 ทองแดง 46 ข้าราชการไทย เฮ...หลังมี พรบ. การกลับมาใช้สิทธิ์ กบข. แบบเดิม มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) คุณสมบัติผู้สมัคร - เป็นพระภิกษุ/สามเณร/ประชาชนทั่วไป - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-24446000 ต่อ 1147, 1148 www.social.mbu.ac.th www.facebook.com/socialmbu นนท์ 2 ยกระดับบุคลากรเข้าสู่ AEC สพป.นนทบุรี เขต 2 ร่วมกับ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรส�ำนักงาน เพื่อเตรียม ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนายเสถียร เลยะกุล รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับผู้จบหลักสูตรการอบรม ณ ห้องประชุมนฤมลลี้กุลเจริญ สพป.นนทบุรี เขต 2 ลงนามถวายพระพร ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ร่วมกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดนนทบุรี น�ำคณะข้าราชการในสังกัดลงนาม ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ยิ่งใหญ่ พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดภายใต้ค�ำขวัญ “ศิลปหัตถกรรม น�ำสมรรถนะเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ยิ่งใหญ่ นนทบุรี เปิดงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 สุดอลังการ ดร.สุวิทย์ มูลค�ำ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.เขต 3 เด็กดี เด็กเก่ง สร้างสังคม ด.ญ.ชลธิญา ภิญโญโชค 2015 สพฐ. ก้าวไกล น�ำการศึกษาไทยสู่อาเซียน พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธานเปิดงาน “สพฐ.ก้าวไกล น�ำการศึกษาไทยสู่อาเซียน” ภายในงานจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในสังกัดทั่วประเทศให้ก้าวทันอาเซียน พิธีเปิด ณ โรงแรมเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ดร.ขัตติยา ด้วงส�ำราญ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ ด.ญ.เดือนฉาย อิศรเสนา ณ อยุธยา โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ รางวัล สิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ นานาชาติ 2014 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผลงาน “เครื่องรีดและสะบัด น�้ำออกจากร่ม” อ่านต่อหน้า 2 อ่านต่อหน้า 12 อ่านต่อหน้า 3 อ่านต่อหน้า 9 อ่านต่อหน้า 3
 2. 2. หน้า 2 ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 8 ประจำ�เดือนธันวาคม 2557 หนังสือพิมพ์วิชาการ ครูประถมนนท์ 2 มุ่งมั่น พัฒนา การศึกษาเด็กไทย สำ�นักงานเขตพืื้นที่การศึกษาประถม ศึกษานนทบุรี เขต 2 เจ้าของ จำ�นวนพิมพ์ 1,500 ฉบับ กองบรรณาธิการ โทร. 025950531-4 ต่อ 26 อำ�นวยการ ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย บรรณาธิการ นายชูฌาณ พีรชัยเดโช ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางมาลี เพชรเจริญ, นางพรรณรส ศิระธนารัณฑ์, นายวรวิทย์ วรวิชชากร กองบรรณาธิการ นายเสถียร เลยะกุล, นายนฤดม แสงเขียวงาม, นายประจวบ กลมแป้น, นายเด็จ สว่างอรุณ, นายสมศักดิ์ สุมน, นางนปภา นิลน้อย, นายอดุล จันทร์แก้ว, ดร.ขัตติยา ด้วงสำ�ราญ, นางมาลี เพชรเจริญ, ผู้อำ�นวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, นายดิเรก วันแอเลาะ, นางวัลลา คงธรรม, นางสุมาลี ลิ่มเจียสหพงษ์, นางพรรณรส ศิระธนารัณฑ์, นายวรวิทย์ วรวิชชากร คอลัมน์การศึกษา นายชัยยศ ประไพพงษ์, นายฉัตรชัย ธรรมครบุรี, นายดิเรก วันแอเลาะ, นายโชติพงษ์ ลิ่มเจียสหพงษ์, ดร.ขัตติยา ด้วงสำ�ราญ คอลัมน์สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นายบพิธ มาธุระ, นายชัยวัฒน์ ศิขรินทร์, นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง, นายวรวิทย์ วรวิชชากร คอลัมน์วิชาการทั่วไป ดร.สมศักดิ์ ฮดโท, ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล, นางสาวอุบลพรรณ จรงค์หนู, นางสมชื่อ กอปรคุณูปการ คอลัมน์ภาษา นางอุษา พิทักษ์วงศ์, นางอัมพิกา ภูเดช, นางสุรัสวดี จันทรกุล, นายสมเกียรติ หมั่นเรียน คอลัมน์ แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น นันทนาการและกิจกรรมต่างๆ นายนฤดม แสงเขียวงาม, นายสมบัติ ถินน้อย, นางวัลลา คงธรรม, นางพรรณรส ศิระธนารัณฑ์ คอลัมน์การศึกษาเอกชน นางนปภา นิลน้อย, นางอัจจนา กัมปนาทแสนยากร, นางวิภาวรรณ มานุ้ย, นางนรีนาจ สิริอัครศักดิ์ คอลัมน์ระเบียบ วินัย ข้อกฎหมาย นายโชติพงษ์ ลิ่มเจียสหพงษ์, นายก้องทภพ แก้วศรี, นางวิภาวรรณ มานุ้ย คณะกรรมการฝ่ายศิลปะ ออกแบบ ถ่ายภาพ นางพรรณรส ศิระธนารัณฑ์, นางพรทิพย์ อุ่นใจ, นายพันศักดิ์ บุญช่วย, นายชินวัชร์ วิเชียรเลิศ, นายจีรนันท์ สังขารี, นายวรวิทย์ วรวิชชากร ที่ปรึกษากฎหมาย นายเสถียร เลยะกุล, นายโชติพงษ์ ลิ่มเจียสหพงษ์, นายก้องทภพ แก้วศรี คณะกรรมการตรวจทานอักษร นายอดุล จันทร์แก้ว, นายสมศักดิ์ สุมน, นางมาลี เพชรเจริญ, นางสุมาลี ลิ่มเจียสหพงษ์, นางพรรณรส ศิระธนารัณฑ์ นับตั้งแต่มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า O-NET ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 และมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ต่อเนื่องเรื่อยมาจนปัจจุบัน ผ่านไปแล้ว 7 ปีการศึกษา นับว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอ สมควร ไม่มีแนวโน้มใดบ่งบอกว่าจะลดความส�ำคัญลงไป ตามกาลเวลา กลับเพิ่มความเข้มข้นและเพิ่มความเครียดให้ กับผู้เกี่ยวข้องทุกคนมากขึ้นเรื่อยๆ ในปีการศึกษา 2557 ก็ จะเป็นปีที่ 8 ของการทดสอบฯ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และปีที่ 7 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 การทดสอบ O-NET เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ ความคิดของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จ�ำนวน 67 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งนอกจากจะน�ำผลการทดสอบไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการ เรียนการสอนของโรงเรียนแล้ว ยังต้องน�ำไปใช้เป็นองค์ ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาด้วย และที่ส�ำคัญคือยังมี หน่วยงานอื่นคือส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษาฯ (สมศ.) น�ำผลการทดสอบไปเป็นเกณฑ์ ในการประเมินคุณภาพภายนอก ในรอบที่ 3 ที่ก�ำลังผ่านพ้นไป ต่อเนื่องจนถึงการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 ที่จะมีขึ้น ในปี พ.ศ.2559 – 2563 ตามเกณฑ์การประเมิน (ฉบับร่าง) ก็ยังคงการใช้ผลการทดสอบ O-NET เป็นเกณฑ์หนึ่งในการ ประเมิน (ปรากฎในตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนในระดับ ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-Score≥40.00 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ คะแนนรวมทุกช่วงชั้นที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน) ถือได้ว่าเป็นการทดสอบที่มีความส�ำคัญทั้งในส่วนตัวนักเรียน เองและส่วนของโรงเรียนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย ความพยายามหนึ่งในการยกระดับคุณภาพนักเรียน ที่หน่วยงานระดับนโยบายเหนือเขตพื้นที่ขึ้นไปได้น�ำมาใช้ คือการออกประกาศให้ใช้ผลการทดสอบ O-NET เป็นองค์ ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน โดย ก�ำหนดสัดส่วนคะแนนที่สถานศึกษาประเมินกับผลการ ทดสอบ O-NET เป็น 70 : 30 ในปีการศึกษา 2557 และ จะขยับไปเป็น 50 : 50 ในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ซึ่งหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นจะมีผลกระทบกับ นักเรียนสูงอย่างยิ่ง ในส่วนของโรงเรียนก็จะเช่นเดียวกัน ยิ่งสัดส่วนคะแนน O-NET สูงขึ้นมากเท่าใด และคะแนน O-NET ยังมีระดับต�่ำเช่นนี้ต่อไป โอกาสที่นักเรียนบางคนซึ่ง มีเกรดเฉลี่ยต�่ำอยู่แล้วจะไม่จบการศึกษายิ่งสูงขึ้นเป็นเงา ตามตัว เราทุกฝ่ายทั้งส่วนของเขตพื้นที่ สถานศึกษา และ นักเรียนได้เตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้มากน้อย แค่ไหน จะเลือกใช้แนวทางการยกระดับเกรดหรือคะแนน ในส่วนของสถานศึกษา หรือจะเลือกแนวทางการยกระดับ คะแนน O-NET ให้มีระดับสูงขึ้น อันที่จริงหากท�ำได้ตามแนวทางแรก ผลในแนวทาง ที่สองจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ แต่หมายความว่าวิธีการใน แนวทางแรกจะต้องท�ำให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ตามที่หลักสูตรก�ำหนดอย่างแท้จริง จะแตกต่างกันบ้างก็ เป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่ใช้วิธีปล่อยเกรดปล่อยคะแนนโดย อ้างความสงสาร ซึ่งที่จริงเป็นการท�ำร้ายนักเรียนทางอ้อม แล้วการที่นักเรียนจะมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร O-NET, O-NET, O-NET (O-NET 3 times) O-NET, O-NET, O-NET (O-NET 3 times) นนทบุรีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 อย่างยิ่งใหญ่ ผดุงศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2 อย่างแท้จริงจะดูได้จากอะไร สถานศึกษาโดยครูผู้สอนดูได้ จากมาตรฐานและตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่หลักสูตรบอกว่าต้องการให้นักเรียนรู้ อะไรและท�ำอะไรได้บ้าง กระบวนการหรือวิธีการจัดการเรียน รู้ใดที่ครูผู้สอนใช้แล้วไม่เกิดผลกับนักเรียนต้องมีการปรับ เปลี่ยน ไม่มีวิธีการสอนใดที่เป็นสูตรส�ำเร็จใช้ได้ครอบจักรวาล หรือเหมาะกับนักเรียนทุกคนหรือเหมาะกับนักเรียนในทุก สภาพแวดล้อม เพราะฉะนั้นอย่าฝืนทนใช้วิธีการเดิมที่พิสูจน์ มาแล้วหลายครั้งว่าไม่ได้ผลอีกต่อไปเลย ต้องหาวิธีการ จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับพื้นฐานและเข้ากันได้กับ สภาพแวดล้อมของนักเรียน เมื่อท�ำแล้วต้องมีการตรวจสอบ วัดความก้าวหน้าเป็นระยะโดยอาศัยวิธีการวัดผลและ ประเมินผลที่มีอยู่หลากหลายวิธี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้สร้างแบบทดสอบเพื่อเป็นตัวช่วยส�ำหรับครูในการ ตรวจสอบความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการ เรียนรู้ และได้จัดการทดสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3 ทดสอบเพียง 5 กลุ่ม สาระหลัก) พร้อมกันทุกโรงเรียนเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ทุกโรงเรียนคงได้ทราบผลการ จังหวัดนนทบุรี โดย สพป.นนทบุรี เขต 1, สพป.นนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จัดงานภายใต้ค�ำขวัญ “ศิลปหัตถกรรม น�ำสมรรถนะเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” จัดงานในระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศ ในด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ การแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ อย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละ บุคคล ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ผลการเรียนรู้ของนักเรียน ให้ปรากฎแก่สาธารณชน พิธีเปิด ณ ห้องจูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี โดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ทดสอบนี้เรียบร้อยแล้ว ในผลการทดสอบจะบ่งบอกให้ทราบ ว่ามาตรฐานใดในแต่ละกลุ่มสาระฯ ที่ยังเป็นปัญหา มาตรฐาน ใดที่ได้คะแนนต�่ำกว่าครึ่งหรือสูงกว่าเพียงเล็กน้อยจัดเป็น มาตรฐานที่ต้องได้รับการเอาใจใส่แก้ไขปรับปรุงอย่างอย่าง เร่งด่วน มาตรฐานที่มีคะแนนสูงแล้วก็ไม่ควรประมาท มาตรฐานใดที่มีสัดส่วนของคะแนนในการทดสอบ O-NET สูง ก็ควรได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษ ก่อนที่การทดสอบ O-NET และการวัดผลปลายปีการศึกษาจะมาถึง มาตรฐานการเรียนรู้ ในหลายๆ มาตรฐานนั้นครอบคลุมความรู้ความสามารถที่ นักเรียนได้เรียนรู้หรือได้ฝึกฝนมาในชั้นก่อนๆ ดังนั้นผู้ที่ เกี่ยวข้องคงไม่จ�ำกัดเฉพาะครูที่สอนในชั้นเรียนทั้งสองเท่านั้น Bill Gates มหาเศรษฐีผู้ซึ่งเป็นเจ้าของ Microsoft มหาอาณาจักรธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ เคยกล่าวไว้ ว่า “I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it.” มาลอง เป็น lazy person กันดูบ้างก็ดี แต่ต้องเป็น lazy person ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท�ำงาน มีผลส�ำเร็จเป็นเป้าหมายที่ จะต้องท�ำให้ได้ไปให้ถึง ท�ำน้อยแต่ได้ผลมาก เผื่อว่าจะได้มีวิธี การง่ายๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อนวุ่นวายมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
 3. 3. ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 หน้า 3 นายบัณฑิตย์ กองกูล ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ในช่วงนี้ข่าวคราว เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูนนทบุรี จ�ำกัด ที่สมาชิกให้ ความสนใจ และสอบถามกันมากก็คือ ผลประกอบการใน รอบปี 2557 ที่ผ่านมา ว่าปีนี้จะได้ก�ำไรเท่าไร มากขึ้นไหม แล้วจะปันผลเท่าไร ขอเรียนกับสมาชิกว่าจากการบริหารงาน ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ท�ำให้ปีนี้ เรามีผลประกอบการที่ดี เรามีก�ำไรมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้เราได้ก�ำไรทั้งสิ้น 157 ล้านบาท แต่เราก็มีข้อจ�ำกัด ในเรื่องของการที่จะต้องถูกตั้งค่าเผื่อหนี้จะสูญ จากการที่ไป ลงทุนในเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาล ท�ำให้ก�ำไร 157 ล้านบาท ไม่สามารถน�ำไปจัดเป็นเงินปันผล และเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก ได้ทั้งหมด เราต้องถูกตั้งค่าเผื่อหนี้จะสูญจากคดีสลากกิน แบ่งรัฐบาล 31.7 ล้านบาท และจากลูกหนี้ที่ไม่เกิดรายได้ (สมาชิกบางส่วนที่ไม่ช�ำระหนี้ให้กับสหกรณ์) อีกจ�ำนวนหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามในปีนี้การจ่ายเงินปันผล และเฉลี่ยคืนจะสูง กว่าปีที่ผ่านมา ส่วนจะเป็นเท่าไร ขอให้ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ได้เข้ามาตรวจสอบหลักฐานทางการเงินและบัญชีให้เรียบร้อยก่อน คาดว่าต้นเดือนธันวาคมก็คงพอจะทราบตัวเลขเงินปันผล และเฉลี่ยคืน เรื่องส�ำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ทางสหกรณ์ฯได้ก�ำหนด ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 ซึ่งในวันนี้จะมีกิจกรรมที่ส�ำคัญอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรกก็คือ ในช่วงเวลา 07.00 น. – 12.00 น. มีการสรรหา คณะกรรมการชุดใหม่โดยการเลือกตั้ง ในปีนี้มีการเลือกตั้ง กรรมการจ�ำนวน 7 คน โดยแบ่งเป็นเขต 1 จ�ำนวน 4 คน เลือกตั้งที่โรงเรียนชลประทานวิทยา และเขต 2 จ�ำนวน 3 คน เลือกตั้งที่โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ซึ่งทั้งสองเขตเลือกตั้ง ผู้สมัครก็คงประชาสัมพันธ์และแนะน�ำตัวกันแล้ว ขออนุญาต ไม่น�ำเสนอรายละเอียดนะครับ ส่วนในช่วงบ่ายเวลา 14.00 น. ก็จะมีการประชุมใหญ่ โดยผู้แทนสมาชิกที่ห้องประชุมโรงเรียน ปากเกร็ด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ รวมถึง การจัดสรรก�ำไรสุทธิ และการตั้งงบประมาณในปี 2558 ส�ำหรับประธานกรรมการด�ำเนินการนั้นผมยังคงอยู่ในต�ำแหน่ง อีก 1 ปี ยังไม่มีการเลือกตั้งในปีนี้ ก็ขอเชิญชวนสมาชิกไป สรรหากรรมการด�ำเนินการโดยการเลือกตั้งและเชิญชวน ผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557 โดยพร้อมเพียงกันนะครับ นายอ�ำเภอหนุ่มไฟแรงแห่งอ�ำเภอไทรน้อย อุทิศแรงใจแรงกายเพื่อประชาชน ต่อค�ำถามที่ว่า ได้ดูแลทุกข์-สุขของประชาชนในเขต อ.ไทรน้อย อย่างไรบ้าง ท่านนายอ�ำเภอได้อธิบายถึงขอบเขตการ ให้บริการแก่ประชาชน หน้าที่ทุกอย่างที่ให้บริการประชาชน เกี่ยวข้องกับอ�ำเภออยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้องของ ต่างๆ มาประจ�ำที่อ�ำเภอ เพื่อให้ค�ำปรึกษาแก่ประชาชนที่เข้ามา รับบริการที่อ�ำเภอ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับประชาชนใน ทุกๆ ด้าน ส�ำหรับช่องทางที่ประชาชนจะมาร้องเรียน ก็มีหลาย ช่องทางโดยส่งเรื่องผ่านทางก�ำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้ เขียนจดหมาย มาที่อ�ำเภอก็ได้ หรือจะโทรศัพท์มาก่อนก็ได้ แล้วแต่ความสะดวก ของประชาชน ทีมข่าว ได้สอบถามนายอ�ำเภอที่เกี่ยวข้องกับด้านการ ช่วยสนับสนุนทางด้านการศึกษาอย่างไรบ้าง ท่านได้กล่าวว่า เรื่องการศึกษา ผมเองให้ความส�ำคัญในล�ำดับต้นๆ ทางผมเองมีโครงการพบปะเด็กนักเรียนเป็นประจ�ำหน้าเสาธงใน ตอนเช้า เพื่อพูดคุยกับนักเรียนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้นักเรียน ได้น�ำไปสื่อสารให้กับผู้ปกครอง ให้ความรู้ ท�ำความเข้าใจให้กับ เด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี ผมและคณะจะไป เยี่ยมเยียนเกือบทุกโรงเรียนในเขตอ�ำเภอไทรน้อย เพื่อสร้าง สัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายปกครองกับฝ่ายการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ในอ�ำเภอไทรน้อยก็มีความรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดี มีอะไรก็ช่วย เหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกัน ท�ำให้ง่าย ต่อการประสานความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน ต่อค�ำถามที่ว่า ท่านมีมุมมองด้านการศึกษาในปัจจุบัน เป็นอย่างไร ท่านนายอ�ำเภอได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดในภาพ รวมการศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ว่าจังหวัดนนทบุรี นับว่าโชคดี มากที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.นนทบุรี) ได้ให้การสนับ สนุนปีๆหนึ่ง หลายสิบล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นด้านครูผู้สอนที่ ขาดแคลน ครูสอนภาษาต่างประเทศ สร้างอาคารเรียน และ อุปกรณ์การเรียนต่างๆ ประชาชน การแก้ปัญหาของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งบางครั้งในส่วนของก�ำนันผู้ใหญ่บ้านก็รับปัญหาต่างๆ มา ประสานกับอ�ำเภอ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านก็เปรียบเสมือนเป็นหูเป็น ตาให้กับอ�ำเภอเป็นแขนเป็นขาให้กับอ�ำเภอ ในเขตของอ�ำเภอไทรน้อยมีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ทั้งหมด 7 ต�ำบล 68 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ เกือบ ๆ 60,000 คน อันนี้อยู่ในทะเบียนราษฎร์ แต่ก็มีประชากรแฝง ก็คือ ประชาชน ที่เขามาอยู่โดยไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาอีกประมาณ เกือบ ๆ 40,000 รวมแล้วเป็นแสน ๆ คน ประชาชนเหล่านี้เราให้บริการ เท่าเทียมกันหมดที่มารับบริการจากอ�ำเภอ การให้บริการก็มี เกือบทุกอย่างตั้งแต่เกิด ถึงตาย สามารถมารับบริการได้ที่อ�ำเภอ ในส่วนของอ�ำเภอมีหน้าที่ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ ศูนย์ด�ำรงธรรมประจ�ำอ�ำเภอไทรน้อย มีหน้าที่ในรับเรื่องราวร้อง ทุกข์จากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องต่าง ๆ หรือ ให้ค�ำแนะน�ำในทุกๆเรื่องที่ประชาชนเดินเข้ามาปรึกษากับเรา เราจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งที่อ�ำเภอ และทางโทรศัพท์ บางครั้งประชาชนไม่ทราบว่า เรื่องของเขา เขาจะต้องด�ำเนินการอย่างไร เราจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค�ำแนะน�ำ ประชาชนที่เดินเข้ามาหาเรา สบายใจได้ว่าทุกเรื่องมีค�ำตอบให้ กับท่าน ประชาชนที่เดินเข้ามาหาเรา สบายใจได้ว่า ทุกเรื่องที่ท่านมาปรึกษามีค�ำตอบให้กับท่าน และอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรารับข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการ ปฏิรูปประเทศด้วยหรือประชาชนอยากจะเสนอแนะ เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในส่วนรวมก็สามารถเสนอแนะมาได้ ทางอ�ำเภอจะได้รวบรวมข้อเสนอแนะของท่านส่งไปยังส่วนกลาง ต่อไป ในปัจจุบันศูนย์ด�ำรงธรรม ไม่ใช่เป็นศูนย์ด�ำรงธรรมของ กระทรวงมหาดไทยเพียงอย่างเดียว แต่เป็นศูนย์ของรัฐบาล เพราะในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงาน ผมอยากจะเน้นย�้ำเรื่องการศึกษาในปัจจุบันเราจะสอน เด็กเน้นย�้ำในเชิงวิชาการมากกว่าการสอนในเรื่องคุณธรรม - จริยธรรม บางครั้งเด็กขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ ขาดความยับยั้งชั่งใจ เด็ก ต้องพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้ด้วย ไม่ใช่พัฒนา เฉพาะด้านสมองเพียงอย่างเดียว เน้นความเป็นเลิศทางด้านสมอง จนละเลยความเป็นเลิศด้านคุณธรรม-จริยธรรม คนเก่งอย่างเดียว แต่ไม่มีทักษะการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม แล้วจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้ อย่างไร ฉะนั้น ค�ำที่ว่า ความรู้ควรคู่คุณธรรม ยังใช้ได้อยู่เสมอ เก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องดีด้วย ต้องมีทักษะในการใช้ชีวิตที่ดีอยู่ ร่วมกับสังคมได้ด้วย เพราะถ้าเด็กมีความเป็นเลิศทางด้านปัญญา เพียงอย่างเดียว ถึงแม้จะจบ ดร. ก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับ ตัวเองได้ อันนี้แหละเป็นสิ่งส�ำคัญ ผมอยากจะฝากกับผู้ที่มีส่วน เกี่ยวทางด้านการศึกษา ได้ดูในส่วนนี้ ด้วยครับ เพราะถ้าเด็กมีความเป็นเลิศ ทางด้านปัญญาเพียงอย่างเดียว ถึงแม้จะจบ ดร. ก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับตัวเองได้ หมายเหตุ ในขณะที่ทีมข่าวได้สัมภาษณ์นายอ�ำเภอ ไทรน้อย ยังคงด�ำรงต�ำแหน่งนายอ�ำเภอไทรน้อย ปัจจุบันท่านได้รับ การแต่งตั้งไปด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักกิจการความมั่นคง ภายในกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ทีมข่าว ครูประถมนนท์ 2 นี่ คื อ ค�ำขวัญของ อ�ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี หนังสือพิมพ์ครูประถมนนท์ 2 ฉบับนี้เรา ได้รับเกียรติจากนายอ�ำเภอไทรน้อย นายอ�ำเภอหนุ่ม ไฟแรง ผู้อุทิศแรงกายแรงใจเพื่อพี่น้องประชาชนชาวอ�ำเภอไทรน้อย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ทีมข่าวได้มีโอกาสสอบถามถึงประวัติ ส่วนตัว ท่านนายอ�ำเภอบอกกับทีมข่าวว่าท่านมีภูมิล�ำเนาอยู่ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากนั้นก็ เข้ารับราชการเป็นปลัดอ�ำเภอ ครั้งแรกที่จังหวัดสกลนคร ปี 2527 ได้ระยะหนึ่ง ก็ย้ายเข้ามา ส่วนกลางที่กรมการปกครอง และก็ออกมาเป็นนายอ�ำเภอ ครั้งแรกที่อ�ำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส ปี 2547 แล้วก็ย้ายมาเป็น นายอ�ำเภอที่ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา หลังจากนั้น ในปี 2555 ก็มาเป็นนายอ�ำเภอไทรน้อย จนถึงปัจจุบัน กล้วยไม้สดสวย ร�่ำรวยบอนสี มั่งมีพืชผล ผู้คนน่ารัก ตลาดน�้ำประจักษ์ ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อทองค�ำ ใคร Undo ได้บ้าง ใบเปลี่ยน Undo ที่ไหน ต้องยื่น Undo เมื่อไหร่ 1. ข้าราชการที่เข้ารับราชการ ก่อนวันที่ 27 มี.ค. 40 และเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ 2. ข้าราชการที่เข้ารับราชการ ก่อนวันที่ 27 มี.ค. 40 และลาออกจาราชการ เนื่องจากได้รับ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลปกครอง ไม่เกินวันที่ 30 มิ.ย. 58 3. ข้าราชการที่เคยเป็นข้าราชการที่เข้ารับราชการ ก่อนวันที่ 27 มี.ค. 40 ซึ่งลาออกจาก ราชการและกลับเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 40 โดยต้องกลับเข้ารับราชการ ไม่เกิน วันที่ 30 มิ.ย. 58 4. ข้าราชการที่เข้ารับราชการ ก่อนวันที่ 27 มี.ค. 40 ซึ่งเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจและมี กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก�ำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 5. ข้าราชการที่เข้ารับราชการ ก่อนวันที่ 27 มี.ค. 40 ซึ่งเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจและมี กฎหมายก�ำหนดให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นหน่วยงานในก�ำกับของรัฐ 6. ผู้รับบ�ำนาญซึ่งเคยเป็นบุคคลตาม 1-5 7. ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด v ข้าราชการ แสดงความประสงค์ที่ส่วนราชการต้นสังกัด v ผู้รับบ�ำนาญ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด แสดงความประสงค์ได้ที่ส่วนราชการผู้เบิก เบี้ยหวัดบ�ำนาญ v ข้าราชการส่วนท้องถิ่น แสดงความประสงค์ได้ที่ส่วนราชการส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานอยู่ v ผู้รับบ�ำนาญส่วนท้องถิ่น แสดงความประสงค์ได้ที่ส่วนราชการส่วนท้องถิ่นผู้เบิกบ�ำนาญ v พนักงานมหาวิทยาลัย แสดงความประสงค์ได้ที่มหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐที่ปฏิบัติงานอยู่ ผู้ประสงค์จะขอให้สิทธิ์ Undo สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 15 ธ.ค. 2557 จนถึงวันที่ 30 ม.ย. 2558 เมื่อได้ยื่นใช้สิทธิ Undo แล้ว จะขอยกเลิกไม่ได้ คิดให้ดี ๆ คิดให้รอบคอบ ก่อนยื่นใช้สิทธิ หมายเหตุ : Undo คือ ระบบการค�ำนวณยอดเงิน กบข. ที่จะได้รับ * ข้าราชการติดต่อที่หน่วยงานต้นสังกัด * ข้าราชการบ�ำนาญติดต่อที่ส�ำนักงานคลังจังหวัด พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ�ำเหน็จบ�ำนาญ ตามพระราชบัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 ในเรื่องของโครงการออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูง ซึ่งทางสหกรณ์ฯเปิดรับฝากเงินจากสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 และจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ขณะนี้ (วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557) ยอดเงินฝากได้มา ประมาณ 230 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดเงินที่สูง แสดงให้เห็นว่า สมาชิกมีความเชื่อมั่น และให้ความไว้วางใจในการบริหาร งานของผม และคณะกรรมการตลอดจนฝ่ายจัดการ คาดว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการทางสหกรณ์ฯจะได้รับเงินฝากจากสมาชิก ประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งเงินจ�ำนวนนี้ ทางสหกรณ์ฯจะน�ำ ไปบริหารด้วยความรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ สมาชิกและสหกรณ์ฯของรา ส�ำหรับในเรื่องของการผิดนัดช�ำระหนี้ของสมาชิก บางส่วน จนท�ำให้สหกรณ์ฯถูกตั้งค่าเผื่อหนี้จะสูญด้วยนั้น ในเรื่องนี้ทางสหกรณ์ฯได้พยายามที่จะด�ำเนินการในการแก้ ปัญหาโดยการเชิญสมาชิกที่มีปัญหาดังกล่าวมาพูดคุยกับ ทางสหกรณ์ฯ เพื่อที่จะหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน แต่ก็ได้รับ ความร่วมมือจากสมาชิกดังกล่าวค่อนข้างน้อย ผมเรียนว่าการที่สมาชิกมีปัญหาในการช�ำระหนี้ และเข้ามาคุยกับเราจะมีทางออกเสมอ ทางสหกรณ์ฯไม่อยากด�ำเนินการฟ้องร้องเพื่อให้ ศาลบังคับคดี เพราะเมื่อการด�ำเนินการมาถึงชั้นศาลตัดสิน คดีแล้วมันจะหาทางออกให้สมาชิกล�ำบาก ซึ่งในปัจจุบันสห กรณ์ฯได้มองเห็นความส�ำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ ตั้งศูนย์ไกล่ เกลี่ย เพื่อท�ำหน้าที่แก้ปัญหาให้กับสมาชิกที่มีปัญหาในการ ช�ำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ โดยศูนย์ดังกล่าวจะให้บริการกับ สมาชิกในทุกวันอังคารเวลา 13.00 น. – 16.00 น. และในวัน เสาร์เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ก็ขอเชิญชวนให้สมาชิกที่มี ปัญหาในการผิดนัดช�ำระหนี้เข้ามาใช้บริการ เพราะผมเชื่อว่า ทุกปัญหามีทางออกและแก้ไขได้ เรื่องการด�ำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีสลาก กินแบ่งรัฐบาล ขณะนี้การด�ำเนินคดีในบางเรื่อง เช่น เรื่องที่ สหกรณ์ฯ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทเทวาสิทธิฯกับพวก ได้ข้อยุติแล้ว ศาลแพ่งจังหวัดนนทบุรีได้สั่งให้บริษัทเทวาสิทธิฯ และผู้เกี่ยวข้อง ช�ำระเงินคืนให้กับสหกรณ์ฯ จ�ำนวน 529 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้ถ้าบริษัทเทวาสิทธิฯไม่ด�ำเนินการทางสหกรณ์ฯ ก็จะรีบหาทรัพย์สินของบริษัทเทวาสิทธิฯและผู้เกี่ยวข้องมา ขายทอดตลาด เพื่อช�ำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ ซึ่งไม่ทราบว่า จะได้ทรัพย์สินมาเป็นจ�ำนวนเท่าไร ส่วนคดีอื่นศาลชั้นต้น ก็ได้ตัดสินไปบ้างแล้ว บางคดีศาลก็สั่งจ�ำคุกโดยไม่รอลงอาญา รายละเอียดสมาชิกหาอ่านได้ในวารสารประชาสัมพันธ์ของ สหกรณ์ฯสุดท้ายนี้ขอให้สมาชิกสหกรณ์ฯทุกท่านท�ำงานใน หน้าที่อย่างมีความสุข และสนุกกับการท�ำงาน ดูแลสุขภาพ ด้วยนะครับ เพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย โชคดี สวัสดีครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ส�ำนักงานคลังเขต และคลังจังหวัดทั่วประเทศส�ำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี โทร. 0-2580-0707-8 หรือกรมบัญชีกลาง ส�ำนักงานกฎหมาย โทร. 0-21277264, 0-2127-7267 ส�ำนักงานบริหาร การรับ-จ่ายเงินภาครัฐ ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 1 โทร. 0-2127-7329 ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 2 โทร. 0-2127-7346 ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 3 โทร. 0-2127-7354
 4. 4. หน้า 4 ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 วดวง สังคม นนทบุรีแ สวัสดีครับ พบกันอีกเช่นเคยกับคอลัมน์แวดวงสังคม นนทบุรี นสพ.ครูประถมนนท์ 2 ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 8 ข่าวข้น คนเข้ม อีกเช่นเคย ท�ำหน้าที่ โดย PR.wor เหมือนเดิมครับ ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับ ส�ำหรับมหกรรมงานศิลป หัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ที่จังหวัดนนทบุรี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเริ่มต้นด้วยการ แถลงข่าวไปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียน อนุราชประสิทธิ์ โดยมีเจ้าภาพ 5 หน่วยงานหลักได้แก่ สพป.นนทบุรี เขต 2 สพม. เขต 3 อบจ.นนทบุรี และจังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ เป็นประธาน ร่วมแถลงข่าว ซึ่งมีผู้สื่อข่าวจากหลายส�ำนักมาร่วมท�ำข่าวกันอย่างคับคั่ง ซึ่งงานนี้ได้มือประสานสิบทิศ อย่างสมศักดิ์ คชฤทธิ์ ปชส. สพป.นนทบุรี เขต 1 พรรณรส ศิระธนารัณฑ์ ปชส.สพป. นนทบุรี เขต 2 และแม่งานใหญ่ ก็คือ รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 รองฯชลิตา ศรีทอง และอีกหลายๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม ร่วมกันจัดจนงานส�ำเร็จได้อย่างสมบูรณ์ ผอ.สมบัติ ถินน้อย ผอ.โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ผอ.วิมล บรรณทอง โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 ดร.ขัตติยา ด้วงส�ำราญ ผอ.โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ ผอ.นาวี ทรัพย์ห่วง ผอ.สาคลีวิทยา อยุธยา ด.ญ.เดือนฉาย อิศรเสนา ณอยุธยา สพป.นนทบุรี เขต 2 เรียกบรรจุครูใหม่ สพป.นนทบุรี เขต 2 เรียกบรรจุครูใหม่ 9 อัตรา โดยมี เอกสังคมศึกษา 3 คน เอกวิทยาศาสตร์ 3 คน เอกประถมวัย 2 คน และ เอกนาฎศิลป์ 1 คน โดยมีนายโชติพงษ์ ลิ่มเจียสหพงษ์ ผอ.กลุ่มบริหาร งานบุคคล เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกในการรายงานตัว ณ ห้องประชุม คลองเกลือร่วมใจ สพป.นนทบุรี เขต 2 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผอ.เฉลียว ยาจันทร์ ผอ.โรงเรียนบางบัวทอง ผอ.สภาวดี จิรภาสพงศา ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย นายชนม์ชื่น บุญญาสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 ผอ.บุรณดา กรรณสูต โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง ผอ.ศุภกฤษ ไชยศร ผอ.โรงเรียนวัดตาล นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รอง ผวจ.นนทบุรี นางชลิตา ศรีทอง รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 พรรณรส ศิระธนารัณฑ์ ปชส.สพป.นนทบุรี เขต 2 นายสมศักดิ์ คชฤทธิ์ ปชส.สพป.นนทบุรี เขต 1 ผอ. ณรงค์ แสงสุวรรณ์ ผอ.โรงเรียนวัดบัวขวัญ นางกัลยา จุลเดชะ ครู โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ ผอ.รังสิมันต์ ยาละ โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี ด.ญ.ชลธิญา ภิญโญโชค ผอ.ธีรวัฒน์ กฤชเพ็ชร ผอ.โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ผอ.สุเพชร ยอดตา ผอ.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ นนทบุรี ผอ.ณัฐกานต์ วีระวัฒนวงศ์ ผอ.โรงเรียนวัดสพานสูง ดร.สุวิทย์ มูลค�ำ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 นายนพพร พินิจจันทร์ ผอ.สพม.เขต 3 พ.ต.อ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี จนกระทั่งมาถึงวันเสียงนกหวีดดัง เริ่มการแข่งขัน เมื่อวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2557 ถนนทุกสายของภาคกลาง และภาคตะวันนออก มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนนทบุรี จาก 26 จังหวัด 60 เขตพื้นที่การศึกษาทั้ง สพป. และ สพม. ส่งนักเรียน เข้าแข่งขัน เพื่อความเป็นเลิศด้านฝีมือประเภทต่างๆ ประชัน ฝีมือกันอย่างชนิดที่ว่า ไม่มีใครยอมใคร PR.wor และทีมงาน ประชาสัมพันธ์ ได้ออกตระเวนท�ำข่าว เห็นฝีมือของเด็กนักเรียน แต่ละคน บอกได้ค�ำเดียวว่า สุดยอดจริง ๆ แต่ละทีมน�ำผลงาน ที่ผ่านคัดสรรอย่างดี มาแสดงฝีมืออย่างมากมาย ใครที่ไม่ได้ มาชม น่าเสียดายจริง ๆครับ ยอมรับว่า ฝีมือนักเรียนแต่ละคน ไม่แพ้ผู้ใหญ่เลย ยิ่งถ้าได้ฝึกฝนและได้รับการสนับสนุนอย่าง จริงๆจังจากผู้ใหญ่ เชื่อแน่เหลือเกินว่า ฝีมือเด็กไทย สามารถ พัฒนาไปสู่เวทีโลกได้อย่างแน่นอนครับ ชมตัวอย่างภาพ การแข่งขันในหน้า 5-8 และก็มาถึงงานสุดอลังการยิ่งใหญ่ พิธีเปิด-ปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 64 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ ห้องรัลยัล จูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี โดยมี นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานมีผู้เข้าร่วมในพิธีในวันนั้น คับคั่ง มี ผอ.เขตฯ เจ้าภาพร่วม 3 ท่าน คือ ดร.สุวิทย์ มูลค�ำ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ผอ.สพป. เขต 2 นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม. เขต 3 และ ผอ.เขตฯ อีก 60 เขต มาร่วมเป็นเกียรติ และที่พิเศษสุดในการจัดงาน ศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานศิลปะหัตถกรรมฯ ของจังหวัดนนทบุรี ได้แต่งเพลงมาร์ชงานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 64 ขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่งหลายๆ ท่านคงได้ฟังกันบ้างแล้ว ซึ่งเนื้อร้อง/ท�ำนอง แต่งโดย รัตนา เหมะรัชตะ วรวิทย์ วรวิชชากร จากสพป.นนทบุรี เขต 2 ขับร้องหมู่โดย พรรณรส ศิระธณารัณฑ์ รัตนาเหมะรัชตะ วรวิทย์ วรวิชชากรและณัฏฐศักดิ์ สกุลพลวัน และในวันเปิดงานในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี และสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด ก็คือ เห็นพี่น้องประชาชน ชาวนนทบุรี ร่วมต้อนรับผู้มาเยือนทั้ง 60 เขตพื้นที่การศึกษา 26 จังหวัด จ�ำนวนหลายหมื่นคน ด้วยการเป็นเจ้าบ้านที่ดี อย่างอบอุ่น ส่วนผลการแข่งขันเขตใด ครองแชมป์เหรียญทอง ครองแชมป์เหรียญรวม ท่านสามารถเข้าไปดูที่ เว็บไซต์ www.nonedu2.net เข้าไปที่ผลการแข่งขันงานศิลป หัตถกรรมครั้งที่ 64 ช่วงนี้ เป็นช่วงโยกย้าย สับเปลี่ยนต�ำแหน่งผู้บริหาร สถานศึกษากันอย่างคึกคัก ทั้งย้ายภายใน ย้ายภายนอก ทั้ง สพป.นนทบุรี เขต 1 เขต 2 และ สพม. 3 ในส่วนของ สพป.นนทบุรี เขต 2 ก็มี ผอ.สภาวดี จิรภาสพงศา จากโรงเรียนวัดสะพานสูง ไปโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ผอ.ณัฐกานต์ วีระวัฒนวงศ์ จากโรงเรียนวัดอินทาราม ไปโรงเรียนวัดสะพานสูง ผอ.สมบัติ ถินน้อย จากโรงเรียน วัดคลองขุนศรี ไปโรงเรียนวัดไทรใหญ่ ผอ.บุรณดา กรรณสูต จากโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก ไปโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง ผอ.ศุภกฤษ ไชยศร จากโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ไปโรงเรียน วัดตาล กลับมาเป็น ผอ.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ นนทบุรี Pr.wor. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารทุกท่านด้วยนะครับ โดย วรวิทย์ วรวิชชากร รัตนา เหมะรัชตะ อ.ชพน ยะสมจิตร์ (ครูฟ้าบางใหญ่) วรวิทย์ วรวิชชากร ณัฐศักดิ์ สกุลพลวัน บรรทัดนี้ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับความเก่ง บวกความสามารถของทีมนักเรียนโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ ได้แก่ เด็กหญิงเดือนฉาย อิสรเสนา ณ อยุธยา และ ด.ญชลธิญา ภิญโญโชค ที่ไปร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทาง วิทยาศาสตร์นานาชาติ ที่ประเทศอินโดนีเซีย และสามารถคว้า เหรียญทองแดง ในระดับนานาชาติได้ อย่างน่าภาคภูมิใจดังไป ทั่วประเทศและทั่วโลกเลยก็ว่าได้ดร.ขัตติยา ด้วงส�ำราญ ผอ.โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ ยังปลื้มไม่หายเลย เยี่ยมมากครับ สุดท้าย ขอฝากว่าการศึกษาของคนทุกคน คือ รากฐาน ของชีวิต ยิ่งเรียนรู้มากเท่าไรก็ยิ่งท�ำให้รากฐานของชีวิต แข็งแรงและมั่นคงตลอดไป พบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ สวัสดีครับ ผอ.วิมล บรรณทอง จากโรงเรียนสองพี่น้อง ปทุมธานี กลับมาเป็นผอ.โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 ส่วนผู้บริหารที่ย้ายออก ก็มี ผอ.ณรงค์ แสงสุวรรณ์ จาก โรงเรียนวัดมะสงฯ ไปเป็น ผอ.โรงเรียนวัดบัวขวัญ สพป.เขต 1 ผอ.นาวี ทรัพย์ห่วง ข้ามไปเป็นผอ.มัธยม คือ โรงเรียน สาคลีวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา ผอ.รังสิมันต์ ยาละ จากโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ ไปเป็น ผอ.โรงเรียนมัธยม คือ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ในส่วนของผู้บริหารสังกัด สพม. 3 ที่คุ้น ๆ ก็มี ดร.เฉลียว ยาจันทร์ จากโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ไปเป็น ผอ.โรงเรียนบางบัวทอง ผอ.ธีรวัฒน์ กฤชเพ็ชร์ จาก โรงเรียนเตรียมอุมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ไปโรงเรียน รัตนาธิเบศร์ ผอ.สุเพชร ยอดตา จากอุดมศีลวิทยา อยุธยา สพป.นนทบุรี เขต 2 ขอขอบคุณศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ที่ได้แสดงศักยภาพความพร้อมในการจัดการแข่งขัน และร่วมต้อนรับผู้มาเยือนนนทบุรี
 5. 5. ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 หน้า 5 งานชุมนุมลูกเสือเอกชน จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วัดคลองขวาง อ�ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี นายบัณฑิต ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดพิธีชุมนุมลูกเสือ เอกชนจังหวัดนนทบุรี และนายนิธิบดี เที่ยงวรรณกานต์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เป็นประธานเปิด การชุมนุมรอบกองไฟ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีโรงเรียน เอกชนจ�ำนวนทั้งหมด 20 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน ชาญรัตน์วิทยา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา โรงเรียน รัตนบัณฑิต โรงเรียนศึกษาบัณฑิต โรงเรียนญาโณทัย โรงเรียนประสาทวิทยา โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บ�ำรุง โรงเรียนประถมพฤกษา โรงเรียนนันทนวรวิทย์โรงเรียน เทพประทานพร โรงเรียนการัญศึกษา โรงเรียนพัฒนวิทย์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา โรงเรียนศรีรัตโนภาส โรงเรียนเล็ก โกเมศอนุสรณ์ โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา โรงเรียนเทพพิทักษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา โรงเรียนประชาบดี และ โรงเรียนวัฒนพฤกษา ลูกเสือ – เนตรนารีจ�ำนวน 422 คน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “ปีการศึกษา 2557 ปีแห่งการยกระดับคุณภาพ ผู้เรียนให้ เป็นคนเก่ง คนดี ของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ศึกษาเอกชน” แวดวงเอกชนนนทบุรี นางนปภา นิลน้อย นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ บริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี นายภูรี มะทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนท่าอิฐศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในรายการอบต.บางบัวทอง โอเพ่น เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๑ ณ ฮอลล์กิจกรรมภายในองค์การ บริหารส่วนต�ำบลบางบัวทอง เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ สมาคมสโมสรลูกเสือนนทบุรี ร่วมกับโรงเรียนท่าอิฐศึกษา และสโมสรลูกเสือสันติธรรม ได้จัดการฝึกอบรมวิชาผู้ก�ำกับ ลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน ท่าอิฐศึกษา โรงเรียนท่าอิฐศึกษาได้จัดอบรมบุคลากรครู ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะชีวิตและเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครู” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม อาคารอับดิลละห์ (อาคารละหมาด) โรงเรียนท่าอิฐศึกษา โดยมี อาจารย์วัลลา คงธรรม ครูช�ำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระเงิน เป็นวิทยากรผู้ให้การอบรม โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 9 ส.ค.57 พ.อ.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์ รอง ผบ.รร.ขส.ทบ./ ผู้จัดการ เป็นประธานในงานวันแม่แห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2557 ณ บริเวณลานกิจกรรม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. 20 ก.ย.57 พ.อ.ธีรพล หมั่นยิ่ง รอง ผบ.กรม ขส.รอ./ ผู้อานวยการ, ครู-อาจารย์,ผู้ปฏิบัติงาน และตัวแทนนักเรียนชั้น ปวช.3 ร่วมทาบุญตักบาตรเช้า ประจาเดือน กันยายน 2557 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. 3 ก.ย.57 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมโครงการ คนพันธ์อาร์ เท่าทันเอสด์ ปีที่ 3 โดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน มาให้ ความรู้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. 26 มิ.ย.57 พ.อ.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์ รอง ผบ.รร.ขส.ทบ./ ผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2557 ณ บริเวณลานกิจกรรม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. นางสุวรรณา วัฒนมะโน ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน “เรียนให้รู้ชัด ปฏิบัติตาม หลักคุณธรรม” แรกเริ่ม ดรุณวิทย์ศึกษา ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 โดย ครูอัมพัน สุขมะโนเปิดท�ำการสอน มีครู 5 คน นักเรียน 55 คน และอาคารเรือนไม้หนึ่งหลัง โดยเปิดสอนเฉพาะระดับประถมศึกษา ปัจจุบัน โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา ได้ด�ำเนินการสอน มากกว่า 51 ปี โดยการบริหารงานของนางสุวรรณา วัฒนมะโน ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน เปิดสอนระดับเตรียม อนุบาล อนุบาล และประถมศึกษา สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม 02-571-7247 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 81/1 หมู่ 6 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 02-9611217, 02-9611467 เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1, ม.1, ม.4 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 เป็นต้นไป ปรัชญาของโรงเรียน มั่นในศาสน์ วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น�ำสังคม คติพจน์ของโรงเรียน ประพฤติดี มีวินัย ใจรักเรียน มีหอพักอยู่ประจ�ำส�ำหรับนักเรียนชาย ตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษา เป็นต้นไป เด็กชายวิศวัสต์ปานพุ่มและเด็กชายสธนสิงห์โตทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หัวข้อ “ก่อบ้านสร้างเมือง” ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เพื่อแข่งขันในระดับชาติต่อไป เด็กหญิงลภัส ชื่นสมศักดิ์ (คนแรก ซ้ายมือ แถวที่ 1) และเด็กหญิงฟาฮาน่า กูสลามัต (คนที่ 2 ขวามือ แถวที่ 2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา ได้ผ่านรอบคัดเลือกบทความ โครงการ Energy Mind Award ของการไฟฟ้านครหลวง จากเยาชนทั้งหมด ๔๔ คน เพื่อคัด เลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปน�ำเสนอต่อที่ประชุม Global Youth Eco-Leadership summit ที่ประเทศเกาหลีใต้ ในต้นปี ๒๕๕๘
 6. 6. หน้า 6 ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 สพป.นนทบุรี เขต 2 โดย ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 ขอขอบคุณศูนย์เครือข่ายฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของเขตพื้นที่มาโดยตลอด ขอให้ทุกท่านมีความสุขในเทศกาลปีใหม่ 2558 ไม่เจ็บ ไม่จน ตลอดไป นายสมศักดิ์ สุมน ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก ประธานศูนย์เครือข่ายฯ อ.บางใหญ่ อ�ำเภอปากเกร็ด อ�ำเภอบางใหญ่ นายวิชัย บ�ำรุงศรี ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ประธานศูนย์เครือข่ายฯ อ.ปากเกร็ด สพป.นนทบุรี เขต 2 จัดอบรม E-office ระบบการรับข้อมูลให้กับบุคลากรเพื่อให้ความรู้ในด้าน ข่าวสารอย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ สพป.นนทบุรี เขต 2 ปชส.นนทบุรี บันทึกภาพร่วมกับ ปชส. สพฐ. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์การแข่งขัน ณ โรงเรียนวัดไทรใหญ่
 7. 7. ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 หน้า 7 สพป.นนทบุรี เขต 2 โดย ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 ขอขอบคุณศูนย์เครือข่ายฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของเขตพื้นที่มาโดยตลอด ขอให้ทุกท่านมีความสุขในเทศกาลปีใหม่ 2558 ไม่เจ็บ ไม่จน ตลอดไป นายเด็จ สว่างอรุณ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดยอดพระพิมล ประธานศูนย์เครือข่ายฯ อ�ำเภอไทรน้อย นายประจวบ กลมแป้น ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก ประธานศูนย์เครือข่ายฯ อ.บางบัวทอง อ�ำเภอไทรน้อย อ�ำเภอบางบัวทอง ต้านภัยหนาว นายชูฌาณ พีรชัยเดโช รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 รับมอบผ้าห่ม จาก นายบุญธรรม โพธิ์สร้อย ผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนวัดคลองขวาง เพื่อมอบต่อให้กับโครงการรินน�้ำใจ ช่วยน้องประสบภัยหนาว สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ณ สพป.นนทบุรี เขต 2

Views

Total views

2,324

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×