Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

31.111+ข้..

2,515 views

Published on

111ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุง การเขียนรายงานประเมินโครงการ

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

31.111+ข้..

 1. 1. <ul><li>ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุง การเขียนรายงานประเมินโครงการ </li></ul>พิสณุ ฟองศรี www.pitsanu.com
 2. 2. แนวคิด <ul><li>การเขียนรายงานประเมินโครงการมีลักษณะเป็นผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับการวิจัย หนังสือ ฯลฯ </li></ul><ul><li>มีโครงสร้างคล้ายกับงานวิจัย </li></ul><ul><li>มีข้อบกพร่องเช่นเดียวกัน </li></ul><ul><li>เท่าที่พบมี 111 ประการ </li></ul><ul><li>แต่ละประการมีแนวทางปรับปรุง </li></ul>
 3. 3. โครงสร้างรายงานประเมินโครงการ <ul><li>มีส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ </li></ul><ul><ul><li>ส่วนประกอบตอนต้น </li></ul></ul><ul><ul><li>ส่วนเนื้อหา </li></ul></ul><ul><ul><li>ส่วนประกอบตอนท้าย </li></ul></ul>
 4. 4. ส่วนประกอบตอนต้น ประกอบด้วย <ul><li>ปกนอก ซึ่งมีชื่อโครงการที่ประเมิน ชื่อผู้ประเมิน และรายละเอียดของหน่วยงาน </li></ul><ul><li>ปกใจหรือใบปะหน้า </li></ul><ul><li>บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ( กรณีเป็นวิทยานิพนธ์จะเรียกบทคัดย่อ ) </li></ul><ul><li>กิตติกรรมประกาศ </li></ul><ul><li>สารบัญ </li></ul><ul><li>สารบัญตาราง ( ถ้ามี ) </li></ul><ul><li>สารบัญภาพ ( ถ้ามี ) </li></ul><ul><li>สารบัญแผนภูมิ ( ถ้ามี ) </li></ul>บางแห่งอาจใช้ร่วมกันเรียกว่าสารบัญภาพ
 5. 5. ส่วนเนื้อหา มี 5 บท ดังนี้ <ul><li>บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วยหัวข้อย่อย เช่น </li></ul><ul><li> ความเป็นมาของปัญหาหรือความสำคัญและความเป็นมาของ </li></ul><ul><li>ปัญหา หรือภูมิหลัง </li></ul><ul><li> วัตถุประสงค์การประเมิน </li></ul><ul><li> ความสำคัญของการประเมินหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ </li></ul><ul><li> กรอบแนวคิดการประเมิน </li></ul><ul><li> ขอบเขตการประเมิน </li></ul><ul><li> ข้อจำกัดในการประเมิน ( ถ้ามี ) </li></ul><ul><li> นิยามศัพท์เฉพาะ </li></ul>
 6. 6. ส่วนเนื้อหา ( ต่อ ) <ul><li>บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li> แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาโครงการ ( ถ้ามี ) </li></ul><ul><li> รายละเอียดโครงการที่จะประเมิน ( ต้องมี ) </li></ul><ul><li> แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน </li></ul><ul><li> ตัวชี้วัดที่สำคัญ ( ถ้ามี ) </li></ul><ul><li> งานวิจัยหรืองานประเมินโครงการที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li> งานวิจัยหรืองานประเมินโครงการในประเทศ </li></ul><ul><li> งานวิจัยหรืองานประเมินโครงการต่างประเทศ </li></ul>สลับกันได้
 7. 7. ส่วนเนื้อหา ( ต่อ ) <ul><li>บทที่ 3 วิธีดำเนินการ </li></ul><ul><li> ประชากรและกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล </li></ul><ul><li> รูปแบบการประเมิน </li></ul><ul><li> เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน </li></ul><ul><li> การเก็บรวบรวมข้อมูล </li></ul><ul><li> สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล </li></ul>
 8. 8. ส่วนเนื้อหา ( ต่อ ) <ul><li>บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล </li></ul><ul><li>บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ </li></ul><ul><li> สรุปผลการประเมิน </li></ul><ul><li> อภิปรายผล </li></ul><ul><li> ข้อเสนอแนะ </li></ul>
 9. 9. ส่วนประกอบตอนท้าย <ul><li>บรรณานุกรม </li></ul><ul><li>ภาคผนวก ( ถ้ามี ) </li></ul><ul><li>ประวัติผู้ประเมิน </li></ul>
 10. 10. ข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุง 111 ประการ <ul><li>1. การตั้งชื่อเรื่อง </li></ul><ul><li>  ขาดคำว่าประเมินในชื่อเรื่อง </li></ul><ul><li> เพิ่มคำว่าประเมินในชื่อเรื่อง </li></ul><ul><li>  รายงานโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา </li></ul><ul><li> การ ประเมิน โครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา </li></ul><ul><li> รายงาน ประเมิน โครงการ พัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทาง </li></ul><ul><li>การศึกษา </li></ul><ul><li> รายงานการ ประเมิน โครงการ พัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทาง </li></ul><ul><li>การศึกษา </li></ul>
 11. 11. 2. การเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหาร <ul><li>สาระสำคัญไม่ครบมักจะขาดผลการประเมินของ </li></ul><ul><li>ตัวชี้วัด </li></ul><ul><li> เพิ่มผลการประเมินตัวชี้วัดทุกตัว </li></ul>
 12. 12. 3. การเขียนกิตติกรรมประกาศ <ul><li> นำรายนามชื่อผู้มีชื่อเสียงมาใส่โดยไม่ได้ช่วยจริง </li></ul><ul><li> ตัดออก </li></ul>
 13. 13. 4. การเขียนสารบัญ <ul><li> ไม่ครบตามหัวข้อ </li></ul><ul><li> ตรวจให้ครบ </li></ul>5. การเขียนสารบัญ  หัวข้อไม่ตรงกัน  ตรวจให้ตรงกัน 6. การเขียนสารบัญ  ไม่มีเลขหน้า เลขหน้าไม่ตรงกัน  ต้องมีเลขหน้าทุกหัวข้อ และตรงกับเนื้อหาในเล่ม
 14. 14. 7. การเขียนสารบัญ <ul><li> หัวข้อหลักมีหัวข้อรองบ้างไม่มีบ้าง </li></ul><ul><li> ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง </li></ul> บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม ความหมายของการฝึกอบรม ความสำคัญของการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมครูภาษาไทย แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ ความหมาย วิธีการประเมิน รูปแบบการประเมิน
 15. 15. 7. การเขียนสารบัญ ( ต่อ )  กรณีไม่เสนอหัวข้อรอง บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมครูภาษาไทย แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
 16. 16. 7. การเขียนสารบัญ ( ต่อ )  กรณีเสนอหัวข้อรอง บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม ความหมายของการฝึกอบรม ความสำคัญของการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมครูภาษาไทย หลักการและเหตุผล เป้าหมาย วิธีดำเนินการ แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ ความหมาย วิธีการประเมิน รูปแบบการประเมิน แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความหมาย ทฤษฎีความพึงพอใจ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยในประเทศ งานวิจัยต่างประเทศ
 17. 17. 8. การเขียนสารบัญ <ul><li> หัวข้อรองพิมพ์ แนวตรงกับหัวข้อหลัก </li></ul><ul><li> หัวข้อรองพิมพ์ เยื้องไปทางขวา </li></ul> บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม ความหมายของการฝึกอบรม ความสำคัญของการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมครูภาษาไทย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินการ แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
 18. 18. 9. การเขียนอ้างอิง <ul><li> เอกสารเก่าเกิน 10 ปี </li></ul><ul><li>ตัดออกและหาของใหม่มาเพิ่ม ถ้าจำเป็นต้องคงไว้ต้องแสดงเหตุผล </li></ul><ul><li> เฉลี่ยว เชี่ยวประเมิน (2534 : 8) </li></ul><ul><li>กล่าวว่า ......... </li></ul><ul><li> เฉลี่ยว เชี่ยวประเมิน (2534 : 8) </li></ul><ul><li>ได้ศึกษา / ให้แนวคิดเกี่ยวกับ .................... </li></ul><ul><li>ซึ่งยังไม่มีผู้ศึกษาเพิ่มเติม / ให้แนวคิดอื่นที่ครอบคลุมกว่า </li></ul>
 19. 19. 10. การเขียนอ้างอิง <ul><li> อ้างบุคคลไม่เป็นที่รู้จัก </li></ul><ul><li> อ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง </li></ul><ul><li> เกณฑ์ในการแปลผลใช้เกณฑ์ของปลัด หัดประเมิน (2548 : 4) </li></ul><ul><li> เกณฑ์ในการแปลผลใช้เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 50) </li></ul><ul><li> บุญเพิ่ม เริ่มประเมิน (2548 : 8) กล่าวว่า .............................................. </li></ul><ul><li> สมหวัง พิธียานุวัฒน์ (2549 : 100) กล่าวว่า ......................................... </li></ul><ul><li> สุวิมล ว่องวาณิช (2550 : 6) กล่าวว่า .................................................. </li></ul><ul><li> นงลักษณ์ วิรัชชัย (2551 : 11) กล่าวว่า ............................................. </li></ul>
 20. 20. 11. การเขียนอ้างอิง <ul><li> อ้างอิงน้อย เพียง 1 – 2 แหล่ง </li></ul><ul><li> ค้นคว้าเพิ่มส่วนอื่น ๆ นอกจากเนื้อหาได้ </li></ul>12. การเขียนอ้างอิง  ขาดแหล่งอ้างอิงต่างประเทศ  ใช้บทคัดย่อจากฐานข้อมูล ERIC  ใช้การอ้างอิงจากผู้ที่แปลไว้แล้ว
 21. 21. 13. การเขียนอ้างอิง <ul><li> อ้างอิงแหล่งปฐมภูมิทั้ง ๆ ที่ค้นคว้าจากแหล่งทุติยภูมิ </li></ul><ul><li> ต้องอ้างอิงตามความจริง โดยใช้คำว่า “อ้างถึงใน” หรือ “อ้างใน” </li></ul>14. การเขียนอ้างอิง  ใช้แหล่งอ้างอิงทุติยภูมิมากเกินไป  ควรตัดออกหรือหาแหล่งอื่นเพิ่มได้ไม่เกิน 30 %
 22. 22. 15. การอ้างอิง <ul><li> ไม่มีเลขหน้า </li></ul><ul><li> ใส่เลขหน้าทุกแห่งยกเว้นอ้างจากเอกสารชั้นรองและเอกสารเดิมไม่ใส่เลขหน้าไว้ </li></ul>16. การอ้างอิง  ใช้รูปแบบต่างกัน  ใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
 23. 23. 17. การเขียนบรรณานุกรม <ul><li> ไม่ครบตามที่อ้างอิงไว้ </li></ul><ul><li> ตรวจให้ตรง โดยอ้างอิงแล้วควรลงร่างบรรณานุกรมทันที </li></ul>18. การเขียนบรรณานุกรม  ชื่อแหล่ง / พ . ศ . หรือ ค . ศ . ไม่ตรงกัน  ตรวจสอบให้ตรงกันทุกแหล่ง
 24. 24. 19. การเขียนบรรณานุกรม <ul><li> ไม่เรียงตามลำดับอักษร และสระ </li></ul><ul><li> ยึดพจนานุกรมเป็นหลักและให้ผู้รู้ช่วยตรวจ </li></ul>20. การเขียนบรรณานุกรม  ใช้รูปแบบต่างกัน  ใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
 25. 25. 21. การเขียนบรรณานุกรม <ul><li> เรียงลำดับโดยไม่มีเกณฑ์ </li></ul><ul><li> ยึดเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง เช่น เวลา หรือกลุ่มเนื้อหา </li></ul>22. การเขียนภาคผนวก  นับตารางหรือภาพของภาคผนวกรวมกับเนื้อหาในเล่ม  นับตารางหรือภาพของภาคผนวกรวมกับภาคผนวกด้วยกันเอง  นับเฉพาะในภาคผนวกนั้น ๆ
 26. 26. 23. การเขียนภาคผนวก <ul><li> นำภาพต่าง ๆ หรือรายละเอียดมาเสนอไว้มากเกินไป </li></ul><ul><li> ตัดออกให้เหลือเฉพาะที่จำเป็นหรือยกตัวอย่างบางส่วน </li></ul>
 27. 27. 24. การเขียนกรอบแนวคิดการประเมิน <ul><li> นำวัตถุประสงค์โครงการมาเขียนเป็นประเด็นการประเมิน </li></ul><ul><li> นำประเด็นจากรูปแบบมาเขียน </li></ul><ul><li> ตัวอย่าง กรณีใช้รูปแ บบ CIPP </li></ul><ul><li> </li></ul> <ul><li>เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน </li></ul><ul><li>เพื่อพัฒนาการนำทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน </li></ul>การวิเคราะห์ เครื่องมือ แหล่งข้อมูล เกณฑ์ ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน <ul><li>บริบท </li></ul><ul><li>ปัจจัยนำเข้า </li></ul><ul><li>กระบวนการ </li></ul><ul><li>ผลผลิต </li></ul>การวิเคราะห์ เครื่องมือ แหล่งข้อมูล เกณฑ์ ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน
 28. 28. 25. การเขียนกรอบแนวคิดการประเมิน <ul><li> นำสาระของวัตถุประสงค์มาเขียนเป็นประเด็นการประเมิน ( กรณีใช้รูปแบบการประเมิน ) </li></ul><ul><li> นำประเด็นจากรูปแบบการประเมิน </li></ul>
 29. 29. 26. การเขียนกรอบแนวคิดการประเมิน <ul><li> เขียนตัวชี้วัดผิดกลุ่มประเด็นการประเมิน </li></ul><ul><li> พิจารณาให้สอดคล้องกับประเด็นการประเมิน </li></ul><ul><li>................ </li></ul><ul><li> หลักสูตร </li></ul><ul><li> หลักสูตร </li></ul><ul><li>................ </li></ul><ul><li>บริบท </li></ul><ul><li>ปัจจัยนำเข้า </li></ul><ul><li>กระบวนการ </li></ul><ul><li>ผลผลิต </li></ul>การวิเคราะห์ เครื่องมือ แหล่งข้อมูล เกณฑ์ ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน
 30. 30. 27. การเขียนกรอบแนวคิดการประเมิน <ul><li> เขียนตัวชี้วัดที่วัดยากหรือวัดไม่ได้ </li></ul><ul><li> ปรับภาษาให้ชัดเชน เฉพาะเจาะจง </li></ul><ul><li>................ </li></ul><ul><li>................ </li></ul><ul><li>................ </li></ul><ul><li> ความสงบเรียบร้อยของประชาชน </li></ul><ul><li> จำนวนคดีอาชญากรรม </li></ul><ul><li>บริบท </li></ul><ul><li>ปัจจัยนำเข้า </li></ul><ul><li>กระบวนการ </li></ul><ul><li>ผลผลิต </li></ul>การวิเคราะห์ เครื่องมือ แหล่งข้อมูล เกณฑ์ ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน
 31. 31. 28. การเขียนกรอบแนวคิดการประเมิน <ul><li> เขียนตัวชี้วัดโตเกินไป เป็นนามธรรมวัดยาก </li></ul><ul><li> แยกเป็นตัวชี้วัดย่อย </li></ul><ul><li>................ </li></ul><ul><li>................ </li></ul><ul><li>................ </li></ul><ul><li> คุณภาพของนักเรียน </li></ul><ul><li> คุณภาพของนักเรียนเกี่ยวกับ </li></ul><ul><li> ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน </li></ul><ul><li> ทักษะการคิดวิเคราะห์ </li></ul><ul><li>บริบท </li></ul><ul><li>ปัจจัยนำเข้า </li></ul><ul><li>กระบวนการ </li></ul><ul><li>ผลผลิต </li></ul>การวิเคราะห์ เครื่องมือ แหล่งข้อมูล เกณฑ์ ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน
 32. 32. 29. การเขียนกรอบแนวคิดการประเมิน <ul><li> เขียนตัวชี้วัดโดยมีตัวเลขด้วย </li></ul><ul><li> ตัดตัวเลขออก </li></ul><ul><li>................ </li></ul><ul><li>................ </li></ul><ul><li>................ </li></ul><ul><li> จำนวนคดีอาชญากรรมลดลง 10 % </li></ul><ul><li> จำนวนคดีอาชญากรรมลดลง </li></ul><ul><li> ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 5 % </li></ul><ul><li> ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น </li></ul><ul><li>บริบท </li></ul><ul><li>ปัจจัยนำเข้า </li></ul><ul><li>กระบวนการ </li></ul><ul><li>ผลผลิต </li></ul>การวิเคราะห์ เครื่องมือ แหล่งข้อมูล เกณฑ์ ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน
 33. 33. 30. การเขียนกรอบแนวคิดการประเมิน <ul><li> ระบุเกณฑ์เฉพาะตัวเลข </li></ul><ul><li> ระบุที่มาให้ชัด </li></ul><ul><li> > 3.5 </li></ul><ul><li> > 3.5 </li></ul><ul><li>จากมาตร 5 </li></ul><ul><li>ระดับ </li></ul><ul><li> > 80 % </li></ul><ul><li> > 80 % </li></ul><ul><li>ของนักเรียนที่ </li></ul><ul><li>เข้าร่วม </li></ul><ul><li>โครงการหรือ </li></ul><ul><li>160 คน จาก </li></ul><ul><li>200 คน </li></ul><ul><li>ความต้องการจำเป็นของโครงการ </li></ul><ul><li>ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น </li></ul><ul><li>บริบท </li></ul><ul><li>ผลผลิต </li></ul>การวิเคราะห์ เครื่องมือ แหล่งข้อมูล เกณฑ์ ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน
 34. 34. 31. การเขียนกรอบแนวคิดการประเมิน <ul><li> ระบุเกณฑ์ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด </li></ul><ul><li> พิจารณาให้สอดคล้องกัน </li></ul><ul><li> > 3.5 </li></ul><ul><li> > 90 % </li></ul><ul><li>ของนักเรียนที่ </li></ul><ul><li>เข้าร่วมโครงการ </li></ul><ul><li>หรือ 180 คน จาก </li></ul><ul><li>200 คน </li></ul> ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  ผลผลิต การวิเคราะห์ เครื่องมือ แหล่งข้อมูล เกณฑ์ ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน
 35. 35. 32. การเขียนกรอบแนวคิดการประเมิน <ul><li> ระบุเกณฑ์มากกว่า 1 ชั้นไม่ละเอียด </li></ul><ul><li> ระบุให้ละเอียดเข้าใจตรงกัน </li></ul><ul><li> > 80 % ของ </li></ul><ul><li>นักเรียนที่เข้าร่วม </li></ul><ul><li>โครงการ หรือ </li></ul><ul><li>160 คน จาก 200 </li></ul><ul><li>คน </li></ul><ul><li> > 80 % </li></ul><ul><li>ของนักเรียนที่ </li></ul><ul><li>เข้าร่วมโครงการ </li></ul><ul><li>มีรายได้ 500/ </li></ul><ul><li>เดือน 180 คน </li></ul><ul><li>จาก 200 คน </li></ul> ร้อยละของนักเรียนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น  ผลผลิต การวิเคราะห์ เครื่องมือ แหล่งข้อมูล เกณฑ์ ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน
 36. 36. 33. การเขียนกรอบแนวคิดการประเมิน <ul><li> ระบุว่าตามแผนโดยไม่ระบุจำนวน </li></ul><ul><li> ระบุจำนวนจริง </li></ul><ul><li> 80 % </li></ul><ul><li>ตามแผน </li></ul><ul><li> 80 % </li></ul><ul><li>หรือ 4 ใน 5 </li></ul><ul><li>ครั้งตามแผน </li></ul> ร้อยละหรือจำนวนครั้งการติดตาม  กระบวนการ การวิเคราะห์ เครื่องมือ แหล่งข้อมูล เกณฑ์ ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน
 37. 37. 34. การเขียนกรอบแนวคิดการประเมิน <ul><li> กำหนดเกณฑ์เป็นช่วง </li></ul><ul><li> ระบุจำนวนเดียว </li></ul><ul><li>……… . </li></ul><ul><li> 5-7 เครื่อง </li></ul><ul><li>  5 เครื่อง </li></ul><ul><li>....................... </li></ul><ul><li>จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>พฤติกรรม </li></ul>การวิเคราะห์ เครื่องมือ แหล่งข้อมูล เกณฑ์ ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน
 38. 38. 35. การเขียนกรอบแนวคิดการประเมิน  กรณีใช้เกณฑ์มากกว่า 2 ระดับ กำหนดเกณฑ์ผ่านไว้ที่ 100 %  ไม่ควรเกิน 95 % <ul><li> 100 % </li></ul><ul><li>ของผู้สำเร็จ </li></ul><ul><li>ตามหลักสูตร </li></ul><ul><li>  90 % ของ </li></ul><ul><li>ผู้สำเร็จตาม </li></ul><ul><li>หลักสูตร </li></ul><ul><li>ร้อยละผู้นำความรู้ไปใช้ </li></ul><ul><li>บริบท </li></ul><ul><li>ปัจจัยนำเข้า </li></ul>การวิเคราะห์ เครื่องมือ แหล่งข้อมูล เกณฑ์ ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน
 39. 39. 36. การเขียนกรอบแนวคิดการประเมิน <ul><li> ไม่แยกแหล่งข้อมูลแต่ละกลุ่มตามตัวชี้วัด </li></ul><ul><li> แยกแหล่งข้อมูลแต่ละกลุ่มหรือหลายกลุ่มให้ตรงกับตัวชี้วัด </li></ul> <ul><li>นักเรียน </li></ul><ul><li>ครู </li></ul><ul><li>ผู้ปกครอง </li></ul><ul><li>ผู้บริหาร </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>ความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการ </li></ul><ul><li>ความเป็นไปได้ของโครงการ </li></ul><ul><li>บริบท </li></ul>การวิเคราะห์ เครื่องมือ แหล่งข้อมูล เกณฑ์ ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน <ul><li>นักเรียน </li></ul><ul><li>ผู้ปกครอง </li></ul><ul><li>ครู </li></ul><ul><li>ผู้บริหาร </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>ความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการ </li></ul><ul><li>ความเป็นไปได้ของโครงการ </li></ul><ul><li>บริบท </li></ul>การวิเคราะห์ เครื่องมือ แหล่งข้อมูล เกณฑ์ ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน
 40. 40. 37. การเขียนกรอบแนวคิดการประเมิน <ul><li> ระบุเครื่องมือไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด </li></ul><ul><li> พิจารณาให้สอดคล้องกัน </li></ul><ul><li> แบบ </li></ul><ul><li>สอบถาม </li></ul><ul><li> แบบ </li></ul><ul><li>สอบ </li></ul> … .. <ul><li>… </li></ul><ul><li>ความรู้ทางทฤษฎีของผู้เข้าอบรม </li></ul><ul><li>ความรู้ </li></ul>การวิเคราะห์ เครื่องมือ แหล่งข้อมูล เกณฑ์ ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน
 41. 41. 38. การเขียนกรอบแนวคิดการประเมิน <ul><li> เขียนสถิติไม่ตรงกับเกณฑ์ </li></ul><ul><li> พิจารณาให้ตรงกัน </li></ul><ul><li> ร้อยละ </li></ul><ul><li> t-Test </li></ul><ul><li> , S.D. </li></ul><ul><li> ร้อยละ </li></ul><ul><li> ร้อยละ </li></ul><ul><li> , S.D. </li></ul><ul><li>เพิ่มขึ้นอย่างมี </li></ul><ul><li>นัยสำคัญ </li></ul><ul><li>ลดลง 10 % จากปีที่ </li></ul><ul><li>แล้วหรือ 20 คดี จาก </li></ul><ul><li>200 คดี </li></ul><ul><li> 3.50 จากมาตร 5 ระดับ </li></ul><ul><li>ความรู้ผู้เข้าอบรม </li></ul><ul><li>ร้อยละของคดีอาชญากรรม </li></ul><ul><li>ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ </li></ul><ul><li>ผลผลิต </li></ul>การวิเคราะห์ เครื่องมือ แหล่งข้อมูล เกณฑ์ ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน
 42. 42. 39. การเขียนกรอบแนวคิดการประเมิน <ul><li> เขียนสถิติที่ไม้ใช้วิเคราะห์ </li></ul><ul><li> เขียนเฉพาะสถิติที่ใช้วิเคราะห์ </li></ul><ul><li> ร้อยละ </li></ul><ul><li>, S.D. </li></ul><ul><li> , S.D. </li></ul> 3.50 จากมาตร 5 ระดับ <ul><li>ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ชี้แจงต้อนรับ ฯลฯ </li></ul><ul><li>ปฏิกิริยา </li></ul>การวิเคราะห์ เครื่องมือ แหล่งข้อมูล เกณฑ์ ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน
 43. 43. 40. การเขียนกรอบแนวคิดการประเมิน <ul><li>สาระของตัวชี้วัดไม่ครบทุกเรื่อง / ช่องตาราง </li></ul><ul><li> แต่ละตัวชี้วัดต้องมีสาระครบและใช้เส้นขีดคั่นระหว่างตัวชี้วัด </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>... </li></ul>การวิเคราะห์ เครื่องมือ แหล่งข้อมูล เกณฑ์ ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน
 44. 44. 41. การเขียนความเป็นมา <ul><li> ไม่กล่าวถึงโครงการที่ประเมิน </li></ul><ul><li> ต้องกล่าวถึงโครงการที่ประเมิน </li></ul>42. การเขียนความเป็นมา  ไม่กล่าวถึงสาระสำคัญของโครงการ  ต้องกล่าวถึงสาระสำคัญของโครงการโดยสรุป
 45. 45. 43. การเขียนความเป็นมา <ul><li> ไม่มีอ้างอิงถึงสาเหตุจัดทำโครงการ </li></ul><ul><li> ควรอ้างอิงหรือหเห็นความจำเป็นในการจัดโครงการ </li></ul>44. การเขียนความเป็นมา  ขาดย่อหน้าที่ระบุว่าจะประเมิน  ต้องมีย่อหน้าที่ระบุว่าจะประเมินพร้อมทั้งเหตุผล
 46. 46. 45. การเขียนความเป็นมา <ul><li> มีย่อหน้าที่จะประเมินแต่ระบุเหตุผลไม่พอ </li></ul><ul><li> ระบุเหตุผลให้ครบเพื่อแสดงถึงความจำเป็นและความสำคัญของการประเมิน </li></ul>46. การเขียนความเป็นมา  ย่อหน้าสั้นหรือยาวเกินไป  3 – 5 ย่อหน้าต่อหน้า
 47. 47. 47. การเขียนความเป็นมา <ul><li> ใช้สรรพนามแทนตัวเองว่า ผู้ศึกษา ผู้รายงาน ฯลฯ </li></ul><ul><li> ใช้สรรพนามแทนตัวเองว่า ผู้ประเมิน </li></ul> ................................................................................................... ............................................................................................................... จากความสำคัญของ ............................................................................................................................................... .............................................. ดังนั้นผู้ศึกษา / ผู้รายงานจึง .............................................................................. ..................................................................................  ................................................................................................... ............................................................ จากความสำคัญของ ............................................................................................................................................... ................................ ดังนั้นผู้ประเมินจึง .................................................................................................................. ......................................................................
 48. 48. 48. การเขียนวัตถุประสงค์ <ul><li> นำวัตถุประสงค์โครงการมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์การประเมิน </li></ul><ul><li> นำประเด็นการประเมินตามรูปแบบมาเขียน ( ถ้าใช้รูปแบบ ) </li></ul><ul><li> 1. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน </li></ul><ul><li>2. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน </li></ul><ul><li> 1. เพื่อประเมิน ( ตามประเด็นการประเมินที่ 1) </li></ul><ul><li>2. เพื่อประเมิน ( ตามประเด็นการประเมินที่ 2) </li></ul><ul><li>3. เพื่อประเมิน ( ตามประเด็นการประเมินที่ 3) </li></ul><ul><li>4. เพื่อประเมิน ( ตามประเด็นการประเมินที่ 4) </li></ul>
 49. 49. 49. การเขียนวัตถุประสงค์ <ul><li> เขียนวัตถุประสงค์ไม่ครบตามประเด็นการประเมิน </li></ul><ul><li> นำประเด็นการประเมินตามกรอบแนวคิดมาเขียน </li></ul><ul><li>กรณีใช้รูปแบบ CIPP </li></ul><ul><li> 1. เพื่อประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน </li></ul><ul><li>2. เพื่อประเมินการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน </li></ul><ul><li> 1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับ ........................................ </li></ul><ul><li>2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับ ............................... </li></ul><ul><li>3. เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการเกี่ยวกับ ............................. </li></ul><ul><li>4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับ ..................................... </li></ul>
 50. 50. 50. การเขียนความสำคัญ <ul><li> เขียนล้อตามวัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li> เขียนให้เห็นว่าจะนำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์อะไรได้ </li></ul><ul><li>อย่างไรบ้าง </li></ul>
 51. 51. 51. การเขียนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง <ul><li> ไม่ระบุคุณลักษณะหรือจำนวน </li></ul><ul><li> ระบุให้ครบถ้วน </li></ul><ul><li> ประชากร เป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการกลุ่มต่าง ๆ </li></ul><ul><li>กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการกลุ่มต่าง ๆ ได้มาโดยวิธีสุ่ม </li></ul><ul><li>อย่างง่าย </li></ul><ul><li> ประชากร เป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ จำนวน 2800 คน ประกอบด้วย ครู 150 คน นักเรียน 1325 คน ผู้ปกครอง 1325 คน </li></ul><ul><li>กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จำนวน 802 คน ประกอบด้วย ครู 108 </li></ul><ul><li>คน นักเรียน 302 คน และผู้ปกครอง 302 คน ได้มาโดยวิธีสุ่ม </li></ul><ul><li>อย่างง่าย ( กรณีรายละเอียดอาจนำเสนอเป็นตารางโดยเขียนไว้ในบทที่ </li></ul><ul><li>3 ของรายงานการประเมิน ) </li></ul>
 52. 52. 52. การเขียนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง <ul><li> ระบุวิธีได้กลุ่มตัวอย่างไม่ถูกต้อง </li></ul><ul><li> ระบุตามหลักการวิจัย </li></ul><ul><li> กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 800 คน กลุ่มละ </li></ul><ul><li>400 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบจำเพาะเจาะจง </li></ul><ul><li> กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 800 คน กลุ่มละ </li></ul><ul><li>400 คน ได้มาโดยการเลือกแบบจำเพาะเจาะจง </li></ul>
 53. 53. 53. การเขียนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง <ul><li> ระบุเป็นตัวแปรต้น และตัวแปรตาม </li></ul><ul><li> ระบุเป็นประเด็นการประเมิน </li></ul><ul><li> ตัวแปรต้น </li></ul><ul><li>ตัวแปรต้น ประกอบด้วย </li></ul><ul><li>1. เพศ </li></ul><ul><li>2. ระดับชั้นของนักเรียน </li></ul><ul><li>3. ตำแหน่งของครู </li></ul><ul><li>ตัวแปรตาม ประกอบด้วย </li></ul><ul><li>1. บริบทของโครงการ </li></ul><ul><li>2. ปัจจัย </li></ul><ul><li>3. กระบวนการของโครงการ </li></ul><ul><li>4. ผลผลิตของโครงการ </li></ul><ul><li> ประเด็นการประเมิน </li></ul><ul><li>1. บริบทของโครงการ </li></ul><ul><li>2. ปัจจัยของโครงการ </li></ul><ul><li>3. กระบวนการของโครงการ </li></ul><ul><li>4. ผลผลิตของโครงการ </li></ul>
 54. 54. 54. การเขียนข้อจำกัด <ul><li> มีแต่ไม่เขียน </li></ul><ul><li> ควรเขียนตามความจริง ตามเหตุผลที่สมควร </li></ul>46. การเขียนข้อจำกัด  เขียนโดยไม่มีเหตุผล  เขียนอย่างมีเหตุผลที่อนุโลมได้
 55. 55. <ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><li> กลุ่มตัวอย่างไม่ตั้งใจตอบทำให้ข้อมูลในการประเมินไม่น่าเชื่อถือ </li></ul><ul><li>( ปรับจากสุวิมล ว่องวานิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย , 2546 : 152) </li></ul><ul><li> ไม่สามารถใช้แบบทดสอบวัดครูได้ เนื่องจากครูบางคนอาจไม่เต็มใจตอบจึง </li></ul><ul><li>อาศัยวัดการเรียนรู้แทน ( สุวิมล ว่องวานิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย 2546 : 153) </li></ul><ul><li> การประเมินครั้งนี้ไม่สามารถประเมินก่อนเริ่มโครงการได้เพราะโครงการเริ่มแล้ว </li></ul><ul><li> การประเมินครั้งนี้ไม่สามารถติดตามหลังโครงการได้เพราะมีเวลาจำกัดไม่ </li></ul><ul><li>สามารถติดต่อผู้ให้ข้อมูล ซึ่งมีภูมิลำเนาต่างกันได้ </li></ul><ul><li> แบบสอบถามความพึงพอใจของครูไม่สามารถทดลองใช้เพื่อหาความเที่ยงก่อน </li></ul><ul><li>เก็บข้อมูลได้เนื่องจากมีครูเพียง 10 คน และโรงเรียนอื่น ๆ ไม่ได้จัดโครงการ </li></ul><ul><li>ลักษณะเหมือนกัน จึงหาความเที่ยงจากการเก็บข้อมูลจริง </li></ul>
 56. 56. 56. การเขียนนิยามศัพท์ <ul><li> ไม่ครบ </li></ul><ul><li> ระบุให้ครบทั้งประเด็นการประเมิน และตัวชี้วัด </li></ul>57. การเขียนนิยามศัพท์  ใช้คำเดิม  นิยามเชิงปฏิบัติการ
 57. 57. <ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><ul><li>  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการคุณธรรม จริยธรรม </li></ul></ul><ul><ul><li>  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ </li></ul></ul><ul><ul><li> หมายถึง ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อโครงการในด้านต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ของผู้รับผิดชอบโครงการ การต้อนรับ แนะนำ เอกสารที่ใช้ในโครงการ วิทยากร สถานที่ และการให้ความช่วยเหลือแนะนำ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น วัดได้จากแบบสอบถามชนิด มาตรประมาณค่าระดับที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น จำนวน ............. ข้อ </li></ul></ul><ul><ul><li> ความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ หมายถึง ความสามารถด้านความจำเป็น ความเข้าใจและการนำไปใช้ในเนื้อหาของการประเมินโครงการ เกี่ยวกับเนื้อหาด้านแนวคิดการประเมินโครงการ การกำหนดกรอบแนวคิด และขอบเขตการประเมินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการเขียนรายงานการประเมินโครงการ ซึ่งวัดได้จากแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก ที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น จำนวน ........... ข้อ </li></ul></ul>
 58. 58. 58. การเขียนนิยามศัพท์ <ul><li> นิยามทั่วไป </li></ul><ul><li> นิยามให้เฉพาะ ละเอียด วัดได้ </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><li>? ความรับผิดชอบ หมายถึง ยอมรับผลทั้งที่ดีและไม่ดีในกิจกรรมที่ตนได้ทำลงไปหรือที่อยู่ในความดูแลของตน </li></ul><ul><li> ความรับผิดชอบ หมายถึง การแสดงออกของบุคคลที่มีการรักษาสิทธิ หน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัด มีความผูกพันกับงานที่รับมอบหมาย กล้ารับผิดชอบต่อผลงานของตนและปรับปรุงให้ดีขึ้น เร่งทำงานให้เสร็จทันตามที่กำหนดแม้จะถูกรบกวนขณะทำงานก็ยังทำให้สำเร็จได้ วัดได้จากแบบสอบถามความรับผิดชอบต่อตนเองชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น จำนวน 20 ข้อ </li></ul>
 59. 59. 59. การเขียนนิยามศัพท์ <ul><li> นิยามเฉพาะตัวชี้วัดหลัก </li></ul><ul><li> ถ้าใช้แบบวัดต่างกันต้องนิยามตัวชี้วัดย่อยด้วย </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><li>  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกด้านต่าง ๆ ที่มีต่อโครงการของ ของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู </li></ul><ul><li>  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกด้านต่าง ๆ ที่มีต่อโครงการของ </li></ul><ul><li>นักเรียน ผู้ปกครอง และครู </li></ul><ul><li> ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อโครงการเกี่ยวกับการจัดให้มีเครื่องมือ วัสดุ ให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมอย่างเพียงพอในเวลาที่เหมาะสมครูผู้สอนมีความรู้ ทักษะในการถ่ายทอดเมื่อประสบปัญหาต่าง ๆ ก็ได้รับคำแนะนำช่วยเหลือ แก้ไขจากครูผู้สอนอย่างทันท่วงที ได้มีโอกาสแสดงในสถานที่ต่าง ๆ และสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้วัดได้จากแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น จำนวน 20 ข้อ </li></ul>
 60. 60. 60. การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง <ul><li> ไม่เกริ่นนำหรือเกริ่นนำไม่ละเอียด </li></ul><ul><li> เกริ่นนำเนื้อหาโดยสรุปทั้งหัวข้อหลักหัวข้อรอง </li></ul>
 61. 61. <ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><li> บทที่ 2 </li></ul><ul><li>เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม </li></ul><ul><li>......................................................................... </li></ul><ul><li>....................................................................... </li></ul><ul><li>? บทที่ 2 </li></ul><ul><li>เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>ผู้ประเมินได้ค้นคว้าพร้อมทั้งนำเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมครูภาษาไทย แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ </li></ul><ul><li>แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม </li></ul><ul><li>.......................................................................... </li></ul><ul><li>.................................................................................. </li></ul>
 62. 62. <ul><li>บทที่ 2 </li></ul><ul><li>เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>ผู้ประเมินได้ค้นคว้าพร้อมทั้งนำเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 5 ตอน คือ แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย ความหมาย ความสำคัญ และวิธีการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมครูภาษาไทย ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีดำเนินการ แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ ประกอบด้วย ความหมาย วิธีการและรูปแบบการประเมิน แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ประกอบด้วย ความหมาย และทฤษฎีความพึงพอใจ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย งานวิจัยในประเทศ และงานวิจัยต่างประเทศ ซึ่งมีสาระดังนี้ </li></ul><ul><li>แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม </li></ul><ul><li>........................................................................ </li></ul><ul><li>................................................................................. </li></ul><ul><li>................................................................................. </li></ul><ul><li>................................................................................. </li></ul>
 63. 63. 61. การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง <ul><li> ขาดหัวข้อสำคัญ เช่น โครงการและส่วนที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li> ควรมีหัวข้อสำคัญให้ครบ </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><li> บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li> แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม </li></ul><ul><li> แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร </li></ul><ul><li> งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li> บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li> แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม </li></ul><ul><li> โครงการฝึกอบรมครูภาษาไทย </li></ul><ul><li> แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ </li></ul><ul><li> แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ </li></ul><ul><li> งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง </li></ul>
 64. 64. 62. การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง <ul><li> เนื้อหาในแต่ละระดับหัวข้อมีปริมาณต่างกันมาก </li></ul><ul><li> ไม่ควรต่างกันเกินเท่าตัว </li></ul>63. การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  หัวข้อหลักบางหัวข้อมีหัวข้อรองบางหัวข้อไม่มี  หัวข้อหลักทุกหัวข้อควรมีหัวข้อรอง
 65. 65. 64. การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง <ul><li> ใช้รูปแบบการประเมินแต่ไม่มีหัวข้อของรูปแบบ </li></ul><ul><li> เพิ่มหัวข้อนี้ ถ้าใช้รูปแบบ </li></ul>
 66. 66. 65. การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง <ul><li> ใช้ชื่อหัวข้อรองเหมือนกับหัวข้อหลัก </li></ul><ul><li> ตัดออก </li></ul><ul><ul><li> แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ </li></ul></ul><ul><ul><li>การประเมินโครงการ </li></ul></ul><ul><ul><li>ความหมาย </li></ul></ul><ul><ul><li>ประโยชน์ </li></ul></ul><ul><ul><li>........................................... </li></ul></ul><ul><ul><li>........................................... </li></ul></ul><ul><ul><li> แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ </li></ul></ul><ul><ul><li>ความหมาย </li></ul></ul><ul><ul><li>ประโยชน์ </li></ul></ul><ul><ul><li>.......................................... </li></ul></ul><ul><ul><li>......................................... </li></ul></ul>
 67. 67. 66. การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง <ul><li> ใช้คำซ้ำกับชื่อบท </li></ul><ul><li> ตัดออก </li></ul><ul><li> บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>............................. </li></ul><ul><li>............................. </li></ul><ul><li> บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม </li></ul><ul><li>............................ </li></ul><ul><li>............................ </li></ul><ul><li> บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li> การฝึกอบรม </li></ul><ul><li>............................ </li></ul><ul><li>............................ </li></ul><ul><li> บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม </li></ul><ul><li>........................... </li></ul><ul><li>........................... </li></ul>
 68. 68. 67. การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง <ul><li> พิมพ์หัวข้อรองตรงกับหัวข้อหลัก </li></ul><ul><li> พิมพ์หัวข้อรองเยื้องมาทางขวา </li></ul><ul><li> แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม </li></ul><ul><li>................................................................................ ............................................................................... </li></ul><ul><li>ความหมายของการฝึกอบรม </li></ul><ul><li>................................................................................ ................................................................................ </li></ul><ul><li> แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม </li></ul><ul><li>................................................................................ </li></ul><ul><li>.............................................................................. </li></ul><ul><li>ความหมายของการฝึกอบรม </li></ul><ul><li>................................................................................ </li></ul><ul><li>.............................................................................. </li></ul>
 69. 69. 68. การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง <ul><li> ใช้เครื่องหมายต่าง ๆ หน้าหัวข้อ </li></ul><ul><li> ตัดออกหรือใส่ตัวเลข </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><ul><li>  แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม </li></ul></ul><ul><ul><li> แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม </li></ul></ul><ul><ul><li> 1. แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม </li></ul></ul><ul><ul><li> การฝึกอบรมมีความสำคัญหลายประการ ดังนี้ </li></ul></ul><ul><ul><li> เพื่อ ................................................. </li></ul></ul><ul><ul><li> ให้ .................................................. </li></ul></ul><ul><ul><li> การฝึกอบรมมีความสำคัญหลายประการ ดังนี้ </li></ul></ul><ul><ul><li>ช่วย ....................................................... </li></ul></ul><ul><ul><li>เอื้อ ........................................................ </li></ul></ul><ul><ul><li> การฝึกอบรมมีความสำคัญหลายประการ ดังนี้ </li></ul></ul><ul><ul><li>1. ช่วย .................................................. </li></ul></ul><ul><ul><li>2. เอื้อ .................................................. </li></ul></ul>
 70. 70. 69. การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง <ul><li> ไม่ระบุแหล่งอ้างอิงใต้ภาพหรือใต้ตาราง </li></ul><ul><li> ระบุตามหลักการอ้างอิง ยกเว้นคิดเอง </li></ul>70. การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ระบุตำแหน่งชื่อภาพผิดโดยระบุไว้ด้านบนของภาพ  ระบุไว้ด้านล่างของภาพ
 71. 71. 71. การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง <ul><li> ชื่อตารางหรือภาพ </li></ul><ul><li> ตัดออก </li></ul><ul><li> ตารางที่ .... ....... ตารางค่าเฉลี่ย .............................................. </li></ul> ตารางที่ ... .... แสดงค่าเฉลี่ย ....................................  ตารางที่ ... .... ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ..........................  ตารางที่ ... .... ค่าเฉลี่ย ............................................
 72. 72. 72. การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง <ul><li> เขียนคำย่อโดยไม่บอกคำเต็มก่อน </li></ul><ul><li> ครั้งแรกต้องบอกคำเต็ม </li></ul><ul><li> สมศ . กล่าวถึงการประเมินภายนอกว่า ............................................................................. </li></ul><ul><li>................................................................................................... </li></ul><ul><li> สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ .) กล่าวถึง การประเมินภายนอกว่า ........................................................................................................................ </li></ul><ul><li>การประกันคุณภาพโดยการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ . ได้ ............................. </li></ul><ul><li>........................................................................................................................................................ </li></ul><ul><li>............................................................................... </li></ul>
 73. 73. 73. การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง <ul><li> ใส่วงเล็บภาษาอังกฤษเกิน 1 ครั้ง </li></ul><ul><li> ใส่วงเล็บภาษาอังกฤษครั้งแรกแล้วต่อไปไม่ต้องใส่อีก </li></ul>74. การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ใช้ค่าหรือทศนิยมไม่เหมือนกัน  ใช้ค่าเดียวกันตลอดทั้งเล่ม  ทศนิยมตำแหน่งเท่ากันทั้งเล่ม
 74. 74. 75. การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง <ul><li> เรียงเนื้อหาตามตัวอักษรหรือ พ . ศ . </li></ul><ul><li> เรียงตามขอบเขตความกว้างของเนื้อหา </li></ul>76. การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เขียนไม่ราบรื่นเพราะตัดแปะ  ต้องเชื่อมโยงให้เป็นสำนวนของตนเอง  ดีที่สุดคือเขียนใหม่
 75. 75. 77. การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง <ul><li> ไม่สรุปหัวข้อต่าง ๆ </li></ul><ul><li> ต้องสรุปหัวข้อทุกระดับ ทั้งหัวข้อหลัก / รอง / ย่อย และสรุปบทที่ 2 ทั้งบท </li></ul>78. การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  สรุปไม่ครบ ไม่วิเคราะห์  วิเคราะห์ว่าเนื้อหาที่ค้นคว้ามาเหมือน ต่างกันอย่างไร
 76. 76. 79. การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง <ul><li> ใช้คำว่า “สรุป” ขึ้นเป็นหัวข้อรอง </li></ul><ul><li> ขั้นเป็นย่อหน้า </li></ul><ul><li> แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม </li></ul><ul><li>ความหมายของการฝึกอบรม </li></ul><ul><li>........................................................................................................................................................................................ </li></ul><ul><li>ประโยชน์ของการฝึกอบรม </li></ul><ul><li>....................................................................................................................................................................................... </li></ul><ul><li>สรุป </li></ul><ul><li>จากที่กล่าวมาเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม จะเห็นได้ว่า ............................................................................... </li></ul><ul><li>...................................................................................................................................................................................... </li></ul><ul><li>แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม </li></ul><ul><li>ความหมายของการฝึกอบรม </li></ul><ul><li>...................................................................................................................................................................................... </li></ul><ul><li>ประโยชน์ของการฝึกอบรม </li></ul><ul><li>...................................................................................................................................................................................... </li></ul><ul><li>จากที่กล่าวมาเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมสรุปได้ว่า .................................................................................... </li></ul><ul><li>.................................................................................................................................................................................. .... </li></ul>
 77. 77. 80. การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง <ul><li> สรุปโดยใช้คำฟุ่มเฟือย เช่น “อาจ” “สามารถ” “พอ” </li></ul><ul><li> ตัดออก </li></ul><ul><li>?  จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับ .................. พอ สรุปได้ว่า ........................... </li></ul><ul><li> จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับ .................. อาจ สรุปได้ว่า .......................... </li></ul><ul><li> จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับ .................. สามารถ สรุปได้ว่า ................... </li></ul><ul><li>  จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับ .................. สรุปได้ว่า ................................ </li></ul>
 78. 78. 81. การเขียนวิธีดำเนินการ <ul><li>? เขียนขั้นตอนการประเมินเป็น Flowchart มิติเดียว </li></ul><ul><li> เขียนขั้นตอนการประเมินเป็น Flowchart 3 มิติ </li></ul> 
 79. 79. 82. การเขียนวิธีดำเนินการ <ul><li> สาระในกรอบสี่เหลี่ยมไม่ครบ </li></ul><ul><li> เพิ่มเติมให้ครบและสอดคล้องกับเนื้อหาในเล่ม </li></ul><ul><li> ตัวอย่าง </li></ul>  <ul><li>แบบสอบการอ่าน </li></ul><ul><li>แบบสอบถามความพึงพอใจ </li></ul>สร้างเครื่องมือประเมิน <ul><li>ศึกษาเนื้อหาวัสดุอุปกรณ์ และทฤษฎีความพึงพอใจ </li></ul><ul><li>ยกร่างข้อคำถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจเพื่อหาค่า IOC </li></ul><ul><li>ทดลองใช้กับนักเรียน 30 คน หากค่าความเที่ยงโดยสูตรอัลฟ่า </li></ul><ul><li>ปรับปรุง </li></ul><ul><li>แบบสอบการอ่าน </li></ul><ul><li>แบบสอบถามความพึงพอใจ </li></ul><ul><li>แบบสอบการอ่าน </li></ul><ul><li>แบบสอบถามความพึงพอใจ </li></ul>สร้างเครื่องมือประเมิน <ul><li>ศึกษาเนื้อหาวัสดุอุปกรณ์ และทฤษฎีความพึงพอใจ </li></ul><ul><li>ยกร่างข้อคำถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจเพื่อหาค่า IOC </li></ul><ul><li>ทดลองใช้กับนักเรียน 30 คน ค่าความเที่ยงด้วยสูตร KR-20 และอัลฟ่า </li></ul><ul><li>หาค่าความยากและอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม </li></ul><ul><li>ปรับปรุง </li></ul><ul><li>แบบสอบการอ่าน </li></ul><ul><li>แบบสอบถามความพึงพอใจ </li></ul>
 80. 80. 83. การเขียนวิธีดำเนินการ <ul><li> ขั้นตอนไม่ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน </li></ul><ul><li> ตรวจดูว่าเป็นไปตามลำดับหรือไม่ </li></ul>
 81. 81. 84. การเขียนวิธีดำเนินการ <ul><li> ขาดรายละเอียดของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง </li></ul><ul><li> ระบุให้ครบโดยอาจทำเป็นตาราง </li></ul>85. การเขียนวิธีดำเนินการ ? ประชากรมีหลายกลุ่มแต่ไม่แยกแยะให้ชัดเจน  ควรทำเป็นตาราง
 82. 82. <ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><li>? กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้มีจำนวน 590 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและครู 10 คน ศึกษานิเทศก์ 30 คน นักเรียน 270 คน ผู้ปกครองนักเรียน 270 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา 10 คน </li></ul><ul><li> </li></ul>590 1,800 รวม ศึกษาจากประชากรกลุ่มนี้ ศึกษาจากประชากรกลุ่มนี้ ตารางเครจชี่และมอร์แกน / สุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก เท่ากับจำนวนนักเรียน / ผู้ปกครองนักเรียนที่สุ่มได้ ศึกษาจากประชากรกลุ่มนี้ 10 30 270 270 10 10 30 875 875 10 ผู้บริหารและครู ศึกษานิเทศก์ นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา กำหนดขนาด / วิธีได้มา จำนวน / คน จำนวน / คน สถานภาพ กลุ่มตัวอย่าง ประชากร
 83. 83. 86. การเขียนวิธีดำเนินการ <ul><li> ใช้รูปแบบการประเมินโดยระบุเหตุผล </li></ul><ul><li> ระบุเหตุผลที่ใช้รูปแบบนั้น ๆ </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><li> การประเมินโครงการครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP ของสตัฟเฟิลบีม </li></ul><ul><li>...  การประเมินโครงการครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP เนื่องจากต้องการสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอย่างครอบคลุม เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการวางแผนปรับกระบวนการดำเนินการ และทราบผลโดยรวมของโครงการได้โดยสามารถปรับปรุงแผนก่อนดำเนินโครงการได้ด้วยเพราะยังไม่ได้เริ่มโครงการ </li></ul>
 84. 84. <ul><li> การประเมินโครงการครั้งนี้ใช้รูปแบบประสิทธิผลการฝึกอบรมของเคริกร์แพททริค </li></ul><ul><li>....  การประเมินโครงการครั้งนี้ใช้รูปแบบประสิทธิผลการศึกษาอบรมของเคิร์กแพททริค เนื่องจากเป็นโครงการฝึกอบรมที่ต้องการเน้นผลที่ได้จากการฝึกอบรมอย่างชัดเจนว่ามีความคุ้มค่าเพียงใด เพื่อจะนำสารสนเทศไปประกอบการตัดสินใจดำเนินโครงการให้กับบุคลากรในรุ่นต่อ ๆ ไปได้ นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดเป็นบุคลากรจากหน่วยงานเดียวกันสามารถติดตามประเมินหลังจากโครงการเสร็จสิ้นไประยะหนึ่งแล้วได้สะดวก </li></ul>
 85. 85. 87. การเขียนวิธีดำเนินการ <ul><li> เขียนสาระเครื่องมือประเมินไว้กว้าง ๆ </li></ul><ul><li> เขียนให้ละเอียดตามขั้นตอนการสร้างและพัฒนา </li></ul><ul><ul><li>? เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบเรื่องยาเสพย์ติดและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ชนิดเลือกตอบซึ่งมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ </li></ul></ul><ul><ul><li>1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง </li></ul></ul><ul><ul><li>2. กำหนดโครงสร้างข้อคำถาม </li></ul></ul><ul><ul><li>3. สร้างข้อคำถามและให้ผู้เชี่ยวชาญ </li></ul></ul><ul><ul><li>4. ทดลองใช้เพื่อหาค่าสถิติก่อนจะนำไปใช้จริง </li></ul></ul>
 86. 86. <ul><li>แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ประเมินสร้างขึ้นเองตามขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษางานประเมิน ทฤษฎีและแบบสอบถามที่มีผู้สร้างไว้แล้ว 2) นิยามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการ โดยนิยามเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมร่างข้อคำถาม 3) สร้างข้อคำถาม 20 ข้อ ในประเด็นเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อโครงการในการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงของผู้รับผิดชอบ การต้อนรับ แนะนำ เอกสารที่ใช้ในโครงการ วิทยากร อาหาร และสถานที่ เป็นต้น 4) หาความตรงโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 4 คน ประกอบด้วย ด้านจิตวิทยา 2 คน วัดผล 1 คน และภาษา 1 คน พิจารณาความสดคล้องแล้วคำนวณหาค่า IOC ทั้งฉบับ = 0.95 รายข้อระหว่าง 0.50 – 1.00 และ 5) หาค่าความเที่ยงโดยนำไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนที่มีโครงการลักษณะเดี่ยวกัน จำนวน 60 คน แล้วคำนวณหาค่าความเที่ยง ตามสูตรของอัลฟา ได้ = 0.98 ซึ่งสูงพอที่จะนำไปใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้ </li></ul>
 87. 87. 88. การเขียนวิธีดำเนินการ <ul><li>? แยกรายละเอียดของเครื่องมือแต่ละฉบับเป็นส่วน ๆ </li></ul><ul><li> ยึดเครื่องมือแต่ละฉบับเป็นหลักแล้วระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><li>? เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นความรู้เรื่องยาเสพย์ติดและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการรวม 6 ฉบับ การอบรมเลี้ยงดู ชนิดเลือกตอบ ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างและพัฒนา ดังนี้ </li></ul><ul><li>การสร้างเครื่องมือ </li></ul><ul><li>1. แบบสอบวัดความรู้เรื่องยาเสพติด ................................................................................................. </li></ul><ul><li>....................................................................................................................................................................... </li></ul><ul><li>2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการ ............................................................. </li></ul><ul><li>....................................................................................................................................................................... </li></ul><ul><li>การพัฒนาเครื่องมือ </li></ul><ul><li>1. แบบสอบวัดความรู้เรื่องยาเสพติด ................................................................................................. </li></ul><ul><li>....................................................................................................................................................................... </li></ul><ul><li>2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการ ............................................................. </li></ul><ul><li>....................................................................................................................................................................... </li></ul>
 88. 88. 89. การเขียนวิธีดำเนินการ <ul><li> เสนอรายละเอียดผลการวิเคราะห์เครื่องมือ </li></ul><ul><li> เสนอผลการวิเคราะห์โดยสรุป รายละเอียดให้นำเสนอในภาคผนวก </li></ul>
 89. 89. 90. การเขียนวิธีดำเนินการ <ul><li> ระบุสถิติไม่ครบ </li></ul><ul><li> ระบุสถิติที่ต้องวิเคราะห์ให้ครบ </li></ul><ul><li> 1. ใช้ หาค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้เรื่องยาเสพย์ติดและความพึงพอใจ </li></ul><ul><li>2. ใช้ S.D. หาค่าการกระจายของคะแนนความรู้เรื่องยาเสพย์ติดและความพึงพอใจ </li></ul><ul><li> 1. ใช้ หาค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้เรื่องยาเสพย์ติดและความพึงพอใจ </li></ul><ul><li>2. ใช้ S.D. หาค่าการกระจายของคะแนนความรู้เรื่องยาเสพย์ติดและความพึงพอใจ </li></ul><ul><li>3. ใช้ t-Test แบบไม่อิสระ เปรียบเทียบความรู้เรื่องยาเสพย์ติดของนักเรียนก่อน - หลังเข้าร่วมโครงการ </li></ul>
 90. 90. 91. การเขียนวิธีดำเนินการ <ul><li> ระบุสถิติที่ไม่นำมาวิเคราะห์ </li></ul><ul><li> ตัดออก </li></ul>
 91. 91. 92. การเขียนวิธีดำเนินการ <ul><li> ระบุเฉพาะชื่อสถิติ </li></ul><ul><li> ระบุเพิ่มเติมว่าใช้วิเคราะห์อะไร </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><li>? 1. ใช้ </li></ul><ul><li>2. ใช้ S.D. </li></ul><ul><li> 1. ใช้ หาค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ </li></ul><ul><li>2. ใช้ S.D. หาค่าการกระจายของคะแนนความพึงพอใจ </li></ul>
 92. 92. 93. การเขียนวิธีดำเนินการ <ul><li>? ระบุรายละเอียดของสถิติไม่ครบ </li></ul><ul><li> ระบุให้ครบ </li></ul><ul><li>? t-Test </li></ul><ul><li> t-Test แบบอิสระ </li></ul><ul><li> t-Test แบบไม่อิสระ </li></ul>
 93. 93. 94. การเขียนวิธีดำเนินการ <ul><li> ใช้อักษรหรือสัญลักษณ์ของสถิติผิด </li></ul><ul><li> ตรวจดูจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ </li></ul><ul><li> T-Test </li></ul><ul><li> t-Test </li></ul><ul><li> SD. </li></ul><ul><li> S.D. </li></ul>
 94. 94. 95. การเขียนผลการวิเคราะห์ของข้อมูล <ul><li> เขียนเกินวัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li> เขียนตามวัตถุประสงค์ </li></ul>96. การเขียนผลการวิเคราะห์ของข้อมูล  นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพไปรวมกันทั้งหมด  แยกตามวัตถุประสงค์
 95. 95. 97. การเขียนผลการวิเคราะห์ของข้อมูล <ul><li> ไม่นำเกณฑ์การประเมินมาระบุในผลการวิเคราะห์ </li></ul><ul><li> นำเกณฑ์การประเมินมาระบุในผลการวิเคราะห์ เพื่อให้เปรียบเทียบและสรุปผลการประเมินได้ </li></ul>
 96. 96. 98. การเขียนผลการวิเคราะห์ของข้อมูล <ul><li> กำหนดเกณฑ์และตัดสินผลการประเมินของคำถามของตัวชี้วัด </li></ul><ul><li> ตัดสินผลการประเมินเฉพาะตัวชี้วัด </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง จากข้อคำถามของตัวชี้วัดความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อโครงการ </li></ul><ul><li> ตารางที่ ... ผลการประเมินความพึงพอใจ ............................................... </li></ul>ผ่าน 3.75 3.50 รวม ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 2.54 2.72 3.74 3.68 4.17 3.78 4.00 4.19 4.11 4.25 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 กาประชาสัมพันธ์โครงการ การต้อรับ ชี้แจง แนะนำของเจ้าหน้าที่ สถานที่จัดโครงการ ระยะเวลา เอกสารที่ใช้ในโครงการ สื่อที่ใช้ในโครงการ เนื้อหาในการฝึกอบรม ความสามารถของวิทยากร ความรู้ที่ได้รับ การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ผลการประเมิน ผลการวัด เกณฑ์ ตัวชี้วัด ข้อ
 97. 97.  ตารางที่ ... ผลการประเมินความพึงพอใจ ............................................... ผ่าน 3.75 3.50 รวม - - - - - - - - - - 2.54 2.72 3.74 3.68 4.17 3.78 4.00 4.19 4.11 4.25 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 กาประชาสัมพันธ์โครงการ การต้อรับ ชี้แจง แนะนำของเจ้าหน้าที่ สถานที่จัดโครงการ ระยะเวลา เอกสารที่ใช้ในโครงการ สื่อที่ใช้ในโครงการ เนื้อหาในการฝึกอบรม ความสามารถของวิทยากร ความรู้ที่ได้รับ การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ผลการประเมิน ผลการวัด เกณฑ์ ตัวชี้วัด ข้อ
 98. 98. 99. การเขียนผลการวิเคราะห์ของข้อมูล <ul><li> อธิบายค่าจากตารางไม่กระชับโดยอธิบายทุกประเด็น </li></ul><ul><li> อธิบายเฉพาะค่าที่เด่น ๆ </li></ul>100. การเขียนผลการวิเคราะห์ของข้อมูล  แสดงความเห็นจากผลการวิเคราะห์ของผล  ตัดออก
 99. 99. 101. การเขียนผลการวิเคราะห์ของข้อมูล <ul><li> นำผลการตรวจสอบเครื่องมือมาเสนอ </li></ul><ul><li> ตัดออก </li></ul>
 100. 100. 102. การเขียนสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ <ul><li> สรุปขาดหรือเกินวัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li> สรุปให้ครบหรือเรียงลำดับตามวัตถุประสงค์ </li></ul>103. การเขียนสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  สรุปโดยเสนอค่าสถิติ  ตัดออก
 101. 101. 104. การเขียนสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ <ul><li> อภิปรายโดยไม่ยึดวัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li> อภิปรายโดยยึดวัตถุประสงค์เรียงตามลำดับ </li></ul>103. การเขียนสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  ไม่นำสาระจากบทที่ 2 มาอภิปราย  ต้องนำสาระจากบทที่ 2 มาอภิปราย
 102. 102. 106. การเขียนสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ <ul><li> อภิปรายผลนอกเหนือจากผลการประเมิน </li></ul><ul><li> ให้ขึ้นต้นด้วยคำว่า “จากผลการประเมินที่พบว่า” </li></ul>107. การเขียนสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  อภิปรายโดยใช้ความรู้สึก  ควรใช้ทฤษฎี งานวิจัยต่าง ๆ ยกเว้นจำเป็นจริง ๆ
 103. 103. 108. การเขียนสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ <ul><li> ผลการประเมินไม่ผ่าน ไม่ได้แสดงเหตุผล </li></ul><ul><li> ควรแสดงเหตุผลว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ได้ผลเช่นนั้น </li></ul>103. การเขียนสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  เขียนข้อเสนอแนะโดยไม่ยึดผลการประเมิน  ควรยึดผลการประเมินเป็นหลัก
 104. 104. 110. การเขียนสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ <ul><li>�

×