Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ ระหว่างภาคเรียนที่ 2 ม.4 1 ap

3,468 views

Published on

  • Be the first to comment

ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ ระหว่างภาคเรียนที่ 2 ม.4 1 ap

  1. 1. ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ ระหว่างภาคเรียนที่ 2 รายวิชา ง 31242 โปรแกรมประยุกต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา คาชี้แจง ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ตอน คะแนนเต็ม 40 คะแนน ตอนที่ 1 ข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบ จานวน 10 ข้อ คะแนน 10 คะแนน ตอนที่ 2 ข้อสอบแบบอัตนัย(เขียนอธิบาย) จานวน 1 ข้อ คะแนน 10 คะแนน ตอนที่ 1 จงเลือกตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคาตอบ 1. โปรแกรม Microsoft Word จัดเป็นโปรแกรม ประเภทใด ก. วาดรูป ข. พิมพ์เอกสาร ค. คานวณ ง. จัดรูปแบบเอกสาร 2. ข้อใดคือความหมายของคาว่าเดสก์ทอป (Desktop) ก. แถบสีเทาที่อยู่ด้านล่างของจอภาพ ข. ใช้บรรจุรายการต่าง ๆ ของวินโดวส์ ค. โต๊ะทางานที่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทางานต่าง ๆ วางอยู่ ง. พื้นที่สี่เหลี่ยมที่อยู่มุมล่างด้านซ้ายของจอภาพ 3. ถ้าหากสามารถบันทึกข้อมูลได้แล้วจะมีสิ่งใดปรากฏ ให้ทราบ ก. มีข้อความปรากฏบนจอภาพ ข. มีชื่อที่อยู่บนดิสก์ ค. มีชื่อไฟล์หรือแฟ้มที่แถบชื่อเรื่อง ง. ไม่มีอะไรแสดงให้รู้ ต้องไปเปิดดูในเครื่องเอง 4. คีย์ลัด (Shortcut) ตัวใดใช้สาหรับบันทึกข้อมูล ก. CTRL+V ข. CTRL+S ค. CTRL+N ง. CTRL+O 5. ชนิดของแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บใน Microsoft Word จะมีนามสกุล เป็นอะไร ก. Word.ppt ข. Word.txt ค. Word.xls ง. Word.doc 6. คาสั่งที่ใช้เปิดแฟ้มข้อมูลใหม่คืออะไร ก. CTRL+V ข. CTRL+S ค. CTRL+N ง. CTRL+O 7. การแทนที่คาและข้อความมีประโยชน์อย่างไร ก. ใช้ค้นหาคาที่หาไม่พบ ข. ใช้แก้คาหรือข้อความที่ผิดในหน้าเอกสารทีละคา ค. ใช้แก้คาหรือข้อความที่ผิด โดยไม่ต้องแก้คา ดังกล่าวทุกคาในเอกสารยาวๆ ง. ใช้แทนที่คาและข้อความทีละบรรทัด ใช้กับ เอกสารที่มีหลายหน้า
  2. 2. 8. หากต้องการพิมพ์สูตรทางคณิตศาสตร์ สามารถ เรียกใช้สัญลักษณ์ตามข้อใด ก. ข. ค. ง. 9. ในการแทรกข้อความศิลป์จะใช้สัญลักษณ์ในข้อใด ก. ข. ค. ง. 10.จงเรียงลาดับการเปิดแฟ้มให้ถูกต้อง 1. เลือกคาสั่ง เปิด 2. เลือกเมนู แฟ้ม 3. เลือกแหล่งที่อยู่ของแฟ้ม 4. กดปุ่มเปิด ก. 2 - 1 - 3 - 4 ข. 1 - 2 - 3 - 4 ค. 4 - 3 - 2 - 1 ง. 1 - 4 - 2 - 3 11. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการสร้าง Folder ตอบ ง. ก. เพื่อสะดวกต่อการค้นหา ข. เพื่อจัดเก็บงานให้เป็นหมวดหมู่ ค. เพื่อง่ายต่อการดึงงานขึ้นมาทาการแก้ไข ง. เพื่อไม่ให้พื้นที่ว่า 12. คาสั่ง Page Setup….. ใช้ในคาสั่งใด ก. พิมพ์รูปภาพ ข. ดูรูปภาพก่อนพิมพ์ ค. ตั้งระบบของและขนาดกระดาษ ง. เลือกชนิดของเครื่องพิมพ์ 13. การค้นหาคาและการแทนที่คาให้กดปุ่มใด ก. กดปุ่ม Ctrl+S ในคีย์บอร์ด ข. กดปุ่ม Ctrl+F ในคีย์บอร์ด ค. กดปุ่ม Ctrl+K ในคีย์บอร์ด ง. กดปุ่ม Ctrl+V ในคีย์บอร์ด 14.ข้อใดไม่ถูกต้อง ตอบ ง. ก. Status bar แสดงสถานะเกี่ยวกับการพิมพ์ ข. Scroll bar บอกตาแหน่งการพิมพ์และแก้ไข ข้อความ ค. Title bar บอกชื่อโปรแกรมและชื่อเอกสารที่เปิด ใช้งาน ง. Task bar แถบเครื่องมือที่ช่วยงานทั่วไป เช่น ค้นหา แทรกภาพ 15.Ctrl+P คาสั่งบนคีย์บอร์ดหรือฟังก์ชั่นคีย์ที่ใช้แทน เมาส์ หมายถึงอะไร ก. พิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ ข. เปิดแฟ้มเอกสาร ค. สร้างแฟ้มเอกสารใหม่ ง. ทาตัวอักษรตัวขีดเส้นใต้ 16.ข้อใดคือไอคอนของโปรแกรม .Excel ก. ข. ค. ง. 17. ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Excel มีแต่ Microsoft word ไม่มี ก. Formular Bar ข. Title Bar ค. Menu Bar ง. Tool Bar 18.ข้อใดคือคาตอบของการคานวณจากสูตร = 120 + 80 / 10 ก. 2 ข. 20 ค. 120 ง. 128
  3. 3. 19.เครื่องหมายในข้อใดที่มีระดับความสาคัญสูงที่สุด ก. % ข. ^ ค. * ง. / 20.ข้อใดเป็นการหาผลรวมของ A1 ถึง A7 ก. SUM(A1:A7) ข. AVERAGE(A1:A7) ค. SUM(A1,A7) ง. AVERAGE(A1,A7) 21.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีการป้อนฟังก์ชันใน Excel ก. เลือกเมนู แทรก คาสั่งฟังก์ชัน ข. เลือกเมนู แทรก แทรกสูตรพิเศษ ค. คลิกที่ไคอน fx บน formula bar ง. พิมพ์สูตรของฟังก์ชันในแถบสูตร 22.ช่อง A,B,C,D,… ในโปรแกรม Excel เรียกว่าอะไร ก. Cell ข. Row ค. Column ง. Sheet 23.ข้อใดต่อไปนี้เป็นความหมายของฟังก์ชันใน Excel ก. สูตรที่เขียนขึ้นเพื่อให้สะดวกในการใช้งาน ข. สูตรสาเร็จที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้ ค. การคานวณที่เลือกใส่ค่าข้อมูลได้ ง. การคานวณที่กาหนดของเขตข้อมูลได้ 24.ฟังก์ชั่น IF เป็นฟังก์ชั่นเกี่ยวกับอะไร ก. การหาค่าผลรวม ข. การสร้างกราฟ ค. การตรวจสอบเงื่อนไข ง. การเรียงลาดับข้อมูล 25.ในตาราง แถวและสดมภ์ตัดกันเป็นช่องเรียกว่า ก. Cell ข. Row ค. Column ง. Table 26.นามสกุลของไฟล์ที่สร้างด้วย Microsoft Excel คือ ข้อใด ก. .xls ข. .ppt ค. .doc ง. .t xt 27.การคานวณ ต้องใส่เครื่องหมายใดหน้าสูตรการ คานวณเสมอ ก. + ข. - ค. = ง. * 28.จากภาพ เครื่องมือนี้ใช้ทาอะไร ก. จัดข้อความกึ่งกลางเซลล์ ข. รวมเซลล์หลายๆ เซลล์เป็นเซลล์เดียว ค. จัดข้อความไว้ชิดซ้ายเซลล์ ง. ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง 29.จากภาพ จะใส่สูตรการคานวณได้ว่าอย่างไร จึงจะ ถูกต้องที่สุด ก. =5*5l ข. =A+B ค. =A2*B2 ง. =A1*B1 30. เครื่องมือ หมายถึงข้อใด ก. ลดหลักทศนิยม ข. เพิ่มหลักทศนิยม ค. เพิ่มลักษณะเปอร์เซ็นต์ ง. กาหนดมุมมองหน้ากระดาษ
  4. 4. ตอนที่ 2 จงใส่ข้อมูลที่นักเรียนทราบลงในตารางดังต่อไปนี้ จานวน 2 ข้อ 10 คะแนน 1. จากข้อมูลที่กาหนดให้จงตอบคาถามต่อไปนี้ (10 คะแนน) สถิติข้อมูลรับนักเรียน โรงเรียนชุมชนป้ อมเพชร 1 ชั้น พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ รวม 2 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 3 อนุบาล ๑ 109 124 203 198 230 211 4 ประถม ๑ 122 143 107 145 144 176 5 ประถม ๔ 103 103 109 120 123 104 6 มัธยม ๑ 89 67 78 66 85 98 7 รวม 8 รวมทั้งสิ้น 1.1 จงเขียนสูตรผลรวมของนักเรียนชาย พ.ศ. ๒๕๕๓ ………………………………………………………… 1.2 จงเขียนสูตรผลรวมของนักเรียนทั้งหมด พ.ศ. ๒๕๕๓ ………………………………………………………… 1.3 จงเขียนสูตรผลรวมของนักเรียนหญิงชั้นประถม 4 ………………………………………………………… 1.4 จงเขียนสูตรผลรวมของนักเรียนทั้งหมด ………………………………………………………… 1.5 จงเขียนสูตรและหาค่าผลรวมของนักเรียนมัธยม 1 ทั้งหมด ………………………………………………… 1.6 จากสูตร =SUM(G3:G6) จะได้ผลลัพธ์ ........................................... 1.7 จงหาคาตอบของ (9-5)^2-10 = ........................................... 1.8 จากสูตร =( b3+b4+b5+b6+b7)/5 เป็นการหาค่า ........................................... 1.9 จงหาคาตอบของ = 4+2/3 ........................................... 1.10 จงหาคาตอบของ = 10/(3+2)*8 ........................................... 2. จงบอกข้อแตกต่างระหว่าง Microsoft Word กับ Microsoft Excel มาอย่างน้อย 5 ข้อ ตย. 1. Word = หน้าจอเป็นหน้ากระดาษ Excel = หน้าจอเป็นตาราง A B C D E F G H I

×