SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3
                      ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                   การสร้างบทเรียนช่วยสอน
                 ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3

1. เปิดโปรแกรม Adobe Flash CS3 >> เลือก Create New >> Flash File (Action Script 2.0)
2. หน้าจอโปรแกรม
                           ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖
                                       ้
เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3
                         ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3. สร้างพื้นหลังเป็นรูปภาพ Manu File >> Import >> Import to stage… (นารูปภาพมาไว้ที่หน้าจอทางาน)
4. เลือกรูปที่ต้องการให้เป็นพื้นหลัง
                                  1
                                             2


5. ปรับรูปภาพพื้นหลังให้พอดีกับ stage
                              ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖
                                          ้
เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3
                        ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

6. Insert Layer
เลือก layer ที่ 2 เลือกเครื่องมือ  Text tool พิมพ์ชื่อเรื่อง ปรับขนาด สี รูปแบบ ให้สวยงาม
                             ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖
                                         ้
เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3
                        ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 7. เขียนภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อบังคับการทางาน คลิกที่ frame ที่ 1 layer 2 คลิกขวา หาคาสั่ง Actions หรือกด
ปุ่มคีย์ลัด F9 พิมพ์คาสั่ง ให้โชว์ผลงานเต็มหน้าจอภาพ และคาสั่งให้เล่นเสียงเพลง
พิมพ์ Script
คาสั่งmovieเต็มจอ (เฟรม)        fscommand("fullscreen",true);
คาสั่งการหยุดเสียงทุกชนิด (เฟรม) stopAllSounds();
การใส่เสียงเพลงเป็นbackground (เฟรม) playsong = new Sound();
                    playsong.attachSound("song");
                    playsong.start(0, 1000);
                    playsong.setVolume(30);

8. frame ที่ 2 layer 2 คลิกขวา หาคาสั่ง Actions หรือกดปุ่มคีย์ลัด F9 พิมพ์คาสั่ง stop( ); เพื่อสั่งให้หยุด
แสดงผลที่หน้าจอปัจจุบัน
                                ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖
                                            ้
เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3
                       ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

9. สร้าง scene ชื่อ inputname
10. เลือกเครื่องมือ  Text tool สร้างกล่องข้อความ สาหรับใส่ชื่อ >> ตั้งค่าที่ properties ใส่ชื่อ Input text
และ iname
                              ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖
                                          ้
เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3
                        ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

11. คลิกที่ frame ที่ 1 layer 1 คลิกขวา หาคาสั่ง Actions หรือกดปุ่มคีย์ลัด F9 พิมพ์คาสั่ง
12. ใส่พื้นหลัง ข้อความ และปุ่มหน้าต่อไป
                               ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖
                                            ้
เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3
                       ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

13. ที่ปุ่ม หน้าต่อไป >> คลิกขวา >> Actions หรือกดปุ่มคีย์ลัด F9 ใส่ script ว่า
คาสั่ง เพื่อให้เข้าสู่บทเรียน หน้าถัดไป
14. สร้าง scene ชื่อ inputname
                             ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖
                                          ้
เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3
                        ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ที่เลเยอร์ 1 เลือกเครื่องมือ Text tool สร้างกล่องข้อความ สาหรับใส่ชื่อ >> ตั้งค่าที่ properties ใส่ชื่อ
Dynamic text และ showname
15. พิมพ์คาสั่งที่ layer 1 frame 1 เพื่อให้แสดงชื่อที่บันทึกไว้ และหยุดเพื่อแสดงผลงานหน้าปัจจุบัน
                               ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖
                                            ้
เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3
                        ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

16. สร้าง Scene ชื่อ kumnam
พิมพ์คาสั่งที่ layer 1 frame 1 เพื่อให้หยุดเพื่อแสดงผลงานหน้าปัจจุบัน
ที่ปุ่มกลับหน้าหลัก >> คลิกขวา >> Actions หรือกดปุ่มคีย์ลัด F9 ใส่ script ว่า
                               ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖
                                           ้
เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3
                        ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

17. พิมพ์คาสั่งที่ frame ที่ 1 กดปุ่มคีย์ F9 พิมพ์คาสั่งหยุด >>>>> ทุก ๆ Scene จะต้องไปที่ frame สุดท้าย
แล้วพิมพ์คาสั่งหยุด เพื่อเวลาแสดงผลงานหน้านั้น ๆ
18. พิมพ์คาสั่งให้ปุ่มกลับรายการหลัก เชื่อมโยงไปที่ scene main
19. สร้าง Scene ชื่อ judprasong
                              ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖
                                           ้
เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3
                        ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พิมพ์คาสั่งที่ layer 1 frame 1 เพื่อให้หยุดเพื่อแสดงผลงานหน้าปัจจุบัน
20. พิมพ์คาสั่งให้ปุ่มกลับรายการหลัก เชื่อมโยงไปที่ scene main
21. สร้าง Scene ชื่อ auther
                               ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖
                                           ้
เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3
                        ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พิมพ์คาสั่งที่ layer 1 frame 1 เพื่อให้หยุดเพื่อแสดงผลงานหน้าปัจจุบัน
22. พิมพ์คาสั่งให้ปุ่มกลับรายการหลัก เชื่อมโยงไปที่ scene main
23. สร้าง Scene ชื่อ content
                               ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖
                                           ้
เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3
                        ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พิมพ์คาสั่งที่ layer 1 แต่ละ frame เพื่อให้หยุดเพื่อแสดงผลงานแต่ละหน้า
ในส่วนของเนื้อหา แต่ละframe จะหมายถึง ข้อมูลแต่ละหน้า ในตัวอย่างจะมี frame ทั้งหมด 10 frame
frame แรกจะเป็นคาอธิบายการใช้งาน ตั้งแต่ frame ที่ 2 จนถึง frame ที่ 10 จะเป็นหน้าสาหรับใส่ข้อมูล
24. ปุ่มเชื่อมโยง            พิมพ์คาสั่ง ให้เชื่อมโยงไป scene Main

25. ปุ่มเชื่อมโยง     พิมพ์คาสั่งให้ไปหน้าถัดไป
                              ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖
                                           ้
เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3
                     ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
26. ปุ่มเชื่อมโยง  พิมพ์คาสั่งให้กลับไปหน้าที่ผ่านมา
                            ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖
                                         ้
เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3
                        ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

27. สร้าง Scene ชื่อ exam ทาแบบทดสอบ
พิมพ์คาสั่งที่ layer 1 frame 1
พิมพ์คาสั่งให้ปุ่มหน้าต่อไป เชื่อมโยงไปที่ next frame
                             ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖
                                          ้
เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3
                        ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

28. แต่ละ frame ของแบบทดสอบให้พิมพ์คาสั่ง หยุดการแสดงผลหน้าปัจจุบัน
29. ในส่วนปุ่มคาตอบ ข้อที่ผิด พิมพ์คาสั่ง
30. ในส่วนปุ่มคาตอบ ข้อที่ถูก พิมพ์คาสั่ง
                             ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖
                                          ้
เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3
                        ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

31. frame สุดท้าย จะเป็นหน้าแสดงคะแนนที่ทาแบบทดสอบ
เลือกเครื่องมือ Text tool สร้างกล่องข้อความ สาหรับแสดงคะแนนแบบทดสอบ >> ตั้งค่าที่ properties
ใส่ชื่อ Dynamic text และ showscore
32. พิมพ์คาสั่งที่ frame คะแนน
พิมพ์คาสั่งให้ปุ่มกลับรายการหลัก เชื่อมโยงไปที่ scene main
                               ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖
                                           ้
เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3
                            ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

    33. พิมพ์คาสั่งควบคุม ปุ่มเชื่อมโยงทุกปุ่ม เริ่มต้นจาก ปุ่มคานา, ปุ่มจุดประสงค์, ปุ่มผู้จัดทา, ปุ่มแบบทดสอบ, ปุ่ม
    เข้าสู่บทเรียน ตามลาดับ โดยให้คลิกเลือกปุ่มที่ต้องการเชื่อมโยง แล้วกดคีย์ F9 พิมพ์คาสั่ง
    คลิกที่ปุ่มคานา กดคีย์ F9 พิมพ์ตามคาสั่ง เพื่อให้เมื่อคลิกปุ่มคานา โปรแกรมจะเชื่อมโยงไปที่หน้าคานา

    หรืออีกวิธี เมื่อกดคีย์ F9
    ให้คลิกเลือกคาสั่ง Script Assist แล้วคลิกคาสั่งที่ActionScript1.0&2.0 >>>>>> คลิกเลือก คาสั่ง Global
    Functions >>> คลิกเลือกคาสั่ง Timeline Control >>>>>> double click ที่คาสั่ง goto

2
3
4

  5
                                                              1
                                    ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖
                                                ้
เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3
                       ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


คลิกเลือก scene ที่ต้องการเชื่อมโยง ถ้าเลือก ปุ่มคานา           ก็สั่งให้เชื่อมโยงไปที่ Scene
kumnum
    ปุ่มจุดประสงค์         ก็สั่งให้เชื่อมโยงไปที่ Scene judprasong

    ปุ่มจุดประสงค์         ก็สั่งให้เชื่อมโยงไปที่ Scene content

    ปุ่มจุดประสงค์         ก็สั่งให้เชื่อมโยงไปที่ Scene exam
    ปุ่มจุดประสงค์         ก็สั่งให้เชื่อมโยงไปที่ Scene auther
34. ปุ่มออกจากบทเรียน คลิกเลือกปุ่ม           กดปุ่มคีย์ F9 พิมพ์คาสั่งให้ออกจากบทเรียน                               ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖
                                           ้
เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3
         ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
              ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖
                          ้

More Related Content

What's hot

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์พัน พัน
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร์ ต่ำเสื่อทอสาด
รายงานผลการดำเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร์ ต่ำเสื่อทอสาดรายงานผลการดำเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร์ ต่ำเสื่อทอสาด
รายงานผลการดำเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร์ ต่ำเสื่อทอสาดchaiwat vichianchai
 
Lesson 1การเริ่มต้นใช้โปรแกรม
Lesson 1การเริ่มต้นใช้โปรแกรมLesson 1การเริ่มต้นใช้โปรแกรม
Lesson 1การเริ่มต้นใช้โปรแกรมErrorrrrr
 
คู่มือการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Flash
คู่มือการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Flashคู่มือการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Flash
คู่มือการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Flashprawit trakoonvidthayanan
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ปรียาพร ศิริวัฒน์
 

What's hot (8)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 
Chapter7
Chapter7Chapter7
Chapter7
 
หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 2หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 2
 
ความสำคัญของคอมพิวเตอร์
ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ความสำคัญของคอมพิวเตอร์
ความสำคัญของคอมพิวเตอร์
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร์ ต่ำเสื่อทอสาด
รายงานผลการดำเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร์ ต่ำเสื่อทอสาดรายงานผลการดำเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร์ ต่ำเสื่อทอสาด
รายงานผลการดำเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร์ ต่ำเสื่อทอสาด
 
Lesson 1การเริ่มต้นใช้โปรแกรม
Lesson 1การเริ่มต้นใช้โปรแกรมLesson 1การเริ่มต้นใช้โปรแกรม
Lesson 1การเริ่มต้นใช้โปรแกรม
 
คู่มือการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Flash
คู่มือการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Flashคู่มือการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Flash
คู่มือการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Flash
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 

Viewers also liked

การสร้างบทเรียน Cai ด้วย Flash
การสร้างบทเรียน Cai ด้วย Flashการสร้างบทเรียน Cai ด้วย Flash
การสร้างบทเรียน Cai ด้วย Flashmathawee wattana
 
วิธีการทำ Animation ต่างๆ ด้วยโปรเเกรม flash cs3
วิธีการทำ Animation ต่างๆ ด้วยโปรเเกรม flash cs3วิธีการทำ Animation ต่างๆ ด้วยโปรเเกรม flash cs3
วิธีการทำ Animation ต่างๆ ด้วยโปรเเกรม flash cs3Boss'Thanasit Tassana
 
ตัวอย่างประเภทบทเรียน Cai
ตัวอย่างประเภทบทเรียน Caiตัวอย่างประเภทบทเรียน Cai
ตัวอย่างประเภทบทเรียน CaiDZNiiY MyLoVE
 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAIคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAIWuttipong Tubkrathok
 
แสดงวิดีโอแบบง่ายๆ ใน Flash
แสดงวิดีโอแบบง่ายๆ ใน Flashแสดงวิดีโอแบบง่ายๆ ใน Flash
แสดงวิดีโอแบบง่ายๆ ใน Flashfocusstorm124
 
สอน Flash
สอน Flashสอน Flash
สอน FlashPor Oraya
 
สร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ที่มา http://www.skr.ac.th/~...
สร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ที่มา http://www.skr.ac.th/~...สร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ที่มา http://www.skr.ac.th/~...
สร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ที่มา http://www.skr.ac.th/~...เชาวลักษณ์ ชาวงษ์
 
การแทรกปุ่มกด (Button)
การแทรกปุ่มกด   (Button)การแทรกปุ่มกด   (Button)
การแทรกปุ่มกด (Button)กิจ มาฟรี
 
แผนFlashหน่วย1
แผนFlashหน่วย1แผนFlashหน่วย1
แผนFlashหน่วย1Junya Punngam
 
การทำปุ่มควบคุมการเล่น Movie ของ flash
การทำปุ่มควบคุมการเล่น Movie ของ flashการทำปุ่มควบคุมการเล่น Movie ของ flash
การทำปุ่มควบคุมการเล่น Movie ของ flashfocusstorm124
 
6 บทที่ 1 บทนำ
6 บทที่ 1 บทนำ6 บทที่ 1 บทนำ
6 บทที่ 1 บทนำAugusts Programmer
 
คู่มือFlash
คู่มือFlashคู่มือFlash
คู่มือFlashMark Liberty
 
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์Yok Sarinee
 

Viewers also liked (20)

การสร้างบทเรียน Cai ด้วย Flash
การสร้างบทเรียน Cai ด้วย Flashการสร้างบทเรียน Cai ด้วย Flash
การสร้างบทเรียน Cai ด้วย Flash
 
การใช้โวหารในภาษาไทย
การใช้โวหารในภาษาไทยการใช้โวหารในภาษาไทย
การใช้โวหารในภาษาไทย
 
ย้ายคืนถิ่นครูณัฐญาใหม่
ย้ายคืนถิ่นครูณัฐญาใหม่ย้ายคืนถิ่นครูณัฐญาใหม่
ย้ายคืนถิ่นครูณัฐญาใหม่
 
วิธีการทำ Animation ต่างๆ ด้วยโปรเเกรม flash cs3
วิธีการทำ Animation ต่างๆ ด้วยโปรเเกรม flash cs3วิธีการทำ Animation ต่างๆ ด้วยโปรเเกรม flash cs3
วิธีการทำ Animation ต่างๆ ด้วยโปรเเกรม flash cs3
 
เกณฑ์การประกวดผลงานวันภาษาไทย 55
เกณฑ์การประกวดผลงานวันภาษาไทย 55เกณฑ์การประกวดผลงานวันภาษาไทย 55
เกณฑ์การประกวดผลงานวันภาษาไทย 55
 
ตัวอย่างประเภทบทเรียน Cai
ตัวอย่างประเภทบทเรียน Caiตัวอย่างประเภทบทเรียน Cai
ตัวอย่างประเภทบทเรียน Cai
 
โครงงานภาษาไทย
โครงงานภาษาไทยโครงงานภาษาไทย
โครงงานภาษาไทย
 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAIคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
 
Adobe flash-คู่มือ-สำหรับครู
Adobe flash-คู่มือ-สำหรับครูAdobe flash-คู่มือ-สำหรับครู
Adobe flash-คู่มือ-สำหรับครู
 
Obec Award
Obec AwardObec Award
Obec Award
 
ย้ายคืนถิ่นครูณัฐญา2
ย้ายคืนถิ่นครูณัฐญา2ย้ายคืนถิ่นครูณัฐญา2
ย้ายคืนถิ่นครูณัฐญา2
 
แสดงวิดีโอแบบง่ายๆ ใน Flash
แสดงวิดีโอแบบง่ายๆ ใน Flashแสดงวิดีโอแบบง่ายๆ ใน Flash
แสดงวิดีโอแบบง่ายๆ ใน Flash
 
สอน Flash
สอน Flashสอน Flash
สอน Flash
 
สร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ที่มา http://www.skr.ac.th/~...
สร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ที่มา http://www.skr.ac.th/~...สร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ที่มา http://www.skr.ac.th/~...
สร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ที่มา http://www.skr.ac.th/~...
 
การแทรกปุ่มกด (Button)
การแทรกปุ่มกด   (Button)การแทรกปุ่มกด   (Button)
การแทรกปุ่มกด (Button)
 
แผนFlashหน่วย1
แผนFlashหน่วย1แผนFlashหน่วย1
แผนFlashหน่วย1
 
การทำปุ่มควบคุมการเล่น Movie ของ flash
การทำปุ่มควบคุมการเล่น Movie ของ flashการทำปุ่มควบคุมการเล่น Movie ของ flash
การทำปุ่มควบคุมการเล่น Movie ของ flash
 
6 บทที่ 1 บทนำ
6 บทที่ 1 บทนำ6 บทที่ 1 บทนำ
6 บทที่ 1 บทนำ
 
คู่มือFlash
คู่มือFlashคู่มือFlash
คู่มือFlash
 
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
 

การสร้างงาน Adobe flash cs3

 • 1. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 1. เปิดโปรแกรม Adobe Flash CS3 >> เลือก Create New >> Flash File (Action Script 2.0) 2. หน้าจอโปรแกรม ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 • 2. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 3. สร้างพื้นหลังเป็นรูปภาพ Manu File >> Import >> Import to stage… (นารูปภาพมาไว้ที่หน้าจอทางาน) 4. เลือกรูปที่ต้องการให้เป็นพื้นหลัง 1 2 5. ปรับรูปภาพพื้นหลังให้พอดีกับ stage ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 • 3. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 6. Insert Layer เลือก layer ที่ 2 เลือกเครื่องมือ Text tool พิมพ์ชื่อเรื่อง ปรับขนาด สี รูปแบบ ให้สวยงาม ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 • 4. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 7. เขียนภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อบังคับการทางาน คลิกที่ frame ที่ 1 layer 2 คลิกขวา หาคาสั่ง Actions หรือกด ปุ่มคีย์ลัด F9 พิมพ์คาสั่ง ให้โชว์ผลงานเต็มหน้าจอภาพ และคาสั่งให้เล่นเสียงเพลง พิมพ์ Script คาสั่งmovieเต็มจอ (เฟรม) fscommand("fullscreen",true); คาสั่งการหยุดเสียงทุกชนิด (เฟรม) stopAllSounds(); การใส่เสียงเพลงเป็นbackground (เฟรม) playsong = new Sound(); playsong.attachSound("song"); playsong.start(0, 1000); playsong.setVolume(30); 8. frame ที่ 2 layer 2 คลิกขวา หาคาสั่ง Actions หรือกดปุ่มคีย์ลัด F9 พิมพ์คาสั่ง stop( ); เพื่อสั่งให้หยุด แสดงผลที่หน้าจอปัจจุบัน ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 • 5. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 9. สร้าง scene ชื่อ inputname 10. เลือกเครื่องมือ Text tool สร้างกล่องข้อความ สาหรับใส่ชื่อ >> ตั้งค่าที่ properties ใส่ชื่อ Input text และ iname ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 • 6. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 11. คลิกที่ frame ที่ 1 layer 1 คลิกขวา หาคาสั่ง Actions หรือกดปุ่มคีย์ลัด F9 พิมพ์คาสั่ง 12. ใส่พื้นหลัง ข้อความ และปุ่มหน้าต่อไป ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 • 7. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 13. ที่ปุ่ม หน้าต่อไป >> คลิกขวา >> Actions หรือกดปุ่มคีย์ลัด F9 ใส่ script ว่า คาสั่ง เพื่อให้เข้าสู่บทเรียน หน้าถัดไป 14. สร้าง scene ชื่อ inputname ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 • 8. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เลเยอร์ 1 เลือกเครื่องมือ Text tool สร้างกล่องข้อความ สาหรับใส่ชื่อ >> ตั้งค่าที่ properties ใส่ชื่อ Dynamic text และ showname 15. พิมพ์คาสั่งที่ layer 1 frame 1 เพื่อให้แสดงชื่อที่บันทึกไว้ และหยุดเพื่อแสดงผลงานหน้าปัจจุบัน ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 • 9. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 16. สร้าง Scene ชื่อ kumnam พิมพ์คาสั่งที่ layer 1 frame 1 เพื่อให้หยุดเพื่อแสดงผลงานหน้าปัจจุบัน ที่ปุ่มกลับหน้าหลัก >> คลิกขวา >> Actions หรือกดปุ่มคีย์ลัด F9 ใส่ script ว่า ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 • 10. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 17. พิมพ์คาสั่งที่ frame ที่ 1 กดปุ่มคีย์ F9 พิมพ์คาสั่งหยุด >>>>> ทุก ๆ Scene จะต้องไปที่ frame สุดท้าย แล้วพิมพ์คาสั่งหยุด เพื่อเวลาแสดงผลงานหน้านั้น ๆ 18. พิมพ์คาสั่งให้ปุ่มกลับรายการหลัก เชื่อมโยงไปที่ scene main 19. สร้าง Scene ชื่อ judprasong ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 • 11. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พิมพ์คาสั่งที่ layer 1 frame 1 เพื่อให้หยุดเพื่อแสดงผลงานหน้าปัจจุบัน 20. พิมพ์คาสั่งให้ปุ่มกลับรายการหลัก เชื่อมโยงไปที่ scene main 21. สร้าง Scene ชื่อ auther ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 • 12. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พิมพ์คาสั่งที่ layer 1 frame 1 เพื่อให้หยุดเพื่อแสดงผลงานหน้าปัจจุบัน 22. พิมพ์คาสั่งให้ปุ่มกลับรายการหลัก เชื่อมโยงไปที่ scene main 23. สร้าง Scene ชื่อ content ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 • 13. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พิมพ์คาสั่งที่ layer 1 แต่ละ frame เพื่อให้หยุดเพื่อแสดงผลงานแต่ละหน้า ในส่วนของเนื้อหา แต่ละframe จะหมายถึง ข้อมูลแต่ละหน้า ในตัวอย่างจะมี frame ทั้งหมด 10 frame frame แรกจะเป็นคาอธิบายการใช้งาน ตั้งแต่ frame ที่ 2 จนถึง frame ที่ 10 จะเป็นหน้าสาหรับใส่ข้อมูล 24. ปุ่มเชื่อมโยง พิมพ์คาสั่ง ให้เชื่อมโยงไป scene Main 25. ปุ่มเชื่อมโยง พิมพ์คาสั่งให้ไปหน้าถัดไป ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 • 14. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 26. ปุ่มเชื่อมโยง พิมพ์คาสั่งให้กลับไปหน้าที่ผ่านมา ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 • 15. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 27. สร้าง Scene ชื่อ exam ทาแบบทดสอบ พิมพ์คาสั่งที่ layer 1 frame 1 พิมพ์คาสั่งให้ปุ่มหน้าต่อไป เชื่อมโยงไปที่ next frame ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 • 16. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 28. แต่ละ frame ของแบบทดสอบให้พิมพ์คาสั่ง หยุดการแสดงผลหน้าปัจจุบัน 29. ในส่วนปุ่มคาตอบ ข้อที่ผิด พิมพ์คาสั่ง 30. ในส่วนปุ่มคาตอบ ข้อที่ถูก พิมพ์คาสั่ง ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 • 17. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 31. frame สุดท้าย จะเป็นหน้าแสดงคะแนนที่ทาแบบทดสอบ เลือกเครื่องมือ Text tool สร้างกล่องข้อความ สาหรับแสดงคะแนนแบบทดสอบ >> ตั้งค่าที่ properties ใส่ชื่อ Dynamic text และ showscore 32. พิมพ์คาสั่งที่ frame คะแนน พิมพ์คาสั่งให้ปุ่มกลับรายการหลัก เชื่อมโยงไปที่ scene main ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 • 18. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 33. พิมพ์คาสั่งควบคุม ปุ่มเชื่อมโยงทุกปุ่ม เริ่มต้นจาก ปุ่มคานา, ปุ่มจุดประสงค์, ปุ่มผู้จัดทา, ปุ่มแบบทดสอบ, ปุ่ม เข้าสู่บทเรียน ตามลาดับ โดยให้คลิกเลือกปุ่มที่ต้องการเชื่อมโยง แล้วกดคีย์ F9 พิมพ์คาสั่ง คลิกที่ปุ่มคานา กดคีย์ F9 พิมพ์ตามคาสั่ง เพื่อให้เมื่อคลิกปุ่มคานา โปรแกรมจะเชื่อมโยงไปที่หน้าคานา หรืออีกวิธี เมื่อกดคีย์ F9 ให้คลิกเลือกคาสั่ง Script Assist แล้วคลิกคาสั่งที่ActionScript1.0&2.0 >>>>>> คลิกเลือก คาสั่ง Global Functions >>> คลิกเลือกคาสั่ง Timeline Control >>>>>> double click ที่คาสั่ง goto 2 3 4 5 1 ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 • 19. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คลิกเลือก scene ที่ต้องการเชื่อมโยง ถ้าเลือก ปุ่มคานา ก็สั่งให้เชื่อมโยงไปที่ Scene kumnum ปุ่มจุดประสงค์ ก็สั่งให้เชื่อมโยงไปที่ Scene judprasong ปุ่มจุดประสงค์ ก็สั่งให้เชื่อมโยงไปที่ Scene content ปุ่มจุดประสงค์ ก็สั่งให้เชื่อมโยงไปที่ Scene exam ปุ่มจุดประสงค์ ก็สั่งให้เชื่อมโยงไปที่ Scene auther 34. ปุ่มออกจากบทเรียน คลิกเลือกปุ่ม กดปุ่มคีย์ F9 พิมพ์คาสั่งให้ออกจากบทเรียน ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 • 20. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้