Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pwหน่วยย่อยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น กิจกรรม11

35,825 views

Published on

 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Pwหน่วยย่อยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น กิจกรรม11

 1. 1. รายวิชาวิทยาศาสตร ว 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ี่ 3 ั ไฟฟหนวยท 3 พลงงานไฟฟาElectric energyElectric energyครูผูสอนนางพรพนา สมัยรัฐ ี  ิ ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 2. 2. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนจุดประสงคการเรียนรู้  ้1. ทดลองและอธิบายสมบัติเบื้องตนของชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสบางชนิด เชน ตัวตานทาน ไดโอดอเลกทรอนกสบางชนด เชน ตวตานทาน ไดโอดทรานซิสเตอรป ิ ็ ิ  ื้  ํ ั ใ 2. ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสเบืองตนสําหรับใชประโยชนตางๆๆโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 3. 3. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 4. 4. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 5. 5. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนนักวิทยาศาสตร ไดสรางชิ้นสวน อิเล็กทรอนิกสที่ํ ั ี่ ี  ั ็ ป it ื ั ็สําคัญทีเรียกวา ตัวเก็บประจุ (capacitor) หรือตัวเก็บอิเล็กตรอน (electrons storage)( g )อิเล็กตรอน เปนสวนประกอบที่สําคัญของอะตอมที่เปนหนวยที่เล็กที่สดของธาตทเปนหนวยทเลกทสุดของธาตุโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 6. 6. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนตัวเก็บประจทํางานอยางไรตวเกบประจุทางานอยางไรโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 7. 7. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนกิจกรรมที่ 11 การนําตัวเก็บประจุมาใชงานโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 8. 8. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนวัสดุอุปกรณที่ใชทํากิจกรรมิ แอมมิเตอรั ็ ปตัวเก็บประจุแหลงกําเนิดไฟฟาถานไฟฉาย 4 กอน สายไฟโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 9. 9. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนวัสดุอุปกรณที่ใชทํากิจกรรมแหลงกําเนิดไฟฟาถานไฟฉาย 4 กอน สวิตซโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 10. 10. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนวิธีทํากิจกรรม1 ตอวงจรไฟฟา ซึ่งประกอบดวยแอมมิเตอร และ1. ตอวงจรไฟฟา ซงประกอบดวยแอมมเตอร และตัวเก็บประจุ ดังภาพ สังเกตการเปลี่ยนแปลงของแอมมิเตอรโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 11. 11. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนวิธีทํากิจกรรม2 นําตัวเก็บประจในขอ 1 มาตอกับถานไฟฉาย 4 กอน2. นาตวเกบประจุในขอ 1 มาตอกบถานไฟฉาย 4 กอนและสวิตซ ดังภาพ แลวกดสวิตซ (วงจรปด) นานประมาณ 5 วินาทีแลวยกสวิตซขึ้น (วงจรเปด)โรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 12. 12. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนวิธีทํากิจกรรม3 ถอดถานไฟฉายในขอ 2 ออก แลวตอแอมมิเตอรแทน3. ถอดถานไฟฉายในขอ 2 ออก แลวตอแอมมเตอรแทนดังภาพ แลวกดสวิตซ (วงจรปด) สังเกตการเปลี่ยนแปลงของแอมมิเตอรโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 13. 13. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนตัวอยางตารางบันทึกผลการทํากิจกรรม่วงจรไฟฟา การเปลี่ยนแปลงของแอมมิเตอรแอมมิเตอรและตัวเก็บประจุกอนตอกับถานไฟฉายแอมมิเตอรและตัวเก็บประจหลังตอกับปร จุหลงตอกบถานไฟฉาย 10 นาทีโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 14. 14. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนคําถามทายกิจกรรม ็ ิ จากการทดลองขอ 3 เข็มของแอมมิเตอรมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร เหตุใดจึงเปนเชนนั้นุโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 15. 15. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนสรุปผลจากกิจกรรมเมื่อตอตัวเก็บประจเขากับแอมมิเตอร โดยตอขั้วบวกของเมอตอตวเกบประจุเขากบแอมมเตอร โดยตอขวบวกของแอมมิเตอรเขากับขั้วบวกของตัวเก็บประจุ และตอขั้วลบของแอมมิเตอรเขากับขั้วลบของตัวเก็บประจุ เข็มของแอมมิเตอรจะไมเบน แสดงวาไมมีกระแสไฟฟาเคลื่อนที่ผานแอมมิเตอรจะไมเบน แสดงวาไมมกระแสไฟฟาเคลอนทผานแอมมเตอรหรือไมมีการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟา เนื่องจากไมมีประจุไฟฟาอยูในตัวเก็บประจุในตอนแรกโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 16. 16. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนสรุปผลจากกิจกรรมเมื่อนําตัวเก็บประจไปตอเขากับถานไฟฉาย ทิ้งไวเมอนาตวเกบประจุไปตอเขากบถานไฟฉาย ทงไวประมาณ 5 นาที แลวนําตัวเก็บประจุไปตอกับแอมมิเตอรเชนเดิม พบวาเข็มแอมมิเตอรเบนไปชั่วขณะหนึ่ง แสดงวาขณะนั้นมีกระแสไฟฟาเคลื่อนที่ผานแอมมิเตอร เนื่องจากมีประจขณะนนมกระแสไฟฟาเคลอนทผานแอมมเตอร เนองจากมประจุจากถานไฟฉายเก็บไวในตัวเก็บประจุ แลวเคลื่อนที่ออกจากตัวเก็บประจุผานแอมมิเตอร ทําใหเข็มของแอมมิเตอรเบนไปโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 17. 17. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนสรุปผลจากกิจกรรมและเมื่อประจไฟฟาเคลื่อนที่ออกไปหมดแลว กระแสและเมอประจุไฟฟาเคลอนทออกไปหมดแลว กระแสไฟฟาจึงเปนศูนย เข็มของแอมมิเตอรจึงกลับมาชี้ที่ศูนยเหมือนเดิมโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 18. 18. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนบรรณานุกรมสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,สถาบัน. (2554).หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร 5หนงสอเรยนรายวชาพนฐาน วทยาศาสตร 5ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เลม 1. โรงพิมพ สกสค. กรุงเทพฯ.h // b lhttp://www.tube‐silicon.comhttp://www.oknation.net/pโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13

×