หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา

122,758 views

Published on

หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา

 1. 1. หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ ว 23101 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ครูผู้สอน นางพรพนา สมัยรัฐ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยา และแรงปฏิกิริยา
 2. 2. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา จุดประสงค์การเรียนรู้ ทดลองและอธิบายแรงกิริยา และแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
 3. 3. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา ภาพการทดลอง เรื่อง แรงกิริยา และแรงปฏิกิริยา
 4. 4. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา ผลักถังน้าแข็งให้เลื่อนไปข้างหน้า
 5. 5. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา เครื่องชั่งสปริง วิธีใช้
 6. 6. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา เครื่องชั่งสปริง วิธีใช้ ค่าเริ่มต้น 0 N อ่านค่าได้ 3 N
 7. 7. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา กิจกรรมที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา วิธีทากิจกรรม 1. นาเครื่องชั่งสปริงสองอัน มาเกี่ยวเข้าด้วยกัน และจัดอยู่ในแนวระดับเดียวกัน 2. ใช้มือซ้ายออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริงโดยให้มือ ขวาอยู่นิ่ง อ่านค่าแรงจากเครื่องชั่งสปริงทั้งสอง 3. ใช้มือขวาออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริงโดยให้มือ ซ้ายอยู่นิ่ง อ่านค่าแรงจากเครื่องชั่งสปริงทั้งสอง
 8. 8. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา กิจกรรมที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา วิธีทากิจกรรม (ต่อ) 4. ใช้มือซ้าย และมือขวา ออกแรงดึงเครื่องชั่ง สปริงพร้อมกัน อ่านค่าแรงดึงจากเครื่องชั่งสปริงทั้งสอง
 9. 9. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ทากิจกรรม เครื่องชั่งสปริง
 10. 10. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา ตารางบันทึกผล แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา กิจกรรม ค่าแรงที่อ่านได้ จากมือซ้าย(N) ค่าแรงที่อ่านได้ จากมือขวา(N) มือซ้ายออกแรงดึง มือขวาออกแรงดึง ออกแรงดึงทั้งสองมือ
 11. 11. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา คาถามท้ายกิจกรรม 1. จากการทดลองในการออกแรงดึงแต่ละครั้ง ขนาดและทิศทางทั้งสอง เหมือนกัน หรือต่างกันอย่างไร 2. จากการทดลองในข้อ 2,3 และ 4 ให้ระบุว่าแรง ใดเป็นแรงกิริยา และแรงใดเป็นแรงปฏิกิริยา
 12. 12. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา สรุปผลการทากิจกรรม แรงกิริยา และแรงปฏิกิริยามีขนาดเท่ากัน เกิดขึ้น พร้อมกัน แต่มีทิศทางตรงข้ามกัน แรงคู่นี้ เรียกว่า แรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา (action reaction pair forces) โดยแรงกิริยา และแรงปฏิกิริยาจะกระทากับ วัตถุคนละก้อน และแรงดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้แม้วัตถุไม่ สัมผัสกัน
 13. 13. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยา และแรงปฏิกิริยา จากภาพ แรงที่คนออกแรงกระทากับกล่อง คือแรง กิริยา ในขณะที่แรงโต้ตอบที่กล่องกระทากับคนนั้น คือแรงปฏิกิริยา http://emmer.orgfree.com/
 14. 14. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยากับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 1. วัตถุเคลื่อนที่ด้วยแรงกิริยา เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุ ตามแรงที่กระทา เช่น การขว้างลูกหินออกไป 2. วัตถุเคลื่อนที่ด้วยแรงปฏิกิริยา เป็นการเคลื่อนที่ของ วัตถุเนื่องจากมีแรงขับดันวัตถุให้เคลื่อนที่ไปในทิศทาง ตรงกันข้าม เช่น การเคลื่อนที่ของจรวด http://wiki.stjohn.ac.th
 15. 15. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา แรงดันของลมที่ออกจากปากลูกโป่งจะทาให้เกิด แรงดันลูกโป่งให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแรง ที่ออกจากปากลูกโป่ง
 16. 16. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา ตารางแสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุกับแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา กิจกรรม การนาไปใช้ประโยชน์ แรงกิริยา แรงปฏิกิริยา คนพายเรือ ใบพายที่ดันน้าไป ด้านหลังของเรือ เรือเคลื่อนที่ได้ด้วย แรงปฏิกิริยา การส่งจรวด ความร้อนและไอที่ พุ่งออกจากด้านล่าง ของจรวด จรวดเคลื่อนที่ไปใน แนวดิ่งตรงกันข้าม กับแรงดันของไอ
 17. 17. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา จงระบุชนิดของแรงว่าเป็นแรงกิริยาหรือแรงปฏิกิริยา 1. การตีลูกเทนนิส ลูกเทนนิสเคลื่อนที่ไปได้ไกล 10 เมตร 2. ตบลูกบาสเกตบอลลงบนพื้น ลูกบาสเกตบอลกระดอน ขึ้นมา 3. วางก้อนหินหนัก 2 นิวตันบนโต๊ะ 4. ตากผ้าห่มไว้บนราวตากผ้า 5. ออกแรงปอกมะม่วง
 18. 18. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา จงระบุชนิดของแรงว่าเป็นแรงกิริยาหรือแรงปฏิกิริยา 1. การตีลูกเทนนิส ลูกเทนนิสเคลื่อนที่ไปได้ไกล 10 เมตร 2. ตบลูกบาสเกตบอลลงบนพื้น ลูกบาสเกตบอลกระดอน ขึ้นมา 3. วางก้อนหินหนัก 2 นิวตันบนโต๊ะ 4. ตากผ้าห่มไว้บนราวตากผ้า 5. ออกแรงปอกมะม่วง
 19. 19. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา เซอร์ไอแซค นิวตัน (Sir Isaac Newton) https://th.wikipedia.org/
 20. 20. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา เซอร์ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton) ได้ตั้งกฎ การเคลื่อนที่ของนิวตัน ซึ่งเน้นเป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานของ การเคลื่อนที่ของวัตถุ ซึ่ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 กล่าวว่า “แรงกิริยาทุกแรงจะทาให้เกิดแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากัน กระทาในทิศทางตรงกันข้ามเสมอ”
 21. 21. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา ให้ศึกษาเรื่องการหาแรงลัพธ์เพิ่มเติม จากใบความรู้ เรื่องการหาแรงลัพธ์ จากเว็บบล็อกครูพรพนา
 22. 22. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา บรรณานุกรม ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,สถาบัน. (2554). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 โรงพิมพ์ สกสค. กรุงเทพฯ.
 23. 23. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา

×