Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
5                   บันทึกขอความสวนราชการ โรงเรียนทุงยาวผดุงศิษยที…………………………………วันที่ 14 มกราคม 255...
- นัดหมายคณะครูที่จะเขารวมประชุม        - ประสานงานธุรการในการทําหนังสือไปราชการ      8. การดําเนินการ (Do...
พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียนตลอดจนเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูค...
ภาคผนวก    อัลบั้มรูปการเขารวมอบรมโครงการ    พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง สอนอยางไรใหผลสัมฤทธิ์ O-NET ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3บันทึกรายงานผลการประชุมอบรม

12,067 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

3บันทึกรายงานผลการประชุมอบรม

 1. 1. 5 บันทึกขอความสวนราชการ โรงเรียนทุงยาวผดุงศิษยที…………………………………วันที่ 14 มกราคม 2556 ่เรื่อง รายงานผลการเขารวมประชุมอบรมสัมมนาเรียน ผูอํานวยการโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย ขาพเจานางพรพนา สมัยรัฐ ตําแหนง ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร พรอมดวยคณะครูตัวแทนกลุมสาระ 8 กลุมสาระ จํานวน 8 คน ไปราชการ ตามคําสั่งที่ /2556 ลงวันที่ 1 มกราคม 2556 เรื่อง แตงตั้งใหครูไปราชการ วันที่ 11 มกราคม2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดตรัง ขอสรุปรายงานผลการเขารวมประชุมอบรมสัมมนา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 1. หัวขอการประชุมอบรมสัมมนา “สอนอยางไรใหผลสัมฤทธิ์ O-NET สูงขึ้น” 2. สถานที่ในการประชุมอบรมสัมมนา หองประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จังหวัดตรัง 3. วิทยากรในการประชุมอบรมสัมมนา ดร.วิชัย กันหาชน ศึกษานิเทศกวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 4. ประธานในพิธีเปด นางบุญเรือน ปานจันทร ผูอํานวยกลุมศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ้ 5. หนวยงานทีรับผิดชอบในการจัดประชุมอบรม สัมมนา ่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รวมกับ บริษัท สํานักพิมพวฒนาพานิช ัจํากัด (วพ) 6. ระยะเวลาในการประชุม วันที่ 11 มกราคม 2556 จํานวน 1 วัน เทากับ 6 ชั่วโมง 7. การวางแผนการเขารวมการประชุม (Plan) - ประสานหัวหนา/ตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระที่รับผิดชอบในการ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
 2. 2. - นัดหมายคณะครูที่จะเขารวมประชุม - ประสานงานธุรการในการทําหนังสือไปราชการ 8. การดําเนินการ (Do) - ลงเวลาเขารวมประชุมอบรมสัมมนา - จดบันทึกการเขารวมการประชุมอบรมสัมมนา - บันทึกเสียงในการเขารวมประชุมสัมมนา - บันทึกภาพการเขารวมอบรมประชุมสัมมนา เนื้อหาสาระโดยสรุป - หลักเกณฑใหม 3 วิธี ในการสงผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ - ใหผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นอยางยั่งยืน และถาวร ทําไดอยางไรบาง - บทบาทครู ต ามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 8 ข อ ตามเกณฑ ก าร ประเมินของ สมศ. - วิธีการประเมินระดับชั้นเรียน - พัฒนาหลักสูตรอยางไรจึงสงผลไปถึงการยกระดับคุณภาพผูเรียนอยางแทจริง - การใชกระบวนการของ GPAS ยกระดับผลสัมฤทธิ์ - การวิเคราะหขอสอบ O-NET จากปที่ผานมา - การขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพ - โรงเรียนตองทําอะไรใหครูพัฒนา 8 ขอแลวสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน - คุณลักษณะเยาชนไทยสูอาเซียน และมาตรฐานสากล เอกสารประชุมอบการอบรมประชุมสัมมนา - เอกสารประกอบการอบรม สอนอยางไร ใหผลสัมฤทธิ์ O-NET สูงขึ้น - วิเคราะหขอสอบ O-NET เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 9. การตรวจสอบนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน (Check) รายงานการประชุมอบรมสัมมนา 10. ผลที่คาดวาจะนํามาพัฒนาโรงเรียน จะนําความรูความเขาใจที่ไดในการอบรมครั้งนี้มาพัฒนาตนเอง โดยวิเคราะหขอสอบO-NET ที่จัดสอบไปแลวป 52-54 เชื่อมโยงขอสอบไปสูมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง ความคิดรวบยอด ใหนักเรียน ม.3 ฝกทําขอสอบบอยๆ ซ้ํา ๆ ย้ํ า ๆ จนเกิ ด การเรียนรูเปนความรูที่คงทนตกตะกอนอยูในสมองพรอมที่จะปรับประยุกตใชในการทําขอสอบในปการศึ ก ษา 2555 นํ า ความรู ที่ ไ ด ม าพั ฒ นากระบวนการหรื อ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนสร า งสรรค ชิ้ น งานกิ จ กรรมฝ ก ให นั ก เรี ย นได เ กิ ด การเรี ย นรู จ ากประสบการณ และกิ จ กรรมที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนที่สอน สรางความตระหนักใหกับครูผูสอนในโรงเรียนเพื่อ
 3. 3. พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียนตลอดจนเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจ เผยแพรไฟลเสียงการอบรมใหกับที่สนใจตอไป 11. การปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป (Action) - จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ลงชื่อ…………………………………. (นางพรพนา สมัยรัฐ) ครูโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย
 4. 4. ภาคผนวก อัลบั้มรูปการเขารวมอบรมโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง สอนอยางไรใหผลสัมฤทธิ์ O-NET สูงขึ้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 11 มกราคม 2556 ณ หองประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

×