Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wp3หน่วยย่อยที่ 1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น กิจกรรม1

38,633 views

Published on

 • Be the first to comment

Wp3หน่วยย่อยที่ 1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น กิจกรรม1

 1. 1. รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ครูผู้สอน นางพรพนา สมัยรัฐ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า Electric energy หน่วยย่อยที่ 1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
 2. 2. หน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า หน่วยย่อยที่ 1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จุดประสงค์การเรียนรู้ ทดลองและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
 3. 3. หน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า หน่วยย่อยที่ 1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 วงจรไฟฟ้า (Electric Circuit)
 4. 4. หน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า หน่วยย่อยที่ 1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 วงจรไฟฟ้า (Electric Circuit)
 5. 5. หน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า หน่วยย่อยที่ 1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 วงจรไฟฟ้า (Electric Circuit) ประกอบด้วยอะไรบ้าง
 6. 6. หน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า หน่วยย่อยที่ 1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 วงจรไฟฟ้า (Electric Circuit) ประกอบด้วย 1. ถ่านไฟฉาย (Battery) 2. สายไฟ (Wire) 3. หลอดไฟ (Lamp) 4. สวิตซ์ (Switch)
 7. 7. หน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า หน่วยย่อยที่ 1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 กิจกรรมที่ 1 การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับวงจรไฟฟ้า
 8. 8. หน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า หน่วยย่อยที่ 1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทากิจกรรม หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่า/ถ่านไฟฉาย หลอดไฟขนาด 6 โวลต์
 9. 9. หน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า หน่วยย่อยที่ 1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 วิธีทากิจกรรม 1. ต่อวงจรไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า หลอดไฟขนาด 6 โวลต์ จานวน 1 หลอด และสวิตซ์ ดังภาพ
 10. 10. หน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า หน่วยย่อยที่ 1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 วิธีทากิจกรรม 2. กดสวิตซ์ (วงจรปิด) สังเกตความสว่างของหลอดไฟ ดังภาพ
 11. 11. หน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า หน่วยย่อยที่ 1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 วิธีทากิจกรรม 3. ต่อหลอดไฟขนาด 6 โวลต์ อีก 1 หลอด ด้วยวิธีการ ต่างๆ เข้ากับวงจรไฟฟ้าในข้อ 1 กดสวิตซ์ (วงจรปิด) สังเกตความสว่างของหลอดไฟฟ้า พร้อมทั้งวาดวงจรไฟฟ้า ประกอบ
 12. 12. หน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า หน่วยย่อยที่ 1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 แบบที่ 1 ต่อหลอดไฟแบบอนุกรม
 13. 13. หน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า หน่วยย่อยที่ 1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 แบบที่ 2 ต่อหลอดไฟแบบขนาน
 14. 14. หน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า หน่วยย่อยที่ 1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ตารางบันทึกผลการทากิจกรรมการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า วิธีการต่อ ความสว่างของหลอดไฟ หลอดไฟ 1 หลอด - หลอดไฟ 2 หลอด ต่ออนุกรม ต่อขนาน
 15. 15. หน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า หน่วยย่อยที่ 1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 คาถามท้ายกิจกรรม 1. จากกิจกรรมนักเรียนนาหลอดไฟ 2 หลอด มาต่อกัน แบบใดบ้าง 2. เมื่อกดสวิตซ์ ให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่เข้าในวงจร ไฟฟ้าแต่ละแบบที่มีหลอดไฟฟ้า 2 หลอด ความสว่างของ หลอดไฟฟ้าในแต่ละวงจรเป็นอย่างไร 3. การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบขนานเข้าในวงจรมีข้อดี อย่างไร
 16. 16. หน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า หน่วยย่อยที่ 1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 คาถามท้ายกิจกรรม 1. จากกิจกรรมนักเรียนนาหลอดไฟ 2 หลอด มาต่อกัน แบบใดบ้าง ต่อแบบอนุกรม กับต่อขนาน
 17. 17. หน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า หน่วยย่อยที่ 1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 คาถามท้ายกิจกรรม 2. เมื่อกดสวิตซ์ ให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่เข้าในวงจร ไฟฟ้าแต่ละแบบที่มีหลอดไฟฟ้า 2 หลอด ความสว่างของ หลอดไฟฟ้าในแต่ละวงจรเป็นอย่างไร หลอดไฟฟ้า 2 หลอดเมื่อต่อแบบอนุกรมจะสว่าง แตกต่างกันหลอดไฟฟ้าหลอดแรกสว่างกว่าหลอดที่ 2 หลอดไฟฟ้า 2 หลอดเมื่อต่อแบบขนานจะสว่าง เท่ากันทั้งสองหลอด
 18. 18. หน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า หน่วยย่อยที่ 1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 คาถามท้ายกิจกรรม 3. การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบขนานเข้าในวงจรมีข้อดี อย่างไร - เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างได้รับความต่างศักย์เท่ากัน ทั้งหมดตรงตามที่กาหนดไว้ทีเครื่องใช้ไฟฟ้า - สามารถปิด - เปิดสวิตช์เฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนั้น - ความต้านทานในวงจรน้อย กระแสไฟฟ้าจึงไหลผ่าน ได้มาก
 19. 19. หน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า หน่วยย่อยที่ 1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 สรุปผลจากกิจกรรม การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับวงจรไฟฟ้า สามารถต่อได้ 2 แบบ คือการต่ออนุกรม และการต่อขนาน การต่ออนุกรมเป็นการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเรียงกันไป โดยที่มีปริมาณของกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทุกส่วนของวงจรเท่ากัน
 20. 20. หน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า หน่วยย่อยที่ 1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 สรุปผลจากกิจกรรม (ต่อ) การต่อแบบขนานเป็นการนาปลายข้างเดียวกัน ( ขั้วเดียวกัน) ของแต่ละอุปกรณ์ มารวมกันก่อน แล้วจึงต่อ เข้ากับเซลล์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะแยกผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่ละอย่างโดยกระแสไฟฟ้ารวมในวงจรเท่ากับกระแสไฟฟ้า ที่แยกผ่านอุปกรณ์แต่ละอย่างรวมกัน เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนจะมีการต่อวงจรแบบขนาน
 21. 21. หน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า หน่วยย่อยที่ 1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ต่อหลอดไฟแบบอนุกรม ต่อหลอดไฟแบบขนาน
 22. 22. หน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า หน่วยย่อยที่ 1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเป็นการต่อวงจรแบบขนาน
 23. 23. หน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า หน่วยย่อยที่ 1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 http://wannisa-bamrungwittayaschool.blogspot.com http://webhtml.horhook.com http://www.atom.rmutphysics.com http://www.miniscience.com/kits/KITSEC/ บรรณานุกรม
 24. 24. หน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า หน่วยย่อยที่ 1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13

×