แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ภาค 2 วิทย์ ม.3 ปี 55 5 มค55

20,300 views

Published on

แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ภาค 2 วิทย์ ม.3 ปี 55 5 มค55

  1. 1. แบบฝกหัดทบทวนกอนสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 เรื่อง ปฏิสมพันธในระบบสุริยะ ดวงดาวบนทองฟา และเทคโนโลยีอวกาศ ั สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 6 (ว 23102) ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3ตัวชี้วัด ว 7.1 ม.3/1 : สืบคนและอธิบายความสัมพันธระหวางดวงอาทิตย โลก ดวงจันทรและดาวเคราะหอื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิตบนโลกตัวชี้วัด ว 7.1 ม.3/2 สืบคนและอธิบายองคประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ 1. การโคจรระหวางโลกและดวงจันทรเปนอยางไร 11. การหมุนรอบตัวเองของโลกทําใหเกิด 2. อิทธิพลของดวงจันทรที่มีตอโลกเปนอยางไร  ปรากฏการณใด 3. ดาวเคราะหและดาวฤกษตางกันอยางไร 4. จากปราชญชาวบาน หรือภูมปญญาทองถิ่น ิ 4 3 2 ชาวประมงไดนําความรูเกียวกับวันขางขึ้น ่ ขางแรมมาใชประโยชน ในการทําประมงพื้บาน 1 อยางไร 5. จงอธิบายปรากฏการณ สุริยปราคา ุ 5 6. จงอธิบายปรากฏการณ จันทรุปราคา 7. ถาใหเลือกไปอยูดาวดวงอืน นักเรียนจะเลือกไปอยู ่ 8 6 ดาวดวงไหนทีมีสภาวะใกลเคียงกับของโลกเรา ่ 7 8. จากภาพแสดงตําแหนงของดวงจันทรโคจรรอบ โลก ตําแหนงใดของดวงจันทรที่ทําใหนาขึ้น-้ํ 12. จากภาพตําแหนงใดที่มองเห็นสวนที่ไดรับแสง น้ําลงสูงสุด ต่ําสุดบนโลก จากดวงจันทรมากที่สุด แสงอาทิตย 2 13. ณ ตําแหนงที่ 3 และ 7 คนบนโลกเห็นดวงจันทร 1 3 อยางไร 4 14. ดาวเคราะหในระบบสุริยะจักรวาล ประกอบดวย 9. การขึ้นของดวงจันทรวันขางขึ้น วันขางแรม เปน ดาวอะไรบาง อยางไร 15. จากภาพแสดงตําแหนงของดวงจันทรโคจรรอบ 10. จากการสังเกตดวงจันทรที่เขาน้ําเตา เมื่อเวลา โลก ตําแหนงใดของดวงจันทรที่ทําใหนาขึ้น - ้ํ ประมาณ 07.00 น. ดวงจันทรอยูทางทิศตะวันตก น้ําลงเล็กนอยบนโลก ณ มุมเงย 45 องศา หันดานแหวงไปทางดานทิศ แสงอาทิตย 2 ตะวันตก หันดานสวางไปทางทิศตะวันออก 1 3 นักเรียนจะอธิบายวาอยางไร 4
  2. 2. วิทยาศาสตร ว 23102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่3 2 16. ภายใน 1 ป ดวงอาทิตยจะขึนและตก ณ ตําแหนง ้ 22. โลกเปนดาวเคราะหดวงที่เทาไรที่อยูหางจากดวง เดิม ในแตละเดือนในรอบป และทําใหชวง อาทิตย กลางวัน และกลางคืนแตกตางกัน เนื่องมาจาก 23. ดาวเคราะหดวงใดมีขนาดใหญที่สด ุ อะไร 24. คาบของการโคจรของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตย 17. ปรากฏการณที่สะเก็ดดาวขนาดเล็กพุงผานชั้น มีความสัมพันธกบระยะหางระหวางดาวเคราะห ั บรรยากาศโลก แลวเกิดการลุกไหมหมดมองเห็น กับดวงอาทิตยอยางไร เปนแสงวูบวาบ เรียกวาอะไร 25. ขอใดเปนกลุมของดาวเคราะหที่ประกอบดวยหิน 18. ดาวเคราะหดวงใดที่สังเกตเห็นไดดวยตาเปลา  โลหะ ทั้งหมด 19. ดาวเคราะหในระบบสุรยะจักรวาลที่มวงแหวน ิ ี 26. ขอใดคือดาวเคราะหแคระ 20. ดาวเคราะหดวงใดมีขนาดเล็กที่สุด 27. ดาวเคราะหทประกอบดวยกลุมแกส ทั้งหมด ี่ 21. ภายใน 1 ป ดวงอาทิตยจะขึนและตก ณ ตําแหนง ้ 28. ขอใดไมใชดาวเคราะหในระบบสุริยะจักรวาล เดิม ในแตละเดือนในรอบป เดือนไหนที่ดวง 29. จากการสํารวจดวงจันทร ตัวอยางหินทีนํามา ่ อาทิตยขึ้นแตตก ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่ วิเคราะหหินทีพบบนดวงจันทร เปนหินชนิดใด ่ โลกเอียงพอดี และขึ้นและตกตรงทิศตะวันออก และดวงจันทร มีแรงโนมถวงประมาณเทาใด และตกจริง ๆ ตามลําดับ 30. โลกมีเวลาโคจรรอบดวงอาทิตย ใชเวลานานเทาไรตัวชี้วัด มาตรฐาน ว 7.1 ม.3/3 : ระบุตําแหนงของกลุมดาว และนําความรูไปใชประโยชน 31. ขอใดตอไปนี้เปนทิศหลัก และทิศรองตามลําดับ 42. มุมเงยมีคาเทากับเทาไร ในแผนทีดาว ่ 43. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีมุมทิศเทากับเทาไร 32. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับมุมทิศในแผนทีดาว ่ 44. ขอใดไมใชเปนสวนประกอบหลักของแผนที่ดาว 33. การใชนวทางดาราศาสตร สัญลักษณนวชี้กับ ิ้ ิ้ 45. กลุมดาวที่ผานเสนศูนยสูตรทองฟา คือกลุมดาวใด นิ้วกลางซอนกัน เทากับกี่องศา 46. ดาวเหนืออยู ณ ตําแหนงใดของวงกลมทองฟา 34. ถาตองการดูวาดาวดวงใดอยู ณ ตําแหนงใด ใช  47. เดือนนี้ (มีนาคม) จะไมเห็นกลุมดาวกลุมใด อะไรเปนแหลงอางอิง 48. กลุมดาวคันชั่ง หรือ ดาววาว เปนกลุมดาวประจําราศีใด 35. ขอใดตอไปนีไมใชกลุมดาวหนาหนาว ้ 49. กลุมดาวแกะ เปนกลุมดาวประจําราศีใด 36. ขอใดตอไปนีไมใชดวงดาวที่ประกอบกันขึ้นเปน ้ 50. กลุมดาวหญิงพรมจารีย เปนกลุมดาวประจําราศีใด สามเหลี่ยมฤดูหนาว 51. วันเริ่มตนทางดาราศาสตร ตรงกับขอใด 37. เมื่อถึงฤดูหนาวจะเห็นกลุมดาวนี้ (ตามขอขางบน) 52. จากรูปเปนกลุมดาวกลุมใด อยู ณ ตําแหนงใดตอนหัวค่ํา 38. กลุมดาวรูปตัววาย เปนกลุมดาวกลุมใด 39. กลุมดาวกระบวยตักน้ํา เปนกลุมดาวกลุมใด 40. ขอใด เปนอันดับของดาวทีสวางที่สุด ่
  3. 3. วิทยาศาสตร ว 23102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่3 3 53. จากรูปเปนกลุมดาวกลุมใด 41. จากรูปเปนกลุมดาวกลุมใดตัวชี้วัด มาตรฐาน ว 7.2 ม.3/1 สืบคนและอภิปรายความกาวหนาของเทคโนโลยีอวกาศที่ใชสํารวจอวกาศ วัตถุทองฟาสภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และการสื่อสาร 54. ยานอวกาศขอใดที่มีมนุษยขบคุม ั 63. ขอใดกลองโทรทัศนที่ตรวจรับคลื่นวิทยุจาก 55. กลองโทรทัศนแบบหักเหแสง ประกอบดวยเลนส ดวงดาว ที่มีลักษณะอยางไร 64. ขอใดไมใชประโยชนของดาวเทียม 56. ขอใดกลาวไมถูกตองระหวางดาวเทียมกับยานอวกาศ 65. จากรูปเปนกลองโทรทรรศนประเภทใด 57. ดาวเทียมที่ทําหนาที่ตรวจความแปรปรวนของลม ฟาอากาศตรงกับขอใด 58. กลองโทรทัศนแบบสะทอนแสง ประกอบดวย เลนสที่มีลักษณะอยางไร 59. ยานขนสงอวกาศ มีสวนประกอบกี่สวน  60. กลองโทรทรรศนชนิดที่ถูกคิดคนโดย "เซอร ไอ แซค นิวตัน" จึงมีอีกชื่อหนึงวา "กลองโทรทรรศน ่ นิวโทเนียน" (Newtonian telescope) เปนกลอง ชนิดใด 61. เชื้อเพลิงที่ใชในการสงยานอวกาศ เปนเชื้อเพลิง 66. จากรูปเปนกลองโทรทรรศนประเภทใด ชนิดใด 62. อาหารที่นักบินอาหารนําขึ้นไปบนยานอวกาศมี ลักษณะอยางไร ก. 67. การใชชีวิตในอวกาศนักบินอวกาศใชชีวิตอยางไร 68. น้ําที่นักบินอวกาศใชบริโภค ไดมาจากไหน
  4. 4. วิทยาศาสตร ว 23102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่3 41. ใหนักเรียนวาดรูประบบสุรยะจักรวาล และระบุตาแหนงของดาวในระบบสุริยะ พรอม ิ ํ บอกถึงลักษณะเดนของดาวแตละดวงพอสังเขป2. จงบอกตําแหนงของดาวคางคาว และดาวเหนือจากแผนที่ดาว

×