SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
โครงการแขงขนพฒนาโปรแกรมคอมพวเตอร"แหงประเทศไทย คร-งท 14 (NSC 2012)

                                             โครงการทผานการพจารณา รอบสอง ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

ท    รหส                  โครงการ              หมวดโครงการ         สถาบน        อาจารย"ทปร$กษา     หวหน&าโครงการ      ผ8&พฒนาคนท 2      ผ8&พฒนาคนท 3     ภาค     ผลการตดสน
18  14p14i019  ระบ,ตAาแหน1งภายในอาคารดวยเครอข1ายไวเลสแลนในอ,ปกรณมอถอ  โปรแกรมช1วยงานการพฒนาดาน มหาวทยาลยอ,บลราชธาน    นายเกรยงศกด@ ตรประพณ  นายส,บรรณ วาไชยะ                           ภาคตะวนออก  ผ1านไดรบท,นรอบสอง
                                     วทยาศาสตรและเทคโนโลย                                                              เฉยงเหนอ


19  14p14i027  ระบบคนหาเสนทางทเหมาะสมเพอช1วยเหลอผ#ประสบอ,บตภย ผ1าน   โปรแกรมช1วยงานการพฒนาดาน มหาวทยาลยราชภฎอ,ดรธาน นางสาวณรรฐวรรณ พ#ลสน    นายอารยะ ราษฎรภกด    นายศราว,ฒ ทพอาสา               ภาคตะวนออก  ผ1านไดรบท,นรอบสอง
         เครอข1ายอนเทอรเนFต กรณศ&กษาเขตเทศบาลนครอ,ดรธาน     วทยาศาสตรและเทคโนโลย                                                              เฉยงเหนอ


20  14p15i008  การพฒนาไฟลวอลลโอเพ1นซอรสใหมประสทธภาพเทยบเท1า      โปรแกรมเพอประย,กตใชงาน  มหาวทยาลยมหาสารคาม    นายสมน&ก พ1วงพรพทกษ  นายศ,ภพร รฐอาจ     นายส,ธน เจรญศร                ภาคตะวนออก  ผ1านไดรบท,นรอบสอง
         ไฟรวอลลช'นนAา                      สAาหรบลน,กซ                                                                  เฉยงเหนอ


21  14p15i009  ระบบใหบรการโทรศพทผ1านอนเทอรเนFตแบบปลอดภย(ISAN      โปรแกรมเพอประย,กตใชงาน  มหาวทยาลยมหาสารคาม    นายสมน&ก พ1วงพรพทกษ  นายนายประดษฐ วงศสก,ล  นายปยะณฐ ส,ยงก,ล               ภาคตะวนออก  ผ1านเขารอบชงชนะ
         Secured Box)                      สAาหรบลน,กซ                                                                  เฉยงเหนอ   เลศ


22  14p15i010  ระบบปฏบตการ ClearOS ทถ#กต1อยอดใหปองกน P2P Traffic เขา  โปรแกรมเพอประย,กตใชงาน  มหาวทยาลยมหาสารคาม    นายสมน&ก พ1วงพรพทกษ  นายธรพงศ ขตตยะวงศ    นายส,ทธศกด@ ธรรมพล              ภาคตะวนออก  ผ1านเขารอบชงชนะ
         รหส และการโกงแบนดวดทโดยใชมลตเซสซน            สAาหรบลน,กซ                                                                  เฉยงเหนอ   เลศ


23  14p15i011  ช,ดระบบปฏบตการลน,กซพรอมกบความสามารถในการล1องหนจาก    โปรแกรมเพอประย,กตใชงาน  มหาวทยาลยมหาสารคาม    นายสมน&ก พ1วงพรพทกษ  นายศรพงษ แว1นวเศษ    นายไมตร เอ'ยนไธสง              ภาคตะวนออก  ผ1านไดรบท,นรอบสอง
         การจ#1โจมโพรโทคอลเออารพ                 สAาหรบลน,กซ                                                                  เฉยงเหนอ


24  14p21i001  ซอลต และ เปปเปอร                    โปรแกรมเพอความบนเทง    โรงเรยนราชสมาวทยาลย   นายนพนธ สมครคา     ด.ช.ธนภทร เศรษฐการ,ณย                        ภาคตะวนออก  ผ1านเขารอบชงชนะ
                                                                                                            เฉยงเหนอ   เลศ


25  14p22i001  ระบบจดการคลงร#ปภาพดวยมอวเศษ Gallery Media With AR    โปรแกรมส1งเสรมการเรยนร#  โรงเรยนนA'าพองศ&กษา   นายเรองสทธ@ นามกอง   นายสหรฐ บ,ญฤทธ@                           ภาคตะวนออก  ผ1านเขารอบชงชนะ
         Technology                                                                                               เฉยงเหนอ   เลศ


26  14p22i007  Invertebrate land แดนมหศจรรย              โปรแกรมส1งเสรมการเรยนร#  โรงเรยนโคกสพทยาสรรพ   นายอAานาจ พรหมใจรกษ  นางสาวรชนกร รตนทพย                          ภาคตะวนออก  ผ1านไดรบท,นรอบสอง
                                                                                                            เฉยงเหนอ


27  14p22i008  สรางเวFบสวยดวย Artisteer 3               โปรแกรมส1งเสรมการเรยนร#  โรงเรยนโคกสพทยาสรรพ   นายอAานาจ พรหมใจรกษ  นางสาวกตตกา หาระค,ณโน นางสาวพรรณทพา จนทรส              ภาคตะวนออก  ผ1านไดรบท,นรอบสอง
                                                                                     หา                       เฉยงเหนอ


28  14p22i009  ออกแบบบรรจ,ภณฑดวย Maya 2009               โปรแกรมส1งเสรมการเรยนร#  โรงเรยนโคกสพทยาสรรพ   นายอAานาจ พรหมใจรกษ  ด.ช.ณฐพล เบาเฮยง    ด.ช.ไพรตน นพด                ภาคตะวนออก  ผ1านไดรบท,นรอบสอง
                                                                                                            เฉยงเหนอ


29  14p22i010  พารามเซยมอศวนก#โลก                   โปรแกรมส1งเสรมการเรยนร#  โรงเรยนโคกสพทยาสรรพ   นายอAานาจ พรหมใจรกษ  นางสาวจราวลย โลเกต,   นางสาววราภรณ สรอยคAา             ภาคตะวนออก  ผ1านไดรบท,นรอบสอง
                                                                                                            เฉยงเหนอ


30  14p22i012  การสรางเกมสเพอการศ&กษากบ Miss Excel           โปรแกรมส1งเสรมการเรยนร#  โรงเรยนโคกสพทยาสรรพ   นายอAานาจ พรหมใจรกษ  นางสาวธนยพร โคตรเสน                         ภาคตะวนออก  ผ1านไดรบท,นรอบสอง
                                                                                                            เฉยงเหนอ


31  14p22i013  สน,กกบพนธ,กรรม                     โปรแกรมส1งเสรมการเรยนร#  โรงเรยนราชสมาวทยาลย   นายนพนธ สมครคา     นายวชญ บ,บผามาลา    นายชษณ,พงศ ชยศรพานช   นายสโยทน จวงจนท&ก  ภาคตะวนออก  ผ1านไดรบท,นรอบสอง
                                                                                                            เฉยงเหนอ


32  14p22i015  จงหวะของหวใจ                      โปรแกรมส1งเสรมการเรยนร#  โรงเรยนบานด#1 (สหราษฎร  นายธนว,ฒ รตนดอน    ด.ช.ณฐพล ยอดจะโปะ    ด.ช.ธนากร บวชดอน               ภาคตะวนออก  ผ1านเขารอบชงชนะ
                                                  วทยา)                                                        เฉยงเหนอ   เลศ


33  14p22i016  ภาษาพาเพลน                       โปรแกรมส1งเสรมการเรยนร#  โรงเรยนโคกสพทยาสรรพ   นายอAานาจ พรหมใจรกษ  นายมาโนช เฉยฉาย                           ภาคตะวนออก  ผ1านไดรบท,นรอบสอง
                                                                                                            เฉยงเหนอ


34  14p22i019  สตวป1าสงวน สงทถ#กลม                   โปรแกรมส1งเสรมการเรยนร#  โรงเรยนโนนสงวทยาคาร   นายภาน,พล ประจวบแท1น  นางสาวนA'าฝน แสนยา   นางสาวศ,ภวรรณ ส,ดสนาม  นางสาวศวนนท พานสายตา ภาคตะวนออก  ผ1านไดรบท,นรอบสอง
                                                                                                            เฉยงเหนอ

More Related Content

What's hot (10)

โปรแกรม
โปรแกรมโปรแกรม
โปรแกรม
 
กำหนดการ สมัชชา ล่าสุด
กำหนดการ สมัชชา ล่าสุดกำหนดการ สมัชชา ล่าสุด
กำหนดการ สมัชชา ล่าสุด
 
สิทธิพงษ์6 6
สิทธิพงษ์6 6สิทธิพงษ์6 6
สิทธิพงษ์6 6
 
Libcampubon2 Case study website local information
Libcampubon2 Case study website local informationLibcampubon2 Case study website local information
Libcampubon2 Case study website local information
 
ปอสัมพันธ์4757
ปอสัมพันธ์4757ปอสัมพันธ์4757
ปอสัมพันธ์4757
 
รายชื่อผู้เกษียณ2550-2560
รายชื่อผู้เกษียณ2550-2560รายชื่อผู้เกษียณ2550-2560
รายชื่อผู้เกษียณ2550-2560
 
Vdoclip
VdoclipVdoclip
Vdoclip
 
ข้าราชการถึงแก่กรรม
ข้าราชการถึงแก่กรรมข้าราชการถึงแก่กรรม
ข้าราชการถึงแก่กรรม
 
Public administration information system
Public administration information systemPublic administration information system
Public administration information system
 
โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้
โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้
โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้
 

Similar to Nsc2012 isan-second round.-koksi

การจัดการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
การจัดการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2การจัดการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
การจัดการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2NIMT
 
วรพล 6 6
วรพล 6 6วรพล 6 6
วรพล 6 6PhantomLord
 
โปรแกรมการเรียน
โปรแกรมการเรียนโปรแกรมการเรียน
โปรแกรมการเรียนkanittha21380
 
โปรแกรมการเรียน
โปรแกรมการเรียนโปรแกรมการเรียน
โปรแกรมการเรียนsiripa
 
Profile Sedthawut
Profile SedthawutProfile Sedthawut
Profile Sedthawutkruniid
 
OTOS success factors
OTOS success factorsOTOS success factors
OTOS success factorstaem
 
โปรแกรมการเรียน
โปรแกรมการเรียนโปรแกรมการเรียน
โปรแกรมการเรียนFlamethanatos
 

Similar to Nsc2012 isan-second round.-koksi (20)

สับปะรด
สับปะรดสับปะรด
สับปะรด
 
Tambon01
Tambon01Tambon01
Tambon01
 
Vdoclip
VdoclipVdoclip
Vdoclip
 
การจัดการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
การจัดการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2การจัดการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
การจัดการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
 
วรพล 6 6
วรพล 6 6วรพล 6 6
วรพล 6 6
 
โปรแกรมการเรียน
โปรแกรมการเรียนโปรแกรมการเรียน
โปรแกรมการเรียน
 
โปรแกรมการเรียน
โปรแกรมการเรียนโปรแกรมการเรียน
โปรแกรมการเรียน
 
R2_05.Pensri
R2_05.PensriR2_05.Pensri
R2_05.Pensri
 
ตารางแข่งระดับภาค
ตารางแข่งระดับภาคตารางแข่งระดับภาค
ตารางแข่งระดับภาค
 
Pakplee present
Pakplee presentPakplee present
Pakplee present
 
Chanisara
ChanisaraChanisara
Chanisara
 
Chanisara
ChanisaraChanisara
Chanisara
 
Nattakarn
NattakarnNattakarn
Nattakarn
 
Chanisara
ChanisaraChanisara
Chanisara
 
Nattakarn
NattakarnNattakarn
Nattakarn
 
โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โปรแกรมเพื่อความบันเทิงโปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
 
Profile Sedthawut
Profile SedthawutProfile Sedthawut
Profile Sedthawut
 
OTOS success factors
OTOS success factorsOTOS success factors
OTOS success factors
 
โปรแกรมการเรียน
โปรแกรมการเรียนโปรแกรมการเรียน
โปรแกรมการเรียน
 
โปรแกรมการเรียน
โปรแกรมการเรียนโปรแกรมการเรียน
โปรแกรมการเรียน
 

More from kruood

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...kruood
 
Web dreamcs5
Web dreamcs5Web dreamcs5
Web dreamcs5kruood
 
กำหนดการ(..
กำหนดการ(..กำหนดการ(..
กำหนดการ(..kruood
 
แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6
แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6
แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6kruood
 
ขั้นตอนการติดตั้ง UsbWebserver v8.6
ขั้นตอนการติดตั้ง UsbWebserver v8.6ขั้นตอนการติดตั้ง UsbWebserver v8.6
ขั้นตอนการติดตั้ง UsbWebserver v8.6kruood
 
Nsc2014 isan-web koksi2556
Nsc2014 isan-web koksi2556Nsc2014 isan-web koksi2556
Nsc2014 isan-web koksi2556kruood
 
Manchakhiri old town.
Manchakhiri old town.Manchakhiri old town.
Manchakhiri old town.kruood
 
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาดเรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาดkruood
 
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์kruood
 
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบเรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบkruood
 
The Guitar Of Chet Atkins -
The Guitar Of Chet Atkins -The Guitar Of Chet Atkins -
The Guitar Of Chet Atkins -kruood
 
Nsc2013 booklet
Nsc2013 bookletNsc2013 booklet
Nsc2013 bookletkruood
 
ผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasan
ผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasanผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasan
ผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasankruood
 
Korat th
Korat thKorat th
Korat thkruood
 
Korat eng
Korat engKorat eng
Korat engkruood
 
Fermented eng
Fermented engFermented eng
Fermented engkruood
 
Fried eng
Fried engFried eng
Fried engkruood
 
Fermented th
Fermented thFermented th
Fermented thkruood
 
Blue crab th
Blue crab thBlue crab th
Blue crab thkruood
 
Blue crab eng
Blue crab engBlue crab eng
Blue crab engkruood
 

More from kruood (20)

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
 
Web dreamcs5
Web dreamcs5Web dreamcs5
Web dreamcs5
 
กำหนดการ(..
กำหนดการ(..กำหนดการ(..
กำหนดการ(..
 
แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6
แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6
แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6
 
ขั้นตอนการติดตั้ง UsbWebserver v8.6
ขั้นตอนการติดตั้ง UsbWebserver v8.6ขั้นตอนการติดตั้ง UsbWebserver v8.6
ขั้นตอนการติดตั้ง UsbWebserver v8.6
 
Nsc2014 isan-web koksi2556
Nsc2014 isan-web koksi2556Nsc2014 isan-web koksi2556
Nsc2014 isan-web koksi2556
 
Manchakhiri old town.
Manchakhiri old town.Manchakhiri old town.
Manchakhiri old town.
 
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาดเรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
 
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
 
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบเรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
 
The Guitar Of Chet Atkins -
The Guitar Of Chet Atkins -The Guitar Of Chet Atkins -
The Guitar Of Chet Atkins -
 
Nsc2013 booklet
Nsc2013 bookletNsc2013 booklet
Nsc2013 booklet
 
ผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasan
ผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasanผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasan
ผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasan
 
Korat th
Korat thKorat th
Korat th
 
Korat eng
Korat engKorat eng
Korat eng
 
Fermented eng
Fermented engFermented eng
Fermented eng
 
Fried eng
Fried engFried eng
Fried eng
 
Fermented th
Fermented thFermented th
Fermented th
 
Blue crab th
Blue crab thBlue crab th
Blue crab th
 
Blue crab eng
Blue crab engBlue crab eng
Blue crab eng
 

Nsc2012 isan-second round.-koksi

 • 1. โครงการแขงขนพฒนาโปรแกรมคอมพวเตอร"แหงประเทศไทย คร-งท 14 (NSC 2012) โครงการทผานการพจารณา รอบสอง ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ท รหส โครงการ หมวดโครงการ สถาบน อาจารย"ทปร$กษา หวหน&าโครงการ ผ8&พฒนาคนท 2 ผ8&พฒนาคนท 3 ภาค ผลการตดสน 18 14p14i019 ระบ,ตAาแหน1งภายในอาคารดวยเครอข1ายไวเลสแลนในอ,ปกรณมอถอ โปรแกรมช1วยงานการพฒนาดาน มหาวทยาลยอ,บลราชธาน นายเกรยงศกด@ ตรประพณ นายส,บรรณ วาไชยะ ภาคตะวนออก ผ1านไดรบท,นรอบสอง วทยาศาสตรและเทคโนโลย เฉยงเหนอ 19 14p14i027 ระบบคนหาเสนทางทเหมาะสมเพอช1วยเหลอผ#ประสบอ,บตภย ผ1าน โปรแกรมช1วยงานการพฒนาดาน มหาวทยาลยราชภฎอ,ดรธาน นางสาวณรรฐวรรณ พ#ลสน นายอารยะ ราษฎรภกด นายศราว,ฒ ทพอาสา ภาคตะวนออก ผ1านไดรบท,นรอบสอง เครอข1ายอนเทอรเนFต กรณศ&กษาเขตเทศบาลนครอ,ดรธาน วทยาศาสตรและเทคโนโลย เฉยงเหนอ 20 14p15i008 การพฒนาไฟลวอลลโอเพ1นซอรสใหมประสทธภาพเทยบเท1า โปรแกรมเพอประย,กตใชงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม นายสมน&ก พ1วงพรพทกษ นายศ,ภพร รฐอาจ นายส,ธน เจรญศร ภาคตะวนออก ผ1านไดรบท,นรอบสอง ไฟรวอลลช'นนAา สAาหรบลน,กซ เฉยงเหนอ 21 14p15i009 ระบบใหบรการโทรศพทผ1านอนเทอรเนFตแบบปลอดภย(ISAN โปรแกรมเพอประย,กตใชงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม นายสมน&ก พ1วงพรพทกษ นายนายประดษฐ วงศสก,ล นายปยะณฐ ส,ยงก,ล ภาคตะวนออก ผ1านเขารอบชงชนะ Secured Box) สAาหรบลน,กซ เฉยงเหนอ เลศ 22 14p15i010 ระบบปฏบตการ ClearOS ทถ#กต1อยอดใหปองกน P2P Traffic เขา โปรแกรมเพอประย,กตใชงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม นายสมน&ก พ1วงพรพทกษ นายธรพงศ ขตตยะวงศ นายส,ทธศกด@ ธรรมพล ภาคตะวนออก ผ1านเขารอบชงชนะ รหส และการโกงแบนดวดทโดยใชมลตเซสซน สAาหรบลน,กซ เฉยงเหนอ เลศ 23 14p15i011 ช,ดระบบปฏบตการลน,กซพรอมกบความสามารถในการล1องหนจาก โปรแกรมเพอประย,กตใชงาน มหาวทยาลยมหาสารคาม นายสมน&ก พ1วงพรพทกษ นายศรพงษ แว1นวเศษ นายไมตร เอ'ยนไธสง ภาคตะวนออก ผ1านไดรบท,นรอบสอง การจ#1โจมโพรโทคอลเออารพ สAาหรบลน,กซ เฉยงเหนอ 24 14p21i001 ซอลต และ เปปเปอร โปรแกรมเพอความบนเทง โรงเรยนราชสมาวทยาลย นายนพนธ สมครคา ด.ช.ธนภทร เศรษฐการ,ณย ภาคตะวนออก ผ1านเขารอบชงชนะ เฉยงเหนอ เลศ 25 14p22i001 ระบบจดการคลงร#ปภาพดวยมอวเศษ Gallery Media With AR โปรแกรมส1งเสรมการเรยนร# โรงเรยนนA'าพองศ&กษา นายเรองสทธ@ นามกอง นายสหรฐ บ,ญฤทธ@ ภาคตะวนออก ผ1านเขารอบชงชนะ Technology เฉยงเหนอ เลศ 26 14p22i007 Invertebrate land แดนมหศจรรย โปรแกรมส1งเสรมการเรยนร# โรงเรยนโคกสพทยาสรรพ นายอAานาจ พรหมใจรกษ นางสาวรชนกร รตนทพย ภาคตะวนออก ผ1านไดรบท,นรอบสอง เฉยงเหนอ 27 14p22i008 สรางเวFบสวยดวย Artisteer 3 โปรแกรมส1งเสรมการเรยนร# โรงเรยนโคกสพทยาสรรพ นายอAานาจ พรหมใจรกษ นางสาวกตตกา หาระค,ณโน นางสาวพรรณทพา จนทรส ภาคตะวนออก ผ1านไดรบท,นรอบสอง หา เฉยงเหนอ 28 14p22i009 ออกแบบบรรจ,ภณฑดวย Maya 2009 โปรแกรมส1งเสรมการเรยนร# โรงเรยนโคกสพทยาสรรพ นายอAานาจ พรหมใจรกษ ด.ช.ณฐพล เบาเฮยง ด.ช.ไพรตน นพด ภาคตะวนออก ผ1านไดรบท,นรอบสอง เฉยงเหนอ 29 14p22i010 พารามเซยมอศวนก#โลก โปรแกรมส1งเสรมการเรยนร# โรงเรยนโคกสพทยาสรรพ นายอAานาจ พรหมใจรกษ นางสาวจราวลย โลเกต, นางสาววราภรณ สรอยคAา ภาคตะวนออก ผ1านไดรบท,นรอบสอง เฉยงเหนอ 30 14p22i012 การสรางเกมสเพอการศ&กษากบ Miss Excel โปรแกรมส1งเสรมการเรยนร# โรงเรยนโคกสพทยาสรรพ นายอAานาจ พรหมใจรกษ นางสาวธนยพร โคตรเสน ภาคตะวนออก ผ1านไดรบท,นรอบสอง เฉยงเหนอ 31 14p22i013 สน,กกบพนธ,กรรม โปรแกรมส1งเสรมการเรยนร# โรงเรยนราชสมาวทยาลย นายนพนธ สมครคา นายวชญ บ,บผามาลา นายชษณ,พงศ ชยศรพานช นายสโยทน จวงจนท&ก ภาคตะวนออก ผ1านไดรบท,นรอบสอง เฉยงเหนอ 32 14p22i015 จงหวะของหวใจ โปรแกรมส1งเสรมการเรยนร# โรงเรยนบานด#1 (สหราษฎร นายธนว,ฒ รตนดอน ด.ช.ณฐพล ยอดจะโปะ ด.ช.ธนากร บวชดอน ภาคตะวนออก ผ1านเขารอบชงชนะ วทยา) เฉยงเหนอ เลศ 33 14p22i016 ภาษาพาเพลน โปรแกรมส1งเสรมการเรยนร# โรงเรยนโคกสพทยาสรรพ นายอAานาจ พรหมใจรกษ นายมาโนช เฉยฉาย ภาคตะวนออก ผ1านไดรบท,นรอบสอง เฉยงเหนอ 34 14p22i019 สตวป1าสงวน สงทถ#กลม โปรแกรมส1งเสรมการเรยนร# โรงเรยนโนนสงวทยาคาร นายภาน,พล ประจวบแท1น นางสาวนA'าฝน แสนยา นางสาวศ,ภวรรณ ส,ดสนาม นางสาวศวนนท พานสายตา ภาคตะวนออก ผ1านไดรบท,นรอบสอง เฉยงเหนอ