แผน 1 การถ่ายโอนความร้อนของน้ำ

1,729 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,729
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
49
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผน 1 การถ่ายโอนความร้อนของน้ำ

 1. 1. ภาพแสดงการทดลองการถายโอนของน้ํา
 2. 2. ทดลองและอภิปรายการถายโอนพลังงานความรอนโดยการพาความรอน
 3. 3. 1. บีกเกอรขนาด 250 cc 1 ใบ 6. ขาตั้ง 1 อัน2. ตะเกียงแอลกอฮอล 1 อัน 7. ไมหนีบ 1 อัน3.3 เทอรมอมเตอร อน เทอรมอมิเตอร 2 อัน 8. นา 8 น้ํา 200 cc4. ที่กั้นลมพรอมตะแกรงลวด 1 อัน 9. ไมขีด 1 กลอง5. ดางทับทิม 1 หอ
 4. 4. 1. ใสเกล็ดดางทับทิม 2 – 3 เกล็ด ลงบรเวณกลางบกเกอรขนาด ลงบริเวณกลางบีกเกอรขนาด 250 ลกบาศกเซนติเมตร ลูกบาศกเซนตเมตร ทีมีน้ําประมาณ 2/3 ของบีกเกอร ่2. วัดอุณหภูมของนํ้าที่บริเวณใกลกนบีกเกอร ิ ใ และที่บริเวณใกลผวน้ํา ดังภาพ ิ3. ตมน้ําดวยตะเกียง สังเกตการณแพรของสี ของดางทัับทิม วัดอุณหภูมิของนํ้ําที่ใกลกนบีกเกอร ิ ั ี  ี และบริเวณใกลผิวน้ํา
 5. 5. 1. ใสเกล็ดดางทับทิม 2–3 2 3 เกลด ลงบรเวณ ็ ิ กลางบีกเกอรขนาด 250 ลูกบาศกเซนติเมตร ทมนาประมาณ ทีมีน้ําประมาณ 2/3 ่ ของบีกเกอร
 6. 6. 2. วัดอุณหภูมของน้้ํา ิ ทบรเวณใกลกนบกเกอร ทีบริเวณใกลกนบีกเกอร ่ และที่บริเวณใกลผวน้ํา ิ ดังภาพ
 7. 7. 3. ตมน้้ําดวยตะเกียง สงเกตการแพรของส สังเกตการแพรของสี ของดางทับทิม วัดอุณหภูมิของนํ้าที่ใกล กนบีกเกอร และบริเวณใกลผิวน้ํา
 8. 8. กอนตมน้ําอุณหภูมิของน้ําที่บริเวณใกลกนบีีกเกอรและที่ีบริิเวณใกลผิวนํ้ําจะมีีคาเทากััน  ใเมอนาไดรบความรอนอุณหภูมของน้ําในบริเวณเมื่อน้ําไดรับความรอนอณหภมิของนาในบรเวณกนบีกเกอรจะรอนขึ้นกอน และสีของสารละลายดางทับทิมที่กนบีกเกอรจะลอยตัวสูงขึ้นแลวอุณหภูมของน้ําที่บริเวณใกลผิวน้ําจะมีคาแลวอณหภมิของนาทบรเวณใกลผวนาจะมคาสูงขึนในเวลาตอมา ู ้
 9. 9. เมอใหความรอนแกนา สารละลายของดางทบทม เมื่อใหความรอนแกน้ํา สารละลายของดางทับทิมจะเคลื่อนที่ขึ้นไปทีผิวน้ํา อุณหภูมิของน้ําบริเวณ ่สวนบนของบีกเกอรจะเพิ่มขึ้น แสดงวาโมเลกุลของของเหลวทเคลอนทขนนนพาความรอนขนไปของของเหลวที่เคลื่อนที่ขึ้นนั้นพาความรอนขึ้นไปดวย
 10. 10. 1. อุณหภูมิของน้ําในบีกเกอรท่วัดดวยเทอรมอมิเตอร ี ทังสองมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร ้2. สีของดางทับทิมในนํ้ํามีีการแพรเปนอยางไร ี  ั ิ ใ  ไ เพรา เหตุใดจงเปนเชนนน เพราะเหตใดจึงเปนเชนนั้น
 11. 11. 1. อุณหภูมของน้ําในบีกเกอรที่วัดดวย ิ เทอรมอมิิเตอรท้ังสองมีีการเปลี่ยนแปลง  ป ี ป อยางไร อยางไรตอบ เมื่อตมน้้ําอุณหภูมิของน้ํ้าดานกนบีกเกอร จะเพมสูงขนกอน จากนั้นอณหภมิของนา จะเพิ่มสงขึ้นกอน จากนนอุณหภูมของน้ํา ดานบนจึงจะสูงขึ้นในเวลาตอมา ู
 12. 12. 2. สีของดางทับทิมในน้ํามีการแพรเปนอยางไร เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้นตอบ สารละลายดางทับทิมจะเคลื่อนที่จากกนบีกเกอร ขึนสูดานบน เพราะไดรับความรอนทําใหโมเลกุล ้ สันเร็็วขึึ้น และอยูหางกัันทํําใหความหนาแนนของ ั่  ใ  ของเหลว บริเวณนั้นลดลงจึงลอยตัวสงขึ้น บรเวณนนลดลงจงลอยตวสูงขน
 13. 13. การพาความรอน เปนการถายโอนความรอนโดยโมเลกุลของสารเคลื่อนที่ไปดวย

×