ข้อสอบคอมพิวเตอร์

2,778 views

Published on

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
20 ข้อ

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,778
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
73
Actions
Shares
0
Downloads
63
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อสอบคอมพิวเตอร์

  1. 1. ข้อสอบคอมพิวเตอร์1. ข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการทั้งหมด(ง3.1 ม.4-6/2)ก. Solaris , Symbian , IPX , RAMข. DOS ,WWW , Linux , Windowsค. Symbian , Mac OS , Linux , Windowsง. Unix , Linux , Mac OS , Microsoft Office2. กระบวนงานในข้อใดเกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ (ง3.1 ม.4-6/2)ก. เช็คสถานะของระบบปฏิบัติการข. เช็คสถานะของแป้นพิมพ์เมาส์และจอแสดงผลค. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคาสั่งในหน่วยความจาหลักแบบแก้ไขได้(RAM)ง. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคาสั่งในหน่วยความจาหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว(ROM)3. ประเทศกาลังพัฒนามีการใช้งานระบบเครือข่ายการสื่อสารไร้สายอย่างกว้างขวางเนื่องมาจากสาเหตุใด (ง3.1 ม.4-6/3)ก. การวางสายระบบเครือข่ายสื่อสารใช้งบลงทุนสูงข. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมีราคาถูกหาซื้อง่ายค. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมีขนาดเล็กน้าหนักเบาติดตั้งง่ายง. สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายการสื่อสารไร้สายได้สะดวก4. ถ้าต้องการบันทึก และวิเคราะห์คะแนนของนักเรียนและแสดงข้อมูลสรุปในรูปแบบของแผนภูมิซอฟต์แวร์ประเภทใดเหมาะสมที่สุด (ง3.1 ม.4-6/8)ก. ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล (database) ข. ซอฟต์แวร์นาเสนอ (presentation)ค. ซอฟต์แวร์ตารางทางาน(spread sheet) ง. ซอฟต์แวร์ประมวลคา (word processing)5. ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างไรจึงช่วยลดภาวะโลกร้อน (ง3.1 ม.4-6/13)ก. เลือกใช้จอแอลซีดีและปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยข. ไม่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายและใช้เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ค. ใช้คอมพิวเตอร์วันละ 1 ชม. และรักษาความสะอาดอยู่เสมอง. ใช้งานเมื่อทางานที่มีประโยชน์และจาเป็น ไม่เปิดเครื่องทิ้งไว้6. ข้อใดเป็นความหมายของภาษาเครื่อง (ง3.1 ม.4-6/6)ก. ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมเช่น ภาษาจาวาข. ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะค. ภาษาที่ประกอบด้วยตัวเลขล้วนซึ่งคอมพิวเตอร์ใช้ประมวลผลได้ทันทีง. ภาษาที่สร้างขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกในการเขียนคาสั่งมาจากคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
  2. 2. 7. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดต่อไปนี้ จัดเป็นหน่วยรับเข้าและส่งออก (ง3.1 ม.4-6/4)ก. เมาส์ (mouse) ข. ฮาร์ดดิสก์(hard disk)ค. จอภาพแบบสัมผัส (touch screen) ง. เครื่องบันทึกแผ่นซีดี (CD-writer)8. อุปกรณ์ใด ใช้เชื่อมโยงเครือข่ายตั้งแต่ 3 เครือข่ายที่แตกต่างกันได้ดีที่สุด(ง3.1 ม.4-6/3)ก. ฮับ (hub) ข. บริดจ์(bridge)ค. สวิตซ์(switch) ง. เราเตอร์ (router)9. ธนาคารที่มีสาขาทั่วประเทศ ต้องจัดเก็บเอกสารแบบใด (ง3.1 ม.4-6/10)ก. ตามตัวเลข ข. ตามตัวอักษรค. ตามภูมิศาสตร์ ง. ตามชื่อสาขา10. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(Electronics Commerce) หมายถึงข้อใด (ง3.1 ม.4-6/9)ก. การส่งโทรเลข สั่งซื้อสินค้า ข. การส่งแฟกซ์ติดต่อการค้าค. การใช้บัตรเครดิตชาระเงินค่าสินค้า ง. การค้าขายที่กระทาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์11. ข้อใดคือการสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(ง3.1 ม.4-6/9)ก. E-News ข. E-Paymentค. E-Learning ง. E-Sourcing12. ข้อใดเป็นการนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลมาใช้ในงานอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน (ง3.1 ม.4-6/10)ก. ใช้ในงานฟาร์มเลี้ยงปลาในกระชังข. ใช้ทาบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคลค. ใช้ในการปลูกผักในแปลงเกษตรดั้งเดิมง. ใช้ในการควบคุมการผลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ของโรงงาน13. การใช้งานคอมพิวเตอร์ต้องกาหนดรหัสแทนข้อมูลเช่นรหัสแอสกี (ASCII) เนื่องจากเหตุผลหลักข้อใด (ง3.1 ม.4-6/1)ก. เพื่อสามารถเข้าใจชุดคาสั่งข. เพื่อความรวดเร็วในการใช้งานค. เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องประมวลชุดคาสั่งที่เขียนโดยภาษาโปรแกรมง. เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์เป็นไปในแนวเดียวกัน14. ไฟล์ประเภทใดในข้อต่อไปนี้เก็บข้อมูลในลักษณะตัวอักษร(ง3.1 ม.4-6/11)ก. ไฟล์เพลง MP3 (.mp3) ข. ไฟล์รูปประเภท JPEG (.jpg)ค. ไฟล์แสดงผลหน้าเว็บ (.html) ง. ไฟล์วิดิโอประเภท Movie (.mov)
  3. 3. 15. ข้อใดคือคุณสมบัติพื้นฐานของข้อมูลที่ดี เพื่อนามาใช้ในการประมวลผลในการใช้งานระบบสารสนเทศ (ง3.1 ม.4-6/1)ก. ความถูกต้อง ความทันสมัย ความกระชับข. ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความสอดคล้องค. ความถูกต้องความกระชับความเป็นปัจจุบันง. ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความหลากหลาย16. การกระทาใดจัดเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น (ง3.1 ม.4-6/12)ก. ซื้อแผ่นซีดีเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์ มาตัดต่อเพื่อประกอบงานข. ใช้ภาพจากเว็บไซต์ของเพื่อนโดยอ้างอิงที่มาของภาพดังกล่าวค. ให้ผู้อื่นถ่ายภาพวีดิโอ และนามาตัดต่อใหม่ด้วยตนเองง. ใช้โปรแกรมตัดต่อวีดิโอที่อยู่ในช่วงทดลองใช้งาน 30 วัน17. รูปด้านล่างแสดงผังงานของการจาแนกภาวะอ้วนผอมของบุคคลที่มีความสูง 1.70 เมตร ลาดับการทางาน (4)คือข้อใด (ง3.1 ม.4-6/5)ก. มากกว่า 53 กก.ข. น้อยกว่า80 กก.ค. น้อยกว่าหรือเท่ากับ53 กก.ง. มากกว่าหรือเท่ากับ80 กก.18. การพัฒนาเว็บไซต์เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวเมืองโบราณ จัดเป็นโครงงานประเภทอะไร(ง3.1 ม.4-6/12)ก. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ ข. โครงงานประเภทการทดลองค. โครงงานพัฒนาเกม ง. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา19. ข้อใดเป็นความหมายของโครงงานที่ชัดเจนที่สุด (ง3.1 ม.4-6/7)ก. การศึกษา ค้นคว้า เพื่อตอบคาถามที่สงสัยข. วิธีทางานที่เป็นระบบ เป็นขั้นตอน เพื่อทางานชิ้นใด ชิ้นหนึ่งให้สาเร็จค. การนาความรู้และความสนใจมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นทราบง. งานทุกอย่างที่เป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่มีผู้ใดคิดทามาก่อน20. ซอฟต์แวร์ใดมีจุดประสงค์หลักเพื่อนามาใช้ในงานพิมพ์เอกสาร (ง3.1 ม.4-6/8)ก. ซอฟต์แวร์กราฟิก ข. ซอฟต์แวร์นาเสนอค. ซอฟต์แวร์ประมวลคา ง. ซอฟต์แวร์ตารางคานวณ

×