รู้ จักคน รู้ จักชุมชน ในจังหวัดน่ านรู้ จักคน รู้ จักชุ มชน น่านมีจานวนประชากร 514,688 คน ประกอบด้วยหลายชนเผ่าได้แก่   ...
ไทลือ                         ้             ่ไทลือ มีถิ่นฐานเดิมอยูบริ เวณชายแดนพื้น...
ลัวะ/ถิน                           ่ลัวะ/ถิ่น เป็ นกลุ่มที่ต้ งถิ่นฐานมาดั้งเดิม รวมทั้งที่อพยพ...
ขมุขมุ สันนิฐานว่าตั้งถิ่นฐานอยูตามหมู่บานชายแดนเมืองน่านและลาว เมื่อประมาณเกือบ 200 ปี ก่อน               ...
ม้ ง (แม้ ว)ม้ ง (แม้ ว) ตานานของชนเผ่ากล่าวว่า อพยพมาจากที่ราบสู งทิเบต ไซบีเรี ย และมองโกเลียสู่ ประเทศจีน ลาวและไทย เชื...
เย้ า (เมี่ยน)             ่เย้า (เมี่ยน) ถิ่นเดิมอยูแถบมณฑลยูนนาน ฮุนหนา กวางสี กวางเจา และทางตะวันออกของประเ...
มลาบรี (ผีตองเหลือง)มลาบรี (ผีตองเหลือง) สันนิษฐานว่าเป็ นเผ่าผสมชนชาติละว้าที่หนีร่นกลุ่มชนไทไปอยูตามป่ าเขา ในแขวง   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รู้จักคนในชุมชนเมืองน่าน

845 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
845
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
113
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รู้จักคนในชุมชนเมืองน่าน

 1. 1. รู้ จักคน รู้ จักชุมชน ในจังหวัดน่ านรู้ จักคน รู้ จักชุ มชน น่านมีจานวนประชากร 514,688 คน ประกอบด้วยหลายชนเผ่าได้แก่ ไทยวนไทยวน เป็ นคนกลุ่มใหญ่ของเมืองน่าน ตั้งบ้านเรื อนบนที่ราบลุ่มริ มแม่น้ าน่าน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่าเป็ นบรรพบุรุษ ของคนเมืองน่านที่อพยพมาจากล้านช้างฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง
 2. 2. ไทลือ ้ ่ไทลือ มีถิ่นฐานเดิมอยูบริ เวณชายแดนพื้นที่รอยต่อระหว่างสิ บสองปั นนาเชียงตุง ลาว และล้านนา อพยพเข้า ้มาในประเทศไทยหลายครั้ง ทั้งจากเหตุผลทางการดารงชีพ การถูกกดขี่จากจีน และพม่า หรื อหนีภยสงคราม ัช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองในจีน บ้างก็อพยพตามสายเครื อญาติ และการค้าขาย วัฒนะธรรมไทลื้อกับไทยวนมีความคล้ายคลึงกันทั้งภาษา ศาสนา การแต่งกาย อาหาร งานหัตถกรรม โดยเฉพาะวิถีการผลิตแบบ"เอ็ดนาเมืองลุ่ม" หรื อทานาดา เอกลักษ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทลื้อคือ ผ้าทอลายน้ าไหลและลายลื้อ โดยใช้เทคนิควิธีที่เรี ยกว่า "เกา" หรื อ "ล้วง"
 3. 3. ลัวะ/ถิน ่ลัวะ/ถิ่น เป็ นกลุ่มที่ต้ งถิ่นฐานมาดั้งเดิม รวมทั้งที่อพยพมาจากเมืองไชยบุรี สปป.ลาว ส่ วนคาว่า "ถิ่น" เป็ น ัชื่อที่ทางการไทยเรี ยกกลุ่มชนดั้งเดิมกลุ่มนี้ในจังหวัดน่าน ลัวะมักตั้งบ้านเรื อนบนพื้นที่สูงระหว่าง 2,500-3,000 ฟุต จากระดับน้ าทะเลปานกลาง บริ เวณลาน้ าสาขาแม่น้ าน่าน เช่น น้ าวาง น้ าว้า และน้ ามาง ดารงชีพด้วยการปลูกข้าวไร่ และหาของป่ า มีฝีมือในการจักสานหญ้าสามเหลี่ยมเป็ นภาชนะต่างๆ หลายๆหมู่บาน ้ ัยังคงความเชื่อดั้งเดิมที่ผสัมพันธ์กบธรรมชาติ เช่น ผีป่า ผีน้ า ผีไร่ และผีบรรพบุรุษ งานพิธีใหญ่ที่สุดในรอบ ีปี ได้แก่ พิธี "โสลด" (อ่าน สะโหลด) หรื อพิธี "กิ๋นดอกแดง" เพื่อเฉลิมฉลองผลผลิต และเพื่อเตรี ยมต้อนรับฤดูการผลิตใหม่ ปั จจุบนลัวะตั้งถิ่นฐานมากที่สุดในอาเภอเฉลิมพระเกียรติ รองลงมาคือ ที่อาเภอบ่อเกลือ ปั ว ัทุ่งช้าง และเชียงกลาง
 4. 4. ขมุขมุ สันนิฐานว่าตั้งถิ่นฐานอยูตามหมู่บานชายแดนเมืองน่านและลาว เมื่อประมาณเกือบ 200 ปี ก่อน ่ ้สันนิษฐานว่าในปี พ.ศ.2373 ขมุถูกกวาดต้อนเพื่อเป็ นกาลังในการสร้างกาแพงเมืองเก่าน่าน เจมส์ เอฟ แม็คคาธี ร์ได้สารวจเพื่อทาแผนที่ทางภาคเหนือช่วงปี พ.ศ.2433-2436 กล่าวถึงขมุตามชายแดนเมืองน่านว่ามี 2กลุ่ม คือ ขมุ (ลาว เรี ยกว่า ข่า) หรื อ "ข่าลาว" อยูใต้อานาจหลวงพระบางและขมุที่อยูใต้อานาจของน่าน เรี ยก ่ ่"ข่าแคว้น"ชาวขมุได้ชื่อว่ามีฝีมือในการตีเหล็กเพื่อเป็ นเครื่ องมือ เช่น มีด ดาบ จอบ เสี ยม
 5. 5. ม้ ง (แม้ ว)ม้ ง (แม้ ว) ตานานของชนเผ่ากล่าวว่า อพยพมาจากที่ราบสู งทิเบต ไซบีเรี ย และมองโกเลียสู่ ประเทศจีน ลาวและไทย เชื่อว่าม้งอพยพมาเมืองน่านราว พ.ศ. 2433-2442 มีความสามารถในด้านการค้า เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ลิ้นจี่ ลาไย และทาเครื่ องเงิน ชาวม้งมีความเชื่อว่าโลหะเงินเป็ นสัญลักษณ์ของความมังคัง ่ ่และมงคลแก่ชีวต ิ
 6. 6. เย้ า (เมี่ยน) ่เย้า (เมี่ยน) ถิ่นเดิมอยูแถบมณฑลยูนนาน ฮุนหนา กวางสี กวางเจา และทางตะวันออกของประเทศจีน ตั้ง ่บ้านเรื อนอยูสูงกว่าระดับน้ าทะเลกว่า 1,000 เมตร วัฒนธรรมของเมี่ยนจึงได้รับอิทธิ พลจากจีน เช่น ภาษาการสื บสกุลทางฝ่ ายสามี การใช้แซ่ ประเพณี ปีใหม่ (ตรงกับเทศกาลตรุ ษจีน) สาวเมี่ยนมีฝีมือในการปักผ้า ่ปั จจุบนมีเมี่ยนอยูมากที่สุดที่อาเภอเมือง ั
 7. 7. มลาบรี (ผีตองเหลือง)มลาบรี (ผีตองเหลือง) สันนิษฐานว่าเป็ นเผ่าผสมชนชาติละว้าที่หนีร่นกลุ่มชนไทไปอยูตามป่ าเขา ในแขวง ่ไชยบุรี สปป.ลาว เมื่อประมาณ 800 กว่าปี มาแล้ว เดิมดารงชีพด้วยการเก็บของป่ าล่าสัตว์ไม่ต้ งถิ่นฐานเป็ น ัหลักแหล่ง สร้างเพียงเพิงมุงใบตอง และจะย้ายถิ่นเมื่อใบตองเริ่ มแห้งคือเปลี่ยนเป็ นสี เหลือง ปั จจุบนมลาบรี ั ่ตั้งถิ่นฐานอยูที่อาเภอเวียงสา วัฒนธรรมถูกกลืนกลายไปหมดแล้ว ทีมา http://www.lannatouring.com/Nan/Interesting-article/HuaiKoan-BorderCheckPoint-Nan%20.htm ่

×