Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bjss

602 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bjss

 1. 1. ๑ บทที่ ๑ บทนำความเป็นมา ด้ว ยโรงเรี ย นกี ฬำบู กิตจำลิ ล ประเทศมำเลเซีย ได้มี ห นังสื อเชิญโรงเรี ยนกี ฬำจัง หวัดอุบ ลรำชธำนีส่ งที มเข้ำร่ ว มกำรแข่ง ขัน รำยกำร BJSS International Combined Events (BJSSICE) Championship ครั้ งที่ ๓ ระหว่ำงวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิ กำยน ๒๕๕๕ ณ กรุ งกัว ลำลั มเปอร์ ประเทศมำเลเซีย ซึ่งเป็นกำรจัด กำรแข่ง ขัน กี ฬำกรีฑ ำสำหรับนั กกี ฬำรุ่ นอำยุไ ม่เ กิน๑๔ ปี โรงเรียนกีฬำจังหวัดอุบลรำชธำนีได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำนักกีฬำในระดับยุวชนให้ได้มีโอกำสเข้ำร่วมกำรแข่งขันในระดับนำนำชำติ จึงได้มอบหมำยให้งำนกีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศ ฝ่ำยพัฒนำกำรกีฬำและกิจกำรนักเรียนนำนั กกี ฬำกรี ฑำ ชำย ๖ คน หญิ ง ๘ คน และเจ้ำ หน้ำที่ ๔ คน รวม๑๘ คน เดิน ทำงเข้ ำร่ ว มกำรแข่ งขั น รำยกำรดั งกล่ ำวระหว่ำงวัน ที่ ๒ ๓-๒๖ พฤศจิ กำยน ๒๕๕๕ เพื่อนำเอำผลกำรแข่งขันและประสบกำรณ์ที่ได้รับมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกีฬำในโรงเรียนกีฬำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุตำมวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับนักกีฬำกรีฑำระดับยุวชนรุ่นอำยุไม่เกิน ๑๔ ปี ให้มีโอกำส เข้ำร่วมกำรแข่งขันในระดับนำนำชำติ ๒. เพื่อเป็นกำรพัฒนำศักยภำพของนักกีฬำกรีฑำให้ทัดเทียมกับนักกีฬำในกลุ่มประเทศอำเซียนขอบเขตของกำรประเมิน ๑. ขอบเขตของเนื้อหำกำรประเมินโครงกำรเข้ ำร่ว มกำรแข่งขันรำยกำร BJSS InternationalCombined Events (BJSS ICE) Championship ครั้งที่ ๓ ๒. ประชำกรที่ใช้ในกำรประเมิน คือ นักเรียนชนิดกีฬำกรีฑำโรงเรียนกีฬำจังหวัดอุบลรำชธำนี รุ่นอำยุไม่เกิน ๑๔ ปี จำนวน ๑๔ คนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อนำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำกำรดำเนินงำนและส่งเสริมให้นักเรียนในชนิดกีฬำอื่นๆได้มีโอกำสเข้ำร่วมกำรแข่งขันต่อไป
 2. 2. ๒ บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้อง กำรประเมินโครงกำรเข้ำร่ ว มกำรแข่ง ขันรำยกำร BJSS International Combined Events(BJSS ICE) Championship ครั้ งที่ ๓ ผู้ประเมินได้ศึกษำข้อมูลจำกเอกสำรดังรำยละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปนี้ ๑. โครงกำรเข้ำร่ ว มกำรแข่ งขันรำยกำร BJSS International Combined Events(BJSS ICE) Championship ครั้ งที่ ๓ ๒. หลักกำรประเมินโครงกำร
 3. 3. ๓ บทที่ ๓ วิธีดาเนินการ๑. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถำม จำนวน ๑๔ คน คิดเป็น ๑๐๐ %๒. แบบสอบถามที่ใช้ในการประเมิน แบบประเมินผลโครงกำรเข้ำ ร่ ว มกำรแข่ งขั นรำยกำร BJSS International CombinedEvents (BJSS ICE) Championship ครั้ ง ที่ ๓ แบ่งออกเป็น ๒ ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน ตอนที่ 2 กำรประเมินตำมสภำพจริง๓. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระทาข้อมูล ๑. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำมกำรประเมินโครงกำรจำกผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๒. กำรจัดกระทำข้อมูล ๒.๑ นำแบบสอบถำมที่ได้รับมำตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์และกำหนดคะแนนตำมน้ำหนักแต่ละข้อ เพื่อนำไปวิเครำะห์โดยวิธีกำรทำงสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ๒.๒ นำผลกำรคำนวณมำวิเครำะห์ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน กำรแปลควำมหมำยของคะแนนแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนที่เข้ำร่ว มกำรแข่ง ขัน รำยกำร BJSS International Combined Events (BJSS ICE) Championship ครั้งที่ ๓
 4. 4. ๔โดยใช้ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) โดยแปลควำมหมำยจำกเกณฑ์ต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอำด. ๒๕๔๗ : ๑๐๒-๑๐๔) คะแนนเฉลี่ย แปลความหมาย ๔.๕๑-๕.๐๐ ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด ๓.๕๑-๔.๕๐ ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ๒.๕๑-๓.๕๐ ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง ๑.๕๑-๒.๕๐ ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย ๑.๐๐-๑.๕๐ ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด๔. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล แบบประเมินผลตอนที่ ๑ กำรแจกแจงควำมถี่และค่ำเฉลี่ยร้อยละ แบบประเมินผลตอนที่ ๒ ค่ำเฉลี่ยและค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน แบบประเมินผลตอนที่ ๓ เป็นคำถำมปลำยเปิด นำข้อเสนอแนะแบบสรุปควำมเรียง บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียนที่ตอบแบบประเมินผลที่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ๑. เพศ ๑.๑ ชำย จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ ๑.๒ หญิง จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑๔ รวม จานวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐๒. ระดับกำรศึกษำ ๒.๑ มัธยมศึกษำปีที่ ๑ จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๑ ๒.๒ มัธยมศึกษำปีที่ ๒ จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑๔ ๒.๓ มัธยมศึกษำปีที่ ๓ จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๔ รวม จานวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
 5. 5. ๕ ตอนที่ ๒ แสดงร้อยละความคิดเห็นของนักเรียนที่เข้าร่วมแข่ งขันรำยกำร BJSS InternationalCombined Events (BJSS ICE) Championship ครั้งที่ ๓ จาแนกรายข้อ ๔ = ดีมำก ๓ = ดี ๒ = พอใช้ ๑ = ปรับปรุง ระดับความคิดเห็น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง รายการประเมิน จานวน(คน) จานวน(คน) จานวน(คน) จานวน(คน) ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ด้านพาหนะ ๑. ควำมสะดวกในกำรเดินทำงก่อนเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ๙ ๖๔.๒๙ ๕ ๓๕.๗๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒. ควำมสะดวกในกำรเดินทำงขณะเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ๑๒ ๘๕.๗๑ ๒ ๑๔.๒๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓. ควำมสะดวกในกำรเดินทำงขณะเดินทำงกลับจำก ๘ ๕๗.๑๔ ๖ ๔๒.๘๖ ๐ ๐ ๐ ๐ กำรแข่งขัน
 6. 6. ๖ด้านที่พักและอาหาร๔. ควำมสะดวกในด้ำนทีพักและอุปกรณ์อำนวยควำม ่ ๔ ๒๘.๕๗ ๘ ๕๗.๑๔ ๒ ๑๔.๒๙ ๐ ๐สะดวก๕. ควำมสะดวกในด้ำนอำหำร อำหำรว่ำง และน้ำดื่ม ๔ ๒๘.๕๗ ๑๐ ๗๑.๔๓ ๐ ๐ ๐ ๐ด้านการเข้าร่วมการแข่งขัน๖. ควำมพร้อมของสนำมแข่งขัน ๘ ๕๗.๑๔ ๖ ๔๒.๘๖ ๐ ๐ ๐ ๐๗. กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรแข่งขัน ๕ ๓๕.๗๑ ๙ ๖๔.๒๙ ๐ ๐ ๐ ๐๘. ควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรจัดกำรแข่งขัน ๑๐ ๗๑.๔๓ ๔ ๒๘.๕๗ ๐ ๐ ๐ ๐ด้านนักกีฬา (สาหรับนักกีฬาประเมินตนเอง)๙. กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรแข่งขัน ๖ ๔๒.๘๖ ๘ ๕๗.๑๔ ๐ ๐ ๐ ๐๑๐.ควำมกระตือรือร้นในกำรฝึกซ้อม ๑๒ ๘๕.๗๑ ๒ ๑๔.๒๙ ๐ ๐ ๐ ๐๑๑.ควำมตรงต่อเวลำและควำมสม่ำเสมอในกำรฝึกซ้อม ๑๐ ๗๑.๔๓ ๔ ๒๘.๕๗ ๐ ๐ ๐ ๐๑๒. ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ๑๐ ๗๑.๔๓ ๔ ๒๘.๕๗ ๐ ๐ ๐ ๐และผลกำรแข่งขันจากตาราง ควำมคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่มี ต่ อกำรเข้ ำร่ ว มแข่ง ขัน รำยกำร BJSS InternationalCombined Events (BJSS ICE) Championship ครั้งที่ ๓ พบว่ำ ๑. กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับด้ำนพาหนะในด้ำนควำมสะดวกในกำรเดินทำงก่อนเข้ำร่วมกำรแข่งขันอยู่ในระดับดีมำก คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๙ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๑ ตำมลำดับ ๒. กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ ด้ำนพาหนะในด้ำนควำมสะดวกในกำรเดินทำงขณะเข้ำร่วมกำรแข่งขันอยู่ในระดับดีมำก คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙ ตำมลำดับ ๓. กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับด้ำนพำหนะในด้ำนควำมสะดวกในกำรเดินทำงขณะเดินทำงกลับจำกกำรแข่งขัน อยู่ในระดับดีมำก คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๕ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ ตำมลำดับ ๔. กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับด้ำนที่พักและอำหำรในด้ำนควำมสะดวกในด้ำนที่พักและอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวก อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ ระดับดีมำก คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙ ตำมลำดับ ๕. กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งมี ค วำมคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ด้ ำ นที่ พั ก และอำหำรในด้ ำ นควำมสะดวกเรื่ อ งอำหำรอำหำรว่ำง และน้ำดื่มอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ ระดับดีมำก คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ ตำมลำดับ ๖. กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับด้ำนกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันในด้ำนควำมพร้อมของสนำมแข่งขันอยู่ในระดับดีมำก คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ ตำมลำดับ ๗. กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับด้ำนกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันในด้ำนกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรแข่งขัน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๙ ระดับดีมำก คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๑ ตำมลำดับ
 7. 7. ๗ ๘. กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ ด้ำนกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ในด้ำนควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรจัดกำรแข่งขันอยู่ในระดับดีมำก คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ ตำมลำดับ ๙. กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรแข่งขันอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ ระดับดีมำก คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ ตำมลำดับ ๑๐. กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับด้ำน ควำมกระตือรือร้นในกำรฝึกซ้อมอยู่ในระดับดีมำก คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙ ตำมลำดับ ๑๑. กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับด้ำนควำมตรงต่อเวลำและควำมสม่ำเสมอในกำรฝึกซ้อม อยู่ในระดับดีมำก คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ ตำมลำดับ ๑๒. กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันและผลกำรแข่งขันอยู่ในระดับดีมำก คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ ตำมลำดับ บทที่ ๕
 8. 8. ๘ กำรอภิปรำยและข้อเสนอแนะการอภิปราย จำกผลกำรสำรวจควำมคิดเห็นเป็นรำยข้อ กลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเข้ำร่วมโครงกำรแข่ง ขัน รำยกำร BJSSInternational Combined Events (BJSS ICE) Championship ครั้ง ที่ ๓ ส่วนใหญ่เห็นว่ำอยู่ในระดับดีและดีมำก นักเรียนที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันมีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯนี้เป็นอย่ำงดี ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนพำหนะ ด้ำนที่พักและอำหำร ด้ำนกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน และด้ำนนักกีฬำ (นักกีฬำประเมินตนเอง)ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑. อยำกให้มีโครงกำรนี้ทุกปี ๒. กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนแข่งขันยังไม่ดีเท่ำที่ควรเนื่องจำกเป็นกำรแข่งขันครั้งแรก ๓. กำรแข่งขันครั้งนี้ได้รับควำมประทับใจและตื่นเต้นมำก เนื่องจำกเป็นกำรเดินทำงไปแข่งขันใน ต่ำงประเทศครั้งแรก ๔. ระยะเวลำในกำรแข่งขันสั้นเกินไป ๕. ได้รับประสบกำรณ์ในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันเยอะมำก ๖. ได้ทรำบข้อบกพร่องของตัวเองเพื่อนำมำปรับปรุงกำรฝึกซ้อมให้ดีขึ้น ๗. ขอบคุณท่ำนผู้อำนวยกำรโรงเรียนกีฬำจังหวัดอุบลรำชธำนีที่ให้โอกำสเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
 9. 9. ๙ภาคผนวก
 10. 10. ๑๐ แบบประเมินกำรเข้ำร่วมกำรแข่ง ขัน รำยกำร BJSS International Combined Events (BJSS ICE) Championship ครั้งที่ ๓ โรงเรียนกีฬำจังหวัดอุบลรำชธำนี สถำบันกำรพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำคาชี้แจง กรุณำทำเครื่องหมำย ในแบบประเมินและตอบทุกข้อตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน ๑. เพศ  ชาย  หญิง ๒. ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ ๑  มัธยมศึกษาปีที่ ๒  มัธยมศึกษาปีที่ ๓ตอนที่ ๒ การประเมินตามสภาพจริง ๔ = ดีมาก ๓ = ดี ๒ = พอใช้ ๑ = ปรับปรุง ระดับการประเมิน ที่ รายการประเมิน ๔ ๓ ๒ ๑ด้านพาหนะ ๑ ควำมสะดวกในกำรเดินทำงก่อนเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ๒ ควำมสะดวกในกำรเดินทำงขณะเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ๓ ควำมสะดวกในกำรเดินทำงขณะเดินทำงกลับจำกกำรแข่งขันด้านที่พักและอาหาร ๔ ควำมสะดวกในด้ำนที่พักและอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวก ๕ ควำมสะดวกในด้ำนอำหำร อำหำรว่ำง และน้ำดื่มด้านการเข้าร่วมการแข่งขัน ๖ ควำมพร้อมของสนำมแข่งขัน ๗ กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรแข่งขัน ๘ ควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรจัดกำรแข่งขัน
 11. 11. ๑๑ด้านนักกีฬา (สาหรับนักกีฬาประเมินตนเอง) ๙ กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรแข่งขัน๑๐ ควำมกระตือรือร้นในกำรฝึกซ้อม๑๑ ควำมตรงต่อเวลำและควำมสม่ำเสมอในกำรฝึกซ้อม๑๒ ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันและผลกำรแข่งขันข้อเสนอแนะอื่น ๆ กำหนดกำรเดินทำงเข้ำร่วมกำรแข่งขันรำยกำร BJSS INTERNATIONAL COMBINED EVENTS CHAMPIONSHIP ครั้งที่ ๓ ระหว่ำงวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์ ประเทศมำเลเซีย ( คณะนักกีฬำ ผู้ฝึกสอน และเจ้ำหน้ำที่โรงเรียนกีฬำจังหวัดอุบลรำชธำนี) วัน/เดือน/ปี กิจกรรมที่ปฏิบัติ สถำนที่๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ - คณะนักกีฬำ ผู้ฝึกสอน และเจ้ำหน้ำที่เตรียมพร้อมออก โรงเรียนกีฬำจังหวัด เดินทำง โดยรถบัสของโรงเรียนไปยังสถำบันกำรพลศึกษำ อุบลรำชธำนีเวลำ ๐๗.๐๐ น จังหวัดชลบุรี๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ - คณะนักกีฬำ ผู้ฝึกสอน และเจ้ำหน้ำที่เข้ำพัก ณ โรงเรียนกีฬำจังหวัด โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี อุบลรำชธำนีเวลำ ๑๗.๐๐ น๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ - คณะนักกีฬำ ผู้ฝึกสอน และเจ้ำหน้ำที่ เข้ำพบท่ำน สถำบันกำรพลศึกษำ อธิกำรบดีสถำบันกำรพลศึกษำ เพื่อรับฟังโอวำทเวลำ ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ - ออกเดินทำงจำกสถำบันกำรพลศึกษำ จังหวัดชลบุรี ไป โรงแรมกีฬำ สนำมกีฬำ ยังที่พัก ณ โรงแรมกีฬำ กรมพลศึกษำ กรุงเทพฯ แห่งชำติ กรุงเทพฯ
 12. 12. ๑๒เวลำ ๑๘.๐๐ น.๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ - ออกเดินทำงโดยสำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่เวลำ ๐๗.๐๕-๑๐.๑๕ น. FD 2911 จำกสนำมบินดอนเมืองไปยังท่ำอำกำศยำน กัวลำลัมเปอร์ ประเทศมำเลเซีย๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕เวลำ ๑๐.๑๕ น. - ออกเดินทำงจำกท่ำอำกำศยำนกัวลำลัมเปอร์ ไปยังที่พัก ณ โรงเรียนกีฬำบูกิตจำลิล ประเทศมำเลเซีย โดย รถบัส ของโรงเรียนกีฬำบูกิตจำลิล - เข้ำร่วมประชุมผู้จัดกำรทีม ณ ห้องประชุม โรงเรียนเวลำ ๑๕.๐๐ น. กีฬำบูกิต จำลิล -๒- วัน/เดือน/ปี กิจกรรมที่ปฏิบัติ สถำนที่๒๔-๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ - ทำกำรแข่งขัน สนำมกีฬำ โรงเรียน กีฬำบูกิต จำลิล ประเทศ - วิ่งข้ำมรั้ว ๑๐๐ เมตร ชำย อำยุไม่เกิน ๑๔ ปี มำเลเซีย - วิ่งข้ำมรั้ว ๘๐ เมตร ชำย อำยุไม่เกิน ๑๓ ปี - วิ่งข้ำมรั้ว ๑๐๐ เมตร หญิง อำยุไม่เกิน ๑๔ ปี - วิ่งข้ำมรั้ว ๘๐ เมตร หญิง อำยุไม่เกิน ๑๓ ปี - กระโดดสูง ชำย-หญิง อำยุไม่เกิน ๑๓ ปี - กระโดดสูง ชำย-หญิง อำยุไม่เกิน ๑๔ ปี - กระโดดไกล ชำย-หญิง อำยุไม่เกิน ๑๓ ปี - กระโดดไกล ชำย-หญิง อำยุไม่เกิน ๑๔ ปี
 13. 13. ๑๓ - ทุ่มน้ำหนัก ชำย-หญิง อำยุไม่เกิน ๑๓ ปี - ทุ่มน้ำหนัก ชำย-หญิง อำยุไม่เกิน ๑๔ ปี - แข่งผสม (เจ้ำภำพกำหนดเอง) ชำย-หญิง อำยุไม่เกิน ๑๓ ปี - แข่งผสม (เจ้ำภำพกำหนดเอง) ชำย-หญิง อำยุไม่เกิน ๑๔ ปี๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ - ออกเดินทำงจำกโรงเรียนกีฬำบูกิต จำลิล ไปยัง สนำมบินกัวลำลัมเปอร์ โดยรถบัสของโรงเรียนกีฬำบูกิตเวลำ ๑๒.๐๐ น. จำลิล๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ - ออกเดินทำงจำกท่ำอำกำศยำนกัวลำลัมเปอร์ โดยสำย กำรบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ AK 1946 ไปยังสนำมบินเวลำ ๑๔.๔๐ – ๑๕.๕๐ น. ดอนเมือง กรุงเทพฯ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ - ออกเดินทำงโดยรถบัสของโรงเรียนกีฬำจังหวัด อุบลรำชธำนี จำกสนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังเวลำ ๑๖.๓๐ น. โรงเรียนกีฬำจังหวัดอุบลรำชธำนี สรุปผลการแข่งขันกีฬาของนักเรียนชนิดกีฬา กรีฑา รายการ BJSS INTERNATIONAL COMBINED CHAMPIONSHIP ระหว่างวันที่ ๒๒–๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ประเทศมาเลเซีย รุ่น 14 ปี ชาย-หญิงที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ประเภทกีฬา ผลการแข่งขัน หมายเหตุ1 เด็กชำยชยณัฐ ศรีเข็ม ม.๒/๑ วิ่ง 800 ม. ชนะเลิศ 2.11.912 เด็กหญิงพัชรำภรณ์ คล่องดี ม.๒/๒ วิ่ง 800 ม. ชนะเลิศ 2.41.513 เด็กหญิงพรนภำ มูลภูเขียว ม.๒/๑ ทุ่มน้ำหนัก อันดับที่2 9.25 ม.4 เด็กหญิงภัทรวรรณ อะนุสิน ม.๒/๑ วิ่ง 800 ม. อันดับที่3 2.45.045 เด็กชำยธีรยุทธ จำปำ ม.๒/๑ วิ่ง 800 ม. อันดับที่3 2.20.016 เด็กหญิงนิตยำ เจริญอักษร ม.๓/๒ กระโดดไกล อันดับที่6 4.66 ม.
 14. 14. ๑๔7 เด็กชำยสมบัติ บริสุทธิ์ ม.๒/๑ วิ่ง 100 อันดับที่9 12.20 วิ8 เด็กชำยพีระพัฒน์ ช่ำงประดิษฐ์ ม.๒/๑ กระโดดไกล อันดับที่ 10 4.90 ม. รุ่น 13 ปี ชาย-หญิงที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ประเภทกีฬา ผลการแข่งขัน หมายเหตุ1 เด็กหญิงสุพรรณี สิทธิธรรม ม.๑/๑ กระโดดไกล อันดับที่ 3 4.31 ม.2 เด็กหญิงทักษพร บุญประจำ ม.๑/๑ วิ่ง 800 เมตร อันดับที่ 4 2.45.603 เด็กหญิงวิลำสินี บุญยิ้ม ม.๒/๒ ทุ่มน้ำหนัก อันดับที่ 7 7.65 ม.4 เด็กหญิงอุไรวรรณ ส่งเสริม ม.๑/๑ วิ่ง 800 เมตร อันดับที่ 10 3.05.605 เด็กชำยกฤษฎำ บุญมูล ม.๑/๑ วิ่งข้ำมรั้ว 80 เมตร อันดับที่ 12 14.00 วิ6 เด็กชำยเอกรำช งวงช้ำง ม.๑/๒ วิ่ง800 ม. อันดับที่ 15 2.32.37 ประมวลภาพการเข้าร่วมการแข่งขันรายการ BJSS INTERNATIONAL COMBINED EVENTS CHAMPIONSHIP ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
 15. 15. ๑๕ รับฟังโอวำทจำกท่ำนผู้อำนวยกำร ก่อนออกเดินทำงไปพบท่ำนอธิกำรบดีสถำบันกำรพลศึกษำ ณ จังหวัดชลบุรีท่ำนอธิกำรบดีสถำบันกำรพลศึกษำ ให้เกียรติร่วมถ่ำยภำพกับนักกีฬำและเจ้ำหน้ำที่ในโอกำสเข้ำรับฟังโอวำท
 16. 16. ๑๖ท่ำนอธิกำรบดีสถำบันกำรพลศึกษำมอบของที่ระสึกสำหรับนำไปมอบให้กับโรงเรียนกีฬำต่ำงประเทศ รับประทำนอำหำรกลำงวันมื้อแรก ณ โรงเรียนกีฬำบูกิต จำลิล ประเทศมำเลเซีย
 17. 17. ๑๗ณ โรงอำหำร โรงเรียนกีฬำบูกิต จำลิล ประเทศมำเลเซีย บรรยำกำศกำรรับประทำนอำหำรมื้อแรก
 18. 18. ๑๘ ตัวแทนเจ้ำภำพ Mr. Kon ให้กำรต้อนรับรองสถำพร พำนิช ชี้แจงทำควำมเข้ำใจในแนวปฏิบัติของกำรพักอำศัยในโรงเรียนกีฬำบูกิต จำลิล
 19. 19. ๑๙ อำคำรที่พักนักกีฬำ โรงเรียนกีฬำบูกิต จำลิล มำเลเซียสภำพห้องพักของอำคำรที่พักนักกีฬำ โรงเรียนกีฬำบูกิต จำลิล มำเลเซีย
 20. 20. ๒๐อบอุ่นร่ำงกำยก่อนวันแข่งขัน
 21. 21. ๒๑
 22. 22. ๒๒
 23. 23. ๒๓
 24. 24. ๒๔
 25. 25. ๒๕
 26. 26. ๒๖
 27. 27. ๒๗
 28. 28. ๒๘
 29. 29. ๒๙

×