ติวGat

655 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
655
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ติวGat

  1. 1. ใบเสนอราคาเรือง : นําเสนอโครงการ "ติวเข ้มหลักสูตร GAT " ่ เลขที่ Quo55-082 ิ ่เรียน : อาจารย์พไชย ชังคิด วันที่ 22 ส.ค.2555 ผู ้อํานวยการโรงเรียน The i-D Tutorสถาบันการศึกษา : โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ทีตง : ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ่ ั้ หมายเลขโทรศัพท์: 08-1821- 7235หมายเลขโทรศัพท์: 075-289-423 Fax : 075-288-257 E-Mail : ammfine.k@gmail.com หลักสูตร เวลา ่ จํานวนชัวโมง วิชา ค่าวิทยากร หลักสูตร GAT 8:30 - 15:30 ่ 6 ชัวโมง (1 วัน) ่ GATความคิดเชือมโยง 16,000 เทอม1/2555 8:30 - 15:30 ่ 12 ชัวโมง (2 วัน) GAT ภาษาอังกฤษ 32,000 ั้ ้ รวมทงสิน 18 ฿ 48,000 เงือนไข / Conditions ่ รายละเอียดเอกสารประกอบ 1. ทาง The i-D Tutor จะเป็ นผู ้จัดส่งต ้นฉบับเอกสารการเรียน เพือให ้ทางโรงเรียนเป็ นผู ้ ่การสอน จัดทําเอกสารประกอบการเรียนสถานทีจัดการสอน ่ 1. ห ้องประชุมโรงเรียน พร ้อมเครืองเสียง เครืองฉาย LCD Projector และ สายต่อพ่วง ่ ่ คอมพิวเตอร์และสายเสียง Audioค่าดําเนินการสอน 1. ค่าจัดสอน The i-D นําเสนอเป็ นราคาค่าวิทยาการ (ราคานีรวมค่าทีพก/ค่าอาหาร/ ้ ่ ั ้ ้ ค่าเดินทาง) รวมเป็ นเงินทังสิน 48,000บาทการจัดเก็บค่าสอน 1. The i-D ขอจัดเก็บค่าสอน ในวันสุดท ้ายทีมการเรียนการสอน หรือตามเงือนไขทีตกลง ่ ี ่ ่ทาง The-i-D Tutor หวังเป็ นอย่างยิงว่าจะได ้รับการพิจารณาจากท่านฯ และขอขอบพระคุณล่วงหน ้ามา ณ โอกาสนี้ ่ จึงเรียนมาเพือทราบและโปรดพิจารณา ่ ขอแสดงความเคารพอย่างสูง ( ) ผู ้อนุมัต ิ นางสาวกัญณภัทร ทองจํารัส ผู ้ประสานงานโครงการ 081-821-7235 The i-D Tutor 2/3 Soi Nakniwas8 Ladprao,Ladprao , Bangkok 10230 Tel : 662 538 6835 Fax : 662 538 6835

×