Query

1,630 views

Published on

แบบสอบถาม

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,630
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
112
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Query

 1. 1. เป็ นเครื องมือทีใช้แสดงผลข้อมูล สามารถเลือกวิธีและแสดงผลแบบต่างๆได้ เช่น แสดงเฉพาะข้อมูลทีเลือกในตารางทีมีเขตข้อมูลจํานวนมาก แสดงข้อมูลตามเงือนไขทีกําหนด ํสรุ ปผลจากตารางหลายตารางทีได้กาหนดความสัมพันธ์ไว้แล้ว
 2. 2. บน Query Window คิวรี มีมุมมอง 5 แบบคือ Design View (มุมมองออกแบบ) ใช้สาหรับการสร้างคิวรี ใหม่ แก้ไข หรื อ ํปรับปรุ งคิวรี ด้วยการติดต่อกับผูใช้แบบกราฟิ ก ้ SQL View (มุมมอง SQL) ใช้สาหรับการสร้างคิวรี แก้ไข หรื อปรับปรุ งคิวรี ํด้วยการใช้คาสัง SQL ํ Datasheet View (มุมมองแผ่นตาราง) ใช้สาหรับดูขอมูลทีเรี ยกมาโดยคิวรี ที ํ ้สร้างขึHน PivotTable View ใช้สาหรับการแสดงมุมมอง PivotTable เพือแสดง ํความสัมพันธ์ขอมูลแบบ 2 มิติ ้ PivotChart View ใช้สาหรับการแสดงแผนภูมิประกอบข้อมูล PivotTable ํ
 3. 3. 1. มุมมองออกแบบ (Design View) เป็ นวิธีสร้างแบบสอบถามโดยผูสร้างออกแบบเอง ้2. ตัวช่วยสร้างแบบสอบถามอย่างง่าย( Sample Query Wizard) เป็ นวิธีสร้าง แบบสอบถามแบบง่ายๆ โดยการเลือกเขตข้อมูลตามรายการทีมีให้3. ตัวช่วยสร้างแบบสอบถามแบบตาราง(Table Query Wizard) เป็ นวิธีการสร้าง แบบสอบถามแบบตารางซึ งแสดงข้อมูลในรู ปแบบกระชับและคล้ายกระดาษ คํานวณ4. ตัวช่วยสร้างแบบสอบถามเพือค้นรายการทีซํHา( Find Duplicates Query Wizard) เป็ นการสร้างแบบสอบถามโดยเลือกระเบียนข้อมูลทีซืH อกันมาสร้างแบบสอบถาม5. ตัวช่วยสร้างแบบสอบถามโดยนําข้อมูลทีไม่ซH ากันมาสร้างเป็ นแบบสอบถาม ํ
 4. 4. ตัวอย่ าง ต้องสร้างแบบสอบถามเพือเปรี ยบเทียบจํานวนสิ นค้าในแฟ้ มหลัก(Master) กับแฟ้ มสิ นค้าเข้าโดยให้รวมจํานวน (Qty) ในระเบียนทีมีขอมูลซํHากันใน ้แฟ้ ม Purchase และนับจํานวนระเบียนทีซํHากันด้วย
 5. 5. เป็ นการสร้างแบบสอบถามโดยผูใช้สามารถกําหนดเงือนไขได้เอง ้1. คลิกเลือกตาราง Member มุมมองออกแบบ แล้วเพิมเขตข้อมูลเพศ(Sex) ต่อจากเขตข้อมูลนามสกุล (MemberSurname) กําหนดเป็ นLookUp Wizard เลือกกําหนดค่าเอง ใส่ ชาย หญิง บรรทัดละคํา แล้วบันทึก ป้อนข้อมูลแล้วกําหนดเพศให้สมาชิกทุกคน
 6. 6. คลิกทีตาราง Member แล้วปิ ดตาราง ถ้าต้องการเพิมตารางอีกคลิกขวา แล้วเลือกแทรกตารางได้อก ทีเขตข้อมูลแรกเลือก MeberID แล้วคลิกทีช่องเขตข้อมูลทางขวา คลิกปุม ี ่ลูกศร เลือก MemberName, MemberSurname และ Sex
 7. 7. บรรทัด เกณฑ์ หรือเงือนไข (Criteria) ของ Sex พิมพ์ “ชาย” เพือเลือกข้อมูลเฉพาะเพศชายแล้วกดแป้น Enter จะได้ ข้อความ “ชาย” ในช่องนี5 เสร็จแล้วคลิกปุม ่ เพือรันแบบสอบถาม
 8. 8. แบบสอบถามแบบแท็บไขว้ หรือแบบตาราง ใช้สาหรับแจกแจงแบบ ํสองด้าน เหมาะสําหรับนําผลไปวิเคราะห์ คลิกคําสัง แทรก แบบสอบถามและสร้างแบบสอบถามแบบแท็บไขว้ เลือกตารางทีจะนํามาแจก เช่น ตาราง Saleทีบันทึกรายการขาย
 9. 9. คลิกเลือกเขตข้อมูลทีต้องการให้เป็ นหัวข้อแถว เลือก ่ProductID แล้วคลิกปุมถัดไป
 10. 10. คลิกเลือกเขตข้อมูลทีต้องการให้เป็ นหัวข้อคอลัมน์ เลือก ProductNameแล้วคลิกถัดไป
 11. 11. กําหนดการคํานวณ เป็ น ผลรวม (Sum)
 12. 12. เลือกจํานวนทีต้องการให้คานวณระหว่างจุดตัดของแถวและคอลัมน์ เลือก Qty ให้คานวณโดยหา ํ ํผลรวม(Sum)
 13. 13. แบบสอบถามเพือค้นหารายการทีซํ5า (FiendDuplicates Query Wizard) ใช้หาข้อมูลทีซํ5ากันในตาราง เช่น ตาราง Purchase มีการรับสินค้าเข้าหลายรายการบางรายการขายดี อาจสังซือเข้าหลายครังจึงมีขอมูลทีซํ5ากันอยูมาก 5 5 ้ ่แบบสอบถามนี5จงมีประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลทีซํ5ากัน เลือก ึตารางทีต้องการค้นหาข้อมูลซํ5า เช่น Purchase แล้วคลิกปุม ่ถัดไป
 14. 14. เลือกเขตข้อมูลทีต้องการตรวจสอบการซํ5า ได้แก่ รหัสสินค้า และชือสินค้า แล้ว ่ ่คลิกปุมถัดไป แล้วคลิกปุม เสร็จสิน 5
 15. 15. แบบสอบถามแบบค่าซํ5าทีได้ จะแสดงยอดรวมและการแจกแจงในแนวแถวและคอลัมน์
 16. 16. แบบสอบถามเพือค้นหารายการทีซํ5า (FiendUnmatched Query Wizard) ใช้สาหรับหา ํข้อมูลทีไม่เข้าคูกน เช่น ต้องการทราบว่าสมาชิกในแฟ้ม ่ ัMember รหัสใดทีไม่เคยสังซือสินค้าในแฟ้ม Sale เลย 5คลิกที ตัวช่วยสร้างแบบสอบถามการค้นหาข้อมูลทีไม่เข้าคู่
 17. 17. ตารางแสดงชือสมาชิกทีไม่เคยสังซือสินค้าเลย 5
 18. 18. 1. ให้นกเรียนสร้างแบบสอบถามตรวจสอบจํานวนสินค้าในแฟ้ม Master , ั Purchase และ Sale ทีนักเรียนป้อนข้อมูลไว้ ตรวจสอบยอดสินค้า คงเหลือ จํานวนทีขายไป และจํานวนทีสังซือเข้าว่าสมดุลกันหรือไม่ ถ้ามี 5 ข้อผิดพลาดให้ทาการแก้ไขข้อมูลในตารางให้ตรงกัน ํ2. ให้นกเรียนสร้างแบบสอบถามเพือตรวจว่าสมาชิกรายใดยังไม่เคยซือสินค้า ั 5 จากสหกรณ์รานค้าเลย เพือเป็ นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ต่อไป ้

×