Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน

65,183 views

Published on

Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน

 1. 1. 91 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถายโอนพลังงานความรอน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 40 ขอ ใชเวลา 50 นาทีคําชี้แจง ใหนักเรียน เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว โดยคลิกเลือกคําตอบจากตัวเลือกชนิด 4 ตัวเลือกในบทเรียนมัลติมีเดียจุดประสงคการเรียนรู ขอ 1ทดลอง อธิบายการพาความรอนไดถูกตอง และนําความรูไปใชประโยชน1. การถายโอนความรอนโดยโมเลกุลของสารเคลื่อนที่ไปดวยเปนการถายโอนความรอนโดยวิธีใด 1. การพาความรอน 2. การแผรังสีความรอน 3. การแพรของความรอน 4. การนําความรอน2. จากภาพการทดลองขอใดกลาวไดถกตองเกี่ยวกับการถายโอนความรอนของน้ําในบีกเกอร ู 1. โมเลกุลของตัวกลางเคลื่อนที่ 2. โมเลกุลของตัวกลางไมเคลื่อนที่ 3. การถายโอนไมตองอาศัยตัวกลาง 4. โมเลกุลของตัวกลางถายโอนโดยคลืน ่ แมเหล็กไฟฟา3. การพาความรอนเกิดในตัวกลางที่มีสถานะตามขอใด 1. ของแข็ง ของเหลว 2. ของเหลว แกส 3. ของแข็ง แกส 4. โลหะ แกส
 2. 2. 92จุดประส การเรียนรู ขอ 1 (ตอ) สงค ตทดลอง อธิบายการพาความรอ ถูกตอง และนําควา ไปใชปร อนได ามรู ระโยชน4. จากภ ภาพการทดล ลองการตมนํําดวยเมล็ดถั่ว น้ําถายโอนความรอ น้ อนจนอุณหภูมิของน้ําสูงขึ้นทั้งหลอ ภู ง อดทดลอง โดยวิธีใด 1. ก การพาความ อน มร 2. ก รังสีค อน การแผ ความร 3. ก การแพรของ งความรอน 4. ก าความ อน การนํ มร5. จากภ ภาพการทดล ลองสารละล างทับทิมจะเคลื่อนที่จากกนบีก ขึ้นสูดานบนได เพ ลายด กเกอร พราะอะไร 1. ก การพาความ อน มร 2. ก รังสีค อน การแผ ความร 3. ก การแพรของ งความรอน 4. ก าความ อน การนํ มร6. เมื่อตมน้ําหวานใ อตมนํํา น้ําหวานจ การถายโอนความรอนจนเดือด อยางไร ในหม น้ จะมี ย ร ดได 1. ก การพาความ อน มร 2. ก รังสีค อน การแผ ความร 3. ก การแพรของงความรอน 4. ก าความ อน การนํ มร
 3. 3. 937. จากภ ภาพการทดล ลองการถายโ โอนความรอ อนของน้ํา ขอใดกลาวไ ถูกตอง ไม 1. เเมื่อใหความ อนแกน้ํา สารละลาย มร ยของดางทับทิมจะเคลื่อนที่ขึ้นไปที่ผิวน้ํา 2. อณหภูมิของ ําบริเวณสวนบนของ กเกอรจะเพิ่มขึ้น อุ งน้ ส งบี 3. โ ลของ โมเลกุ งของเหลวทีเ่ คลื่อนที่พา ที าความรอนขึ้นไปโดยกา ขึ ารพาความรอน ร 4. โ ลของ โมเลกุ งของเหลวทีเ่ คลื่อนที่นา ที าความรอนขึ้นไปโดยกา าความรอน ํ ขึ ารนํ ร8. จากภ ภาพการทดล ลองการถายโโอนความรออนของน้ํา ขอใดกลาวไ ถูกตอง ไม 1. เเมื่อน้ําไดรบ บความรอนอณหภูมิของ ําในบริเวณกนบีกเกอ จะรอนขึน อน ั อุ งน้ อร ้นก 2. เเมื่อตมไวสก กสีของดางทับทิมใน กเกอรจะเปนสีเดียวกนทั้งหมด กพั ั ด นบี ะ กั 3. อณหภูมิของ ําที่บริเวณ ผิวน้ําจ คาสูงกวากนบีกเกอ อุ งน้ ณใกล จะมี ว อร 4. สีของสารละ างทับ มที่กนบีก จะลอ วสูงขึ้น ะลายด บทิ กเกอร อยตัจุดประส การเรียนรู ขอที่ 2 สงคทดลอง อธิบายการนําความรอนไดถูกตอง และนําความรูไปใชปร ระโยชน9. จากภ ภาพการถายโ โอนความรอ อนของโลห แผนอะลูมิเนียมถายโ หะ โอนความรอ อนโดยวิธีใด 1. กการพาความ อน มร 2. ก รังสีค อน การแผ ความร 3. ก การแพรของ งความรอน 4. ก าความ อน การนํ มร
 4. 4. 9410. จาก กภาพการทด การถายโอนความรอนของโ ขอใดกลาวไดถูก องเกี่ยวกับการถายโอ ดลอง ถ โลหะ กต บ อนความรอ อนของโลหะ 1. โ ลของ วกลางเคลื่อนที่ โมเลกุ งตั ลื 2. โ ลของ วกลางไมเคลื่อนที่ โมเลกุ งตั ม 3. ก ายโอน ตองอาศัยตัวกลาง การถ นไม ศั 4. โ ลของ วกลางถายโอนโดยคลืน โมเลกุ งตั ่ แม แ เหล็กไฟฟา ฟ อดทดลองถายโอนความ อนใหแกน้ําโดยวิธีใด11. หลอ มร 1. ก การพาความ อน มร 2. ก รังสีค อน การแผ ความร 3. ก การแพรของ งความรอน 4. ก าความ อน การนํ มร12. จาก กภาพแผนอะ มิเนียมถา ะลู ายโอนพลังง งานความรอนใหหยดเทียนไขละลา วยวิธีใด อ ที ายด 1. กการพาความ อน มร 2. ก รังสีค อน การแผ ความร 3. ก การแพรของ งความรอน 4. ก าความ อน การนํ มรจุดประส การเรียนรู ขอที่ 2 ( อ) สงค (ตทดลอง อธิบายการนําความรอนไดถูกตอง และนําความรูไปใชปร ระโยชน13. ขอใ บายกา ายโอนความรอนโดยการนําควา อนไดดีที่สุด ใดอธิ ารถ ามร 1. ยืนอยูกลางแ สึกรอน แดดรู 2. น่งอยูใกลเต นั ตาไฟแลวรูสกรอน สึึ 3. เเอามืออังไอน้ําจากพวยกาแลวรูสึกรอน 4. เเอามือจับชอ อนโลหะในถวยน้ํารอนแลวรูสึกรอน อ
 5. 5. 9514. เหตุใดในหองที่เปดแอรเมื่อ บวัตถุที่เปนเหล็กจึงรูสึกเย็นกวา ตถุที่เปนพ ที อจั  าวั พลาสติก 1. เเหล็กเย็นกวาพลาสติก ว 2. พพลาสติกรักษาความรอนไดดีกวาเห ก หล็ 3. เเหล็กนําควา อนจากมือไดดีกวาพ ามร มื พลาสติก 4. ค อนถา ความร ายเทจากเหล็กมายังมือไ ดีกวาพลา ก ล็ ได าสติ15. จาก กภาพการทด ดลองการถาย ยโอนความรอนของโลหะ ความรอ ายโอนผานแผนอะลูมิเนียมได ร อนถ ผอยางไร 1. ก ่นของโ ล การสั โมเลกุ 2. ไ ตองอาศัย วกลางใน ไม ยตั นการเคลื่อนที่ 3. ไ มีตัวกลาง ไม งความรอนก็สามารถถา ก็ ายโอนไป ได ไ 4. อ ภาคของสารเคลื่อนที่ไปดวยพรอมกับ อนุ ที ตั ตวกลาง16. วัสด ชนิดใด เปนฉนวนคว อน ดุ ป วามร 1. อ มิเนียม อะลู 2. พพลาสติก 3. เเหล็ก 4. เเงินจุดประส การเรียนรู ขอ 3 สงคอธิบายค มพัน ระหวางอุณหภูมิกับก ายโอนความรอนไดถูกตอง ความสั นธ อุ การถ17. เครืองมือที่ใชวดอุณหภูมข ตถุ หม งขอใด รื่ วัั ของวั มายถึ ิ 1. เเทอรมอมิเตตอร 2. บบอรอมิเตอร ร 3. ไไฮกรอมิเตอ อร 4. ปปรอท
 6. 6. 9618. จากภาพการทดลอง น้ําบีกเกอรใบที่ 1 มีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส (ซายสุด) บีกเกอรใบที่ 2 มีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส (ขวาสุด) เมื่อผสมน้ําเย็นกับน้ํารอนเขาดวยกันในบีกเกอรใบที่ 2 (ใบกลาง) อุณหภูมิที่ไดจะมีการเปลี่ยนแปลง ขอใดกลาวไมถกตอง ู 1. อุณหภูมิของน้ําที่ผสมกันจะมีอุณหภูมิสูงกวาน้ําที่อุณหภูมิหอง 2. อุณหภูมิของน้ําที่ผสมกันจะมีอุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิของน้ํารอน 3. อุณหภูมิของน้ําเทากับ 70 องศาเซลเซียส 4. อุณหภูมิของน้ําสูงกวา 25 องศาเซลเซียส19. อุณหภูมิ หมายถึงขอใด 1. ปริมาณความรอนในวัตถุ 2. ความจุความรอนในวัตถุ 3. ระดับความรอนในวัตถุ 4. ขนาดของความรอนในวัตถุ20. อุณหภูมิของวัตถุที่อานไดมีคาสูงแสดงวาระดับความรอนของวัตถุเปนอยางไร 1. ระดับความรอน 25 องศาเซลเซียส 2. ระดับความรอนสูง 3. ระดับความรอนต่ํา 4. ไมสามารถบอกได
 7. 7. 97จุดประสงคการเรียนรู ขอ 3 (ตอ)อธิบายความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับการถายโอนความรอนไดถูกตอง21. จากภาพการทดลอง น้ําบีกเกอรใบที่ 1 มีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส (ซายสุด) บีกเกอรใบที่ 2 มีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (ขวาสุด) เมื่อผสมน้ําเย็นกับน้ํารอนเขาดวยกันในบีกเกอรใบที่ 2 (ใบกลาง) เมื่อผสมน้ําเย็นกับน้ํารอนเขาดวยกันอุณหภูมิที่ไดจะมีการเปลี่ยนแปลง ขอใดสรุปไดถูกตอง 1. อุณหภูมิของน้ํามีการถายโอนพลังงานใหสิ่งแวดลอม เชน บีกเกอร เทอรมอมิเตอร และ อากาศรอบ ๆ บีกเกอร ทําใหอุณหภูมิท่เี พิ่มขึ้นของน้ํารอนไมเทากับอุณหภูมิที่ลดลงของน้ําเย็น 2. พลังงานความรอนจะหยุดถายโอนเมื่อทั้งน้ําเย็น และน้ํารอนมีอุณหภูมิเทากัน อุณหภูมิที่ ลดลงของน้ํารอน ไมเทากับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของน้ําเย็น 3. อุณหภูมที่วัดไดจะมีคานอยกวาอุณหภูมิของน้ําเย็น แตสูงกวาอุณหภูมิของน้ํารอน ิ 4. เมื่อวัตถุสองสิ่งอยูในสมดุลความรอน วัตถุทั้งสองมีอุณหภูมิเทากันจุดประสงคการเรียนรู ขอ 4อธิบายการถายโอนพลังงานความรอนไดถกตองจากการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย ู22. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับวิธีการถายโอนความรอน 1. การพาความรอน การนําความรอน การแผรังสีความรอน 2. การพาความรอน การกระจายความรอน การแผรังสีความรอน 3. การพาความรอน การแผรังสีความรอน การแพรของความรอน 4. การพาความรอน การกระจายความรอน การแพรของความรอน
 8. 8. 98จุดประสงคการเรียนรู ขอ 4 (ตอ)อธิบายการถายโอนพลังงานความรอนไดถูกตองจากการเรียนดวยบทเรียนมัลติมเี ดีย23. จากการทดลองเมื่อนําแผนอะลูมิเนียมที่หยดเทียนไขใหหางเทา ๆ กัน ไปใหความรอน โดยเปลวไฟไมติดกับแผนอะลูมิเนียม พลังงานความรอนถายโอนจากเปลวไฟใหแผนอะลูมิเนียมโดยวิธีใด 1. การขยายความรอน 2. การกระจายความรอน 3. การแผรังสีความรอน 4. การนําความรอน24. เหตุใดเมื่อเราเอามือจับตัวคนที่เปนไขมีอุณหภูมิสูงเราจึงรูสึกวาตัวเขารอนความรอนจากคนไขถายโอนมาสูมือเราไดอยางไร 1. การพาความรอน 2. การนําความรอน 3. การแผรังสีความรอน 4. ง. ขอ ก และ ข ถูก25. การติดไฟของเทียนไขที่ถูกเปาจนดับ เมื่อนําเปลวไปเขาใกล ความรอนถายโอนไปยังไสเทียนไขไดอยางไร 1. การพาความรอน 2. การแผรังสีความรอน 3. การขยายของความรอน 4. การนําความรอน26. ขณะตมน้ําในหลอดทอลองดวยถั่วลิสงเผา น้ําไดรับพลังงานความรอนจากเปลวไฟไดดวยวิธีใด ถาเปลวไฟไมตดกับหลอดทดลอง ิ 1. การพาความรอน 2. การแผรังสีความรอน 3. การขยายของความรอน 4. การนําความรอน
 9. 9. 9927. จากภาพดานลาง หมายเลข 1 2 3 ถายโอนความรอนโดยวิธีใดตามลําดับ 1. การพาความรอน การนําความรอน การแผ รังสีความรอน 2. การนําความรอน การพาความรอน การแผ รังสีความรอน 3. การแผรังสีความรอน การพาความรอน การ นําความรอน 4. การแผรังสีความรอน การนําความรอน การ พาความรอน28. ขอใดอธิบายการพาความรอนไดดีที่สุด 1. การเกิดลมบกลมทะเล 2. การใชคีมโลหะคีบถานที่รอน 3. การจับดามกระทะที่ทําจากโลหะที่กําลังทอดปลา 4. การนําลวดโลหะไปลนไฟแลวรูสึกรอนที่มือจับลวด29. วัตถุขอใดตอไปนี้นําความรอนไดดีท่สุด ี 1. ไม 2. กระเบื้อง 3. ทองแดง 4. อะลูมีเนียมจุดประสงคการเรียนรู ขอ 5สืบคนขอมูลเกี่ยวกับการถายโอนความรอนในชีวิตประจําวันไดถูกตอง30. ขอใดเปนการถายโอนความรอนที่ไมตองอาศัยตัวกลาง 1. Radiation 2. Conduction 3. Convection 4. Heat Transfer
 10. 10. 100จุดประสงคการเรียนรู ขอ 5 (ตอ)สืบคนขอมูลเกี่ยวกับการถายโอนความรอนในชีวิตประจําวันไดถกตอง ู31. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการแผรังสี 1. วัตถุผิวเรียบ มันวาว และมีสีสวาง จะสะทอนคลื่นความรอนไดนอย 2. การแผรงสีความรอนจากดวงอาทิตยมายังโลกตองอาศัยตัวกลาง ั 3. การสงผานรังสีความรอนเปนลักษณะของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 4. วัตถุที่มีผิวขรุขระ สีมืดคล้ํา จะดูดกลืนความรอนไมดี32. ขอใดบอกความแตกตางระหวางการนําความรอนกับการพาความรอน 1. การนําความรอนอนุภาคไมไดเคลื่อนที่ไปดวย 2. กระทะมักทําดวยอะลูมิเนียมเพราะพาความรอนไดดีกวาเหล็ก 3. ระดับความรอนตองแตกตางกันมาก การนําความรอนจะดีกวา 4. การนําความรอนถือเปนการถายโอนความรอนที่เห็นชัดเจนกวาการพาความรอน33. เหตุใดจึงใชเหล็กหรืออะลูมิเนียมทําหมอ 1. นําความรอนไดดี 2. จุความรอนไดมาก 3. ทําความสะอาดไดงาย 4. ทําใหมีรูปรางตามที่ตองการไดงาย34. เมื่อเรานั่งอยูใกลกองไฟ เหตุใดเราจึงรูสึกรอน 1. อากาศบริเวณรอบกองไฟมีการพาความรอน 2. เปลวไฟมีการแผรังสีความรอน 3. ฟนมีการนําความรอน 1. ขอ 1 ถูก 2. ขอ 1 และ 2 ถูก 3. ขอ 1 และ 3 ถูก 4. ถูกทุกขอ
 11. 11. 101จุดประสงคการเรียนรู ขอ 5 (ตอ)สืบคนขอมูลเกี่ยวกับการถายโอนความรอนในชีวิตประจําวันไดถกตอง ูใชตอบคําถาม ขอ 35-36 A ไม B ผา C คอนกรีต D แกรไฟต E ใยหิน F ใยแกว G ทองเหลือง H สแตนเลส35. สารใดบางนําความรอนไดดี 1. A B C 2. D G H 3. A E F 4. C G H36. การสรางบานทรงไทยที่มีใตถุนสูง เปนการนําหลักการถายโอนความรอนชนิดใดมาใชประโยชน 1. การพาความรอน 2. การแผรังสีความรอน 3. การขยายของความรอน 4. การนําความรอนจากกิจกรรมที่กําหนดให ใชตอบคําถาม ขอ 37-38 A หูกระทะหุมดวยพลาสติก B ลมชวยพาเหงื่อระเหยออกจากรางกาย C การทอดหมูในกระทะ D การตมน้ําแกงจนเดือด E กระติกน้ํารอนรักษาความรอน F การใชผาหมกั้นความรอน G กาตมน้ําทําดวยสแตนเลส H การยางไกจนสุก37. การกระทําใดเปนการถายโอนความรอนโดยการแผรงสีความรอน ั 1. A B F 2. C D 3. E H 4. B G
 12. 12. 102จุดประสงคการเรียนรู ขอ 5 (ตอ)สืบคนขอมูลเกี่ยวกับการถายโอนความรอนในชีวิตประจําวันไดถกตอง ู38. การกระทําใดเปนการถายโอนความรอนโดยการพาความรอน 1. A F H 2. B E H 3. A B G 4. B C D39. ความสัมพันธขอใดถูกตอง 1. ใชคีมคีบถานแลวมือรอน-การพาความรอน 2. การเผาเสนลวด-การนําความรอน 3. ชอนโลหะจุมน้ํารอน-การพาความรอน 4. ลมมรสุมที่พดผานสวนตางๆ ของโลก-การแผรังสี ั40. เหตุการณตอไปนี้ ขอใดตางจากพวกในเรื่องเกี่ยวกับการถายโอนความรอน 1. การเอามือมาอังเหนือกาตมน้ําแลวรูสึกรอน 2. ดวงอาทิตยถายโอนความรอนมายังโลก 3. การกอกองไฟมีควันลอยสูงขึ้น 4. การยางอาหาร
 13. 13. 103 เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถายโอนพลังงานความรอนขอ ตอบ ขอ ตอบ1 1 21 22 1 22 13 2 23 34 1 24 25 1 25 16 1 26 17 4 27 18 3 28 19 4 29 310 2 30 111 4 31 312 4 32 113 4 33 114 4 34 215 1 35 216 2 36 117 1 37 318 3 38 419 3 39 220 2 40 2

×