Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

หลักสูตร Is ม.ต้น.56doc

10,685 views

Published on

หลักสูตร Is ม.ต้น.56doc

 1. 1. 1  หลักสูตรมาตรฐานสากลสาระการเรียนรู้ IS1-IS3ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์พุทธศักราช 2556ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. 2. 2  ประกาศโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พุทธศักราช 2556ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกในความเป็นไทยมีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นไปตามเจตนารมณ์มาตรา 80 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตร 12 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปรากฏรายละเอียดตามคําสั่งดังแนบทั้งนี้ หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556……………………………(นายสมพล เก้าเอี้ยน)ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน……………………………(นายภิญโญ จินตนปัญญา)ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
 3. 3. 3  คํานําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาและประกอบอาชีพมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน เห็นว่าเป็นหลักสูตรแกนกลางที่มีประโยชน์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ต่อเยาวชนของท้องถิ่นและของชาติ มีความสามารถในการสื่อสาร , ความสามารถในการคิด , ความสามารถในการแก้ปัญหา , ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ,ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ให้ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม จึงเห็นสมควรและสนับสนุนส่งเสริมให้ทางโรงเรียนได้นําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้และจัดการเรียน การสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในลําดับต่อไป(นายสมพล เก้าเอี้ยน)ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
 4. 4. 4  2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา2.1 โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ปีการศึกษา 2556กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน รวม 880 (22 นก) 880 (22 นก) 880 (22 นก) 1,640(41 นก)ภาษาไทย 120 (3 นก) 120 (3 นก) 120 (3 นก) 240(6 นก)คณิตศาสตร์ 120 (3 นก) 120 (3 นก) 120 (3 นก) 240(6 นก)วิทยาศาสตร์ 120 (3 นก) 120 (3 นก) 120 (3 นก) 240(6 นก)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 120 (3 นก) 120 (3 นก) 120 (3 นก) 240(6 นก)ประวัติศาสตร์ 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 80(2 นก)สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก) 80 (2 นก) 80 (2 นก) 120(3 นก)ศิลปะ 80 (2 นก) 80 (2 นก) 80 (2 นก) 120(3 นก)การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 (2 นก) 80 (2 นก) 80 (2 นก) 120(3 นก)ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก) 120 (3 นก) 120 (3 นก) 240(6 นก)รายวิชาเพิ่มเติม รวม 400(10 นก) 520(13 นก) 400(10 นก) 1,800(45 นก)พลศึกษา-เพศศึกษา 40 (1 นก) 40 (1 นก) - 60 (1.5 นก)ภาษาจีน 80 (2 นก) 80 (2 นก) 80 (2 นก) 80 (2 นก)ภาษาอังกฤษ 80 (2 นก) 80 (2 นก) 80 (2 นก) 80 (2 นก)อาเซียนศึกษา 40 (1 นก) - - 40 (1 นก)IS1-IS2 - 120 (3 นก) - 120 (3 นก)เลือกตามความสนใจ 8 กลุ่มสาระ 160 (4 นก) 160 (4 นก) 160 (4 นก) -รายวิชาและกิจกรรมไม่คิดหน่วยกิตกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแนะแนว 40 40 40 120กิจกรรมนักเรียน60 60 60 180* กิจกรรมชุมนุม* กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรม 5สกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณาประโยชน์ 20 20 20 20รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360รวมเวลาเรียน 1,600 ชั่วโมง/ปี 1,600 ชั่วโมง/ปี 1,600 ชั่วโมง/ปี รวม 3 ปี 4,800 ชั่วโมง
 5. 5. 5  โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2ที่ รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน ที่ รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 11(440) รายวิชาพื้นฐาน 11(440)1 ท 22101 ภาษาไทย 3 1.5(60) 1 ค 21102 ภาษาไทย 4 1.5(60)2 ค 22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5(60) 2 ค 21102 คณิตศาสตร์ 4 1.5(60)3 ว 22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5(60) 3 ว 21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5(60)4 ส 22101 สังคมศึกษา 3 1.5(60) 4 ส 21103 สังคมศึกษา 4 1.5(60)5 ส 22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5(20) 5 ส 21104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5(20)6 พ 22101 สุขศึกษา 3 0.5(20) 6 พ 21103 สุขศึกษา 4 0.5(20)7 พ 22102 พลศึกษา 3 0.5(20) 7 พ 21104 พลศึกษา 4 0.5(20)8 ศ 22101 ดนตรี 1 1.0(40) 8 ศ 21102 ดนตรี 2 1(40)9 ง 22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4(งานเกษตร)0.5(20) 9 ง 21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6(งานช่าง)0.5(20)10 ง 22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5(คอมพิวเตอร์)0.5(20) 10 ง 21103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7(คอมพิวเตอร์)0.5(20)11 อ 22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5(60) 11 อ 21102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5(60)รายวิชาเพิ่มเติมเรียนทุกคน 2.5(100) รายวิชาเพิ่มเติมเรียนทุกคน 1.0(40)12 จ 22201 ภาษาจีน 5 1.0(40) 12 จ 22202 ภาษาจีน 6 1.0(40)13 พ 22201 เพศศึกษา 2 0.5(20) 13 พ 22202 พลศึกษาเพิ่มเติม 1 0.5(20)14 อ 22201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 1 1.0(40) 14 อ 22202 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2 1.0(40)รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตามความสนใจ 3.5 (140) รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียนตามความสนใจ 1.5(60)14 I 22201 การศึกษาค้นคว้า(IS1) 1.5(60) 14 I 22201 การสื่อสาร(IS2) 1.5(60)15 ค 22201 คณิตศาสตร์ 3 1.0(40) 15 ค 22202 คณิตศาสตร์ 4 1.0(40)16 ว 22201 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1.0(40) 16 ว 22202 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1.0(40)17 ศ 22201 จิตกรรม 1 2.0(80) 17 ศ 22203 จิตกรรม 2 2.0(80)18 ง 22201 งานมาลัย 1 2.0(80) 18 ง 22202 งานมาลัย 2 2.0(80)19 ง 22202 งานเกษตร 1 2.0(80) 19 ง 22202 งานเกษตร 2 2.0(80)20 ง 22203 คอมพิวเตอร์ 3 2.0(80) 20 ง 22204 คอมพิวเตอร์ 4 2.0(80)รายวิชาเพิ่มเติมไม่คิดหน่วยกิต (3 คาบ) รายวิชาเพิ่มเติมไม่คิดหน่วยกิต (3 คาบ)21 ท 20201 หลักการใช้ห้องสมุด 1 คาบ 21 ท 20201 หลักการใช้ห้องสมุด 1 คาบโฮมรูมและอบรม 2 คาบ โฮมรูมและอบรม 2 คาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน22 แนะแนว 1 คาบ 22 แนะแนว 1 คาบ23 ลูกเสือ-เนตรนารี 1 คาบ 23 ลูกเสือ-เนตรนารี 1 คาบ24 กิจกรรมชุมนุม 1 คาบ 24 กิจกรรมชุมนุม 1 คาบ25 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ทํานอกเวลา 25 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ทํานอกเวลารวมเวลาเรียน 40 คาบ รวมเวลาเรียน 40 คาบ
 6. 6. 6  การจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่กําหนด สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลจัดทําหน่วยการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น ของการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ทั้งในรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น ของการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง ได้แก่1. การตั้งประเด็นคําถาม / สมมุติฐาน2. การสืบค้นความรู้จากแหล่งการเรียนรู้และสารสนเทศ3. การสรุปองค์ความรู้4. การสื่อสารและการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ5. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ1. การตั้งประเด็นคําถาม/ Formulationกระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลการจัดการเรียนรู้ IS (Independent Study) ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษาสามารถจัดได้ 2 ลักษณะ คือ จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 2 รายวิชา ได้แก่ 1) รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation: IS1) เป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะตาม IS1 ผู้เรียนเลือกประเด็นที่สนใจในการเรียนรู้ เพื่อกําหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ และ 2)รายวิชาการสื่อสารและการนําเสนอ (Communication and Presentation: IS2) เป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องจากรายวิชา IS1 ผู้เรียนนําสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้าจากรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้มาเขียนรายงานหรือเอกสารทางวิชาการ และนําเสนอเพื่อสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลความรู้นั้นให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยจัดทําเป็นผลงานการเขียนทางวิชาการ 1 ชิ้น และการสื่อสารนําเสนอสิ่งที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นภาษาไทย 2,500 คํา มัธยมศึกษาตอนปลายเป็นภาษาไทย 4,000 คําหรือภาษาอังกฤษ 2,000 คํา และจัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โดยจัดกิจกรรมการนําองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity: IS3) ซึ่งเป็นการนําสิ่งที่เรียนรู้จากรายวิชาเพิ่มเติมทั้ง 2 รายวิชาข้างต้น ไปประยุกต์ใช้ในการทําประโยชน์ต่อสังคม ดังตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ ต่อไปนี้
 7. 7. 7  รายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation: IS1)รายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation: IS1)ประกอบด้วยสาระการค้นคว้าและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ผู้เรียนได้พิสูจน์ประเด็นความรู้ข้อค้นพบหรือสมมติฐานของความรู้ที่ได้รับรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของความรู้ รวมทั้งจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการรับรู้ในลักษณะที่เป็นวัฒนธรรมของการรับรู้และการรับรู้ที่ใช้ความรู้สึก และปลูกฝังการสร้างความเข้าใจที่เป็นสากลให้แก่ผู้เรียนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ ตั้งสมมติฐานและหาคําตอบเกี่ยวกับสิ่งที่รู้ ตั้งคําถามให้คําอธิบายแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ รู้จักหาทางออกในการแก้ปัญหาได้อย่างกระจ่างชัด เชื่อมโยงความรู้เปรียบเทียบวิธีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาต่าง ๆ และวิธีการรับความรู้ (Ways of Knowing) 4 วิธีได้แก่ 1) วิธีการสร้างความรู้จากการสัมผัสรับรู้ 2) วิธีการสร้างความรู้จากการใช้ภาษา 3) วิธีการสร้างความรู้จากการให้เหตุผล และ 4) วิธีการการสร้างความรู้จากสิ่งที่เป็นอารมณ์แนวการจัดการเรียนรู้1. ครูผู้สอนร่วมกับผู้เรียนในการกําหนด หรือตั้งประเด็นความรู้ หรือหัวข้อเกี่ยวกับ PublicIssues หรือ Global Issues สําหรับการศึกษาค้นคว้า เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะรับรู้ถึงจุดหมายและมีแรงจูงใจในการเรียนรู้บทเรียน ผู้สอนสามารถเลือกใช้กิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้ เช่น1.1 การเล่าเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้เรียนซักถาม หรือตั้งคําถาม1.2 การฉายภาพนิ่งให้ผู้เรียนชมและติดตาม1.3 การชวนสนทนา เพื่อให้ผู้เรียนตั้งประเด็นที่ต้องการรู้1.4 การกระตุ้นความสนใจด้วยเกม เพลง ภาพ ฯลฯ1.5 การอ่าน / ฟังข่าวจากหนังสือพิมพ์1.6 การตั้งประเด็นอภิปราย / คําถามสร้างพลังความคิด1.7 การยกตัวอย่างประโยค คําพังเพย บทกวี1.8 การกําหนด หรือการตั้งประเด็นความรู้ หรือหัวข้อเกี่ยวกับ Public Issues หรือ GlobalIssues2. ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 “Ways ofKnowing” วิถีการรับรู้ ความรู้ ส่วนที่ 2 “Areas of Knowledge” ศาสตร์ / สาขา แขนงความรู้ ส่วนที่ 3การเรียบเรียงข้อมูล ข้อค้นพบ ความคิด ความคิดเห็น การให้เหตุผลโต้แย้ง และสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการกระบวนการสร้างองค์ความรู้ ครูผู้สอนควรมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่2.1 การอภิปรายกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น2.2 การระดมพลังความคิด2.3 การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จําลอง
 8. 8. 8  3. ปรับเปลี่ยนความคิด เป็นขั้นตอนสําคัญซึ่งเป็นหัวใจของขั้นตอนการเรียนรู้ ผู้เรียนจะศึกษาค้นคว้าตามประเด็นความรู้ หรือหัวข้อที่ครอบคลุม Public Issues และ Global Issues ครูผู้สอนควรมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่3.1 ทําความกระจ่างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ครูผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียนดําเนินกิจกรรมเพื่อสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยใช้วิธีการ ดังนี้- ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ- สัมภาษณ์ผู้รู้- ปฏิบัติการค้นหา (ทดลอง สืบเสาะ สังเกต สํารวจ)- ร่วมมือเพื่อเขียนคําอธิบาย- แบ่งงานความรับผิดชอบภายในกลุ่ม3.2 สร้างความคิดใหม่ ผู้เรียนนําผลการอภิปรายและสาธิตที่เป็นผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมากําหนดเป็นความคิดใหม่ หรือความรู้ใหม่ โดยใช้วิธีการ ดังนี้- เขียนด้วยแผนผังความคิด- เขียนโครงงาน / โครงการ- เขียนบรรยาย / เขียนรายงาน- นําเสนอแนวคิดใหม่- นําเสนอรูปแบบนวัตกรรมใหม่3.3 ประเมินความคิดใหม่ ผู้เรียนออกแบบดําเนินการตรวจสอบความรู้ ความคิดใหม่ที่ผู้เรียนสร้างขึ้น โดยใช้วิธีการ ดังนี้- อภิปราย- ทดสอบผลงาน- ทดสอบความคิดของกลุ่ม- ทดสอบความรู้3.4 นําความคิดไปใช้ เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนใช้แนวคิด หรือความรู้ความเข้าใจที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ จนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เป็นกิจกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนได้ประมวลองค์ความรู้เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ โดยใช้วิธีการ ดังนี้- สรุปแผนผังความคิดเกี่ยวกับความรู้ใหม่- นําเสนอโครงงาน / โครงการที่ผู้เรียนคิดค้น / ประดิษฐ์ขึ้น- บรรยายสรุปแนวคิดใหม่ / การสร้างสถานการณ์ใหม่- จัดนิทรรศการ / สาธิตผลงานของกลุ่ม- แสดงบทบาทสมมติ / โต้วาทีเพื่อสรุปการแก้ปัญหา4. สะท้อนความคิด /ทบทวน เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนได้ประเมินและพัฒนาความคิดอย่างรอบคอบและต่อเนื่องจนสามารถประเมินผลได้ ประกอบด้วย
 9. 9. 9  4.1 ประเมินผลงาน4.2 เสนอแนะความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงและพัฒนา4.3 วางแผนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องบทบาทของผู้สอน1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสังเกต เพื่อให้สามารถมองเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจน2. มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน แนะนํา ถามให้คิด เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบ หรือสร้างความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง3. สร้างแรงจูงใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน ช่วยให้ผู้เรียนคิดค้นต่อไป ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการทํางานเป็นกลุ่ม4. เป็นผู้ชี้แนะไม่ใช่ผู้ชี้นํา กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดมากกว่าบอกความรู้5. ประเมินความคิดรวบยอดของผู้เรียน ตรวจสอบความคิดและทักษะการคิดบทบาทของผู้เรียน1. ค้นคว้า แสวงหาความรู้ ฝึกฝนวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นเจ้าของบทเรียน ลงมือปฏิบัติจริง2. กระตือรือร้นในการเรียนรู้ กล้าแสดงออก กล้านําเสนอความคิดอย่างสร้างสรรค์3. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและกับครูผู้สอน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี4. ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม5. เชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ มีผลงานที่สร้างสรรค์6. เคารพกติกาทางสังคม รับผิดชอบต่อส่วนรวม7. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ รักการอ่าน กล้าซักถาม8. บันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ นําความรู้สู่การปฏิบัติได้จริง
 10. 10. 10  คําอธิบายรายวิชารายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(Research and Knowledge Formation: IS1)รายวิชาเพิ่มเติม บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามศักยภาพ I 33201ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หน่วยกิต-------------------------------------------------ศึกษา วิเคราะห์การตั้งประเด็น / คําถามในเรื่องที่สนใจ การตั้งสมมติฐาน การค้นคว้าการแสวงหาความรู้ข้อมูล การออกแบบ การวางแผนรวบรวมข้อมูล การใช้กระบวนการกลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ การสังเคราะห์ การสรุปองค์ความรู้และการเสนอวิธีคิดแก้ปัญหาที่เป็นระบบฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา / ตั้งคําถามในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเอง เชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบ วางแผน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้และร่วมกันเสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้ สังเคราะห์ สรุป อภิปราย เปรียบเทียบเชื่อมโยงองค์ความรู้และมีทักษะการนําเสนอการศึกษาค้นคว้าและนําองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผลการเรียนรู้1. ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชนท้องถิ่น ประเทศ2. ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยวิธีการที่เหมาะสม7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ9. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 11. 11. 11  โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสําคัญ เวลา น้ําหนักคะแนน1 ไขข้อสงสัย 1. ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชน ท้องถิ่นประเทศ2. ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ- การตั้งคําถามในเรื่องที่สนใจเริ่มจากตัวเอง เชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ-การตั้งสมมติฐานและให้เหตุผล โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ5 - 9 152 ห ล า ก ห ล า ย จ า กแหล่งเรียนรู้4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย- การค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้10 - 15 203 เปิดประตูสู่ความจริง 5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม- วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล10 - 15 254 ประมวลทุกสิ่งที่ค้นพบ 6. วิเครา ะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ9. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง- การเปรียบเทียบ /เชื่อมโยงองค์ความรู้สังเคราะห์ สรุปอภิปรายเพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าข อ ง ก า ร ศึ ก ษ าค้นคว้าด้วยตัวเอง15 - 21 40รวม 40 - 60 100
 12. 12. 12  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ไขข้อสงสัย รายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 5 ชั่วโมงเป้าหมายการเรียนรู้ (ผลการเรียนรู้)1. ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ2. ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพความเข้าใจที่คงทน (สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด)- การตั้งคําถามในเรื่องที่สนใจเริ่มจากตัวเอง เชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ- การตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ- การออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลคําถามสําคัญ- จะตั้งคําถามในเรื่องที่สนใจให้เชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศได้อย่างไร- จะตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้อย่างไร- จะออกแบบ วางแผน โดยใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลได้อย่างไรผู้เรียนรู้อะไร (สาระการเรียนรู้)- การกําหนดประเด็นความรู้- ธรรมชาติของความรู้- ลักษณะของความรู้- แหล่งเรียนรู้- วิธีการสร้างความรู้1) การสร้างความรู้จากความรู้สึก2) การสร้างความรู้จากภาษา3) การสร้างความรู้จากเหตุผล4) การสร้างความรู้จากอารมณ์- ทฤษฎีของกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ- ศาสตร์ / สาขาวิชาของความรู้- นักคิด / บิดาศาสตร์ของแต่ละสาระการเรียนรู้- หลักการตั้งวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน- วิธีการนําเสนอผู้เรียนทําอะไรได้ (ทักษะ / กระบวนการ)- การคิดวิเคราะห์- การคิดเปรียบเทียบ- การคิดเชื่อมโยง- การคิดสร้างสรรค์- การคิดอย่างมีวิจารณญาณ- กระบวนการปฏิบัติ- กระบวนการกลุ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์1. ใฝ่เรียนรู้2. มุ่งมั่นในการทํางานการออกแบบการวัดผลประเมินผลภาระงานรวบยอด / ชิ้นงาน1. การออกแบบโครงร่างการศึกษาค้นคว้า 2. ผลงานที่ปรากฏจริงเกณฑ์การประเมินภาระงาน / ชิ้นงาน (ระบุประเด็นประเมิน)
 13. 13. 13  1. มีองค์ประกอบครบ (ขอบเขตของข้อมูล แผนการจัดเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล)2. มีความสัมพันธ์กันอย่างสมเหตุสมผลระหว่างขอบเขตของข้อมูล แผนการจัดเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล3. สามารถนําไปใช้ได้จริงร่องรอยการเรียนรู้อื่น ๆการวางแผนการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนจะ1. ดูตัวอย่างประเด็นความรู้จากสาระวิชาพื้นฐาน2. ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นความรู้ ตั้งสมมติฐาน และข้อสันนิษฐานของประเด็นความรู้3. ตั้งคําถามกระตุ้นให้เหตุผล ความคิดต่างมุม เพื่อแก้ไขปัญหาโดยใช้สาขาวิชาต่าง ๆ โดยใช้วิธีการโต้แย้งสนับสนุนและโต้แย้งคัดค้าน4. แบ่งกลุ่มนักเรียนค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ตามสาขาวิชาต่าง ๆ5. นําเสนอข้อมูลจากการค้นคว้า ระบุแหล่งเรียนรู้ ความคิด เหตุผล วิธีการแก้ปัญหาในแต่ละสาขาวิชา6. ร่วมกันสรุปเชื่อมโยงและเปรียบเทียบ วิธีการค้นคว้าหาความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆสื่อ / แหล่งเรียนรู้1. ตัวอย่างประเด็นความรู้2. ตัวอย่างแหล่งการเรียนรู้
 14. 14. 14  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2ชื่อหน่วยการเรียนรู้ หลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 10 ชั่วโมงเป้าหมายการเรียนรู้ (ผลการเรียนรู้)4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายความเข้าใจที่คงทน (สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด)การค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษานํามาสู่การตั้งสมมติฐานได้คําถามสําคัญ- จะค้นคว้า แสวงหาความรู้ได้อย่างไร- จะนําความรู้มาตั้งสมมติฐานได้อย่างไรผู้เรียนรู้อะไร (สาระการเรียนรู้)- วิธีการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย- การกําหนดประเด็นความรู้จากเรื่องที่ศึกษาค้นคว้า- การตั้งสมมติฐานผู้เรียนทําอะไรได้ (ทักษะ / กระบวนการ)- ค้นคว้าความรู้ในประเด็นที่ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย- กําหนดประเด็นความรู้จากเรื่องที่สนใจศึกษาค้นคว้า- ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้า- ทํ า ง า น ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ก ลุ่ ม- วิพากษ์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล- นําข้อวิพากษ์มาปรับปรุงงานงานของตน- นําประเด็นความรู้จากเรื่องที่ศึกษามาตั้งสมมติฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์1. มีวินัย2. ใฝ่เรียนรู้3. มุ่งมั่นในการทํางานการออกแบบการวัดผลประเมินผลภาระงานรวบยอด / ชิ้นงาน- แฟ้มผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า- สมมติฐานเกณฑ์การประเมินภาระงาน / ชิ้นงาน (ระบุประเด็นประเมิน)- ความหลากหลายของแหล่งข้อมูล- กระบวนการรวบรวมมีระบบชัดเจน สะดวกต่อการใช้ ตรวจสอบได้ร่องรอยการเรียนรู้อื่น ๆ- แบบบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล- แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล- แบบบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการทํางานการวางแผนการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนจะ1. ศึกษาวิธีการค้นคว้า / แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย2. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล / สารสนเทศในประเด็นที่ศึกษาจากแหล่งสืบค้นข้อมูลที่หลากหลาย3. แบ่งกลุ่มนักเรียนฝึกทักษะการตรวจสอบข้อมูล / สารสนเทศ ด้วยตนเอง4. วางแผนจัดเก็บข้อมูลในประเด็นที่ศึกษา5. จัดหมวดหมู่ข้อมูล / สารสนเทศ เรียงลําดับตามที่วางแผนให้เป็นระบบ6. ตรวจทาน / วิพากษ์นําผลไปปรับปรุงข้อมูล / สารสนเทศรายบุคคล7. นําความรู้จากประเด็นที่ศึกษามาตั้งสมมติฐานสื่อ / แหล่งเรียนรู้1. ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบ2. ตัวอย่างการตั้งสมมติฐาน
 15. 15. 15  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ความจริง รายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 10 ชั่วโมงเป้าหมายการเรียนรู้ (ผลการเรียนรู้)5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสมความเข้าใจที่คงทน (สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด)การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลจะช่วยให้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มีคุณภาพคําถามสําคัญ- จะมีวิธีตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้อย่างไร- จะนําสถิติพื้นฐานมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรผู้เรียนรู้อะไร (สาระการเรียนรู้)- การตรวจความน่าเชื่อถือของข้อมูล- สถิติพื้นฐานผู้เรียนทําอะไรได้ (ทักษะ / กระบวนการ)- ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล- นําสถิติพื้นฐานมาวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์1. มีวินัย2. ซื่อสัตย์3. ใฝ่เรียนรู้4. มุ่งมั่นในการทํางาน5. จิตสาธารณะการออกแบบการวัดผลประเมินผลภาระงานรวบยอด / ชิ้นงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลเกณฑ์การประเมินภาระงาน / ชิ้นงาน(ระบุประเด็นประเมิน)- ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่สืบค้น- ความถูกต้อง / ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล- กระบวนการรวบรวมมีระบบชัดเจน สะดวกต่อการใช้ ตรวจสอบได้ร่องรอยการเรียนรู้อื่น ๆ- แบบบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล- แบบบันทึกการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล- แบบบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการทํางาน- แบบบันทึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์การวางแผนการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนจะ1. ศึกษาการตรวจสอบความน่าเชื่อของข้อมูล2. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล3. รวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เตรียมข้อมูลวิเคราะห์4. เลือกสถิติพื้นฐานที่เหมาะสมกับข้อมูลที่วิเคราะห์5. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์6. ร่วมกันตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูล7. วิพากษ์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบ8. นําผลการวิพากษ์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาปรับ / พัฒนา9. รวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนําไปสังเคราะห์สรุปเป็นองค์ความรู้สื่อ / แหล่งเรียนรู้1. แหล่งค้นคว้าอ้างอิง เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ บุคคล ฯลฯ2. เครื่องคอมพิวเตอร์
 16. 16. 16  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ประมวลทุกสิ่งที่ค้นพบ รายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 15 ชั่วโมงเป้าหมายการเรียนรู้ (ผลการเรียนรู้)6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยวิธีการรที่เหมาะสม7. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ9. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองความเข้าใจที่คงทน (สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด)การวิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยวิธีการที่เหมาะสมการสังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ และเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองคําถามสําคัญ- จะใช้วิธีการที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อค้นพบได้อย่างไร- จะสังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนกลุ่มได้อย่างไร- จะเสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบได้อย่างไรผู้เรียนรู้อะไร (สาระการเรียนรู้)- การใช้วิธีการในการวิเคราะห์ข้อค้นพบ- การเปรียบเทียบ / เชื่อมโยงองค์ความรู้ สังเคราะห์สรุป อภิปรายเพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง- การเสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบผู้เรียนทําอะไรได้ (ทักษะ / กระบวนการ)- ใช้วิธีการในการวิเคราะห์ข้อค้นพบ- เปรียบเทียบ / เชื่อมโยงองค์ความรู้ สังเคราะห์ สรุป อภิปรายเพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง- เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบคุณลักษณะอันพึงประสงค์1. วินัย2. ใฝ่เรียนรู้3. มุ่งมั่นในการทํางาน4. รักความเป็นไทย5. จิตสาธารณะการออกแบบการวัดผลประเมินผลภาระงานรวบยอด / ชิ้นงานเขียนรายงานนําเสนอแนวคิด การแก้ปัญหาจากการศึกษาค้นคว้าเกณฑ์การประเมินภาระงาน / ชิ้นงาน (ระบุประเด็นประเมิน)- ความถูกต้อง / ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล / สารสนเทศ- ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อค้นพบที่นําเสนอ- กระบวนการรวบรวมมีระบบชัดเจนร่องรอยการเรียนรู้อื่น ๆ- แบบบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์สรุปองค์ความรู้
 17. 17. 17  - แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพงานเขียน- แบบบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการทํางานการวางแผนการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนจะ1. รวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เตรียมข้อมูลวิเคราะห์2. เลือกสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลที่วิเคราะห์3. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม4. ร่วมกันตรวจสอบและวิพากษ์ผลการวิเคราะห์ข้อมูล5. นําผลการวิพากษ์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาปรับ / พัฒนา6. รวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนําไปสังเคราะห์สรุปเป็นองค์ความรู้สื่อ / แหล่งเรียนรู้- แหล่งค้นคว้าอ้างอิง เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ บุคคล ฯลฯ- เครื่องคอมพิวเตอร์
 18. 18. 18  รายวิชาเพิ่มเติมการสื่อสารและการนําเสนอ (Communication and Presentation: IS2)รายวิชาเพิ่มเติมการสื่อสารและการนําเสนอ (Communication and Presentation: IS2) เป็นสาระการเรียนรู้ที่จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนนําข้อสรุป ข้อค้นพบใหม่ ความคิดใหม่ หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ในสิ่งที่สนใจแล้วเรียบเรียงนําเสนอความคิดข้อคิดเห็น และข้อเสนอเชิงวิชาการ โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง และนําเสนอองค์ความรู้ด้วยด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมการสื่อสารและการนําเสนอมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารและนําเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุป หรือองค์ความรู้ ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมแนวการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนจะต้องให้ความสําคัญกับ “การจัดโครงร่างของผลงาน” เนื่องจากจะช่วยให้ผู้เรียนจัดลําดับเนื้อหาของการเขียนรายงานการค้นคว้าและการนําเสนอได้ดี โดยดําเนินการ ดังนี้1. การรายงานการค้นคว้าของผู้เรียน ให้ผู้เรียนนําหัวข้อเรื่องจากข้อค้นพบ ข้อสรุป ความคิดใหม่องค์ความรู้ใหม่ที่ตนเองสนใจเรียนรู้ เป็นข้อมูลในการนําเสนอ จากนั้นครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ- การเรียบเรียงหัวข้อการศึกษาค้นคว้า (Research Question)- แหล่งค้นคว้า / แหล่งการเรียนรู้- การกําหนด / เขียนโครงร่าง (Outline)2. การกําหนดโครงร่างของผลงาน การเขียนรายงานการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่ผู้เรียนได้เลือกอย่างอิสระ จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ คํานํา (Introduction) เนื้อเรื่อง (Body /Development) และบทสรุป (Conclusion)3. การนําเสนอการนําเสนองาน เป็นทักษะที่มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ตามองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่3.1 การกําหนดวัตถุประสงค์และวิเคราะห์ผู้ฟัง3.2 การวางโครงสร้างเนื้อหาการนําเสนอ3.3 วิธีการนําเสนอการวิเคราะห์ผู้ฟัง เป็นการวิเคราะห์ความต้องการ ความสนใจ หรือความกังวลใจของผู้ฟังรวมถึงความเข้าใจในสไตล์ ความชอบของผู้ฟัง เพื่อให้สามารถออกแบบโครงสร้างและเนื้อหาการนําเสนอรวมทั้งการใช้สื่อประกอบที่มีความเหมาะสม สอดคล้องและถูกใจผู้ฟังบทบาทของผู้สอน1. ส่งเสริม กระตุ้น สนับสนุน ชี้แนะให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการคิด ค้นคว้าเกี่ยวกับหัวข้อ / เรื่องที่ผู้เรียนเลือกค้นคว้า
 19. 19. 19  2. ช่วยเหลือ แนะนําผู้เรียนในการค้นคว้าความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ3. ช่วยเหลือแนะนําผู้เรียนสามารถเขียนรายงานการค้นคว้าได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์กําหนด4. การนําเสนอ ครูควรดําเนินการ ดังนี้4.1 นําเสนอด้วยสื่อรูปธรรม เช่น รูปภาพ ของจริง กราฟ ตาราง แผนภูมิ ภาพสัญลักษณ์ สื่อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วให้ผู้เรียนได้พรรณนาถึงสิ่งที่พบ4.2 ควรใช้คําถามที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดอย่างหลากหลายและคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถอธิบายความคิดของตนออกมา ด้วยการพูด การเขียน และให้ผู้เรียนได้ตั้งคําถามและหาคําตอบด้วยตนเองตามความสนใจ4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงแนวคิดของตนเอง4.4 จัดกลุ่มให้ผู้เรียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารในรูปแบบของการอธิบายแนวคิดและการอภิปรายในกลุ่ม4.5 ใช้การชี้แนะทางตรงและชี้แนะทางอ้อม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นบทบาทของผู้เรียน1. กําหนดแผนการทํางาน วันส่งงาน และการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งค้นคว้า รวมทั้งการวางแผนการเขียนเรียบเรียงผลงาน2. ศึกษาและฝึกการเขียนรายงานเชิงวิชาการแต่ละองค์ประกอบให้ถูกต้องสมบูรณ์3. เรียบเรียง รวบรวมโครงร่าง (Rough draft) ของรายงานให้ครบองค์ประกอบ และฝึกการตรวจสอบ (Edit) รายงานโดยใช้สัญลักษณ์ในการตรวจสอบ4. จัดทําสื่อประกอบการนําเสนอ และเลือกวิธีการนําเสนอที่เหมาะสมกับผู้อ่าน/ผู้ฟัง
 20. 20. 20  คําอธิบายรายวิชาการสื่อสารและการนําเสนอ(Communication and Presentation: IS2)รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 1.5 หน่วยกิตเงื่อนไขการเรียน: ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้มาก่อน----------------------------------ศึกษา เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation: IS1) โดยเขียนโครงร่าง บทนํา เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ โดยใช้คําจํานวน 2,500 คํา มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการนําเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อประกอบที่หลากหลาย และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะผลการเรียนรู้1. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 2,500 คํา3. นําเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral individualpresentation) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่ออุปกรณ์ในการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ5. เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะ
 21. 21. 21  โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมการสื่อสารและการนําเสนอระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสําคัญ ชั่วโมง น้ําหนักคะแนน1 เตรียมความพร้อม 1. วางโครงร่างการเขียนต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง5. เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะการเชื่อมโยงทบทวนความรู้จากการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้มาสู่การสื่อสาร และการนําเสนอมาเขียนสรุปความให้เป็นความเรียงเชิงวิชาการพร้อมอ้างอิงตามหลักวิชาการเป็นพื้นฐานสําคัญของการสื่อสารและการนําเสนอให้เหมาะสมกับผู้อ่าน / ผู้ฟัง4 102 ฝึ ก ซ้ อ ม เ ขี ย นโครงร่าง1. วางโครงร่างการเขียนต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่างการฝึกเขียนโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ ซึ่งมีองค์ประกอบด้วยชื่อเรื่อง ความนํา วัตถุประสงค์สมมุติฐาน ขอบเขตการศึกษาเนื้อหา วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการวางแผนการเขียนรายงานเชิงวิชาการอย่างเป็นระบบ และการตรวจสอบทั้งด้วยตนเอง และเพื่อนช่วยตรวจสอบโดยใช้สัญลักษณ์ในการตรวจสอบช่วยให้รายงานเชิงวิชาการนั้นถูกต้องแม่นยําและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น8 203 สร้างผลงานเขียน 2. เขียนรายงานการศึกษาค้ น ค ว้ า เ ชิ ง วิ ช า ก า รภาษาไทย ความยาว2,500 คําการถ่ายโอนองค์ความรู้จากการศึกษา ค้นคว้า และข้อค้นพบโดยการรายงานที่ใช้รูปแบบการเขียนรายงานเชิงวิชาการได้ครบองค์ประกอบและถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ28 40
 22. 22. 22  หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสําคัญ ชั่วโมง น้ําหนักคะแนน4 เพียรนําเสนอ 3. นําเสนอข้อค้นพบข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว(Oral individualpresentation) หรือกลุ่ม(Oral panelpresentation)โดยใช้สื่อ อุปกรณ์ในการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะการนําเสนอผลงานจากการศึกษาค้นคว้า ข้อค้นพบโดยมีการเตรียมความพร้อมของผู้นําเสนอการเลือกรูปแบบประเภทสื่อประกอบการนําเสนอให้เหมาะสมและสอดคล้องกับตามความต้องการ ความสนใจ ความชื่นชอบของผู้ฟัง ช่วยให้การเผยแพร่ผลงานได้อย่างมีประสิทธิผล20 30รวม 60 100
 23. 23. 23  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เตรียมความพร้อม รายวิชาเพิ่มเติม การสื่อสารและการนําเสนอชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 4 ชั่วโมงเป้าหมายการเรียนรู้ (ผลการเรียนรู้)1. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง5. เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะความเข้าใจที่คงทน (สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด)การเชื่อมโยงทบทวนความรู้จากการศึกษาค้นคว้าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้มาสู่การสื่อสารและการนําเสนอ มาเขียนสรุปความให้เป็นความเรียงเชิงวิชาการพร้อมอ้างอิงตามหลักวิชาการเป็นพื้นฐานสําคัญของการสื่อสารและการนําเสนอให้เหมาะสมกับผู้อ่าน / ผู้ฟังคําถามสําคัญ- จะนําทักษะและองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ได้จากรายวิชา IS1ม า ใ ช้ ใ น ก า ร นํ า เ ส น อ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง ไ ร- การเขียนสรุปความมีวิธีการอย่างไร- การเขียนความเรียงวิธีการอย่างไร- การเขียนอ้างอิงวิธีการอย่างไรผู้เรียนรู้อะไร(สาระการเรียนรู้)- การเชื่อมโยงข้อมูลและองค์ความรู้จากรายวิชา IS1สู่การเรียนรายวิชา IS2- การเขียนสรุปความ- การเขียนความเรียง- การเขียนอ้างอิงผู้เรียนทําอะไรได้(ทักษะ/ทักษะกระบวนการ)- รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้จากรายวิชา IS1มาเชื่อมโยงสู่การนําเสนอและการสื่อสาร- เขียนสรุปความและนํามาเชื่อมเป็นความเรียง- เ ขี ย น อ้ า ง อิ ง ไ ด้ ถู ก ห ลั ก ก า ร- ทํ า ง า น ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ก ลุ่ ม- ตรวจสอบงานเขียนความเรียง- วิ พ า ก ษ์ ง า น เ ขี ย น ค ว า ม เ รี ย ง ข อ ง ผู้ อื่ น- นําข้อวิพากษ์มาปรับปรุงงานเขียนของตน- นําข้อมูลจาก IS1มาวางแผนปฏิบัติใน IS2 - IS3คุณลักษณะอันพึงประสงค์1. มีวินัย2. ใฝ่เรียนรู้3. มุ่งมั่นในการทํางานการออกแบบการวัดผลประเมินผลภาระงานรวบยอด / ชิ้นงานนําเสนอการวางแผนนําข้อมูลจากรายวิชา IS1 สู่การจัดทํารายงานเชิงวิชาการในรายวิชา IS2 และเชื่อมโยงนําความรู้สู่การปฏิบัติบริการสังคมในรายวิชา IS3เกณฑ์การประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน(ระบุประเด็นประเมิน)- ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล- การเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การเขียน- ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของการศึกษา IS1 - IS3
 24. 24. 24  ร่องรอยการเรียนรู้อื่นๆ- แบบบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ / สังเคราะห์ข้อมูล- แบบบันทึกการเชื่อมข้อมูลจาก IS1 - IS3- แบบบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการทํางานการวางแผนการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนจะ1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากการเรียน IS1 มาทบทวนความรู้จากการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างองค์ความรู้มาสู่การสื่อสารและการนําเสนอ2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จะนํามาออกแบบ วางแผนเชื่อมโยงข้อมูลสู่การเรียน IS23. ฝึกทักษะการเขียนสรุปความ4. ฝึกทักษะการเขียนความเรียง5. ฝึกทักษะการเขียนอ้างอิง6. ศึกษาตัวอย่างการวางแผนการนําข้อมูลสู่การปฏิบัติโดยใช้แผนผังความคิด7. ใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกันวางแผนนําข้อมูลจากการสรุปความและเขียนความเรียงใน IS1 สู่การจัดทํารายงานเชิงวิชาการใน IS2 และเชื่อมโยงนําความรู้สู่การปฏิบัติบริการสังคมใน IS38. ใช้ความรู้ หลักการและจินตนาการเพื่อคาดคะเนคําตอบที่เป็นไปได้ของการวางแผนจาก IS1 - IS39. ร่วมกันอภิปรายการวางแผนจาก IS1 - IS3 แล้วนําข้อมูลมานําเสนอ10.ร่วมกันวิพากษ์การวางแผนของแต่และกลุ่ม11.ปรับปรุงแผนที่วางไว้ก่อนนําไปจัดทําแผนการปฏิบัติระยะยาวสื่อ / แหล่งเรียนรู้1. ตัวอย่างการเขียนสรุปความ, การเขียนความเรียง,การเขียนอ้างอิง2. แหล่งค้นคว้าอ้างอิง เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ บุคคล ฯลฯ3. ตัวอย่างการวางแผนระยะยาว4. แผนผังการคิด
 25. 25. 25  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ฝึกซ้อมเขียนโครงร่าง รายวิชาเพิ่มเติม การสื่อสารและการนําเสนอชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 6 ชั่วโมงเป้าหมายการเรียนรู้ (ผลการเรียนรู้)1. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่างความเข้าใจที่คงทน (สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด)การเขียนโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ มีองค์ประกอบคือ ชื่อเรื่องความนํา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ขอบเขตการศึกษา เนื้อหา วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการวางแผนการเขียนรายงานเชิงวิชาการอย่างเป็นระบบ และการตรวจสอบด้วยตนเองและเพื่อนช่วยตรวจสอบ โดยใช้สัญลักษณ์ในการตรวจสอบช่วยให้รายงานเชิงวิชาการนั้นถูกต้องแม่นยําและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคําถามสําคัญ- องค์ประกอบของการเขียนโครงร่างมีอะไรบ้าง- แต่ละองค์ประกอบของการเขียนโครงร่างมีวิธีการเขียนอย่างไร- การเขียนโครงร่างที่สมบูรณ์มีลักษณะอย่างไรผู้เรียนรู้อะไร (สาระการเรียนรู้)การวางโครงร่างการเขียนรายงานเชิงวิชาการ- องค์ประกอบของโครงร่าง- ชื่อเรื่อง- ความนํา- วัตถุประสงค์- สมมุติฐาน- ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า- เนื้อเรื่อง- วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนทําอะไรได้ (ทักษะ / ทักษะกระบวนการ)- เขียนโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ- ทํางานร่วมกับผู้อื่นตามกระบวนการกลุ่ม- ตรวจสอบงานเขียนโครงร่างเชิงวิชาการ- วิพากษ์งานเขียนโครงร่างของผู้อื่น- นําข้อวิพากษ์มาปรับปรุงงานเขียนโครงร่างของตนได้คุณลักษณะที่พึงประสงค์1. มีวินัย2. ใฝ่เรียนรู้3. มุ่งมั่นในการทํางานการออกแบบการวัดผลประเมินผลภาระงานรวบยอด / ชิ้นงานโครงร่างรายงานเชิงวิชาการเกณฑ์การประเมินภาระงาน / ชิ้นงาน (ระบุประเด็นประเมิน)- ความครบถ้วนขององค์ประกอบโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ- ความถูกต้องสมบูรณ์ของโครงร่างรายงานเชิงวิชาการร่องรอยการเรียนรู้อื่น ๆ- แบบบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ / วิพากษ์- แบบบันทึกการประเมินการเขียนโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ- แบบบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการทํางาน

×