การสร้างแก้วกาแฟด้วยวัตถุแบบ Polygon และ NURBS Curve : อํานาจ พรหมใจรักษ์ http://www.kruood.net
: การสร้ างแก้ วกาแฟ ด้ วยวัตถุแบบ Polygon และ NURBS Curve   • ขั&นตอนการสร้ างแก้ วจากวัตถุแบบ Polygon     1. เลือ...
6. ทีA Tool Box ใช้เม้าคลิ`กทีAมุมองแบบ          Four View แล้วเลือกทํางานกับมุมองด้านข้าง (Side)    7. ทีAมุ...
13. ใช้คาสัAงในการดึงผิวหน้าของวัตถุดวยการไปทีAเมนู Edit Meah >         ํ              ้Extrude ทีAวต...
18. ใช้เม้าส์คลิ`กทีAวตถุ 1 ครัMง แล้วไปทีAเมนู Mesh > Smooth เพืAอทําการปรับผิวของวัตถุให้ละเอียด            ...
7. ทําการย้ายตําแหน่งของวัตถุดวย                   ้       Move Tool              ...
11. ไปทีAเมนู Surface > Extrude > คลิ`กทีAกล่อง จะปรากฏหน้าต่าง Extrude Option ขัMนมา .คลิ`กเลือกดังภาพทีAแสดง จากนัMนคลิ`...
14. ใช้เม้าส์แดร็ กรอบจุดทีAตองการจะใช้ในการปรับแต่งรู ปร่ างของวัตถุ                           ...
• ขั&นตอนการสร้ างจานรองแก้ ว     1. ทีAมุมมองด้านข้าง เลือก     EP Curve Tool สําหรับใช้ในการสร้างเส้นเพืAอขึMนร...
2. ทีAแถบเครืA องมือ Create Maya Nodesใช้เม้าส์คลิ`ก ทีA Lambert จะปรากฏลูกกลมแบบ Blinn ในช่องของ WorkArea จากนัMนให้ใช้เม...
5. ทีA Work Area ให้กดปุ่ มขวาของเม้าส์คาง                         ้เอาไว้ จะปรากฏเมนู Hot Box ขึ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ชุดแก้วกาแฟจากวัตถุแบบ Polygon และ nurbs curve

4,526 views

Published on

ชุดแก้วกาแฟจากวัตถุแบบ Polygon และ nurbs curve

Published in: Education
 • สุดยอดค่ะ สนใจมาก น่าจะเป็นคู่มือเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับผู้สนใจได้อย่างดีค่ะคุณครู ขอบคุณนะคะ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

ชุดแก้วกาแฟจากวัตถุแบบ Polygon และ nurbs curve

 1. 1. การสร้างแก้วกาแฟด้วยวัตถุแบบ Polygon และ NURBS Curve : อํานาจ พรหมใจรักษ์ http://www.kruood.net
 2. 2. : การสร้ างแก้ วกาแฟ ด้ วยวัตถุแบบ Polygon และ NURBS Curve • ขั&นตอนการสร้ างแก้ วจากวัตถุแบบ Polygon 1. เลือกทํางานกับโหมด Polygon 2. เลือกใช้วตถุแบบ Polygon Cylinder ั 3. ทีAหน้าจอในมุมอง Single Perspective จะปรากข้อความให้เราทําการแดร็ กเม้าส์เพืAอสร้างฐานของวัตถุบนตาราง(Grid) แล้วดันขึMนข้างบนเพืAอสร้างความสู งของวัตถุ 4. ผลทีAได้ ่ 5. ทีA Channel Box ซึA งอยูทางด้านขวาของโปรแกรม ในส่ วนของ INPUTS > PolyCylinder 1 ให้ทาการปรับค่า ํในส่ วนของ Subdivision Caps = 8 ซึA งจะทําให้พMืนทีAหน้าตัดถูกแบ่งออกเป็ น 8 วง ดังภาพทีAแสดง การสร้างแก้วกาแฟด้วยวัตถุแบบ Polygon และ NURBS Curve : อํานาจ พรหมใจรักษ์ http://www.kruood.net
 3. 3. 6. ทีA Tool Box ใช้เม้าคลิ`กทีAมุมองแบบ Four View แล้วเลือกทํางานกับมุมองด้านข้าง (Side) 7. ทีAมุมมองด้านข้างใช้เม้าชีMทีAวตถุแล้วกดปุ่ มขวา ัของเม้าส์คางเอาไว้ บนพืMนทีAทางานจะแสดงเมนูแบบ Hot ้ ํBox ขึMนมา ให้ลากเม้าส์ไปทีA Vertex ซึA งจะเป็ นการทํางานในรู ปแบบของจุดบนวัตถุ 8. ใช้เม้าส์แดร็ กรอบจุดด้านล่างของวัตถุทM งหมด จะ ัส่ งผลให้จุดทีAถูกเลือกปรากฏเป็ นไฮท์ไลต์ ขึMนมา 9. ทําการปรับรู ปร่ างวัตถุดวยการเลือกใช้ ้ Scale Tool จาก Tool Box ให้ใช้เม้าส์ไปชีMทีAปุ่มกลางของ เครืA องเมืAอแล้วกดปุ่ มซ้ายของเม้าส์คางเอาไว้แล้ลากไป ้ ด้นซ้ายมือ เมืAอรู ปร่ างตามต้องแล้วจึงปล่อยเม้าส์ และ คลิ`กทีA Select Tool 1 ครัMง เพืAอเป็ นการสิM นสุ ด คําสัAงในการปรับขนาดวัตถุจะทําให้ Pivot ของ Scale Tool หายไป 10. กดปุ่ มขวาของเม้าส์คางเอาไว้เพืAอเปิ ดเมนูแบบ Hot Box ้ให้ลากเม้าส์ไปทีA Object Mode เพืAอให้วตถุกลับมาทํางานในโหมด ัปกติพร้อมทีAจะทําการขึMนรู ปด้วยคําสัAงอืAนได้ 11. ทีAมุมมอง 3 มิติ(Perspective) กดปุ่ มขวาของ เม้าส์คางเอาไว้เพืAอเปิ ดเมนูแบบ Hot Box ให้ลากเม้าส์ไป ้ ทีA Face เพืAอใช้คาสัAงการทํางานกับผิวของ Polygon ํ 12. กดปุ่ ม Shift ทีAแป้ นพิมพ์คางเอาไว้ ในขณะ ้ เดียวกันให้ใช้เม้าส์คลิ`กทีAผวของวัตถุในส่ วนของวงนอกที ิ ละช่องจนรอบวง การสร้างแก้วกาแฟด้วยวัตถุแบบ Polygon และ NURBS Curve : อํานาจ พรหมใจรักษ์ http://www.kruood.net
 4. 4. 13. ใช้คาสัAงในการดึงผิวหน้าของวัตถุดวยการไปทีAเมนู Edit Meah > ํ ้Extrude ทีAวตถุจะปรากฏ Extrude Pivot ขึMนมา ั 14. ทีA Tool Box ใช้เม้าคลิ`กทีAปุ่มแสดง มุมมอง เพืAอเปลีAยนมุมองในการทํางานเป็ น แบบ Four View จะทําให้สามารถมองเห็นความสู งของวัตถุใน ขณะทีAถูกดึงด้วยคําสัAง Extrude ได้ 15. ใช้เม้าส์ชM ีทีAหวลูกศรและกดปุ่ มซ้ายของเม้ส์คางเอาไว้แล่วลากเม้าส์ขM ึนด้านบนเพืAอดึงผืวหน้าของวัตถุทีAเลือก ั ้ให้เกิดขอบแก้วทีAมีความสู งตามต้องการ 16. กดปุ่ มขวาของเม้าส์คางเอาไว้เพืAอเปิ ดเมนูแบบ Hot Box ให้ลากเม้าส์ไปทีA Object Mode ้ เพืAอให้วตถุ ักลับมา ทํางานในโหมดปกติพร้อมทีAจะทําการขึMนรู ปด้วยคําสัAงอืAนได้ 17. ผลทีAได้ การสร้างแก้วกาแฟด้วยวัตถุแบบ Polygon และ NURBS Curve : อํานาจ พรหมใจรักษ์ http://www.kruood.net
 5. 5. 18. ใช้เม้าส์คลิ`กทีAวตถุ 1 ครัMง แล้วไปทีAเมนู Mesh > Smooth เพืAอทําการปรับผิวของวัตถุให้ละเอียด ั• ขั&นตอนการสร้ างหูจับแก้ ว 1. เปลีAยนโหมดการทํางานจากโหมด Polygon มาเป็ นโหมด Surface 2. ในส่ วนของแถบเครืA องมือให้เลือกใช้แบบ Curve 3 เลือกใช้ Circle สําหรับสร้างหน้าตัดของหูจบแก้วกาแฟ ั 4. ทีAภาพด้านข้าง(Side) ใช้เม้าส์แดร็ กเพืAอสร้างวงกลม 5. ปรับรู ปทรงของวงกลมให้เป็ นวงรี ดวยการ ้ ใช้ Scale Tool 6. ทําการหมุนวงรี ให้ขนาดกับแกนความสู ง(แกน Y) ด้วย Rotate Tool การสร้างแก้วกาแฟด้วยวัตถุแบบ Polygon และ NURBS Curve : อํานาจ พรหมใจรักษ์ http://www.kruood.net
 6. 6. 7. ทําการย้ายตําแหน่งของวัตถุดวย ้ Move Tool 8. สร้างเส้นนําทาง(เส้น Path) ด้วยการไปทีAเมนู Crate > CV Curve Tool 9. ใช้เม้าส์คลิ`กสร้างเส้นทีAมุมองด้านข้างจนได้รูปร่ างตามต้องการ แล้วจึงใช้เม้าส์ไปคลิ`กทีA Select ToolเพืAอเป็ นการสิM นสุ ดคําสัAงการสร้างเส้น Path ด้วย CV Curve Tool แล้วจึงคลิ`กบนพืMนทีAทางานอีก 1 ครัMง ํ 10. ทําการขึMนรู ปหูจบแก้วกาแฟด้วยการใช้เม้าส์คลิ`กเลือกในส่ วนของหน้าตัดก่อนเป็ นอันดับแรก หลังจากนัMน ักดปุ่ ม Shift ทีAแป้ นพิมพ์คางเอาไว้แล้วใช้เม้าส์คลิ`กเลือกเส้น Path เป็ นลําดับสุ ดท้าย ้ การสร้างแก้วกาแฟด้วยวัตถุแบบ Polygon และ NURBS Curve : อํานาจ พรหมใจรักษ์ http://www.kruood.net
 7. 7. 11. ไปทีAเมนู Surface > Extrude > คลิ`กทีAกล่อง จะปรากฏหน้าต่าง Extrude Option ขัMนมา .คลิ`กเลือกดังภาพทีAแสดง จากนัMนคลิ`กทีAปุ่ม Extrude 12. ผลทีAได้ 13. การตกแต่งหูจบแก้วกาแฟให้กดปุ่ มขวาของเม้าส์คางเอาไว้เพืAอ ั ้ เปิ ดเมนูแบบ Hot Box ให้ลากเม้าส์ไปทีA Control Vertex : ซึA งเป็ นการ ทํางานกับจุดของวัตถุแบบ NURBS Curve การสร้างแก้วกาแฟด้วยวัตถุแบบ Polygon และ NURBS Curve : อํานาจ พรหมใจรักษ์ http://www.kruood.net
 8. 8. 14. ใช้เม้าส์แดร็ กรอบจุดทีAตองการจะใช้ในการปรับแต่งรู ปร่ างของวัตถุ ้ พืMนทีAทีAทาการแดร็ กเม้าส์เลือกจุด ํ 15. ผลทีAได้ 16. ปรับรู ปร่ างด้วยการใช้ Move Tool มาดึงจุดต่างๆให้แนบสนิทกับตัวแก้ว 17. ปรับแต่งส่ วนปลายด้วยการใช้เม้าส์แดร็ กรอบจุดส่ วนปลาย จากนัMนปรับขนาด ส่ วนปลายด้วย Scale Tool 18. กดปุ่ มขวาของเม้าส์คางเอาไว้เพืAอเปิ ดเมนูแบบ Hot ้Box ให้ลากเม้าส์ไปทีA Object Mode เพืAอให้วตถุกลับมา ัทํางานในโหมดปกติพร้อมทีAจะทําการขึMนรู ปด้วยคําสัAงอืAนได้ 19. ผลทีAได้ การสร้างแก้วกาแฟด้วยวัตถุแบบ Polygon และ NURBS Curve : อํานาจ พรหมใจรักษ์ http://www.kruood.net
 9. 9. • ขั&นตอนการสร้ างจานรองแก้ ว 1. ทีAมุมมองด้านข้าง เลือก EP Curve Tool สําหรับใช้ในการสร้างเส้นเพืAอขึMนรู ปเป็ นจานรองแก้วกาแฟ โดยเริA มจากการคลิ`กจุดเริA มต้นทีAแกน Y ด้านล่างของแก้ว ทีละจุดแล้ววนกลับ เพืAอ ัสร้างความหนาให้กบจานและมาสิM นสุ ดทีAแกน Y 2. จากนัMนใช้เม้าส์คลิ`กทีA Select Tool เพืAอเป็ น การสิM นสุ ดคําสัAงการใช้ EP Curve Tool ในการสร้างเส้น ผล ทีAได้จะเกิดไฮท์ไลต์ขM นกับเส้นทีAสร้าง นันหมายความว่า ั A พร้อมทีAจะใช้คาสัAงขึMนรู ปในขัMนตอไปได้แล้ว ํ 3. การสัAงขึMนรู ปให้ไปทีAเมนู Surface > Revole จะได้จานรองแก้วขึMนมาทันที • ขั&นตอนการตกแต่ ง ั ในขัMนนีMเป็ นการใส่สีให้กบ Model โดยแยกออกเป็ น แก้ว และจานรอง โดยเริA มจาก 1. พืMน ไปทีAเมนู Windows > Rendering Editors > Hypershade จะปรากฏหน้าต่าง การสร้างแก้วกาแฟด้วยวัตถุแบบ Polygon และ NURBS Curve : อํานาจ พรหมใจรักษ์ http://www.kruood.net
 10. 10. 2. ทีAแถบเครืA องมือ Create Maya Nodesใช้เม้าส์คลิ`ก ทีA Lambert จะปรากฏลูกกลมแบบ Blinn ในช่องของ WorkArea จากนัMนให้ใช้เม้าส์ทีA Blinn ในช่อง Work Area จะปรากฏหน้าต่าง Attribute Editor ทีAดานขวาของหน้าจอ ้ 3. ในส่ วนของ Common Material Attributesให้ใช้เม้าส์ดบเบิMลคลิ`กทีAแถบสี ั ในช่อง Color จะปรากฏ หน้าต่าง Color Chooser ให้ใช้เม้าส์คลิ`กเลือกม่สีและ ผสมสี ตามต้องการ แล้ว คลิ`กทีAปุ่ม Accept ได้สีทีAผสมมาปรากฏทีA Blinn ใน ช่อง Work Area 4. ขัMนตอนต่อไปให้กดปุ่ ม Shift ทีAแป้ นพิมพ์คางเอาไว้แล้ว ้ใช้เม้าส์คลิ`กทีAวตถุทีละชิMนจนครบ ั การสร้างแก้วกาแฟด้วยวัตถุแบบ Polygon และ NURBS Curve : อํานาจ พรหมใจรักษ์ http://www.kruood.net
 11. 11. 5. ทีA Work Area ให้กดปุ่ มขวาของเม้าส์คาง ้เอาไว้ จะปรากฏเมนู Hot Box ขึMนมา ให้ลากเม้าส์ไปทีAคําสัAง Aaaign Material To Selection 5. ผลทีAได้ 6. ขัMนสุ ดท้าย ใช้เม้าส์คลิ`กคําสัAง Render 7. จะได้ผลสําเร็ จของงาน การสร้างแก้วกาแฟด้วยวัตถุแบบ Polygon และ NURBS Curve : อํานาจ พรหมใจรักษ์ http://www.kruood.net

×