Successfully reported this slideshow.
โรงเรียนห้ วยสักวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                    ข้ อสอบกลางภาค 1/2554 ชั้นมัธยมศ...
29. การปฏิบติในข้อใดที่ถือว่าเป็ นการช่วยผูปกครอง       ั              ้      15. งานประดิษฐ์ขนาด...
3จุดประสงค์ที่ 5 การใช้และดูแลรักษาเครื่ องมือช่าง   26. เครื่ องมือที่เป็ นโลหะเมื่อใช้แล้วควรทาอย่างไร21. ช่างใช้เครื...
4จุดประสงค์ที่ 8 อธิบายหลักการบารุ งรักษาและซ่อมแซมงานประปาได้                   36. ในการฝังท่อควรขุดลึ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ข้อสอบกลางภาคการงานอาชีพ ม.2 ครูวิเชียร

60,755 views

Published on

ข้อสอบกลางภาคการงานอาชีพ ม.2 ครูวิเชียร

 1. 1. โรงเรียนห้ วยสักวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ข้ อสอบกลางภาค 1/2554 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ข้ อสอบรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง.22101) 20 คะแนน เวลา 30 นาที *********************************************************************************************************************คาชี้แจง 1. ข้อสอบฉบับนี้เป็ นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 40 ข้อ รวม 20 คะแนน 2. ข้อสอบเป็ นเอกสารของทางราชการ ห้ามนักเรี ยนขีดเขียน หรื อวาดรู ปใด ๆ 3. เมื่อนักเรี ยนมีขอสงสัยใด ๆ ให้สอบถามกรรมการคุมสอบ ้ 4. เมื่อทาข้อสอบเสร็ จแล้ว ก่อนออกควรขออนุญาตกรรมการคุมสอบ*************************************************************************************************************************คาสั่ง ให้นกเรี ยนเขียนเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคาตอบที่เห็นว่าถูกทุกสุดเพียงข้อเดียว ั จุดประสงค์ที่ 1 อธิบายวิธีการดูแลรักษาบ้านได้และการ สร้างสัมพันธภาพของสมาชิกภายในบ้าน 5. การทำาความสะอาดบ้านข้อใดทาก่อน 1. ลักษณะของบ้านที่น่าอยู่ ข้อใดมีความสาคัญน้ อย ก. ถูพ้ืน ที่สุดในหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ข. กวาดหยากไย่ ก. มีพ้ืนที่ใช้สอยพอควร ค. กวาดพื้น ข. มีความสะอาด ง. คลุมผ้าบริ เวณเครื่ องใช้ต่าง ๆ ค. มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 6. ข้อใด ไม่ใช่ พันธ์ไม้มงคลที่ใช้ในการจัดสวนใน ง. มีเครื่ องอานวยความสะดวกมากมาย บริ เวณบ้าน 2. ข้อใดเป็ นการจัดบ้านที่ ไม่ถูกต้อง ก. จาปี ก. ควรจัดวางสิ่งของให้เหมาะสม ข. ราชพฤกษ์ ข. วางโต๊ะไว้บริ เวณชานพักบันได ค. มะยม ค. จัดเก็บตูยาไว้ในที่สูงไม่ถกแดด ้ ู ง. มะม่วง ง. บริ เวณประตูหรื อบันไดควรมีแสงสว่างเพียงพอ 7. นักเรี ยนสามารถช่วยทางานบ้านในเรื่ องใดได้ 3. กิจกรรม 5 คือข้อใด เหมาะสมที่สุด ก. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสย ั ก. ซ่อมแซมหลังคาบ้าน ข. สะสม สะสาง สะอาด สดชื่น สบาย ข. กวาดบ้านถูบาน จัดของให้เรี ยบร้อย ้ ค. สะสวย สุขสม สมส่วน สุขนิสย สร้างนิสย ั ั ค. ทาน้ าตกบริ เวณหน้าบ้าน ง. สะสาง สมส่วน สะอาด สุขนิสย สบาย ั ง. ซ่อมแซมทีวีตูเ้ ย็น 4. การเก็บของภายในบ้านให้เป็ นหมวดหมู่ ของใดที่ 8. การออกแบบงานประดิษฐ์ที่ใช้ในบ้านของนักเรี ยน ไม่มีประโยชน์ก็ขาย หรื อทิ้งขยะตรงกับ ข้อใด คานึงถึงข้อใด มากที่สุด ก. สะสาง ก. วัสดุที่จะนามาใช้ ข. สะอาด ข. เครื่ องมือที่ใช้ ค. สมส่วน ค. ประโยชน์และความจาเป็ น ง. สุขนิสย ั ง. ถูกทุกข้อ
 2. 2. 29. การปฏิบติในข้อใดที่ถือว่าเป็ นการช่วยผูปกครอง ั ้ 15. งานประดิษฐ์ขนาดเล็กตอกตะปูแล้วไม้แตก ควรมี ประหยัดแบบง่ายที่สุด วิธีการแก้ปัญหาอย่างไร ก. กินอาหารน้อยลง ก. ใช้กาวช้างแทนได้ ข. ไม่เดินทางมาโรงเรี ยน ข. นาไม้ไปแช่น้ าแล้วนามาตอกตะปู ค. ไม่รับประทานอาหารเช้า ค. นาไม้ไปตากแดดแล้วนามาตอกตะปู ง. ปิ ดไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้ ง. ใช้คอนยางเพื่อลดการกระแทก ้10. ข้อใด ไม่ใช่ การสร้างสัมพันธภาพภายในบ้าน 16. ถ้านักเรี ยนจะตัดแผ่นไม้บาง ๆ ให้เป็ นรู ปวงกลม ก. รับประทานอาหารร่ วมกัน ควรใช้เครื่ องมือในข้อใดเหมาะสมที่สุด ข. ให้ลกไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ ู ก. เลื่อยตัดเหล็ก ค. ช่วยกันทาความสะอาดบ้าน ข. เลื่อยลอ ง. ปลูกต้นไม้ร่วมกัน ค. เลื่อยฉลุ ง. เลื่อยลันดาจุดประสงค์ที่ 3 บอกชื่อเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์งาน 17. ถ้านักเรี ยนต้องการตัดไม้ขาโต๊ะ ควรใช้เครื่ องมือในประดิษฐ์ ข้อใดเหมาะสมที่สุด11. กรรไกรตัดโลหะมีประโยชน์ในข้อใด ก. เลื่อยลันดา ก. งานตัดกระดาษ ข. เลื่อยฉลุ ข. งานตัดผ้า ค. เลื่อยลอ ค. งานตัดลวด ง. มีด ง. งานตัดสังกะสี 18. ถ้านักเรี ยนต้องการตกแต่งใบมีดตัดหญ้าควรใช้12. ถ้านักเรี ยนจะวัดความยาวของไม้ใช้เครื่ องมือในข้อ เครื่ องมือในข้อใด ใด จะดีที่สุด ก. ตะไบ ก. ตลับเมตร ข. บุง ้ ข. สายเทปวัดตัว ค. ใช้แก้วขูด ค. ไม้บรรทัด ง. กระดาษทราย ง. เทปวัด 19. ข้อใดคือเครื่ องมือเจาะที่สะดวกที่สุด13. ค้อนหงอนมีประโยชน์ในข้อใด ก. มีด ก. ตอกตะปู ข. สิ่ว ข. ถอนตะปู ค. สว่านข้อเสือ ค. ตอกสิ่ว ง. สว่านไฟฟ้ า ง. ข้อ ก ข ถูก 20. เครื่ องมือในข้อใด ใช้ในงานตั้งเสาให้ตรง14. ถ้านักเรี ยนต้องการเจาะแผ่นไม้ควรใช้เครื่ องมือใน ก. กรรไกร ข้อใด ดีที่สุด ข. เลื่อยฉลุ ก. ประแจปากตาย ค. สว่านไฟฟ้ า ข. สกัด ค. สว่านไฟฟ้ า ง. สิ่ว ง. ดิ่ง
 3. 3. 3จุดประสงค์ที่ 5 การใช้และดูแลรักษาเครื่ องมือช่าง 26. เครื่ องมือที่เป็ นโลหะเมื่อใช้แล้วควรทาอย่างไร21. ช่างใช้เครื่ องมือในข้อใดในการขันตะปูเกลียว ก. เช็ดด้วยน้ ามันจักรแล้วเก็บไว้ในตู้ ก. ค้อนตอกสายไฟฟ้ า ข. ล้างน้ าแล้วเก็บไว้ในตู้ ข. คีมปากจิ้งจก ค. เก็บได้เลย ค. คีมปลอกสายไฟฟ้ า ง. เก็บไว้ในที่ช้ืน ง. ไขควงแฉก ไขควงแบน 27. ข้อควรปฏิบติในการใช้กาวแห้งเร็ วคือ ข้อใด ั22. ถ้านักเรี ยนต้องการตัดกระดาษเป็ นรู ปวงกลมควรใช้ ก. ไม่ตองทาอะไร ้ เครื่ องมือในข้อใดดีที่สุด ข. ปิ ดฝา ก. กรรไกรปลายแหลม ค. ปิ ดฝาให้แน่นนาไปไว้ในตูเ้ ย็น ข. กรรไกรปลายมน ง. ปิ ดฝานาไปตากแดด ค. มีดคัทเตอร์ 28. ข้อควรปฏิบติในการทางานข้อใด ไม่ถูกต้อง ั ง. มีดเหลาดินสอ ก. เก็บเครื่ องมือให้เรี ยบร้อย23. สายไฟฟ้ าหรื อลวดเราควรใช้เครื่ องมือในข้อใดตัด ข. จัดโรงฝึ กงานให้เรี ยบร้อย ก. เลื่อยไฟฟ้ า ค. วัสดุกองไว้ทางเดินจะได้ใช้งานง่าย ข. คีมล็อค ง. เก็บเครื่ องมือไว้ในตูทาให้ปลอดภัย ้ ค. กรรไกร 29. วัสดุในข้อใด ไม่ควร นาไว้ใกล้ไฟ ง. คีมตัด ก. แอลกอฮอร์24. ในการตัดโฟมควรใช้เครื่ องมือในข้อใดตัด ข. น้ ามันสน ก. กรรไกรปลายแหลม ค. ทินเนอร์ ข. คัทเตอร์ ง. ถูกทุกข้อ ค. มีดเหลาดินสอ 30. ในการใช้วสดุประเภท ทินเนอร์ น้ ามันสน แลคเกอร์ ั ง. ถูกทุกข้อ ส่วนใหญ่จะมีคาเตือนในเรื่ องใด25. ในการยึดหรื อติดชิ้นงานประดิษฐ์ที่เป็ น ไม้ ก. ระวังเข้าตา พลาสติก ส่วนใหญ่ใช้วสดุในข้อใดดีที่สุด ั ข. ห้ามสูดดม ก. กาวช้าง ค. ห้ามนาไปใกล้ไฟ ข. กาวลาเท็กซ์ ง. ถูกทุกข้อ ค. แป้ งเปี ยก ง. กาวยาง
 4. 4. 4จุดประสงค์ที่ 8 อธิบายหลักการบารุ งรักษาและซ่อมแซมงานประปาได้ 36. ในการฝังท่อควรขุดลึกอย่างน้อยกี่เซนติเมตร31. ขนาดของท่อประปาที่เหมาะสาหรับใช้กบอุปกรณ์ั ก. 5 เซนติเมตร ภายในบ้าน ข. 10 เซนติเมตร ก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ค. 15 เซนติเมตร ข. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ง. 20 เซนติเมตร ค. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว 37. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของประตูน้ า ง. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ก. ใช้เปิ ด-ปิ ดน้ าได้32. ในการต่อท่อประปาให้ยาวออกไปใช้วสดุในข้อใด ั จ. ใช้ปิดน้ าเพื่องานซ่อมแซม ก. ข้อต่อตรง ฉ. ใช้ปิดระบบเพื่อตรวจสอบการรั่วซึมของท่อ ข. ข้อต่อเกลียวใน ช. ใช้ป้องกันท่อตัน ค. ข้อต่อเกลียวนอก 38. ท่อน้ าทิ้งควรใช้ท่อขนาดท่อเท่าไรดีที่สุด ง. ข้อต่อลดขนาด ก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว33. ในการติดตั้งก๊อกน้ ากับข้อต่อเกลียวใน ควรใช้วสดุ ั ข. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ในข้อใดที่ป้องกันน้ าซึม ค. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ก. ผ้าบาง ๆ ง. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/ 2 นิ้ว ข. เทปพันสายไฟฟ้ า 39. ข้อใดเป็ นสาเหตุที่ทาให้ท่อส้วมอุดตัน ค. เทปใส ก. ปริ มาณน้ าไม่พอเพียง ง. เทปพันเกลียว ข. การทิ้งกระดาษชาระลงโถส้วม34. เครื่ องมือที่เหมาะสาหรับวัดขนาดความยาวของท่อ ค. น้ าเป็ นสนิม คือ ง. การทิ้งผ้าอนามัยลงโถส้วม ก. ไม้ที ข. ตลับเมตร 40. เมื่อนักเรี ยนจะเปลี่ยนก๊อกน้ าที่ชารุ ด ควรปฏิบติใน ั ค. สายวัดตัว ข้อใดเป็ นอันดับแรก ง. บรรทัดเหล็ก ก. ใช้เทปพันเกลียวพันบริ เวณเกลียวก๊อกน้ า35. ในการตัดท่อ พี วี ซี ควรใช้เครื่ องมือในข้อใด ข. ใช้กาวทาลงบนเกลียว ก. เลื่อยหางหนู ค. ปิ ดประตูน้ าที่ต่อจากท่อเมนใหญ่ก่อน ข. เลื่อยตัดเหล็ก ง. หมุนก๊อกน้ าให้แน่น ค. เลื่อยวงเดือน ง. เลื่อยสายพาน วิเชียร สัมฤทธิตานนท์ ผูออกข้อสอบ ้ พรพรหม คาโมนะ หัวหน้ากลุ่มสาระ

×